Také Pražané žalují ministerstvo životního prostředí kvůli znečištění ovzduší

Vratislav Dostál

Podobně jako občané Brna také Pražané podali žalobu na ministerstvo životního prostředí kvůli neefektivnímu Programu zlepšování kvality ovzduší. Označují ho za neefektivní, navrhují jeho zrušení a nahrazení novým.

Občané Prahy v pondělí prostřednictvím svých advokátů podali žalobu na ministerstvo životního prostředí kvůli neefektivnímu Programu zlepšování kvality ovzduší. Znečištění ovzduší v Praze dlouhá léta překračuje zákonem i evropskou směrnicí stanovené limity pro prach, oxidy dusíku a rakovinotvorný benzo-a-pyren.

Ministerstvo v minulosti žádalo Evropskou komisi o časově omezené výjimky pro dosažení limitů znečištění prachem a oxidem dusičitým v Praze. Komise výjimky odmítla udělit, avšak Praha nebyla schopna dosáhnout splnění limitů ani v termínech, které navrhlo samo ministerstvo.

Znečištění ovzduší v Praze vede k vážným onemocněním srdce a cév, včetně předčasných úmrtí obyvatel Prahy na srdeční infarkty nebo mozkové mrtvice. Ministerstvem vydaný plán však podle žalujících občanů Prahy nemá velkou šanci tuto situaci změnit, proto navrhují zrušení plánu a jeho nahrazení novým.

„Jeden z klíčových zdravotních problémů pro obyvatele Prahy, i když jsem si to i já donedávna neuvědomovala, představují zplodiny z automobilové dopravy. O opatřeních ke snížení znečištění ovzduší škodlivými látkami z dopravy se spíše mluví nebo píše, než že by byly realizovány v praxi,“ objasňuje okolnosti žaloby jedna z žalobkyň, Olga Richterová, spolupracovnice místního spolku Koalice VLASTA.

„A obáváme se, že to je problém i aktuálního programu. Potřebujeme takový plán, který ochrání naše zdraví a nebude jen soupisem toho, co by se pro čistější ovzduší případně mohlo udělat,“ dodává. „Věříme, že pokud soud tento program zruší, bude ministerstvo nuceno přijmout nový, který konečně zajistí dosažení splnění limitů a který jasně definuje konkrétní opatření i jejich časový plán a přínos pro lidi žijící v zatížených oblastech,“ uzavírá Richterová

Žalující stranu zastupují právníci společnosti Frank Bold, podle kterých je ministerstvem slibované splnění imisních limitů v roce 2020 nereálné.

„Program jako celek podle našeho přesvědčení nesplňuje základní požadavky českých i evropských právních předpisů tak, aby na jeho základě bylo možné v co nejkratší možné době dosažení zákonem stanovených limitů znečištění. Proto žádáme soud, aby program zlepšování kvality ovzduší pro Prahu zrušil,“ vysvětluje Kristína Šabová.

Zdůrazňuje přitom, že program neobsahuje dostatečně konkrétní opatření, jejich časový plán, ani srozumitelné hodnocení jejich účinnosti, z nichž by bylo zřejmé, kdy a v důsledku jakých konkrétních opatření bude dosaženo stanovených hodnot limitů.

„Znečištěné ovzduší představuje v současnosti v České republice ze všech faktorů životního prostředí největší ohrožení lidského zdraví. V posledních letech vedlo znečištěné ovzduší v České republice k předčasnému úmrtí asi deset tisíc lidí ročně a k několika tisícům vážných onemocnění dýchacího ústrojí nebo srdečně-cévního systému,“ vysvětluje expert pro hodnocení zdravotních rizik z Centra pro životní prostředí a zdraví Miroslav Šuta.

„Ministerstvo vyjednávalo s Evropskou komisí o časově omezených výjimkách pro znečištění ovzduší Prahy prachem a oxidem dusičitým do poloviny roku 2011, respektive do počátku roku 2015. Komise však vznesla námitky vůči těmto požadavkům. Mimo jiné i proto, že ministerstvem předložené podklady neprokazovaly splnění limitů,“ připomíná Šuta.

