Ombudsman: Inspektoři staveb mnohdy obcházejí zákon

Vratislav Dostál

Podle právníků kanceláře veřejného ochránce práv zneužívají autorizovaní inspektoři v některých případech nedostatků ve stavebním zákoně a povolují stavby bez nutných náležitostí. Zákonodárci by se podle nich měli zasadit o zvýšení kontroly jejich činnosti.

Inspektoři staveb mohou vydávat certifikáty nahrazující stavební povolení. Zákonodárci to před lety umožnili s úmyslem zkrátit zdlouhavá stavební řízení. Praxe je ale mnohdy taková, že dochází ze strany inspektotů k obcházení tohoto zákona.

Přestože dosud nebyla přijata novela stavebního zákona, která by současný stav napravila, je podle zástupkyně veřejného ochránce práv Jitky Seitlové v tuto chvíli možné bránit se alespoň správní žalobou.

Tuto cestu otevřel v letošním roce Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím, že i když certifikát autorizovaného inspektora není možné napadnout opravnými prostředky podle správního řádu, je možné ho soudně přezkoumat.

Podle právníků kanceláře veřejného ochránce práv mají tak občané do doby, než zákonodárci přijmou novou právní úpravu, alespoň tuto možnost obrany v případě, že nesouhlasí s plánovanou stavbou či se domnívají, že stavba bude zasahovat do jejich práv a zájmů.

„Je důležité, aby byla zajištěna právní ochrana proti nesprávnému, nezákonnému certifikátu zejména v zájmu ochrany osob, které mohu být dotčeny stavbou, kterou takový certifikát povoluje," uvedla pro Český rozhlas zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová s tím, že v současné době je možné pouze obrátit se žalobou na soud. „A je to samozřejmě správní žaloba, která vyžaduje jednak určitou právní erudici a samozřejmě určité finanční nároky na stěžovatele,“ doplnila.

Ministerstvo pro místní rozvoj přitom eviduje podněty ke kontrole činnosti konkrétních autorizovaných inspektorů a z jejich skladby je prý zřejmé, že na problémy s autorizovanými inspektory mnohdy upozornily samy stavební úřady.

Zástupkyně ochránce je pak přesvědčena, že bez změny stavebního zákona nelze zamezit problémům v praxi. Pouze soudní ochrana podle ní nestačí a navíc nebude účinná, pokud žalobě zároveň nebude přiznán odkladný účinek, aby stavebník nemohl ve stavebních pracích pokračovat do doby, než bude o žalobě rozhodnuto.

Nejznámějším případem certifikátu vydaného inspektorem je případ výstavby prodejny v Brně-Ivanovicích. Stavebník původně žádal o vydání stavebního povolení ve stavebním řízení, v němž je zákonem jasně vymezen okruh účastníků řízení, tj. zejména vlastníci sousedních pozemků.

Následně se však rozhodl pro tzv. zkrácené stavební řízení, tj. pro využití autorizovaného inspektora, který okruh účastníků řízení výrazně omezil, takže ani vlastníci sousedních pozemků nebyli osloveni. Ti pak, jako členové občanského sdružení, namítali i další nedodržování zákona ze strany autorizovaného inspektora.

Přestože byla podána žaloba a soud rozhodl o jejím odkladném účinku, tj. o zastavení činnosti a „zakonzervování“ stavu až do rozhodnutí o žalobě, stavebník pokračoval v pracích, stavbu dokončil, začal s navážením a uskladňováním zboží.

Objekt je tak nyní připraven k zahájení provozu a stavebník požádal stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad přitom není oprávněn přezkoumávat certifikát autorizovaného inspektora, i když je namítána jeho protiprávnost, takže ani není možné přičítat mu nyní vinu za to, že stavbě obchodního centra nezabránil.

Podle zástupkyně ochránce nicméně stavební úřad pochybil, když dostatečně rychle nereagoval na protiprávní užívání stavby pro navážení a skladování zboží.

Další informace:

Ochránce.cz Proti certifikátu autorizovaného inspektora zatím jen žaloba

Rouhlas.cz Ombudsman: Stát musí lépe dohlížet na inspektory staveb

  Diskuse (1 příspěvek)
  TP
  Tomáš Peltan
  December 16, 2011 v 8.10
  Trestně-právní odpovědnost?
  Nejsem právník, ale nemohlo by chování autorizovaného inspektora (případně investora) vykazovat určitou podobnost např. s definicí podvodu (případně jiného podobného paragrafu)?

  Pokud by tomu tak bylo, pak by se mohl problém autorizovaných inspektorů velmi rychle vyřešit...