Nemocnice odmítají neprůhlednou restrukturalizaci zdravotní péče

Vratislav Dostál

Nemocnice sdružené v Asociaci českých a moravských nemocnic a v Asociaci krajských nemocnic se shodli na společném postupu při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami.

Zástupci nemocnic sdružených v Asociaci českých a moravských nemocnic a v Asociaci krajských nemocnic se v úterý shodli na společném postupu při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami. Současně podepsali deklaraci, která odmítá zveřejněné návrhy zdravotních pojišťoven na zrušení třiceti nemocnic v blízké době a blíže nespecifikovanou redukci péče poskytované v dalších 101 nemocnicích.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Snahu realizovat tyto záměry prostřednictvím nových smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče považují za nepřijatelný nátlak. Taktéž odmítají celoplošnou, neřízenou a neprůhlednou restrukturalizaci nemocniční péče a optimalizaci sítě nemocnic uskutečňovanou bez zveřejnění jednoznačných pravidel a kritérií a bez garance příslušných orgánů veřejné správy.

Zástupci nemocnic naopak požadují kontinuitu vývoje smluvních vztahů a na nich založené sítě nemocnic vyjádřenou pro smluvní období let 2013 — 2017 buď v prodloužení stávajících smluv na dobu následujících pěti let, nebo v uzavření nových smluv vycházejících ve sjednání rozsahu a struktury poskytované péče ze smluv stávajících.

Vyzývají proto všechny nemocnice k jednotnému a koordinovanému postupu při uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami. Současně nemocnicím doporučují neuzavírat smlouvy se zdravotními pojišťovnami do té doby, dokud neupustí od svých záměrů plošné redukce péče poskytované nemocnicemi, od vnucené restrikce rozsahu poskytované zdravotní péče v návrzích smluv a dokud nebudou ve svém jednání i vyjadřování respektovat nezpochybnitelný princip rovnosti smluvních stran.

Taktéž doporučují jednotný postup všech nemocnic na území příslušných krajů společně s kraji při uplatnění principu „žádná smlouva bez všech smluv v kraji, žádné smlouvy v kraji bez smluv v ostatních krajích“. Podle asociace by nové smlouvy na řádné pětileté období měly nemocnice podepsat až po dohodě krajů a asociací nemocnic se zdravotními pojišťovnami o tom, že zdravotní pojišťovny ustoupí od záměru plošné restrikce nemocniční sítě prostřednictvím nově uzavíraných smluv.

Zástupci nemocnic sdružených v Asociaci českých a moravských nemocnic a v Asociaci krajských nemocnic nakonec v deklaraci uvedli, že jsou ochotni jednat o zefektivnění struktury nemocniční péče při řádně uzavřených smlouvách, a to v klidu a bez nátlaku za garance příslušných orgánů veřejné správy.

Krizový štáb tvořený zástupci asociací nemocnic, pacientů a odborů již minulý týden zdůraznil, že ministerstvo společně s pojišťovnami chtějí bez jakýchkoli zveřejněných podkladů, bez rozhodování jakéhokoli orgánu odpovědnému občanům, v rozporu s dohodami učiněnými v některých krajích, nejprve zrušit dvanáct nemocnic, dalších osmnáct pak v krátké době v důsledku jejich uvedení na černou listinu nemocnic nežádoucích.

„Jen hlupákům může být určeno ujištění ministerstva i pojišťoven, že nemocniční péče nebude omezena, že jednadvacet nemocnic rušením nedotčených bude schopno nahradit péči třiceti zrušených a 101 redukovaných nemocnic. Uzavření restriktivních smluv je jediným legálním nástrojem, jak mohou ministerstvo i pojišťovny zasáhnout do pravomocí krajů i měst, rušit nemocnice, které založil někdo jiný a investoval do nich nemalé prostředky,“ uvedli mluvčí štábu, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása a místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic Petr Fiala..

Jediným legálním nástrojem, jak toto jednání zastavit, je podle jejich slov takové smlouvy nepodepsat. Krizový štáb k tomu také vyzval všechny nemocnice včetně jednadvaceti nemocnic na seznamech pojišťoven, které se nezdají být v této fázi ohroženy.

Zveřejněním seznamu nemocnic snahy o další rušení nemocnic totiž podle krizového štábu nekončí. Veřejná zdravotní pojišťovna již dala k dispozici návrh smlouvy, podle které by byla od 1. ledna 2013 uzavřena pouze rámcová smlouva bez vymezení rozsahu a struktury poskytované péče. Platnost této smlouvy by skončila, pokud by nemocnice do šesti měsíců nepřistoupila na rozsah a strukturu péče vyžadované pojišťovnou. Tím jsou podle Krásy ohroženy všechny nemocnice bez ohledu na umístění v „listině“ pojišťoven.

„Za další vyhrocení situace hrozící od 1. ledna 2013 nesou veškerou odpovědnost zdravotní pojišťovny. Nejenže nesplnily svou zákonnou povinnost uzavřít smlouvy s nemocnicemi, ale dokonce navrhují takové smlouvy, které žádná odpovědná nemocnice nemůže podepsat,“ uzavřel krizový štáb s tím, že je tak blíže, než kdykoli v minulosti situace, kdy nemocniční péče bude poskytována bez jakéhokoli smluvního zajištění.

    Diskuse