Doslova podle něj Komise uvedla, že v plánech kvality ovzduší chybí důkazy o tom, jak bude stanovených hodnot dosaženo. „Dále Komise upozorňovala na nekonzistentnost odhadů plánovaného zlepšení kvality ovzduší a očekávané doby pro dosažení příslušných hodnot. Život dal námitkám Evropské komise za pravdu, neboť po vypršení ministerstvem navržených termínů se nepodařilo splnit ani zákonné limity, ani sliby ministerstva.“

Žaloba Pražanů je součástí vlny obdobných žalob probíhající napříč Evropou. „V posledních dvou týdnech se k městům, kde lidé bojují za své právo dýchat čistý vzduch, připojilo Brno, Brusel a dnes i Praha. Vlády v celé EU reagovaly příliš pomalu na krizi v oblasti veřejného zdraví způsobenou znečištěním ovzduší, které se každoročně podílí na více než 400 tisících předčasných úmrtí v zemích Evropské unie,“ uvedl Alan Andrews, právník mezinárodní organizace ClientEarth.

  Diskuse
  JN
  October 3, 2016 v 10.23
  Ovzduší v Praze 2014
  "V roce 2014 na území aglomerace Praha nebyl splněn imisní limit pro průměrnou 24hodinovou koncentraci PM10 a roční průměrnou koncentraci PM2,5, NO2 a benzo[a]pyrenu. Roční průměrné koncentrace PM10 jsou od roku 2011 na měřicích stanicích podlimitní. V roce 2014 nedošlo poprvé za hodnocené období k překročení imisního limitu pro přízemní ozon. Pro ostatní látky znečišťující ovzduší se daří imisní limity plnit.

  Oxid dusičitý
  Hodinový imisní limit 200 µg.m-3 nebyl v roce 2014 překročen na žádné lokalitě z 15 relevantních pro vyhodnocení. Na lokalitě Praha 2-Legerova byla hodnota imisního limitu překročena pětkrát. Povolený počet překročení je 18. Hodinový imisní limit NO2 (200 µg.m-3) tedy nebyl v roce 2014 překročen na žádné z těchto lokalit.
  Roční imisní limit pro NO2 (40 µg.m-3) byl na území aglomerace Praha překročen na dvou lokalitách ze 14. Jednalo se o dopravní lokality Praha 2-Legerova (roční průměrná koncentrace dosáhla hodnoty 51,1 µg.m-3) a Praha 5–Smíchov (41,3 µg.m-3).

  Od roku 2011 imisní charakteristiky NO2 velice mírně klesají, s výjimkou roku 2014, kdy v meziročním srovnání stoupla 19. nejvyšší hodinová koncentrace. Od počátku hodnoceného období se imisní charakteristiky pro NO2 drží pod úrovní svých imisních limitů.

  Benzo[a]pyren
  V roce 2014 byl imisní limit pro roční průměrnou koncentraci benzo[a]pyrenu překročen na stanici Praha 4-Libuš. Na stanici Praha 10-Šrobárova se roční průměrná koncentrace pohybuje těsně pod ročním limitem (0,95 ng.m-3). Koncentrace benzo[a]pyrenu v hodnoceném období od roku 2000 dosáhly nejvyšší úrovně v roce 2006, poté do roku 2009 klesaly a od roku 2010 nevykazují výrazný trend. Od zahájení měření koncentrací benzo[a]pyrenu je imisní limit každoročně překročen alespoň na jedné měřicí stanici na území aglomerace Praha."

  (http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/14groc/gr14cz/V1_Praha_CZ.html)
  JN
  October 4, 2016 v 9.36
  Žalobcem jsou občané Prahy?
  Myslíte "všichni občané", nebo "převážná část občanů Prahy", nebo třeba "dva občané Prahy"?
  JN
  October 6, 2016 v 8.34
  Aby se v Praze nějak výrazně zlepšilo ovzduší,
  musela by se nejspíše výrazně omezit individuální automobilová doprava uvnitř města ve prospěch hromadné dopravy a dokončit Pražský okruh (objízdný silniční okruh kolem Prahy).

  Ptám se tedy, zda MŽP nějak sabotuje dokončení Pražského okruhu či je dokonce proti omezení individuální automobilové dopravy uvnitř města? Takové omezení individuální automobilové dopravy je přece věc samotných Pražanů, tedy prosazení takového SEBEOMEZENÍ ve volbách, pokud se na tom většina shodne.

  Proč tedy "občané Prahy" žalují MŽP?