Text pracovní verze koaliční smlouvy

Redakce DR

V pondělí vpodvečer podepíší předsedové nově koaličních stran ODS, TOP 09 a Věcí veřejných smlouvu o vzájemné spolupráci. Zde její pracovní verze před „finálními korekturami".

Preambule

Na základě mandátu od občanů České republiky, vyjádřeného ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 28. a 29. května 2010, zahájily strany ODS, TOP 09 a VV jednání o vytvoření většinové vládní koalice.

Občanská demokratická strana, TOP 09 a Věci veřejné se na základě shody, ke které došly v koaličních jednáních, rozhodly vytvořit koalici rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci.

Koalice provede zásadní reformu veřejných financí s cílem zastavit zadlužování českých občanů, realizuje reformu důchodového systému a zdravotnictví. Bude důsledně realizovat zásadní opatření pro boj s korupcí a byrokracií. Za další priority koalice považuje podporu podnikatelského sektoru, který jako jediný vytváří dlouhodobě udržitelná pracovní místa, a zvýšení adresnosti sociálního systému tak, aby jeho zneužívání nevedlo k plýtvání prostředků pro skutečně potřebné.

Koalice bude ctít zásady parlamentní demokracie a plně sloužit zájmům naší země i potřebám jejích obyvatel. Stát má sloužit občanům, ne občané státu.

Koalice při realizaci české zahraniční politiky a při řešení dlouhodobých společenských, ekonomických a sociálních problémů naší země bude usilovat o shodu s demokratickou opozicí v Parlamentu České republiky. V zásadních otázkách bude dbát rad a doporučení odborné veřejnosti.

Svou vůli vytvořit vládní koalici stvrzující předsedové zúčastněných stran svými podpisy na konci tohoto dokumentu.

Veřejné rozpočty, mandatorní výdaje, sociální a důchodový systém

O daních a veřejných penězích rozhodují politici, a proto by také za hospodaření s nimi měli nést přímou zodpovědnost. Vláda proto prosadí ústavní zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti - finanční ústavu. Ta nastaví mantinely a brzdy rozhazovačné rozpočtové politice.

Vláda vytvoří národní rozpočtovou radu, která bude ověřovat výdajové rámce rozpočtu a návrhy ovlivňující rozpočet. Bez vyjádření rady nebude možné projednat žádný legislativní návrh. V rámci druhého čtení nebude možné předkládat návrhy, které povedou k vyšším výdajům, než předpokládala předloha v prvním čtení.

Za předpokladu ekonomického růstu dosáhneme do roku 2016 vyrovnaných veřejných rozpočtů s tím, že nejpozději v roce 2013 bude dosahovat schodek veřejných rozpočtů maximálně 3 procenta HDP.

Vláda si je vědoma hrozby budoucího vývoje veřejných financí, a proto přistoupí ke škrtům ve výdajích. Jedním z opatření bude snížení objemu mezd v organizačních složkách státu a v rozpočtových a příspěvkových organizacích o desetinu, výjimkou budou platy pedagogických pracovníků, které se zvýší. Vláda přitom přenechá v kompetenci jednotlivých ministrů, zda půjde o úsporu vzniklou snížením mezd, propouštěním nebo kombinací. Zároveň se vláda zavazuje změnit systém hodnocení práce státních zaměstnanců směrem k větší motivaci a lepšímu ohodnocení schopnějších a pracovitějších zaměstnanců.

Vláda také sníží celkový objem zbylých provozních výdajů o desetinu. Objem prostředků na dluhovou službu bude snížen o 4 miliardy oproti výhledu ministerstva financí.

Snížíme také platy poslanců a dalších ústavních činitelů o dalších 5 %. Není možné, aby v době krize tato skupina zůstala jedinou, kterou snížení mezd nepostihne. Zároveň poslanecké náhrady, které jsou součástí příjmu, budou podléhat zdanění.

Vláda zruší pozice pověřených ministrů pro evropské záležitosti, pro lidská práva a národnostní menšiny a úlohu ministra jako předsedy legislativní rady vlády.

Snížíme od letošního roku příspěvek za mandát pro politické strany o 5 % včetně stávajících příspěvků, které jsou již vypláceny. Od roku 2012 bude příspěvek na mandát snížen celkově o 10 % a od roku 2014 se o stejný podíl sníží příspěvek za hlas. Politické strany budou také ode dne vyhlášení novely zákona pobírat o pětinu nižší příspěvek na provoz.

Sociálně citlivým způsobem zkrátíme některé druhy sociálních dávek. Náhradový poměr nemocenského pojištění bude zachován na úrovni roku 2010, tj. na 60 % po dvou měsících nemoci (nebude se tedy zvyšovat na 69 %).

Zároveň se prodlouží úhrada nemocenského zaměstnavatelem ze současných 3+7 dnů (karenční lhůta + počet dnů hrazených zaměstnavatelem) na nově 3+12, což bude platit po dobu 3 let, pak dojde k navrácení na stav roku 2010, tj. 3+7.

Zrušíme sociální příplatek bez náhrady. Porodné bude vypláceno pouze na první dítě, a pouze u rodin, které budou mít příjem menší než 2,4 násobek životního minima. Rodičovský příspěvek pro 4letou rodičovskou dovolenou bude redukován tak, aby byl stejně výhodný jako u rodičovské dovolené dvouleté.

Zdaníme výsluhový příspěvek ozbrojených sborů jako součást daně z příjmů fyzických osob. Příspěvek na bydlení bude redukován o 36%, nebo méně, ale tak, aby redukce příspěvku a daň z příjmu z něj dosahovala 36%.

Příspěvek na péči pro 1. stupeň bude redukován na 800 Kč měsíčně, což odpovídá skutečným nákladům na péči těchto osob. Jinak zůstane zachován režim roku 2010. Na všech stupních závislosti bude dávka podmíněna čestným prohlášením žadatele, že se bez této dávky neobejde.

V kapitole Všeobecná pokladní správa zkrátíme od příštího roku objem prostředků o desetinu s výjimkou stavebního spoření, které je řešeno zvlášť, a položek: pojistné zdravotní pojištění, odvody do rozpočtu EU, výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a platby mezinárodním finančním institucím, kde se předpokládá autonomní vývoj.

Omezíme státní podporu stavebního spoření na polovinu u všech stávajících i nově uzavřených smluv. U nových smluv pak omezení použití finančních prostředků na bydlení.

Vláda bude pokračovat v rozpracovaném projektu Jednotného inkasního místa, kde bude poplatník  odvádět jednu částku vypočtenou z jednoho základu, uvedenou na jednom formuláři. Vláda se bude snažit projekt urychlit tak, aby byl dokončen nejpozději na konci funkčního období.

V rámci projektu Jednotného inkasního místa dojde také ke sjednocení základu daně pro všechny přímé odvody poplatníků. Vláda se nicméně zavazuje, že takový krok nepoškodí osoby samostatně výdělečně činné.

Vláda bude respektovat závěry Bezděkovy komise k reformě důchodového systému, včetně jejího financování. Vláda bude vycházet ze závěrů komise v co nejvyšší možné míře s ohledem na co nejnižší dopady na nejzranitelnější skupiny obyvatel.

Před spuštěním důchodové reformy bude probíhat valorizace důchodů podle platné legislativy. Veškeré privatizační příjmy a dividendy státních firem budou směřovány na reformu důchodového systému. Tyto prostředky budou vázány na zvláštním účtu státních finančních aktiv.

Senioři, kteří pobírají starobní důchod a zároveň mají příjmy ve výši přesahující trojnásobek průměrné mzdy, budou muset tyto příjmy zdaňovat.

Vláda se zavazuje, že zjednoduší a zpřehlední daňový systém. Jedním z kroků je transformace dědické a darovací daně pod daň z příjmů. Tím dojde k úspoře nákladů na administrativu jak na straně státu, tak daňových poplatníků.

V oblasti daně z příjmu zrušíme většinu stávajících daňových výjimek s výjimkou podpory vědy a výzkumu, rodin s dětmi, odpovědnosti vůči slabým a potřebným, vlastnímu bydlení a odpovědnosti vůči vlastnímu vzdělání a stáří.

Vláda zpracuje analýzu případné daňové amnestie na rozpočtové příjmy s využitím zkušeností ze zemí, které ji provedly. Vláda nechce zvyšovat progresi daně z příjmů fyzických osob. Je ale odhodlána eliminovat degresi nad stropy sociálních a zdravotních odvodů do roku 2012 v souvislosti s důchodovou reformou a novým zákonem o daních z příjmů.

