Rada vlády podpořila rozšíření možností péče porodních asistentek

Vratislav Dostál

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů vyjádřila podporu narovnání právního postavení porodních asistentek a možnosti žen realizovat svobodnou volbu poskytovatele péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí.

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů v pondělí zveřejnila zápis ze svého jednání obsahující stanovisko, v němž jednohlasně vyjádřila podporu narovnání právního postavení porodních asistentek a možnosti žen realizovat svobodnou volbu poskytovatele péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí, zejména možnost svobodně zvolit způsob a místo porodu. V tomto smyslu tak rada podporuje činnost pracovní skupiny pro problematiku porodnictví při ministerstvu zdravotnictví.

Již počátkem června se tato pracovní skupina sešla podruhé s tím, že jejím stěžejním úkolem je dojednat systémové změny v porodnictví. Ve skupině zasedají porodní asistentky, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, lékaři, zástupkyně neziskových organizací, úředníci ministerstva zdravotnictví a zástupci pojišťoven.

„Předložily jsme pracovní skupině řadu dokumentů, které právně i věcně vypovídají o prospěšnosti péče porodní asistentky a současně o ústavním právu žen na svobodnou volbu porodní péče,” uvedla právnička a členka pracovní skupiny Adéla Hořejší.

Podle jejích slov se jedná o Právní analýzu současného stavu v porodnictví s ohledem na postavení porodních asistentek a možnosti svobodné volby žen, Shrnutí výsledků relevantních zahraničních studií, metaanalýz a statistik, Metodiku péče o těhotnou, rodičku, ženu s dítětem po porodu a její rodinu, Návrh ambulantní péče v těhotenství a šestinedělí, dokument Péče porodních asistentek mimo porodnice a Analýzu právní úpravy ve vybraných evropských státech.

Smyslem pracovní skupiny by podle ní mělo být narovnání právního postavení porodních asistentek tak, aby mohly vykonávat své povolání v plném zákonném rozsahu svých kompetencí, a to nejen z hlediska vnitrostátního práva, nýbrž i v souladu s právem Evropské unie a s příslušnou judikaturou.

Současně by pracovní skupina měla zajistit ženám reálnou volbu poskytovatele péče, způsobu a místa péče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. A přesně toto podporuje i Rada vlády pro rovné příležitosti ve svém vyjádření. „Rada vlády pro rovné příležitosti podporuje činnost pracovní skupiny k porodnictví, která byla ustavena na ministerstvu zdravotnictví, snahu o rozšíření možností porodní péče, narovnání postavení porodních asistentek a realizaci svobodné volby žen v oblasti porodu,” uvedla rada.

Ve stejném smyslu se podle Hořejší vyjádřil i Evropský soud pro lidská práva ve věci Ternovzsky v. Hungary, který stanovil, že členské státy jsou povinny zajistit právní a institucionální podmínky pro svobodnou volbu, způsob a místo porodní péče, tedy zajistit možnost výkonu povolání samostatných porodních asistentek. Soud vyslovil, že Maďarsko porušilo základní lidské právo na soukromý a rodinný život, tedy právo na sebeurčení, neboť odepřelo stěžovatelce zdravotní péči u domácího porodu.

Další jednání pracovní skupiny pro problematiku porodnictví na ministerstvu zdravotnictví je plánováno na 17. září letošního roku.