Resort životního prostředí požaduje další varianty k energetické koncepci

Vratislav Dostál

Úředníci ministerstva životního prostředí požadují předložit návrhy energetické koncepce ve více variantách. Přesně to po ministerstvu žádaly i ekologické organizace — aby neprošla představa ministra průmyslu Martina Kuby.

Předložit návrhy energetické koncepce ve více variantách požadují úředníci ministerstva životního prostředí. Vyplývá to ze závěru takzvaného zjišťovacího řízení, který k posouzení koncepce vydal příslušný odbor ministerstva. Přesně to po ministerstvu žádaly i ekologické organizace — aby neprošla představa ministra průmyslu Martina Kuby. Ten chtěl nechat formálně posoudit jen jediný, svůj, návrh, jenž by byl nejlepší i nejhorší zároveň. Ekologové už své návrhy ministerstvu nabídli.

„Úředníci ministerstva neměli jinou možnost, než požadovat jiné varianty koncepce. Dopady Kubovy představy s heslem Vytěžit a spálit by rok co rok zamořovala české životní prostředí toxickými látkami a exhalacemi. Sečteme-li všechna negativa, jasně se ukáže, že výroba energie ve spalovnách odpadů není efektivní řešení ani pro vytápění — ani jako řešení problémů s odpadovým hospodářstvím,“ uvedl Jan Nezhyba ze sdružení Arnika.

Ministerstvo životního prostředí svým rozhodnutím však jen dodržuje to, co mu ukládá zákon. Za podstatnou chybu Tomáše Chalupy považují ekologové fakt, že jako resortní ministr nepřipravil ke koncepci ministra průmyslu vlastní návrh, který by hájil zájmy ochrany životního prostředí a zdraví lidí. Nechtějí však spekulovat, zda alternativu nepředložil proto, že toho nebyl schopen nebo nechtěl.

„Očekáváme, že výsledkem skutečně zodpovědného a seriózního posouzení vlivů na životní prostředí bude muset být zásadní přehodnocení návrhů z dílny Martina Kuby. Jen menší spotřeba uhlí, ropy či uranu umožní snížit emise a další dopady na přírodu a zdraví lidí,“ komentoval situaci Edvard Sequens ze sdružení Calla.

„Kdybychom dnes přiložili ucho na zeď ministerstva průmyslu a obchodu, uslyšeli bychom patrně zvuk tužek vztekle lámaných mezi prsty. Úředníci ministerstva životního prostředí totiž svým kolegům z průmyslu úřední cestou uložili, že nová energetická koncepce musí být posuzována (a tedy i připravena) v různých variantách,“ dodal Jan Rovenský z Greenpeace.

Připomněl také, že hodnocení navíc musí podle aktuálních požadavků ministerstva životního prostředí zahrnovat i vlivy koncepce na klima či její soulad s koncepčními dokumenty EU. „Není snad příliš ješitné připomenout, že to všechno jsme ministrovi Kubovi a jeho lidem opakovali mnohokrát - bohužel marně,“ doplnil Rovenský.

Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku pak uvedla, že koncepce ministerstva průmyslu a obchodu zajistí do roku 2040 pouze poloviční snížení exhalací oproti nelichotivým ‚výkonům‘ socialistického průmyslu.

„To je výrazně méně, než kolik odpovídá férovému příspěvku České republiky k potřebnému snížení celosvětových emisí skleníkových plynů. Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo na výzvu úřadníků ministerstva životního prostředí přijít s variantou, která emise srazí na desetinu,“ zdůraznila Sutlovičová.

Podle Karla Polaneckého z Hnutí DUHA vzrostla šance, že budou porovnány dopady rozvoje současného uhelného a jaderného modelu s koncepcí postavenou na růstu obnovitelných zdrojů. „Na prezentaci výsledků si koupím lístek do první řady,“ dodal Polanecký.

Ekologické organizace ministerstvu předložily k porovnání dva vlastní návrhy energetické koncepce ČR — Chytrou energii a Energetickou (r)evoluci. Jedná se o konkrétní, důkladně propočítané návrhy na reformu české energetiky, jejichž uskutečnění by zajistilo dostatek energie pro všechny české domácnosti, srazilo jejich účty a současně snížilo závislost naší ekonomiky na devastující povrchové těžbě uhlí, nebezpečných jaderných elektrárnách a dovážené ropě či plynu.

Ministerstvo životního prostředí rovněž požaduje, aby hodnocení zejména srovnalo soulad české koncepce s evropskými strategiemi snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a role energetické efektivity.

Chalupův resort také požaduje, aby hodnocení porovnalo dopady různých variant a scénářů vývoje české energetiky na klima Země, vyhodnotilo dopady externalit, jako je těžba surovin, jaderné odpady, bourání obcí a další a zhodnotilo, do jaké míry energetická koncepce respektuje preference nakládání s odpady podle evropských směrnic, kde je spalování na chvostu hierarchie.

Návrh české státní energetické koncepce se bude posuzovat i s ohledem na mezinárodní dopady — o posouzení již podle zákona požádalo Slovensko a Rakousko.

Dalším krokem bude zpracování vlastního hodnocení, které bude připravovat firma AMEC ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu. To pak projde veřejným připomínkováním.

Na závěr ministerstvo životního prostředí vydá k návrhu koncepce své stanovisko.