Vláda přistoupí k vyššímu zdanění loterií, veškerého hazardu a k odstranění výjimek v této oblasti. Příjmy firem podnikajících v této oblasti budou zdaňovány jednotnou sazbou 20 %. Tato daň bude příjmem státního rozpočtu. Posílíme regulační pravomoci obcí v této oblasti.

V rámci boje proti daňovým únikům prodloužíme období zpětného vyměření daně ze současných 3 na 5 let.

Jako pobídku pro malé a střední podnikatele zrušíme povinnost platit silniční daň pro osobní automobily.

Přistoupíme ke komplexní reformě zákoníku práce. Jedním z bodů bude zkrácení výpovědní lhůty a odstupňování odstupného podle počtu odpracovaných let u zaměstnavatele.

Rozšíříme nabídku možností péče o děti výhodnými podmínkami (daňovými odpočty) pro zakládání firemních a jiných nestátních miniškolek, živností péče o děti a jejich hlídaní v rodině.

Stát uleví firmám na sociálním pojištění 7200 Kč ročně za každý částečný úvazek pro rodiče s dětmi do 6 let, zdravotně postižené nebo pro pečující o handicapované. Zvýhodníme také práci na dohodu, uvolníme smlouvy na dobu určitou, zpružníme pracovní dobu a budeme podporovat alternativní modely zaměstnávání.

Vláda podpoří výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny formou rychlejších odpisů malometrážních bytů s cenovými limitem určených pro nájemní bydlení. Tím zvýšíme mobilitu pracovní síly.

Výplata sociálních dávek bude striktně vázána na zajištění řádné docházky dětí do školy.

Podpora v nezaměstnanosti bude vázána na aktivitu nezaměstnaného. Stejně tak výše dávek hmotné nouze bude odstupňována podle aktivity.

Vláda se zavazuje, že zlepší systém péče o ohrožené děti. Jedním z kroků bude větší motivace ke zvyšování počtu pěstounských rodin, například jejich profesionalizací.

Zpřísníme postoj k neplatičům nájemného a pořádkových pokut. Pokud tyto osoby pobírají sociální dávky, bude jim z  nich přímo strháván dluh. Rozšíříme a zjednodušíme také využívání institutu zvláštního příjemce, umožňujícího odevzdávat část dávek přímo věřitelům.

Obce budou nadále provádět terénní šetření v domácnostech pobírajících podporu a ověřovat pravdivost údajů v žádostech příjemců dávek. Obce budou moci využít prostředky z odejmutých či nevyplacených dávek, nicméně pouze na mimořádnou sociální pomoc pro potřebné.

Vláda prosadí rozšíření nehotovostní výplaty sociálních dávek (poukázky, elektronické karty) z dávek hmotné nouze na další dávky, pokud bude nutné chránit zájmy dětí. Vláda také ošetří možnost zneužívání dávek například na gamblerství nebo alkohol.

Vláda bude podporovat rozvoj péče o seniory v domácím prostředí. Daňově tedy zvýhodní členy rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči. Pečující bude moci uplatnit daňový odpočet ve stejné výši jako při péči o děti.

Vláda také sníží podporu pro nezaměstnané, kteří ukončí pracovní poměr z vlastní vůle.

Vláda navrhne zrušit ustanovení o nekolidujícím zaměstnání v zákoně o zaměstnanosti z důvodu jeho zneužívání. Zároveň vláda prosadí povinnost zaměstnavatele nahlásit nástup zaměstnance do pracovního poměru jeden den před dnem nástupu.

Pro stabilní a předvídatelné financování života a rozvoje obcí navrhne koalice nový zákon o rozpočtovém určení daní. Návrh předloží na základě intenzivní diskuse se zástupci samospráv

- Svazu měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova, Sdružením místních samospráv a dalšími. Východiskem bude pečlivá analýza nákladů výkonu státní správy na obcích všech stupňů. Dále bude koalice diskutovat dosud nezohledňované parametry pro podíl obcí na sdílených daních, jako jsou existence školy, nadmořská výška či negativní zátěž životního prostředí. Zájmem koalice je rovněž zvýšit finanční motivaci obecních zastupitelstev na příznivém podnikatelském prostředí v obci.

Cílem pak je dlouhodobá stabilní dohoda, která formou zákona stanoví příjmy obcí tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele mezi „nejchudší" a „nejbohatší" obcí tak, aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie.

Příjmová základna obcí bude posílena zejména na úkor celostátních dotačních programů, ze kterých jsou doposud centrálně a tudíž málo efektivně financovány rozvojové projekty v obcích. Na výdajové straně pak bude možno mobilizovat finanční prostředky důsledným zjednodušením, popř. rušením, nákladných administrativních agend.

Dokončíme zřízení Státní pokladny a realizaci Účetní reformy veřejné správy, což přispěje ke zprůhlednění finančních toků a zefektivnění rozhodovacích procesů v oblasti veřejných financí. Výdaje nad 1 milion korun budou zveřejňovány na internetu. Výdaje státu tak budou transparentní a pod kontrolou veřejnosti.

Provedeme fúzi regulatorních institucí v síťových odvětvích. Cílem regulace je zvýšit v těchto odvětvích konkurenci.

Nákupy státní správy přesahující určitý limit budou prováděny centrálně. Tím dojde k úspoře administrativy i nižší získané ceně díky silnějšímu postavení při vyjednávání. Chceme také provádět standardní nákupy materiálu a služeb pro všechny úřady výhradně prostřednictvím online aukcí. Budeme také více využívat sdílených služeb.

------------------------------------------------------------------

Zdravotnictví

Koalice považuje zdravotnictví za jednu ze svých hlavních programových priorit, proto nedopustí zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro občany České republiky. Dále se koalice zasadí o změny, které povedou k modernizaci a dalšímu rozvoji systému zdravotnictví na základě jeho dlouhodobé finanční udržitelnosti. Cílem koalice je zajistit občanům České republiky dostupnou a kvalitní zdravotní péči na principu skutečné solidarity.

Koalice se shodla na základních podmínkách pro naplnění těchto cílů jako je zachování a modernizace veřejného zdravotního pojištění, navýšení zdrojů legálním přísunem soukromých zdrojů, transparentní právní prostředí a rovná soutěž poskytovatelů i zdravotních pojišťoven jako účinný nástroj k omezování korupce, rovný přístup k péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění, skutečná solidarita zdravých s nemocnými a jasné stanovení role státu.

Koalice bude pokračovat ve veřejné diskusi o reformě českého zdravotnictví na půdě expertní komise, ke které budou přizvány i ostatní parlamentní politické strany. Definujeme nárok, tedy rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, na základě medicínských kritérií a v rozsahu možností veřejného zdravotního pojištění.

Každé zdravotnické zařízení, které má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotní pojišťovnou, je povinno vždy nabízet "nárok", tedy variantu zdravotní péče plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

Definujeme časovou a geografickou (místní) dostupnost zdravotní péče a uložíme plátci tuto dostupnost pro pojištěnce zajistit.

Pacient hradí tu část zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tj. není součástí „nároku".

Zavedeme transparentní čekací seznamy pro jednotlivé druhy zdravotní péče.

Zdravotnická záchranná služba bude na celostátní úrovni jednotná, bude definována samostatným zákonem, který bude řešit její činnost, organizaci i principy financování, dostupnost jejich služeb a postavení v systému zdravotnictví a Integrovaném záchranném systému.

Podporujeme prevenci; umožníme zdravotním pojišťovnám pozitivně motivovat pojištěnce, kteří se účastní preventivní péče.

Budeme dále usilovat o prevenci závislostí, včetně kouření a ochrany nekuřáků.

Bezodkladně provedeme kategorizaci zdravotnických prostředků.

Zdravotnické prostředky budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na principu referencí - „za stejný efekt stejná úhrada".

Zavedeme generickou preskripci a substituci u léků hrazených plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění.

V každé referenční skupině musí být nejméně jeden dostupný lék plně hrazený bez doplatku.

Chceme větší roli a větší odpovědnost pojišťoven při rozhodování o úhradách léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

Vytvoříme takové právní prostředí, abychom přeměnili fakultní nemocnice na nemocnice univerzitní s tvrdým rozpočtovým omezením.

Obdobně budeme postupovat i u ostatních zdravotnických zařízení ve vlastnictví státu.

