Odboráři radí budoucí vládě, jak překonat ekonomickou a sociální krizi

Vratislav Dostál

Českomoravská konfederace odborových svazů představila plán, jak vyvést zemi ze sociální a ekonomické krize. Odboráři mimo jiné zdůrazňují, že České republice chybí strategická vize hospodářské politiky.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) již několik let systematicky upozorňuje nejdříve na riziko blížící se krize a posléze na její prohlubování a negativní důsledky. Zároveň opakovaně požadovala aktivní protikrizová či prorůstává opatření. V pondělí odboráři představili další z řady doporučení, a to budoucí vládě vzešlé z předčasných voleb. „Již několik let se však naše úsilí míjí účinkem, přesto — či právě proto — je nutné je znovu požadovat i na vládě budoucí,“ tvrdí odbory.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Turbulence odehrávající se na politické scéně podle analytiků ČMKOS překrývají fakt prohlubující se sociální a ekonomické krize v České republice. „To, že představitelé bývalé vládní koalice o krizi nehovořili, neznamená, že není. Neznamená to, že se dále nepropouští, že nepokračuje propad reálných mezd a platů, že 600 tisíc nezaměstnaných nemá reálnou šanci najít si práci a že milion českých občanů živoří pod hranicí chudoby,“ uvedli odboráři v materiálu, který prezentovali v pondělí. Připomněli, že ekonomika nepočká, až se vyřeší aktuální politická krize, až se politické reprezentace opět začnou zabývat problémy, které trápí miliony občanů.

Jedním z klíčových problémů podle odborů je to, že nám chybí strategická vize hospodářské politiky. Není jasné, jaké místo chce zaujímat v evropské, respektive světové ekonomice. „Řečeno velmi zjednodušeně a lapidárně — čím bude Česká republika zajímavá jako hospodářský partner pro ostatní země ve světové či evropské ekonomice? Předchozí pravicové vlády sice předložily různé dokumenty, které jsou nazývány strategiemi, ale tyto dokumenty měly ke skutečným strategiím velmi, velmi daleko,“ tvrdí odboráři.

Problémem pravicových vlád navíc bylo, že své reformy prosazovaly jen silou křehké parlamentní většiny. Odboráři také připomněli, že mnohé z nich byly zpravidla dopracovány pod tlakem lobbistických skupin, jež sledují své dílčí cíle, nikoli zájmy společnosti jako celku, navíc ještě se zasazením do širšího evropského rámce. Představy, jakým způsobem řešit nahromaděné ekonomické, sociální, ale i společenské problémy, představila ČMKOS v polovině roku 2012 ve svém dokumentu Vize ČMKOS pro Českou republiku. Aktualizovanou verzi pak odbory předložily tehdejší vládě jako poklad na jednání mimořádné Rady hospodářské a sociální dohody, které se konalo v dubnu letošního roku.

Mezi svá doporučení odboráři řadí především obnovu skutečného a plnohodnotného sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli jako nástroj pro hledání stabilních a konsensuálních řešení současné krizové situace. Nedílnou součástí tohoto procesu podle nich musí být i ocenění přínosu systému kolektivního vyjednávání a jeho trvalá podpora ze strany státu. Rovněž považují za nezbytné, aby se sociální dialog s odbory a zaměstnavateli stal nástrojem řízení na úrovni odvětví a krajů.

Dalším nezbytným opatřením je podle ČMKOS bezodkladná minimalizace škod způsobených reformami Nečasovy vády. Konkrétně zmiňují zastavení všech legislativních i nelegislativních prací souvisejících se zavedením jednotného inkasního místa, dokončení procesu likvidace sKaret, urychlenou přípravu a přijetí legislativních změn, které zruší zavedení druhého penzijního pilíře či přípravu nápravných opatření ve zdravotním pojištění, která zabrání narůstající plíživé krizi v oblasti zdravotnictví.

Vedle nezbytného zvýšení příspěvku státu za státní pojištěnce je dle odborů nezbytné urychleně připravit legislativní podmínky pro sblížení pojistných plateb zdravotního pojištění mezi jednotlivými subjekty, vytvoření rovných podmínek mezi zdravotními pojišťovnami při platbách za diagnózu, dosažení spravedlivého systému přerozdělení pojistného zohledňujícího zdravotní stav pojištěnců a nezvyšování spoluúčasti pacientů na zdravotní péči.

Třetím klíčovým úkolem příští vlády bude podle odborářů příprava a prosazení komplexního národního plánu boje proti korupci, daňovým únikům, praní špinavých peněz, práci na černo a dalším negativním ekonomickým jevům. Podle materiálu zveřejněného odboráři je nutné okamžitě zvýšit vyhledávací a kontrolní činnost státních orgánů v oblasti daňových úniků a dalších negativních jevů. Mimo jiné požadují povinné zavedení kontrolních pokladen s fiskální pamětí, zavedení majetkových přiznání a další omezení hotovostních plateb. Požadují také znovuzavedení systému minimální daně OSVČ, zvýšení finančních i trestních postihů za porušování daňových zákonů či zpřísnění definice lichvy a postihy, které účinně zabrání finančním spekulantům parazitovat na svízelné finanční situaci občanů.

Odboráři připomínají, že základem smysluplné a účinné politiky musí být zamezení další destrukce státu a jeho funkcí a odstranění neformálních i formálních privilegií vyvolených jednotlivců i skupin. Tyto jevy se totiž v české ekonomice dle jejich názoru rozrostly do takové míry, že podkopávají fungování tržních principů, rovnost pravidel pro podnikání a ve svém důsledku deformují rozhodování tržních subjektů.

V dalším oddíle materiálu odboráři připomínají, že předpokladem překonání krize je společné úsilí evropských zemí a úzké propojení České republiky s Evropskou unií a jejími protikrizovými opatřeními. To však podle ČMKOS neznamená, že bychom neměli nic dělat. „Naopak, je nezbytné připravit a přijmout konkrétní opatření (dlouhodobá i krátkodobá) směřující ke zvýšení růstu ekonomiky, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Jde také o obnovení postavení ČR jako dodavatele vyspělých technologií na mezinárodním trhu,“ tvrdí odboráři.

Mezi opatření dlouhodobého charakteru řadí například podstatné zvýšení podpory technickému školství, výrazné navýšení podpory výzkumu a vývoje s cílem zvýšit podíl vývozu technologií, podporu exportu českých technologií či zvýšení podílu výzkumu a vývoje a celkovou změnu dosavadní podpory českého zemědělství s cílem zvýšit podíl tuzemských potravin na spotřebě na 80—90 %.

V krátkodobém až střednědobém horizontu je pak podle odborářů nutné realizovat investiční akce s výrazným multiplikačním efektem ve vztahu k ekonomickému růstu a zvýšení zaměstnanosti. Vedle obnovy území a infrastruktury postižené povodněmi je podle ČMKOS nezbytné připravit a zrealizovat například výstavbu nejméně padesáti tisíců bytů v nájemním bydlení se sníženým nájemným.

Odboráři v neposlední řadě volají po urychleném vypracování národního plánu boje proti nezaměstnanosti a chudobě. Budoucí vláda by pro takový plán měla podle odborů zajistit dostatečné finanční rezervy v systému veřejných rozpočtů a zároveň by měla bezodkladně připravit a realizovat aktivní programy na trhu práce a sociální programy, a to zejména v regionech ohrožených vysokou nezaměstnaností.

    Diskuse