Pražští radní mění stanovy městských firem v rozporu se zákonem

Vratislav Dostál

Stanovy Prahou vlastněných společnosti, jako Dopravní podnik, TSK, Pražská plynárenská, Operátor Opencard a dalších, mění Rada v rozporu se zákonem, tj. bez souhlasu zastupitelstva. Upozorňuje na to protikorupční organizace Oživení.

Oživení zjistilo, že stanovy pražských městských společností jsou měněny v rozporu se zákonem o hlavním městě Praze, tedy bez souhlasu zastupitelstva. Konkrétně se jedná o významné, městem stoprocentně vlastněné společnosti, jako Dopravní podnik, TSK, Pražská plynárenská Holding, Operátor Opencard a další, které spravují mnohamiliardové majetky a zajišťují klíčové veřejné služby.

„Tuto praxi lze považovat nejen za nezákonnou, ale také za velmi rizikovou z hlediska nízké transparentnosti a slabé demokratické kontroly ze strany zastupitelů,“ uvedla organizace s tím, že vyzývá zastupitele, aby co nejdříve sjednali nápravu a využívali v plné míře svých zákonných pravomocí.

Prozatím posledním ilustrativním příkladem nezákonné praxe byla změna stanov společnosti Operátor Opencard a.s., kterou projednali a schválili pražští radní 15. Prosince minulého roku bez souhlasu zastupitelů. Jedná se přitom o významnou změnu, kterou se podstatně rozšiřuje působnost společnosti na správu dalších IT projektů hl. m. Prahy.

Podle zákona o hl. m. Praze je schvalování stanov Prahou vlastněných společností ve výhradní pravomoci zastupitelů a nemůže ji převzít žádný jiný orgán. Město Praha si však zákon vykládá po svém, tedy že zastupitelstvo pouze schvaluje stanovy při založení obchodní společnosti a další případné změny už schvaluje pouze Rada, která u stoprocentně vlastněných společností zároveň plní funkci valné hromady.

Kvůli tomuto osobitému výkladu mají pražští zastupitelé pravomoc rozhodnout o pravidlech fungování městských společností pouze v momentu jejich založení. Poté jsou jakékoli změny pouze v režii radních, což principiálně odporuje úmyslu zákonodárce, tj. aby zastupitelstvo, jako nejvyšší orgán obce, mělo pod kontrolou správu všech městem vlastněných společností.

„Tímto svérázným výkladem zákona se obchází podstatná zákonná pravomoc zastupitelstva. Může tak docházet k absurdním situacím, kdy například zastupitelé schválí založení společnosti za účelem údržby zeleně a krátce poté si radní sami změní účel společnosti například na správu městských bytů. Za zády zastupitelstva tak může vzniknout firma, o které zastupitelé vůbec nehlasovali,“ svysvětluje Marek Zelenka, právník Oživení.

Změny stanov se mohou týkat také dalších důležitých aspektů, jako je složení orgánů městských firem a způsob odměňování jejich členů. Nelze opomenout ani celkové snížení transparentnosti rozhodovacího procesu o změně stanov, protože jednání rady je na rozdíl od jednání zastupitelstva neveřejné.

Oživení se v této věci obrátilo s obecným dotazem na Ministerstvo vnitra, které ve své odpovědi vyjadřuje názor, že pokud je obec jediným vlastníkem obchodní společnosti, je schvalování změn jejich stanov ve vyhrazené pravomoci zastupitelstva a nemůže ji vykonávat žádný jiný orgán obce. Tento výklad lze podle Oživení aplikovat stejným způsobem i na zákon o hl. m. Praze.

Popsanou nezákonnou praxi Oživení zaznamenalo u všech osmi pražských firem stoprocentně vlastněných městem. V těchto společnostech byly provedeny změny stanov, které nelze dohledat v databázi usnesení zastupitelstva o schválení změn. „Na celé situaci je zarážející také to, že všechny nezákonně měněné stanovy notáři i rejstříkové soudy bez problémů zapsali do obchodního rejstříku,“ uvedlo Oživení v tiskovém prohlášení.

Právě tyto subjekty by totiž měly dohlížet na zákonnost zapisovaných změn, a pokud by změny nebyly doloženy adekvátními dokumenty, měly by zápis změny stanov odmítnout.

„Takovou nežádoucí praxi nelze dlouhodobě tolerovat, proto jsme dnes dopisem vyzvali zastupitele, aby se zasadili o dodržování zákona, plnili své zákonné pravomoci při správě městských firem a sjednali nápravu u společností, u kterých byly změněny stanovy v rozporu se zákonem,“ uzavírá předseda Oživení Martin Kameník.

    Diskuse (0 příspěvků)