Stát u svých zařízení a poskytovatelů zdravotní péče zabezpečí provádění elektronických aukcí a centrálních nákupů.

Dokončíme reformu postgraduálního a celoživotního vzdělávání.

Pregraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků nemůže být financováno z veřejného zdravotního pojištění; tyto náklady pokryje resort školství.

Postgraduální vzdělávání bude svěřeno vysokým školám se zdravotním zaměřením.

Celoživotní vzdělávání budou organizovat komory, odborné společnosti a vysoké

školy.

Postgraduální i celoživotní vzdělávání budou provádět subjekty, které k tomu získají akreditaci ministerstva zdravotnictví.

Stát bude finančně podporovat postgraduální vzdělávání tak, aby finance směřovaly ke školenci i k jeho zaměstnavateli.

Převedeme nemocenské dávky na nemocenské pojištění, které budou provádět zdravotní pojišťovny.

Posílíme dozor a kontrolu zdravotních pojišťoven, jejich hospodaření a zajišťování nároku pro pojištěnce.

Stanovíme jasné, transparentní a efektivní podmínky, za kterých budou uzavírány smlouvy pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče.

Posílíme kontrolu kvality a bezpečí zdravotní péče a zdravotnických zařízení.

Dokončíme transformaci orgánů ochrany a podpory veřejného zdraví.

Budeme prosazovat posílení práv pacientů.

Budeme  prosazovat elektronizaci zdravotnictví jako nástroj ke zvýšení transparentnosti a efektivity zdravotního systému, k omezování korupčního prostředí a ke zlepšení zdraví a informovanosti občanů o čerpání a kvalitě péče.

Vytvoříme takové podmínky, aby bylo možné co nejrychleji zavést institut reálné ceny, který nahradí současný netransparentní bodový systém.

Zavedeme principy transparentní veřejné obchodní soutěže při nákupu péče (služeb) ze strany zdravotních pojišťoven.

Budeme iniciovat fúzování resortních pojišťoven ministerstva vnitra a obrany.

Zákonem sjednotíme podmínky fungování pro všechny zdravotní pojišťovny, tak aby bylo umožněno další případné transparentní fúzování ostatních zdravotních pojišťoven.

Zabezpečíme spravedlivější, více kriteriální přerozdělení pojistného na zdravotní pojištění.

Společně s odborníky vymezíme zdravotně - sociální (dlouhodobou) péči a navrhneme vhodný způsob financování.

Budeme podporovat dlouhodobou péči v domácnostech pacientů, terénní a ambulantní služby přizpůsobené potřebám pacienta jako alternativu ústavní dlouhodobé péče.

Zabezpečíme rozvoj paliativní a hospicové péče.

Zrušíme nebo upravíme tabulkové platy ve zdravotnictví, mimo jiné proto, aby nebyla blokována výše odměny zdravotníků po dokončení postgraduálního vzdělávání a umožněna vyšší motivační mzda. Posílíme kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků. Regulační poplatky upravíme následujícím způsobem:

· Regulační poplatek za položku na recept bude zrušen a bude nahrazen regulačním poplatkem za recept a vyřazením tzv.levných léků z úhrad veřejného zdravotního pojištění.

· Koalice posílí kompetence a odpovědnost primární péče a zvýší regulaci za návštěvu ambulantního specialisty bez doporučení.

· Regulační poplatek za hospitalizaci přiblížíme reálným nákladům za tzv. hotelové služby v návaznosti na jejich kvalitu, nejméně ve výši 100,- Kč za lůžkoden.

· Průběžně budeme vyhodnocovat sociální rizika a dopady na jednotlivé skupiny obyvatelstva.

Koalice bude prosazovat, aby všechny nové zákony týkající se zdravotnické reformy vešly v platnost k 1. 1. 2012.

----------------------------------------------------------

Zahraniční politika, obrana, Evropská unie

ZAHRANIČNÍ

POLITIKA

Koaliční strany ODS, TOP09 a VV se zavazují, že vláda České republiky bude prosazovat zahraniční politiku založenou na kontinuitě a širokém konsenzu. Jejím hlavním cílem v následujících letech bude posilování dobrého jména České republiky ve světě. S vědomím tohoto budeme usilovat o:

· Další rozvíjení vzájemných vztahů a spolupráce se sousedními státy ve všech oblastech společného zájmu. A to jak se státy přímo sousedícími s Českou republikou, tak s ostatními zeměmi regionu střední Evropy.

· Plnění závazků vyplývající z členství České republiky v mezinárodních organizacích. Pro spojence v NATO a v Evropské unii musíme být čitelným a spolehlivým partnerem. Veškeré naše vystupování a hlasování v těchto institucích však musí být poměřováno s přínosy pro obyvatele České republiky a zemi jako celek.

·Udržení a prohlubování transatlantické vazby a rozšiřování spolupráce se Spojenými státy americkými do dalších oblastí. Koaliční vláda se zavazuje navázat na spolupráci v oblasti vědy a výzkumu a podporovat další rozvíjení projektů vědeckotechnické spolupráce.

· Podporu lidských práv jako nedílnou součást porevolučního vývoje zahraniční politiky České republiky. Koaliční vláda na tuto dlouhodobou tradici naváže.

· Liberalizaci světového obchodu jako nástroje zvýšení růstu světové ekonomiky. Odstraňování celních bariér a dalších omezení mezinárodního obchodu také považujeme za nejefektivnější způsob rozvojové spolupráce.Otevírání trhů však musí probíhat oboustranně.

·Provádění důsledné a efektivní proexportní politiky státu se zaměřením na dynamicky se rozvíjející státy a trhy s přihlédnutím k bezpečnostním zájmům ČR

· Posílení veřejné diplomacie jako relevantního nástroje pro otevřenou diskusi o zásadních otázkách zahraniční politiky doma a zároveň jako efektivního nástroje prezentace ČR v zahraničí

·Reformu a racionalizaci institucionálního uspořádání zahraničních agentur České republiky s cílem omezit zdvojování procesů, zvýšit účinnosti vynakládaných veřejných prostředků. Tyto agentury musí sledovat základní směry zahraniční politiky státu. Konečná podoba vzejde z široké diskuse jak mezi politickými představiteli, tak s odbornou veřejností.

· Koaliční vláda bude pokračovat ve zvyšování vnější energetické bezpečnosti České republiky především diverzifikací zdrojových zemí energetických zdrojů a přepravních tras s cílem snížení české závislosti na jedné zemi. Nosným projektem v této oblasti bude podpora výstavby plynovodu Nabucco a další projekty propojování energetických sítí v severojižním směru.

· Koaliční strany se zasadí o jednotnou evropskou energetickou politiku

EVROPSKÁ UNIE

Česká republika bude prosazovat sebevědomou, aktivní a čitelnou politiku.

V oblasti politiky sousedství a vnějších vztahů odporujeme další rozšiřování EU za podmínky ponechání stávajících kritérií pro vstup. Z regionálního pohledu je prioritou jihovýchodní Evropa a dále státy Východního partnerství.

Během projednávání nové fiskální periody EU na období 2014-2020 budeme prosazovat zachování unijního rozpočtu na úrovni 1,0 % HNP EU. Důležitým cílem bude také narovnání podmínek pro zemědělce ze starých a nových členských států a současně podpora rozvoje konkurenceschopnosti a efektivity zemědělského sektoru.

Jsme proti skrytým zemědělským podporám některých států EU, jejichž podpůrné a proexportní politiky poškozují české producenty. Pro tuto fiskální periodu budeme prosazovat snižování výdajů EU na společnou zemědělskou politiku. Pro efektivnější čerpání unijních dotací prosadíme radikální snížení počtu operačních programů.

Při dalších jednáních o užší koordinaci hospodářské politiky budeme dbát na důsledném uplatňování principů subsidiarity a proporcionality. Schvalování národních rozpočtů musí zůstat výsadní pravomocí národních parlamentů členských států, případné sankce za porušování Paktu stability a růstu musí být aplikovatelné pro všechny členské státy bez rozdílu a musí být vynutitelné.

Koaliční vláda České republiky bude usilovat o pokračování liberalizace služeb v EU a o odstraňování zbývajících bariér ve volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Vyjadřujeme podporu strukturálním reformám, zlepšování podnikatelského a investičního prostředí, snižování administrativní zátěže, zvyšování flexibility trhu práce a odbourávání nadbytečných evropských regulací. Proto Česká republika podpoří návrhy směřující k lepšímu a efektivnějšímu fungování vnitřního trhu.

