Návrh nového cizineckého zákona je nepřijatelný, upozorňují organizace

Vratislav Dostál

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice ostře kritizuje novelu cizineckého zákona. Podle Organizace pro pomoc uprchlíkům nás novela vrací do období před rokem 1989.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice vypracovalo prohlášení, ve kterém odmítá přijetí navrhovaného cizineckého zákona. Ten zveřejnilo ministerstvo vnitra začátkem května. Nová úprava pobytu cizinců v České republice je podle organizací pracujících s migranty nepřiměřeně zpřísňující.

Podle ředitele Organizace pro pomoc uprchlíkům Martina Rozumka je proto předložený návrh zákona zcela nepřijatelný. „Vrací nás doslova zpět do totality, kdy bezbřehá moc ministerstva a státní bezpečnosti udržovala celou společnost ve stavu obezřetného napětí. Vnitro opět zatoužilo po sledování života nejen cizinců, ale všech, kteří s cizinci přijdou do styku,“ tvrdí Rozumek.

Nesouhlasí například s tím, že návrh zákona vyžaduje povolení k pobytu delšímu tří měsíců i od občanů Evropské unie. Vůbec poprvé by si tak museli vyřizovat povolení k pobytu i občané Slovenska. V opačném případě by jim hrozily pokuty nebo i umístění do detenčních zařízení. Do detence má být přitom nově možné zajistit i děti mladší patnácti let.

Novela zároveň diskriminuje rodinné příslušníky českých občanů oproti rodinám cizinců z jiných států Evropské unie, tj. například ukrajinská manželka Čecha by měla horší postavení než ukrajinská manželka Slováka žijícího v České republice (neboť tento je pod ochranou práva EU).

Zákon navíc zhorší postavení cizinců s trvalým pobytem. Trvalý pobyt jim bude možné zrušit, pokud budou mít jakékoli nedoplatky (což je v rozporu s právem EU), přičemž ministerstvo vnitra má mít online přístup do databází finančních úřadů a České správy sociálního zabezpečení.

Zákon také zavádí kategorii gastarbeiterů. Tito cizinci mají moci přijet vždy jen na jeden rok, nemají mít právo vzít s sebou svou rodinu, ač zaměstnáni, nemají mít veřejné zdravotní pojištění a nikdy se nebudou moci v České republice usadit a integrovat. Také pro ostatní cizince má být příchod rodiny a přístup k trvalému pobytu podmíněn majetností (například čtyřčlenná rodiny by musela mít čistý příjem 28 600 korun).

Novela ministerstva vnitra v neposlední řadě řeší problém, že úředníci nerozhodují v zákonem stanovených lhůtách, prodloužením těchto lhůt. Navíc dává při všem rozhodování o pobytu cizinců právo veta zpravodajským službám: pobyt bude cizinci zamítnut, cizinec se nebude moci s důvody seznámit ani se nebude moci bránit soudně.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty také upozorňuje na to, že novela je více než dvakrát delší a komplikovanější, než současný zákon. Zbytečně mění zavedené pojmy a strukturu současného cizineckého práva, na kterou si již cizinci a odborná veřejnost zvykli (například termín „zelená karta“, do jehož propagace se tolik investovalo, se nahrazuje „zaměstnaneckou kartou“).

Konsorcium zdůrazňuje, že cizinci nejsou obecně „nebezpečnější“ než čeští občané. „Člověk se přece nestává nebezpečnějším jen proto, že překročil hranice. Domníváme se, že úředníci ministerstva vnitra, zpravodajských služeb a dalších represivních složek si na cizince troufají nikoli proto, že by cizinci byli nebezpečnější než ostatní, nýbrž proto, že cizinci mají méně práv,“ uvedlo konsorcium ve svém prohlášení.

„Nový cizinecký zákon je v hrubém rozporu s hodnotami svobodné demokratické společnosti, kterou se občané České republiky a cizinci snaží od roku 1989 vytvářet, a blokoval by potenciál plynoucí z přítomnosti cizinců v naší zemi,“ dodalo konsorcium.

Žádá proto, aby byl návrh nové legislativy zcela odmítnut a aby byla zahájena nová diskuse, do níž bude zapojeno více subjektů a ve které nebude hrát hlavní roli kontrola a restrikce. Každý, kdo s návrhem zákona nesouhlasí, se může připojit k petici, jejíž autoři vyzvali zákonodárce, aby zákon nepřijímali.

Další informace:

Migraceonline.cz Návrh nového cizineckého zákona: zpřísnění pro každého