Prezident Masaryk - třetí volba

Jan Sapák

Seriál o prezidentských volbách pokračuje popisem třetí volby Tomáše Masaryka v květnu 1927, poznamenané tentokrát napětím mezi komunistickými a nekomunistickými poslanci a senátory.

Třetí volba prezidenta republiky proběhla 27. května 1927, na den přesně za sedm let po první „ústavní“, tedy nerevoluční volbě. Nebyl-li by zvolen onoho dne žádný kandidát, byl by úřad vakantní. To se ale nestalo a ani se zřejmě nečekalo, že by se to mohlo stát.

Volba se odehrála na zvláštním společném zasedání Senátu a Poslanecké sněmovny. Schůze byla zahájena, jak bylo zvykem, v 11 hodin, zahájil ji a předsednictví se ujal předseda sněmovny, agrárník Jan Malypetr. Přítomno bylo 273 poslanců (chybělo 26) a 138 senátorů (chybělo 12).

Republika byla již tou dobou konsolidovaným státem, na vrcholu prosperity a s poměrně klidnými poměry uvnitř společnosti. V této době se snad v nejnadějnějším bodu nacházel proces ne sice smíření, ale aspoň možné spolupráce mezi Čechy a Němci. Snad mírná většina německého obyvatelstva se se státem v nějaké míře identifikovala. Přesné proporce navzdory mnohým výzkumům neznáme. V každém případě se napětí přeneslo (alespoň vnějškově) z polarity jazykově-nacionální do polarity sociální. Výkřiky od samého počátku schůze zněly z úst komunistických zákonodárců. Hlasitě se projevil také pozdější prezident Antonín Zápotocký.

Výkřik zazněl také z úst poslance Ivana Kurtjaka z Podkarpatské Rusi: „Poslanec Sedorjak sedí v kriminále!“ Souvisel s neuspokojenými národními aspiracemi, resp. s neuskutečněnou federalizací státu. Nerealizovaná autonomie Podkarpatské Rusi byla nesplněným slibem TGM. Kurtjak nebyl komunista, nýbrž agrárník; byl však Rusín a s komunistou Serdjakem se solidarizoval z důvodů národnostních.

Masarykovým protikandidátem byl komunistický senátor Václav Šturc (po „bolševizaci“ strany v roce 1929 z KSČ vyloučený, v roce 1932 se vrátil do sociální demokracie.)

Volby byla tajné, ovšem tím způsobem, že lístky byly sbírány do několika přenosných uren. Jméno kandidáta se vpisovalo na barevné lístky. Volbě nepředcházela žádná rozprava ani projevy kandidátů.

Přepis vyhlášení výsledku volby předsedajícím:

Prohlásím výsledek hlasování.

Podle výsledku, který mi oznámili páni zapisovatelé, bylo od 434 přítomných při volbě odevzdáno 432 platných lístků.

Z nich 104 bylo prázdných, 274 připadlo na jméno dr Tomáš Garrigue Masaryk (Bouřlivý potlesk.) a 54 na jméno Václav Šturc.

Poněvadž tento počet převyšuje třípětinovou většinu při volbě přítomných, která činí 261 hlasů, jest presidentem republiky Československé znovu zvolen dr Tomáš Garrigue Masaryk. (Členově Národního shromáždění povstávají. - Bouřlivý dlouhotrvající potlesk. - Potlesk a volání slávy na galerii. - Poslanci a senátoři stran komunistické, německé národní a německé nár. socialistické odcházejí ze zasedací síně.)

Zvoleného presidenta republiky uvědomím o volbě listem volbu tuto osvědčujícím a požádám jej, aby se dostavil do této schůze Národního shromáždění vykonat slib, jak to předpisuje § 65 úst. listiny. Do příchodu zvoleného presidenta republiky přerušuji schůzi, prosím však pány a paní členy Národního shromáždění, aby se všichni na svá místa do zasedací síně vrátili ihned, jakmile v kuloárech zazní silnější zvonec. Přerušuji schůzi na 30 minut.

(Schůze přerušena ve 12 hod. 14 min. odpol. - V 1 hod. 8 min. odpol. vchází do zasedací síně zvolený president republiky dr T. G. Masaryk, uváděn sněm. tajemníkem dr Říhou a doprovázen min. předsedou dr Švehlou, odb. přednostou Bartošem a svým průvodem. Členové Národního shromáždění povstavše vítají presidenta hlučným potleskem. - President usedá na předsednické estrádě.)

Předseda Malypetr (zvoní): Zahajuji přerušenou schůzi Národního shromáždění a přistoupím k druhé části pořadu:

Slib presidenta republiky. (Členové Národního shromáždění povstávají. - Předseda Malypetr obrácen k presidentovi republiky:)

Pane presidente! (President republiky povstává.) S upřímnou radostí vítám a pozdravuji Vás v dnešním Národním shromáždění, které po uplynutí sedmi let znovu zvolilo Vás presidentem republiky. Opětovná volba Vaše je výrazem naší úcty i vděku a je zároveň projevem důvěry ve Vaši přísnou spravedlnost a nestrannost, od níž může všecko obyvatelstvo i v budoucnosti (Výkřiky posl. Kurťaka.) vždy očekávati stejně laskavou péči a blahovůli. (Výkřiky posl. Kurťaka.)

Národní shromáždění dnešním svým rozhodnutím prokázalo jasně a určitě, že republika naše pokračuje ve svém spořádaném vývoji na pravých a skutečných zásadách demokracie, která přistupuje ke svým rozhodnutím po zralé úvaze s vědomím vážnosti a dosahu svých úkonů.

Nová volba Vaše je také důkazem (Výkřiky posl. Kurťaka.) stálé a trvalé Vaší i naší snahy po všestranném zdaru republiky, jak v jejích poměrech vnitřních, tak i zahraničních, a je projevem uznání Vaší neúnavné a obětavé práce pro veřejné blaho.

Doufáme pevně, že za Vašeho obezřetného vedení a spolupráce budeme i dále postupovati ve zdravém kulturním, hospodářském i sociálním rozvoji (Výkřiky posl. Kurťaka.) v dobrých a přátelských stycích se svými sousedy i ostatními národy, v klidu a míru, jehož všichni upřímně si přejeme.

Věříme, pane presidente, že jako dosud, tak i v budoucnosti budete vysoký úřad svůj vykonávati svědomitě a v mezích ústavních oprávnění pro blaho lidu i státu a že budete odvraceti od něho škody a nebezpečenství.

Na potvrzení toho vykonáte před Národním shromážděním slib podle §u 65 ústavy, a to tím způsobem, že po prohlášení mnou formuli slibu potvrdíte (Výkřiky posl. Kurťaka.) přiložením pravé ruky na ústavní listinu republiky (Sněm. tajemník dr Říha klade před presidenta republiky Ústavní listinu Československé republiky.) a slovem "slibuji", že přijímáte povinnosti, které slib Vám ukládá. (Výkřiky posl. Kurťaka.)

Pane presidente, slibujete před Národním shromážděním na svou čest a svědomí, ze budete dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.

President dr T. G. Masaryk (klada pravici na ústavní listinu Československé republiky): Slibuju.