Koaliční strany se budou zasazovat o ratifikaci protokolu č. 30 (tzv. česká výjimka) při ratifikaci nejbližší přístupové dohody. V případě zásadních institucionálních změn Evropské unie vyžadující úpravu primárního práva bude přesun dalších pravomocí z České republiky na EU potvrzován referendem.

S ohledem na změny, které přinesla Lisabonská smlouva, se koaliční vláda zasadí o zrychlení procedur při přijímání pozic České republiky, včetně zapojení evropských výborů obou komor parlamentu, a o zvýšení politické kontroly těchto pozic v každodenním rozhodování. Za přípravu koordinovaných pozic pro jednání Evropské rady a strategické evropské agendy je zodpovědný premiér, který má k dispozici na Úřadu vlády potřebný administrativní aparát spolupracující s ministerstvem zahraničních věcí. Postavení tohoto aparátu bude upraveno v kompetenčním zákoně. Vláda se zasadí o vysílání odborně kvalifikovaných a jazykově vybavených zástupců na všechny úrovně unijních jednání. Vláda zruší post ministra pro evropské záležitosti.

OBRANA

Obrannou politiku bude koalice realizovat v úzké mezirezortní spolupráci tak, aby obranné schopnosti Armády České republiky naplňovaly požadavky bezpečnostních zájmů ČR jak na území České republiky, tak mimo ni, v úzké součinnosti se spojenci v Severoatlantické alianci.

Členství České republiky v Severoatlantické alianci přitom představuje základní pilíř její bezpečnostní a obranné politiky. Koalice bude podporovat další rozvoj obranných kapacit Evropské unie, zejména jako součást schopností civilního krizového řízení Evropské unie.

Ministerstvo obrany bude kromě výstavby schopností obranného charakteru klást důraz na dostavbu a optimalizaci Integrovaného záchranného systému ČR s maximálním důrazem na ochranu životů a zdraví obyvatelstva a majetku pro případy živelných pohrom či technologických havárií. V kontextu výše uvedených cílů a v návaznosti na schválení nové Strategické koncepce Severoatlantické aliance hlavami států a vlád na summitu v Lisabonu na podzim tohoto roku bude koalice novelizovat soustavu národních strategických dokumentů - Bezpečnostní strategii ČR a návazně vypracuje novou Obrannou strategii ČR. Ministerstvo obrany urychlí práce na přijetí nového služebního zákona (zákona o služebním poměru vojáků z povolání), který vytvoří podmínky pro stabilizaci personálu v ozbrojených silách, kodifikuje podmínky jejich kariérní perspektivy a vytvoří podmínky pro odpovídající sociální zajištění.

Ministerstvo obrany provede, v souladu s aktuálními požadavky na výstavbu ozbrojených sil a s ohledem na zdrojové možnosti, optimalizaci organizační struktury Ministerstva obrany a optimalizaci systému velení a řízení ozbrojených sil, a to na všech jeho úrovních. Výsledné struktury a systémy budou svým nezbytným rozsahem a funkčností odpovídat požadavkům, které vyplývají z našeho člensví v Severoatlantické alianci i obecně závazných právních předpisů ČR, a musí být úměrné stávající velikosti AČR.

Strukturální změny v samotné AČR musí směrovat k zabezpečení národních politicko-vojenských ambicí, a to zejména s ohledem na jejich reálně předpokládaný rozsah i predikovaný způsob nasazení sil. Ministerstvo obrany zajistí postupný nárůst nasaditelných sil v souladu se závazky vyplývajícími z členství v NATO.

Koalice respektuje, že s členstvím v NATO a EU musí Česká republika nést i odpovídající díl odpovědnosti za naplnění kolektivně přijatých rozhodnutí. V tomto ohledu bude Ministerstvo obrany připravovat a následně Vláda ČR navrhovat Parlamentu ČR ke schválení záměry nasazení sil a prostředků AČR v zahraničních operacích a misích v rozsahu a míře odpovídající korektnímu podílu ČR na těchto společných aktivitách. Tyto návrhy budou předkládány na období dvou až tří let.

Koalice, s vědomím toho, že Česká republika disponuje pouze jedním souborem vojenských sil a prostředků, bude usilovat o co nejužší spolupráci mezi NATO a EU při vedení vojenských operací a civilních misí a při výstavbě potřebných vojenských schopností. Koalice bude prosazovat komplementární přístup při budování vojenských schopností obou organizací, při zajištění maximální efektivity vynakládaných národních i společných zdrojů, harmonizaci jejich úsilí a především eliminaci duplicit.

Ministerstvo obrany dokončí restrukturalizaci a doplnění AČR personálem, jakož i ucelený systém jeho přípravy, výcviku a vzdělávání tak, aby došlo k zvýšení kvality lidských zdrojů obecně a do zahraničních operací a misí byly vysílány dobře vybavené a vycvičené  kompaktní, převážně organické jednotky, doplňované podle charakteru plněných úkolů při nasazení specializovanými dílčími prvky.

Koalice nedopustí sebemenší oslabení naší vůle dostát spojeneckým závazkům, zejména s ohledem na účast ČR v operacích Severoatlantické aliance. Ministerstvo obrany zpřesní a zreální střednědobý plán nezbytných akvizic zejména vyzbrojování a přezbrojování tak, aby všechna vydání v tomto směru byla efektivní, předvídatelná a kontrolovatelná. Koalice se zasadí, aby bylo MO umožněno realizovat přímé nákupy bez zprostředkovatelů.

Ministerstvo obrany bude souhrnně periodicky předkládat příslušnému výboru PS PČR informaci o veřejných zakázkách ve stejném rozšířeném rozsahu, jako je tato povinnost aktuálně stanovena vůči Vládě ČR (usnesení vlády ČR č.158/2010).

Koalice bude k zajištění obrany a bezpečnostních zájmů ČR, jako členské země Severoatlantické aliance, přistupovat odpovědným a střízlivým způsobem s průběžným tlakem na eliminaci případných neefektivních výdajů a bude dbát na sladění výdajů a skutečných potřeb v této oblasti.

Pro rozpočtový rok 2011 se koalice shodla na snížení rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany o 2,1 mld. Kč s tím, že bude do 31. 12. 2010 provedena detailní analýza struktury výdajů resortu MO s cílem hledání dalších úspor pro rok 2012 -2014.

Obrannou politiku bude koalice realizovat v úzké mezirezortní spolupráci věcně příslušných ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů s vědomím vzrůstajícího prolínání vnitřních a vnějších bezpečnostních rizik.

-----------------------------------------------------------------

Právo, spravedlnost, veřejná správa, byrokracie a korupce

KORUPCE

Předložíme zákon o lobbingu, jehož cílem bude zprůhlednění vztahu mezi politiky a úředníky na jedné straně a subjekty zabývajícími se lobbingem na straně druhé. Zákon bude obsahovat definice lobbingu, lobbyistického kontaktu a lobbisty, povinnou registraci lobbistů, registr lobbistů bude přístupný na internetu, sankce za neplnění podmínek stanovených zákonek.

Termín: do 30.6.2011

Předložíme novelu Ústavy a novelu zákona o NKÚ, které umožní kontrolu nakládání s majetkem územních samospráv a dalších veřejnoprávních korporací.

Termín: do 31.12.2010

Navrhneme způsob kontroly nakládaní s majetkem právnických osob ovládaných státem nebo územními samosprávnými celky.

Termín: do 30.6.2011

Vláda bude provádět jednou ročně pravidelný kotrolu realizace nápravných opatření vyplývajících z kontrolních nálezů NKÚ.

Termín: pravidelně k 30.6. kalendářního roku

Navrhneme zřízení centrálního registru oznámení podle zákona o střetu zájmů s cílem zjednodušit přístup veřejnosti k těmto informacím prostřednictvím Informačního systému datových schránek na formuláři, který bude publikován MV ČR na internetu.

Termín: do 31.12.2010

Navrhneme zakotvení povinnosti pro orgány veřejné moci zpracovat a publikovat vlastní etický kodex.

Termín: 31.10.2010

Prosadíme, aby zástupci státu jmenovaní do orgánů firem s majetkovou účastí státu byli vybíráni podle odbornosti a aby jejich odměny za činnost v těchto orgánech byly zveřejňovány.

Termín: 15.10.2010

Připravíme změnu legislativy tak, aby zástupci územních samospráv jmenovaní do orgánů firem s majetkovou účastí územních samospráv byli vybíráni podle odbornosti a aby jejich odměny za činnost v těchto orgánech byly zveřejňovány.

