Jedenáct otázek občanské iniciativy ProAlt pro podstatnou prezidentskou debatu

Redakce DR

Redakce Deníku Referendum zveřejňuje jedenáct otázek oběma prezidentským kandidátům, které sepsala iniciativa ProAlt. Odpovědi na ně nám pomohou lépe odhadnout budoucí vývoj, který bude prezident spoluvyvtářet.

1.Podepíšete, nebo budete vetovat návrh zákona, který omezí moc soudních exekutorů a vrátí hlavní roli při vymáhání dluhů soudům?

Jak se stavíte k instituci tzv. soudních exekutorů, kteří představují privatizaci části soudní moci a jménem státu a na účet nás všech v podstatě podnikatelském, na ziskovém principu založeném modelu provádějí výkony rozhodnutí soudů ale i soukromých rozhodců, a to s důsledky pro dlužníky často téměř fatálními. Co soudíte o volání občanů po jejich zrušení a návratu k vymáhání dluhů soudy? Vyvinete v této věci tlak na vládu a Parlament?

2. Podepíšete, nebo budete naopak vetovat návrh zákona, který bude zavádět školné, či zápisné na veřejných vysokých školách?

Jak se stavíte k zavádění školeného či jiných jeho forem na veřejných vysokých školách? Rovněž nás zajímá, jak se stavíte obecně k principu akademických svobod, autonomii veřejných vysokých škol jako veřejnoprávních samosprávných institucí. Vetoval byste zákon zavádějící školné, zápisné či jinou formu plateb za vysokoškolské studium nad rámec dnešní úpravy (již dnes existuje možnost vybírat poplatky za prodlužování délky studia apod.)? Rovněž bychom rádi znali Váš názor na omezování akademické autonomie a reformování vysokých škol směrem k manažersky řízeným firmám.

3. Podepíšete, nebo budete vetovat návrh zákona, který bude zavádět majetková přiznání, resp. bude žádat doložení původu příjmů a majetků?

Jak se stavíte k rozsahu korupce a klientelismu v ČR? Souhlasil byste se zákonem, zavádějícím majetková přiznání pro všechny občany s hodnotou majetku přesahující určitý limit, tedy nejen pro veřejně činné osoby? Podepsal byste a podporoval zákon úplně zakazující anonymní vlastnictví, ať již realizované jakoukoli formou? Nebo byste byl pouze pro zrušení anonymních akcií na doručitele? Byl byste pro veřejný daňový kalendář všech politiků a vyšších státních úředníků? Jaká další opatření byste případně prosazoval a podporoval, samozřejmě v rámci svých pravomocí?

4. Podepíšete, nebo budete vetovat návrh zákona, který omezí daňové ráje, příp. podpoříte legislativu EU v tomto směru?

Jaký je Váš názor na daňové úniky a podvody a jaké postoje zaujmete z hlediska posílení příjmů a zvýšení efektivity výdajů veřejných rozpočtů? Souhlasíte s tezí, že legální daňová optimalizace s pomocí holdingových struktur s matkami sídlícími v daňových rájích je nejen legální, ale i legitimní nebo spíše s tím, že jde o parazitování na zbytku společnosti a zneužívání systému? V rámci svých možností v zahraniční politice byste podnikl nějaké kroky směrem k zákazu či bojkotu obchodů se zeměmi, které fungují jako daňové ráje? Jaký je obecně Váš postoj k daňovým rájům?

5. Podepíšete, nebo budete vetovat návrh zákona, který bude zvyšovat tzv. regulační poplatky ve zdravotnictví, resp. který bude tyto poplatky snižovat anebo který bude rušit či naopak posilovat tzv. nadstandard ve zdravotnictví?

Ve světle nedávno schválených nadstandardů a obecně trendu k privatizaci zdravotní péče a nemocnic a zvyšování vlivu zdravotních pojišťoven, pokud by se k vám na stůl dostávaly v budoucnu zákony, směřující k privatizaci zdravotnictví a ke zvyšování spoluúčasti pacientů, vetoval byste je? Podnikl byste případně i další kroky k záchraně solidárního zdravotnictví postaveného na veřejném zdravotním pojištění, tak jak to definuje ústava? Uvažoval byste například o podání ústavní stížnosti nebo o vyvinutí neformálního tlaku na parlament?

6. Podepíšete, nebo budete vetovat návrh zákona, který sníží možnost účasti občanů při procesech EIA, ve stavebním řízení, územním plánování a v dalších procesech a rozhodování veřejné správy dotýkajících se životního prostředí?

Co pro vás znamená ochrana životního prostředí a jak vnímáte občanské aktivity v této oblasti? Snažil byste se aktivně podporovat ekologické iniciativy a sdružení?

7. Podepíšete, nebo budete vetovat návrh zákona, který bude rušit tzv. druhý pilíř důchodové reformy?

Souhlasíte s vládou implementovanou důchodovou reformou a především zavedením tzv. druhého pilíře? V případě, že opoziční strany v příštích sněmovních volbách zvítězí, splní slib a druhý pilíř zcela zruší, budete takový zákon vetovat? Případně budete podnikat další kroky směrem k přezkoumání ústavnosti takového zákona Ústavním soudem?

