Ostravské Radvanice překročily celoroční smogovou kvótu již dvakrát

Vratislav Dostál

Zamoření vzduchu v Ostravě Radvanicích na konci dubna dosáhlo dvojnásobku počtu dní, po které smí být během roku legálně překročen limit pro polétavý prach. Děti tam mají také vyšší výskyt astmatu, alergické rýmy a ekzému než jinde v Ostravě.

Zamoření vzduchu v Ostravě Radvanicích na konci dubna dosáhlo dvojnásobku počtu dní, po které smí být během roku legálně překročen limit pro polétavý prach (PM10). Ostravské Radvanice sousedící s hutním kombinátem ArcelorMittal jsou kromě vysokého znečištění prachem proslulé také extrémním překračováním limitů pro rakovinotvorný benzo-a-pyrenem. Nedávná studie vědců z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd také prokázala, že děti v této části Ostravy mají několikanásobně vyšší výskyt astmatu, alergické rýmy a ekzému v porovnání s dětmi z jiných částí Ostravy.

„Překročit denní limit pro znečištění prachem je povoleno 35 dnů během roku. Podle údajů ČHMÚ monitorovací stanice Ostrava-Radvanice překročila limit sedmdesátkrát už 29. dubna, “ uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví. „Obyvatelé Radvanic dýchají ovzduší zamořené škodlivinami natolik, že překračuje nejen doporučení Světové zdravotnické organizace, ale i platné limity stanovené směrnicí pro kvalitu ovzduší. Česká republika požádala Evropskou komisi o výjimku pro překračování hodnoty pro znečištění prachem, ale její platnost vypršela v červnu 2011,“ připomněl Šuta s tím, že České republice proto hrozí citelná sankce.

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM10). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

Benzo-a-pyren je rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík, který se do ovzduší uvolňuje jako výsledek nedokonalého spalování. „Roční limitní hodnota pro benzo-a-pyren činí 1 ng/m3 , ale v Ostravě jsou měřeny hodnoty mnohonásobně vyšší. V roce 2011 byl v Radvanicích limit překročen více než desetkrát , což byla v České republice bezkonkurenčně nejvyšší hodnota,“ připomněl Šuta.

„ Podle zprávy Státního zdravotního ústavu má znečištění ovzduší prachem v České republice za rok 2011 na svědomí přes 6 400 předčasně zemřelých lidí a dva tisíce nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže,“ uvedl Šuta. Připomněl také, že poslední studie zdravotního stavu dětí v Ostravě prokázala, že děti narozené a bydlící po šest let v oblasti Ostrava východ (Radvanice, Bartovice, Slezská Ostrava) měly třikrát vyšší výskyt lékařem diagnostikovaného průduškového astmatu a nejméně dvakrát vyšší výskyt atopického ekzému a alergické rýmy než děti narozené a žijící ve zbytku Ostravy.

„Silně znečištěné ovzduší v regionu prokazatelně poškozuje zdraví lidí a zkracuje životy místních obyvatel. Oficiální statistiky ukazují, že obyvatelé regionu se stále dožívají o několik let méně než v jiných regionech České republiky,“ uzavřel Šuta.