Termín: 30.6.2011

Zpřesníme institut spolupracujícího obviněného (korunní svědek) podle §178 a trestního řádu a navazujících ustanovení tak, aby bylo možné zejména v závažných případech organizovaného zločinu zajistit ve výjimečných případech i úplnou beztrestnost.

Termín: do 30.6.2011

Institut testů spolehlivosti podle §107 zákona o Policii využijeme pro stanovení obdobných testů pro další osoby působících v orgánech veřejné moci.

Termín: do 30.6.2011

Zajistíme zveřejnění manuálu pro osoby, které se setkají s korupční nabídkou a mají zájem spolupracovat na odhalení této trestné činnosti s orgány činnými v trestním řízení včetně ochrany oznamovatele.

Termín: do 30.9.2010

Předložíme novelu trestního zákona, která zpřísní tresty za korupci u úředních osob (trest zákazu činnosti, propadnutí majetku).

Termín: do 31.12.2010

Zavedeme povinné hodnocení dopadů rizika korupce (CIA) jako součást návrhu zákona nebo jeho novely, předkládaného do legislativního procesu. U vybraných zákonů provedeme toto hodnocení i zpětně.

Termín: do 31.12.2010

Každý rok provedeme prověrku právních předpisů s regulační nebo byrokratickou zátěží nebo korupčním rizikem s cílem takové předpisy zrušit nebo upravit tak, aby bylo riziko nebo zátěž snížena.

Termín: průběžně

Předložíme k veřejné diskusi návrh na zakotvení práva občanů a firem na ochranu před byrokracií a korupcí.

Termín: 31.12.2010

Zajistíme formou usnesení vlády, aby hlasování ve vládě bylo zveřejňováno po jménech o bodech, kde vláda rozhoduje ve věcech nakládání s majetkem státu nebo o veřejných zakázkách, dotacích, grantech nebo jiných podporách ze státního rozpočtu s výjimkou bodů, které budou projednávány v režimu zákona o ochraně utajovaných informací. Vláda po přijetí tohoto usnesení neprodleně vyzve k přijetí obdobného postupu i rady krajů a obcí.

Termín: ihned po jmenování vlády

Po projednání s Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv předložíme změnu příslušných zákonů tak, aby hlasování v radách krajů a obcí bylo zveřejňováno po jménech ve věcech nakládání s majetkem územní samosprávy nebo o veřejných zakázkách, dotacích, grantech nebo jiných podporách z rozpočtu územní samosprávy s výjimkou bodů, které budou projednávány v režimu zákona o ochraně utajovaných informací.

Termín: 31.12.2011

---------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, DOTACE, GRANTY, MAJETEK

Navrhneme změnu zákona o veřejných zakázkách, kde budou zakotveny zejména následující principy:

· Veřejných zakázek se budou moci účastnit pouze subjekty, které prokáží dostatečně celou svou vlastnickou strukturu a/nebo ovládací strukturu.

· Veškeré údaje o veřejné zakázce musí být evidovány a archivovány v elektronické podobě tak, aby mohly být zveřejňovány na internetu, a to včetně zadávací dokumentace, smluv a jejích dodatků, vystavených faktur, jména zadavatele a členů komise

· Smluvní ujednání na základě zákona o veřejných zakázkách nebude předmětem obchodního tajemství

· Snížíme limit pro povinné vypsání veřejných zakázek na 1 milión resp. na 3 milióny

· Složení výběrových komisí bude určováno losem

· Zamezit účasti na veřejných zakázkách subjektům, které porušují zákon

· Zamezit omezujícím kvalifikačním požadavkům

Termín: do 31.12.2010

Pro realizaci veřejných zakázek budou upřednostňovány elektronické nástroje zejména elektronická tržiště, elektronické aukce s tím, že zakázky, které nebudou takto realizovány, budou probíhat prostřednictvím jiného elektronického prostředku např. Informačního systému datových schránek.

Termín: do 31.12.2010 usnesení vlády pro vybrané komodity, do 31.12.2011

legislativní úprava

Schválíme usnesení vlády, kterým se vláda a vládní úřady zaváží realizovat na vybrané komodity výrobků a služeb tzv. centrální nákupy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (centrální zadání zakázky). Zároveň vláda doporučí všem ostatním veřejným zadavatelů zejména územním samosprávám, aby se připojili k centrálnímu nákupu na tyto vybrané komodity. Zároveň bude navrženo stanovení limitu vlastních dodávek uchazeče jako kvalifikační popř. hodnotící kritérium pro účast ve veřejné zakázce v jednotlivých komoditách.

Termín: do 31.12.2010

Předložíme úpravu zákonů, které budou prosazovat maximální transparentnost při nakládání s majetkem státu a územních samospráv a při realizaci veškerých výdajů z veřejných rozpočtů. Na základě těchto změn bude nejpozději do 30.6.2011 upravena Centrální adresa tak, aby na jednom místě byly zveřejňovány veškeré informace, týkající se prodejů a pronájmů majetku státu nebo územních samospráv a veškeré údaje o veřejných zakázkách veřejných zadavatelů. Budou upraveny zákony, které stanoví povinnost zveřejňovat údaje na Centrální adrese pro všechny veřejné zadavatele a orgány veřejné moci.

Termín: do 31.12.2010

Předložíme úpravu zákonů pro oblast dotací a grantů ze státního rozpočtu, kde budou stanoveny stejné principy jako u veřejných zakázek, a to zejména:

· Uchazeč o dotaci nebo grant bude povinen zveřejnit veškeré informace o své vlastnické resp. ovládací (organizační) struktuře a osobách jednajících jeho jménem

· Veškeré údaje o dotačním a grantovém řízení včetně smluvní dokumentace budou zveřejňovány na Centrální adrese

· Obdobnou úpravu navrhneme i pro oblast dotací, grantů a darů z rozpočtů územních samospráv s tím, aby došlo k minimálnímu administrativnímu zatížení dotčených subjektů.

Termín: do 30.6.2011 pro granty a dotace ze státního rozpočtu, do 30.6.2012 pro granty, dotace a dary z rozpočtů územních samospráv

----------------------------------------------------------------------

VNITŘNÍ BEZPEČNOST, POLICIE A IZS

Provedeme analýzu současného stavu reformy Policie ČR v návaznosti na stav státního rozpočtu a na základě výsledků rozpočtu dokončíme reformu Policie ČR orientovanou na kvalitní a efektivní službu veřejnosti, a to vše na stav veřejných rozpočtů.

Termín: do 31.12.2010

Předložíme návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, který zajistí nezávislou kontrolu činnosti bezpečnostních sborů.

Termín: do 31.12.2010

Zajistíme, aby v rámci ÚOKFK bylo zřízeno pracoviště specializované na vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti. Zároveň na všech úrovních PČR, byly obsazeny pozice specialistů na finanční kriminalitu, kteří budou vyškoleni v této oblasti. Dále zajistíme, aby na všech úrovních PČR byl posílen restitutivní přístup k trestání pachatelů s cílem zajistit majetek pocházející z trestné činnosti či majetek pachatele tak, aby mohly být z tohoto majetku uspokojeny zejména oprávněné nároky obětí trestných činů a náhrada škody.

Termín: do 30.6.2011 a průběžně

Vzhledem k neefektivnímu souběžnému výkonu některých kompetencí v oblasti veřejného pořádku mezi PČR a obecními (městskými) policiemi, zpracujeme podrobnou právní, ekonomickou (rozpočtovou), procesní a bezpečnostní analýzu možnosti úpravy jejich vzájemného vztahu a zřízení institutu tzv. Metropolitní policie. V souladu se zákonem o Policii ČR zpracujeme vzorový návrh koordinační dohody mezi PČR a městy umožňující zástupcům měst ve vymezeném rozsahu zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění u pořádkové a dopravní složky PČR.

Termín: do 30.6.2011

Podle možností rozpočtu Policie ČR budeme pokračovat v modernizaci základních policejních útvarů a vybavení policistů moderní technikou včetně zvýšení počtu mobilních policejních služeben. Před každým nákupem zejména výzbroje a výstroje zajistíme prověření způsobilosti a vhodnosti pro potřeby PČR.

Termín: průběžně

Podle možností rozpočtu PČR budeme usilovat o další specializované vzdělávání policistů a posílení motivační složky platu v závislosti na kvalitě vykonávané práce.

