Ostrava trojnásobně překročila roční kvótu zamoření prachem

Vratislav Dostál

Zamoření vzduchu prachem v Ostravě—Radvanicích už trojnásobně přesáhlo počet dní za rok, po které smí být legálně překročen limit. Radvanice tak patří mezi místa s vůbec nejznečištěnějším ovzduším v celé Evropě.

Zamoření vzduchu prachem v Ostravě—Radvanicích už třikrát přesáhlo počet dní za rok, po které smí být legálně překročen limit. Radvanice, kde jsou opakovaně vysoce překračovány limity pro znečištění jemným prachem a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem, patří mezi místa s vůbec nejznečištěnějším ovzduším v celé Evropě. Nedávné výzkumy prokazují i významně vyšší nemocnost dětí, které žijí v této části Ostravy.

„Překročit denní limit pro znečištění prachem je povoleno pětatřicet dnů během roku. Podle údajů ČHMÚ monitorovací stanice Ostrava-Radvanice jako první překročila denní limit 105-krát, a to 18. listopadu. Přitom povolenou roční kvótu překročila tato stanice už 18. února a dvojnásobek kvóty koncem dubna, “ uved Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Zdůraznil přitom, že také dlouhodobé koncentrace jemného prachu v Radvanicích překračují jak doporučení Světové zdravotnické organizace, tak platné limity stanovené zákonem i evropskou směrnicí o ovzduší. „Obrazně řečeno, Radvanice hrají jakousi evropskou ,smogovou extraligu´. Srovnatelně velké zamoření prachem mají totiž jen neznečištěnější oblasti Bulharska, Polska a severu Itálie,“ dodal Šuta.

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10), jako jemný prach pak částice menší než 2,5 μm (PM2,5). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmr tí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

Ostrava patří také mezi nejznečištěnější místa Evropy z hlediska koncentrací benzo-a-pyrenu. „Roční limitní hodnota pro tento rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík činí 1 ng /m3. Zamoření vzduchu v Ostravě-Radvanicích překračuje tento limit mnohonásobně, v letech 2011 a 2012 více než desetkrát. To jsou hodnoty, které v Evropě nemají obdoby s výjimkou nejzamořenějších oblastí Polska a Bulharska,“ připomněl Šuta.

„Aktuální studie zdravotního stavu dětí v Ostravě prokázala, že děti narozené a bydlící po šest let v nejznečištěnější oblasti Ostrava východ (Radvanice, Bartovice, Slezská Ostrava) měly třikrát vyšší výskyt lékařem diagnostikovaného průduškového astmatu a nejméně dvakrát vyšší výskyt atopického ekzému a alergické rýmy než děti narozené a žijící ve zbytku Ostravy,“ uzavřel Šuta.