8. Podepíšete, nebo budete vetovat návrh zákona, který bude zavádět progresívní zdanění v rámci daně z příjmu fyzických osob, daně dědické, daně z nemovitostí, či z převodu nemovitosti a dalších majetkových daní?

Jakožto Evropan a zastánce hodnot zakotvených v základních dokumentech Evropské unie, k nimž patří i deklarace rovnosti a bratrství, jež implikují hodnotu odvozenou, tedy sociální stát, souhlasíte s konceptem tzv. rovné daně, který v konečném důsledku vede k degresivnímu dopadu zdanění na různé příjmové a majetkem vybavené vrstvy obyvatelstva? Pokud by budoucí vlády přišly se změnou zdanění fyzických osob i firem směrem k daňové progresi, vetoval byste takovýto zákon, nebo byste jej podpořil? Podporujete zavedení tzv. Tobinovy daně nebo jejích funkčních ekvivalentů a budete zavedení těchto daní v rámci svého působení v zahraniční politice aktivně prosazovat?

9. Jak se stavíte k selektivnímu chápání úrovně a potřeby dodržování lidských práv?

Podle našeho názoru je na mezinárodní úrovni správně akcentováno případné porušování lidských práv a norem mezinárodního práva u států globálního Jihu či různých tzv. darebáckých států, zatímco u států globálního Severu, tzv. rozvinutých, či postaru států Západu, jsou často excesy a porušování hodnoceny mírně či nezmiňovány vůbec. Zmiňoval byste se jako prezident na mezinárodních setkáních a návštěvách i o porušování lidských práv ze strany zemí jako jsou např. Spojené státy americké, Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, Saudská Arábie, Katar či Izrael?

10. Jak byste shrnul svůj postoj k otázce rovnosti všech občanů České republiky nejen před zákonem, tedy nejen rovnosti formální, ale také rovnosti substanciální, tedy rovnosti možností a příležitostí?

Jak se stavíte k narovnávání dlouhodobě zakořeněné nerovnosti v naší společnosti, jako je zavedení kvót pro účast menšin a žen ve funkcích s politickým vlivem? Vetoval byste nebo naopak podpořil v rámci možností daných prezidentským úřadem „afirmativní akce“ ve prospěch menšin, migrantů a jiných znevýhodněných skupin a pokud ano, jaké konkrétně?

11. Jaký je Váš postoj k politice státu v oblasti mezinárodní migrace osob?

Jak se stavíte k plánům vlády Petra Nečase zavést systém dočasné pracovní migrace (nepřesně nazývané cirkulární migrace), tedy obdobu někdejších gastarbeiterských programů, dle kterých by cizinci ze zemí mimo EU mohli do ČR přicestovat na práci vždy jen na předem danou dobu a od počátku by věděli, že se zde nebudou moci usadit a integrovat a že si s sebou nebudou moci přivést svou rodinu. A jak se stavíte k otázce udělování státního občanství: mělo by být výsadou jen pro ty imigranty, kteří jsou společensky a pracovně úspěšní, jako je tomu dnes? Anebo by se stát měl snažit o to, aby všichni jeho obyvatelé, kteří zde trvale žijí, byli též jeho plnoprávnými občany?

Děkujeme za Váš čas a doufáme, že komunikace s občanským sektorem je pro Vás stejně důležitá jako komunikace s institucionalizovanou stranickou politikou či s médii. Těšíme se na Vaše odpovědi.

Za ProAlt

Ondřej Lánský, mluvčí iniciativy ProAlt Pavel Novák, člen iniciativy ProAlt

  Diskuse
  MN
  January 23, 2013 v 22.08
  Pokud není přijat zákon,
  že prezident při nesplnění svých volebních slibů musí abdikovat, nemají předvolební vyhlášení valnou cenu. Viz naše politiky...
  JP
  January 24, 2013 v 9.41
  Vypovídací hodnota odpovědí.
  Myslím, že podstatné je, jaké názory a jakou formou bude prezident skutečně šířit, jak bude komunikovat, jednat, vyjednávat, chovat se. Osobní názory mohou mít nějakou váhu, ale s ohledem na minimální pravomoci prezidenta mě zajímá spíš to, zda šíří rasismus či xenofobii, zda má stálé nutkání lhát nebo na sebe upozorňovat, jací lidé budou v jeho jménu mluvit, jak jedná s lidmi, zejména odlišných názorů atd. Obávám se též, že určité osobnosti slíbí před volbami cokoliv. Ty otázky jsou "ušité" spíš pro politické strany jdoucí do voleb - ty pak reálně něco prosazují, píší zákony, sestavují vládu atd. Nikoliv prezident. Vždyť i Klausova veta tato vláda válcuje, byť jsou někdy uplatňována i proti zákonům zjevně zhůvěřilým či nekvalitním (viz třeba řápkonovelu zákazu pobytu).
  MN
  January 25, 2013 v 21.38
  Pane Potměšile,
  opomněl jste zaměřit svůj zájem také na nějaké negativní vlastnosti, které má např. Karel Schwarzenberg.