Termín: průběžně

Budeme prohlubovat spolupráci a vybavení základních složek Integrovaného záchranného systému včetně posílení spolupráce s Armádou ČR s cílem minimalizace dopadů mimořádných událostí na životy a majetek občanů (povodně, nehody) a efektivního nakládání prostředků z veřejných rozpočtů. Budeme pokračovat v systematickém vybavování dobrovolných jednotek požární ochrany, abychom dosáhli jejich většího zapojení do řešení mimořádných událostí.

Termín: průběžně

Navrhneme zavedení účinnějšího systému finanční spoluodpovědnosti viníků za provádění likvidačních a obnovovacích prací při mimořádných událostech.

Termín: do 30.6.2011

Budeme nadále prosazovat odpovědnou migrační politiku založenou na vyváženosti úspěšné integrace a potřebné imigrace. Zavedeme personální a technická opatření k zamezení korupce a zbytné byrokracie v imigrační (vízové) praxi. Prosadíme přísnější regulaci činnosti „zprostředkovatelských"  agentur v oblasti zaměstnávání cizinců s cílem zvýšení odpovědnosti agentur za průběh pobytu a pracovní činnosti cizince na území ČR včetně zneužívání jejich postavení na trhu práce.

Termín: průběžně

Budeme podporovat projekt elektronického trestního řízení ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a další rozvoj dalších informačních systémů v rámci Policie ČR tak, aby došlo k vyšší transparentnosti řízení vedených PČR, jejich zefektivnění a zrychlení.

Termín: průběžně

V rámci Policie ČR vytvořit podmínky pro bezpečné a kontrolovatelné sdílení dat v oblasti boje proti závažné hospodářské trestné činnosti, finanční kriminalitě a korupci včetně analytických informací s cílem zajistit větší spolupráci celorepublikových útvarů policie s ostatními útvary PČR.

Termín: do 31.12.2012

Předložíme speciální komplexní právní úpravu pro činnost nestátních bezpečnostních služeb s cílem definovat zejména okruh služeb poskytovaných těmito subjekty (např. hlídací, detektivní, technická a bezpečnostní činnost), zakotvit podmínky pro jejich licencování, stanovit vnitřní a vnější kontrolní mechanismy pro jejich činnost a prostředky, které ke své činnosti na základě příslušného oprávnění využívají, stanovit podmínky odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání u těchto subjektů.

Termín: 30.6.2011

Předložíme návrh transformace služby cizinecké policie s cílem dokončení převodu pobytových agend na Ministerstvo vnitra (zcivilnění pobytové agendy) a nalezení úspor v rozpočtu Policie ČR (např. i snížením nadbytečných služebních míst).

Termín: 30.6.2011

Předložíme změnu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s cílem zavést tzv. konkurenční doložku, která neumožní vybraným příslušníkům bezpečnostních sborů po stanovenou dobu po ukončení služebního poměru využívat získané informace a kontakty ve prospěch nestátních subjektů. Konkrétní podobu konkurenční doložky projednáme se zástupci policejních odborových organizací.

Termín: 30.6.2011

Předložíme změnu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s cílem zavést principy jmenování služebních funkcionářů do konkrétních funkcí na dobu určitou nebo rotace vybraných služebních funkcionářů, které budou vytvářet podmínky pro omezení rizika korupce, sjednocení praxe bezpečnostních sborů a budování manažerských dovedností a kompetencí v návaznosti na možnosti státního rozpočtu.

Termín: 30.6.2011

Posílíme prevenci v oblasti boje proti kriminalitě zejména extremismu, drogové kriminalitě, kriminalitě nezletilých a kriminalitě páchané na dětech se zaměřením na koordinaci odpovědných orgánů a včasné poskytování informací o rizikových stavech.

Termín: průběžně

JUSTICE

S využitím prostředků z evropských fondů budeme pokračovat v elektronizaci justice zejména v oblasti

· datových schránek a na ně navazujících aplikací a systémů

· zavedení elektronického trestního řízení

· zavedení elektronického soudního spisu

Termín: průběžně

Posílíme počty vyšších soudních úředníků a asistentů a navrhneme zvyšování ohodnocení administrativních pracovníků na základě možností rozpočtu a úspor, které budou vznikat pozastavením dalšího jmenování soudců.

Termín: průběžně

Posílíme odborné vzdělávání soudců, vyšších soudních úředníků, asistentů a administrativních pracovníků se zaměřením na oblast využití informačních a komunikačních prostředků.

Termín: průběžně

Provedeme podrobnou analýzu soudních agend s cílem posílit princip mediace při řešení soudních sporů, snížit nadbytečnou soudní administrativu a v některých případech odejmout rozhodovací pravomoc soudů například převedením této pravomoci jinému státnímu nebo nestátnímu orgánu nebo subjektu. Současně navrhneme úpravu pravidel pro využívání rozhodčích doložek.

Termín: 30.6.2011

Zvýšíme dohledovou činnost Ministerstva spravedlnosti v oblasti kárné odpovědnosti soudců a navrhneme opatření, která umožní rychlejší a důslednější projednání kárné odpovědnosti soudců.

Termín: 31.12.2010

Pro budoucí soudce zpřísníme justiční zkoušky a zavedeme povinnou tříletou praxi v ostatních právních oborech a dvouleté čekatelské praxe před jejich jmenováním. Posílíme princip celoživotního vzdělávání soudců.

Termín: 30.6.2011

Navrhneme úpravu právních předpisů, které umožní vytvořit materiálně technické podmínky pro další zaměstnávání vězňů ve výkonu trestu.

Termín: 31.12.2010

Předložíme novely právních předpisů, které umožní zřizování specializovaných soudních senátů a specializovaných útvarů Státního zastupitelství zejména v oblasti boje proti korupci a závažné finanční kriminalitě tak, aby o těchto případech rozhodovali zkušení a speciálně proškolení soudci a státní zástupci.

Termín: 31.12.2010

Předložíme novelu občanského soudního řádu, ve které zavedeme pro některé typy soudního řízení lhůty tak, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům v řízení při zachování rovného postavení stran soudního sporu.

Termín: 30.6.2011

Provedeme analýzu soudních poplatků a na základě jejich výsledků předložíme úpravu soudních poplatků v závislosti na druhu projednávané věci při nutnosti zajistit nediskriminační přístup občanů a firem ke službám soudů.

Termín: 30.6.2011

Předložíme návrh na novelu zákona o státním zastupitelství a případně dalších právních předpisů, která přinese úpravu postavení nejen Nejvyššího státního zástupce s cílem posílit jeho nezávislost a odpovědnost za výkon svěřené pravomoci, ale celého státního zastupitelství. Změna by zakotvila zejména:

· způsob jmenování a odvolávání Nejvyššího státního zástupce (možnost výkonu funkce na dobu určitou) a státních zástupců

· způsob dohledové pravomoci nadřízených

· způsob a formu ukládání závazných pokynů

· způsob přidělování případů resp. možnost vztažení pravomoci ke konkrétnímu případu nadřízeným státním zastupitelstvím

Termín: 30.6.2011

Provedeme analýzu efektivity organizace soudnictví a čtyřstupňové soudní soustavy a navrhneme možnosti zjednodušení. Prověříme efektivitu působnosti soudcovských rad jako orgánů soudcovské samosprávy a zvážíme možnost jejího posílení.

Termín: do 31.12.2011

------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ SPRÁVA A eGOVERNMENT

Předložíme návrh věcného záměru zákona o úřednících a dalších zaměstnancích ve veřejné správě, který nahradí současný zákon o státní službě a zákon o úřednících územních samospráv, kde bude jednoznačně určena hranice mezi politicky obsazenými a úřednickými místy ve veřejné správě a zajištěno odpolitizování, profesionalizace a stabilizace veřejné správy. Tento věcný záměr bude založen na jmenování na dobu určitou, principu rotace vedoucích zaměstnanců a zahrnující institut státních tajemníků a nejvyšších ministerských radů. V rámci návrhu věcného záměru zákona dále navrhneme zvýšení hmotné odpovědnosti zaměstnanců státu a územních samospráv za škody způsobené při výkonu funkce a navrhneme, aby se stejné principy vztahovaly i na politiky.

