Sedm obcí si kvůli boji proti korupci nechalo prověřit veřejné zakázky

Vratislav Dostál

Sedm samospráv se zapojilo do projektu občanského sdružení Oživení a účastní se protikorupčního auditu, který je zaměřen na rizikové oblasti, jako je zadávání veřejných zakázek, hospodaření s veřejným majetkem či transparentní rozhodování.

Karlovy Vary, Hodonín, Lanškroun, Černošice, Srch, Psáry a Tisá se rozhodly spolupracovat s Oživením a nechaly si prověřit své interní systémy zadávání veřejných zakázek. Účastní se tak protikorupčního auditu, který je zaměřen na rizikové oblasti, jako je zadávání veřejných zakázek, hospodaření s veřejným majetkem, informační a mediální politika, transparentní rozhodování orgánů samospráv a dalších citlivých s korupcí spojovaných témat.

Podle Oživení se první výsledky auditu týkají oblasti veřejných zakázek. „Nejčastější korupční rizika se objevily při zadávání zakázek městskými obchodními společnostmi, při využívání externích administrátorů zakázek a při zadávání zakázek malého rozsahu. Zároveň jsme zaznamenali pozitivní případy systematické interní kontroly jednotlivých zakázek nebo zveřejňování uzavřených smluv s dodavateli ještě před účinností novely zákona o veřejných zakázkách,“ uvedlo občanské sdružení v tiskovém prohlášení.

V auditu se Oživení zaměřilo na analýzu interních předpisů a rozhodovacích procesů úřadů samospráv. V rámci tohoto šetření testovalo i několik vzorků, na kterých zjišťovalo, jakým způsobem byla výběrová řízení úřadem v praxi realizována. Nejčastějším analyzovaným rizikem v oblasti zadávání veřejných zakázek bylo riziko manipulace se zakázkou ze strany třetí osoby, která zastupuje zadavatele v různých úkonech, například příprava a organizace zadávacího řízení, kontrola realizace či analýza proveditelnosti.

Podle experta na veřejné zakázky Martina Kameníka toto závažné riziko Oživení identifikovalo ve všech auditovaných samosprávách. „Delegování kompetencí v různých fázích zakázky na externí subjekt může být zcela legitimní v případech, kdy zadavatel nemá dostatečné odborné kapacity nebo zkušenosti s ojediněle složitou zakázkou,“ uvedl Kameník, podle kterého by ale najímání různých poradců mělo probíhat na základě jasně daných pravidel, aby nedošlo k jejich zbytečnému nadužívání a hlavně, aby tito poradci nebyli ve střetu zájmů k uchazečům o zakázku nebo aby neměli jako jediní pod kontrolou celý průběh zakázky.

V rámci prověřování oblasti veřejných zakázek nicméně Oživení narazilo i na již používaná opatření, která vypovídají o pokrokovém přístupu některých z auditovaných samospráv, jedná se například o zveřejňování uzavřených smluv na svých internetových stránkách nebo zavedení tzv. rodného listu zakázky.

„Musíme zmínit i výskyt dobré praxe, u některých samospráv jsme se setkali se zavedenými protikorupčními opatřeními, která byla aplikována v dostatečném předstihu před příchodem novely zákona o veřejných zakázkách,“ uvedl předseda sdružení Oživení Štěpán Rattay. Podle něj to vypovídá o tom, že zvýšení transparentnosti a lepší kontroly veřejných zakázek je primárně záležitostí samospráv samotných. „Pokud panuje politická vůle, mohou se aplikovat protikorupční nástroje okamžitě bez ohledu na stav zákonné úpravy,“ dodal Rattay.

Oživení předalo zprávy včetně navrhovaných doporučení z prověřované oblasti veřejných zakázek zástupcům jednotlivých samospráv. Nyní podle sdružení záleží na vedení obcí jak se zjištěními naloží a jak budou navržená doporučení implementovat.