Dopravní podniky ovládají politici, tvrdí analýza

Vratislav Dostál

Řízení pěti největších dopravních podniků v zemi je v režii politických stran, odbornost a výsledky stojí na druhé koleji. V představenstvech sedí průměrně 51 % straníků, v dozorčích radách dokonce 61 %. Vyplývá to z analýzy Oživení.

Experti sdružení Oživení ve středu zveřejnili analýzu pěti největších dopravních podniků v České republice — Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a Liberce s Jabloncem. Podle jejich zjištění je řízení podniků v režii politiků, odbornost je druhořadá.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Podniky vykazují řadu systémových nedostatků ve svém řízení a kontrole. Zejména se jedná o silný politický vliv na obsazování orgánů společností, minimální strategické řízení a kontrolu výkonnosti,“ uvedla organizace. Tyto společnosti přitom dosahují celkového ročního obratu 24 miliard korun. Oživení nabízí pro města manuál, jak lépe své společnosti kontrolovat.

Na rozdíl od státem vlastněných společností je městským společnostem věnováno mnohem méně pozornosti, přestože mají značný ekonomický význam. Proto se v roce 2014 Oživení zaměřilo na prosazování větší transparentnosti a kontroly hospodaření právě městských společností a pro tyto účely zpracovalo analýzu pěti největších dopravních podniků z hlediska dobré praxe podle OECD.

„Na příkladu dopravních podniků chceme demonstrovat hlavní neduhy městských společností a navrhnout možná řešení, která mohou samosprávy použít hned, bez čekání na žádoucí legislativní změny,“ shrnuje ideu projektu Martin Kameník z Oživení.

V prvé řadě orgány těchto společností podléhají vysoké fluktuaci svých členů po každých komunálních volbách a většina z nich je dosazována na základě politického klíče — průměrně 51 % straníků sedí v představenstvech, 61 % pak v dozorčích radách.

U představenstev podniků bylo po volbách v roce 2010 obměněno průměrně 70 % členů, u dozorčích rad pak 44 % členů, v případě členů dozorčích rad volených valnou hromadou však dosáhla fluktuace až 67 %.

Za poslední funkční období (2010 — 2014) dosahovalo průměrné zastoupení zastupitelů v dozorčích radách 49 %. Žádný z podniků přitom nemá pravidla pro obsazování svých orgánů, která by kladla důraz především na odbornost a zkušenosti jejich členů.

Žádné město (vlastník) navíc neuplatňuje vůči svým podnikům komplexní vlastnickou politiku. Podniky nedisponují žádnou strategií řízení a rozvoje, což neumožňuje efektivně kontrolovat jejich výkonnost a vyvozovat manažerskou odpovědnost za řízení podniku.

Sledované dopravní podniky mají podle zjištění Oživení nastaveny nedostatečné nástroje kontroly. Jejich stanovy ani smlouvy o výkonu funkcí neobsahují žádná pravidla pro sdělování výsledků zastupitelům města, ti přitom mají vrcholnou odpovědnost za správu města a výkon vlastnických práv.

„Taktéž úroveň interní etické politiky je nedostatečná, pokud už etický kodex existuje, vztahuje se pouze na zaměstnance společností, nikoli na členy představenstev a dozorčích rad,“ konstatuje organizace.

Neutěšená situace panuje taktéž v oblasti zadávání veřejných zakázek, zmiňované dopravní podniky jsou tzv. sektorovými zadavateli a podle zákona musí soutěžit zakázky na dodávky a služby až od hranice 10,5 milionů korun, u stavebních zakázek dokonce až od 131 milionů korun.

Žádný z podniků přitom nedisponuje vnitřními pravidly, která by garantovala soutěž i u menších zakázek, což otevírá velký prostor pro manipulaci, korupci a klientelismus při výběru dodavatelů.

„Oživení v souvislosti s výsledky připravilo manuál, který obsahuje seznam možných doporučení pro lepší kontrolu městských společností ze strany zastupitelů i široké veřejnosti. Tento manuál chceme konzultovat s experty i zástupci měst a městských společností, aby byl co nejlépe aplikovatelný v praxi,“ uzavírá další záměry Martin Kameník.

    Diskuse