Termín: věcný návrh zákona do 31.12.2010, paragrafové znění zákona do 31.12.2011

Podle možností veřejných rozpočtů včetně možného zapojení zdrojů ze strukturálních fondů budeme pokračovat v modernizaci a elektronizaci veřejné správy s cílem dále přibližovat veřejnou správu občanům a zprůhlednit a zefektivnit procesy ve veřejné správě, zejména budeme dále rozšiřovat funkcionality universálních kontaktních míst veřejné správy (CzechPOINT) tak, aby na těchto místech bylo v maximální možné míře získat v „papírové" podobě výpisy poskytované veřejnou správou a zároveň učinit jakékoli podání vůči orgánům veřejné moci budeme pokračovat v rozšiřování funkcí a zlepšování uživatelského komfortu datových schránek.

Termín: průběžně

Předložíme „Strategii vlády pro další elektronizaci vybraných agend ve veřejné správě".

Termín: do 30.6.2011

S využitím evropských prostředků dokončíme realizaci projektu Základních registrů veřejné správy včetně zavedení elektronických identifikačních průkazů, které umožní jednoznačnou identifikaci osob a v souvislosti se zavedením systému základních registrů omezí zneužívání rodného čísla.

Termín: do 30.6.2012

Dokončíme procesní audity vybraných agend u orgánů veřejné moci, na základě kterých dojde k identifikaci korupčních rizik a zbytečné byrokracie.

Termín: do 30.6.2012

Zahájíme přípravu projektu elektronických voleb tak, aby mohl být pilotně realizován ve volebním roce 2012 a plnohodnotně zaveden od voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2014.

Termín: do 30.6.2012

Předložíme návrh novely zákona o přestupcích, kde vytvoříme podmínky pro vznik registru/registrů přestupků jako informačního systému veřejné správy v návaznosti na systém základních registrů veřejné správy tak, aby došlo k efektivnějšímu projednávání a následnému vymáhání sankcí za uložené přestupky s cílem zpřísnění odpovědnosti za přestupkovou recidivu včetně možné trestní odpovědnosti u vybraných druhů přestupků.

Termín: 30.6.2012

Předložíme návrh úpravy zákona o správních poplatcích tak, aby více odrážely náklady orgánů veřejné moci na zajištění příslušných řízení při nutnosti zajistit nediskriminační možnost přístupu všech občanů a firem ke službám státu.

Termín: 30.6.2012

Předložíme návrh nezbytné právní úpravy a zahájíme realizaci projektu elektronické Sbírky zákonů, která se státní garancí zajistí publikaci platného a účinného práva na území České republiky pro uživatele právních předpisů bez jakýchkoli barier v elektronické podobě. Zároveň předložíme nezbytnou právní úpravu a zahájíme realizaci projektu elektronického systému pro přípravu, tvorbu a projednávání právních předpisů (e-Legislativa) včetně elektronického zpracovávání hodnocení RIA a CIA jako integrální součásti legislativního procesu.

Termín: do 31.12.2010

Předložíme návrh zákona o kontrole ve veřejné správě, který sjednotí kontrolní proces u orgánů veřejné správy tak, aby nedocházelo k duplicitám a nejasnostem při výkonu dozoru a kontroly ve veřejné správě. Jako součást návrhu zpracujeme analýzu provedených kontrol a dozoru u územně samosprávných celků v letech 2006-2010 s návrhem konkrétních opatření směřujících k jasnému rozdělení kompetencí mezi NKÚ, MF ČR a ostatní kontrolní orgány ve veřejné správě.

Termín: do 31.12.2010

-----------------------------------------------------------------

LEGISLATIVA

Předložíme novelu trestního řádu („náhubkový zákon") s cílem umožnit poskytování informací v případech, kdy veřejný zájem převáží nad zájmem soukromým.

Termín: do 31.10.2010

Předložíme návrh zákona o odpovědnosti právnických osob ve správní popř. trestní rovině, který je podmínkou pro Ratifikaci úmluvy proti korupci.

Termín: do 31.12.2011

Předložíme nový občanský zákoník.

Termín: do 31.12.2010

Předložíme nový zákon o mezinárodním právu soukromém.

Termín: do 31.12.2010

Předložíme nový zákon o obchodních společnostech a družstvech.

Termín: do  31.12.2010

Předložíme zákon o bezplatné právní pomoci.

Termín: do 30.6.2011

Předložíme novelu trestního řádu a dalších právních předpisů, kde posílíme postavení obětí trestné činnosti a zvýšíme restitutivní (ochrana nároků poškozených) úlohu trestního řízení.

Termín: 30.6.2011

Zvýšíme dohled nad exekutory, soudními znalci a tlumočníky prostřednictvím novely příslušných právních předpisů.

Termín: 30.6.2011

Předložíme novelu ústavy a dalších právních předpisů, která zavede přímou volbu prezidenta.

Termín: 31.12.2010

Předložíme novelu ústavy a dalších právních předpisů, která umožní zavedení tzv. „klouzavého mandátu".

Termín: ihned

S cílem vytvořit podmínky pro přímou volbu starostů v malých obcích ve volbách v roce 2014 zpracujeme důkladnou analýzu a zajistíme zpracování mezinárodní srovnávací studie pro možnost zavedení přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů.

Termín: 30.6.2011

Předložíme změnu Ústavy a novelu jednacích řádů Poslanecké sněmovny a Senátu, ve které navrhneme omezení imunity poslanců a senátorů.

Termín: ihned

Předložíme zákon, který upraví legislativní proces tak, aby zejména stanovil podmínku pro všechny předkladatele včetně poslanců a senátorů zpracovat Hodnocení dopadů regulace (RIA), Hodnocení dopadů rizika korupce (CIA) ke každému návrhu zákona resp. ke každému pozměňovacímu návrhu včetně zákazu předkládání tzv. „přílepků".

Termín: 30.6.2011

Předložíme novelu jednacího řádu PSP, která umožní předkládání pozměňovacích návrhů ve druhém čtení pouze výboru, skupině poslanců nebo poslanci poté, kdy byl návrh projednán na příslušném výboru.

Termín: 31.12.2010

Předložíme návrh volebního kodexu, do kterého budou zahrnuty veškeré dosavadní zákony upravující volby v ČR.

Termín: 31.12.2011

Předložíme změnu Ústavy a  navazujících právních předpisů, která zavede tzv. vyslovení konstruktivní nedůvěry vládě, tedy princip, že nedůvěra vládě v průběhu volebního období je vyslovena až po získání podpory pro nového předsedu vlády v PSP.

Termín: 31.12.2010

Předložení novely Ústavy (finanční ústava) a na ni navazujícího zákona o rozpočtové kázni.

Termín: 31.12.2010

Předložíme nový trestní řád v návaznosti na nově přijatý trestní zákoník.

Termín: 31.12.2011

Předložíme návrh úpravy právních předpisů v oblasti ochrany soukromí a práv občanů, která zpřesní pravidla a umožní vyšší míru ochrany před neoprávněným a nekontrolovaným pořizováním obrazových, zvukových a genetických záznamů  o občanech s cílem zajistit, aby nedocházelo ke zneužívání takto získaných záznamů a údajů.

Termín: 30.6.2011

Předložíme a zveřejníme legislativní plán vlády na čtyřleté období, který bude každý rok pravidelně aktualizován.

Termín: do 31.12.2010

Předložíme návrh Ústavního zákona o podmínkách vyhlášení a průběhu referenda podle čl. 2 Ústavy České republiky, kde budou stanoveny zejména následující principy:

· pokud nejméně 250.000 občanů dá návrh na uskutečnění referenda v konkrétní otázce, má vláda povinnost předložit PS PČR návrh Ústavního zákona o konkrétní navržené otázce nejpozději do 90 dnů ode  dne doručení návrhu vládě

· bude stanoven výčet otázek, o kterých nelze referendum konat (např. o podstatných základech a náležitostech demokratického právního státu, o otázkách lidských práv a svobod, o otázkách národní bezpečnosti, o státním rozpočtu, finančních a daňových zákonech, nabývání a pozbývání státního bčanství, o volbách, o personálních otázkách, v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním /správním, soudním/ řízení)

Termín: 31.12.2012

Předložíme návrh na zpřesnění podmínek pro vyplácení poslaneckých náhrad včetně změny nároku na jejich čerpání.

Termín: 31.12.2010

Provedeme legislativní kroky ke zprůhlednění financování politických stran. Zvážíme možnost zavedení limitů na výdaje ve volebních kampaních.

Termín: do 30.6.2011

-----------------------------------------------------------------------

Školství, věda, výzkum, kultura

POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

Vzdělanost občanů je zásadní podmínkou rozvoje demokratické společnosti. Bez dobré vzdělanostní struktury si nelze představit dlouhodobě příznivý vývoj životní úrovně a kvality života. Cílem vlády je proto vzdělávání, které bude na všech stupních a ve všech svých formách podporovat přirozenou lidskou zvídavost. MŠMT bude podrobeno hloubkovému auditu, jehož cílem bude nalézt úspory v hospodaření resortu. Bude proveden personální audit a audit příspěvkových organizací MŠMT. Na základě personálního auditu vláda sníží významnou měrou počet zaměstnanců ministerstva a jím zřízených příspěvkových organizací.

Termín: konec roku 2012

Vláda změnou příslušných právních předpisů omezí zátěž škol nadměrnou byrokracii.

Termín: konec roku 2012

Vláda při respektování rozpočtových možností, demografického vývoje i věkové a genderové struktury pedagogických pracovníků vytvoří podmínky a nástroje (např. tzv. náborový příspěvek) pro dlouhodobou garanci vstupu mladých kvalifikovaných pedagogů do všech stupňů škol. Za tímto účelem vláda v roce 2011 a v následujících letech posílí rozpočet resortu o 2,1 mld. Kč.

Termín: konec roku 2011

V roce 2012 vláda posílí objem platových prostředků o další 4 mld. Kč a poté toto navýšení zachová a zmrazí až do r. 2015 v návaznosti na celkovou veřejnou správu, kdy platy zmrazí na 3 roky. Tímto krokem bude částečně vyrovnán diskriminační poměr mezi platy pedagogických pracovníků a jinými profesemi v rozpočtové sféře. Vláda i v rámci normativního financování podpoří možnost existence škol v malých obcích. Cílem je dostupnost předškolního a základního vzdělávání.

Termín: konec roku 2012

Změnou závazných učebních dokumentů vláda zajistí výuku anglického jazyka od 3 ročníku základního vzdělávání.

Termín: do konce volebního období

Vláda neprodleně, a to do začátku školního roku 2010/2011, rozhodne, zda se v tomto školním roce uskuteční společná část maturitní zkoušky.  Následující postup vyhodnotí vláda na základě provedení generální zkoušky.

Vláda též provede audit přípravy projektu maturit, včetně kontroly vynaložených prostředků.

Termín: 1.4. 2012

Vláda zavede pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základního vzdělávání. Vláda bude dále stimulovat transparentní zveřejňování výsledků škol potřebné pro jejich srovnání s akcentací rozdílů na úrovni vstupů (odlišné vzdělání přijímaných žáků) pro optimální porovnatelnost poskytovaného vzdělávání.

Termín: 2014

Vláda ve spolupráci se zaměstnavateli podpoří rozvoj odborného „učňovského" vzdělávání a formu jeho zakončování jednotnou závěrečnou zkouškou.

Termín: 2014

Vláda zpřesní finanční toky mezi resortem a jednotlivými zřizovateli škol.

Termín: konec roku 2013

Vláda bude věnovat zvýšenou pozornost výchovným a diagnostickým ústavům a jejich financování se zřetelem na zvýšenou podporu preventivních programů.

Termín: 2014

Vláda podpoří rozvoj alternativ rodinné péče ve fázi pre-primárního vzdělávání, konkrétně rozvoj firemních školek, alternativních předškolních zařízení typu mateřských a rodinných center, ale i institutu sousedského hlídání (do 6-ti let dítěte).

Termín: 2014

Pokračování

  Diskuse (5 příspěvků)
  July 13, 2010 v 4.0
  Jako celek práci ODS, TOP 09 a VV chválím.
  Mnoho nových a zajímavých nápadů, návrhů a myšlenek, děkujeme.

  (Dopilovat a sledovat bude třeba jen konkrétní sociální dopady a nedopustit společensko-sociální propad nezaviněně nejchudších a bezmocných - t.j. především sirotků, nemocných, postižených, či lidí marně hledajících práci.)

  http://www.novinky.cz/domaci/205754-spokojenost-se-stavem-politiky-se-po-volbach-zdvojnasobila.html
  July 13, 2010 v 5.59
  1) Děkujete konkrétně komu a konkrétně za co? (Prosil bych jména lidí a skutky, za které jste jim osobně vděčná.)
  2) Za koho mluvíte, když používáte množné číslo? Nebo jsem snad pod Vaším příspěvkem přehlédl nějaké podpisy spoluautorů?
  3) Přiložíte ruku k dílu, až se bude "dopilovávat" a "nedopouštět"? Jestliže ano, jak konkrétně?
  4) Jak rozumíte slovům "finanční ústava"?
  5) Co svým příspěvkem sledujete, tj. co očekáváte od čtenářů tohoto deníku?
  6) Co když je všechno jinak než jak se Vám to jeví?
  July 13, 2010 v 9.47
  S většinou toho, co sem píše paní Hyldebrantová, nesouhlasím. A stejně tak se mi nelíbí pracovní verze koaliční smlouvy, která zatím nebyla oficiálně publikována. Stav, o kterém bude mít smysl debatovat podrobně, bude vládní program. Jistě to bude text tomuto velmi podobný. Toto je asi text, který jakousi indiskrecí odkudsi pronikl a pokládal bych za realistické prostě počkat na oficiální znění. Pak nám třeba paní Hyldebrantová napíše za jaké body je vděčna.

  To, pane Kopecký, že autorka příspevku mluví v množném čísle, to je přece běžný rétorický obrat. Zcela jistě to shodně s ní vidí spousta podobně smýšlejících. Nemusí být jejich mluvčím. Když já napíšu, že se "nám" návrh koaliční smlouvy nelíbí, bude zjevné, že se nelíbí mně a mnoha podobně smýšlejícím, o kterých vím, například i Vám, a to stačí, i když raději pro jistotu mluvím většinou jen za sebe.

  Znepokojuje mne, pane Kopecký Váš dotaz číslo pět adresovaný paní Hyldebrantové. Co jiného by svým příspěvkem sledovala, než to, že se s Vámi, se mnou a dalšími podělila o svůj názor? Proč by mělo něco zvláštního očekávat od čtenářů? Pokud něco očekává, tak právem to, že si její diskusní příspěvek přečteme a budeme (my čtenáři) o něm přemýšlet. Ale to očekávají všichni autoři.

  Možná se mýlím, ale čiji z Vašich šesti dotazů nějaké očekávání nebo dokonce přání, aby všichni čtenáři DR tvořili pevný ideový šik. Pokud by nám mělo vadit, že tu jsou a že se projevují i jinak smýšlející, nebyli bychom věrohodní jako demokraté. Pak by za krásnými řečmi o humanismu byla nová hrozba totalitní deviace. Tak to asi nemyslíte, ale otázka 5) byla rozhodně zcela zbytečná a, promiňte mi, prosím, svým způsobem i nebezpečná
  July 13, 2010 v 20.15
  Co dodat?
  Děkuji Ivanovi Štampachovi za podporu demokracie a za podporu svobody projevu všech i "jinak" (v tomto případě středo-pravicově) smýšlejících na diskusi tohoto deníku.

  Totalitní deviaci jednotného povinného názoru z let 1948-1989 již doufám nikdo nechceme opakovat.

  Věřím, že i v tomto spíše levicově orientovaném deníku (což jsem překvapivě zjistila až postupně v průběhu započatých diskusí) mohou být i konfrontace a prosté sdílení mezi levicí a pravicí zajímavé, podnětné a vedené slušnou formou mezi diskutujícími.
  July 14, 2010 v 15.29
  Děkuji Vám oběma za Vaši znepokojenou reakci. Přemýšlíme o společných věcech našeho společného světa. A už několik dní si kladu (ne sám) otázku - protože se nechci spokojit s obecnými floskulemi, jakými se dnes stávají např. demokracie a totalitarismus - jakou úlohu hraje v soudobém českém myšlení princip MacCarthysmu.

  Ale nejen to. Já se totiž nemohu spokojit ani s parodií na všeobjímající a rozumějící katolicismus, ani s postojem, který v každém politicky cíleném žvástu hned hledá myšlenku.
  (To, co je NÁM předkládáno, paní Hyldebrantová, nejsou myšlenky, není to něco, co je komukoli předkládáno k diskusi. Od roku 1969 /devatenáctsetšedesátdevět/ zde žádná diskuse není. Jsou předkládány kroky, které chce kořistnická skupina učinit. A k té kořisti patří budoucnost národa.)

  K dnešnímu významnému výročí připiju na vaše zdraví. A na to, co nás spojuje. A na to, co nás rozděluje.

  Blahoslaveni, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.