Po Ostravě a Brně vyčerpalo celoroční smogovou kvótu i Kladno

Vratislav Dostál

Kladno jako první české město přesáhlo počet dní, po které smí být legálně překročen limit pro polétavý prach. Kladensko trápí znečištění prachem, arzénem i rakovinotvorným benzo-a-pyrenem.

Kladno jako první české město přesáhlo počet dní, po které smí být legálně překročen limit pro polétavý prach (PM 10). Následovalo tak Ostravu, která celoroční „smogovou“ kvótu vyčerpala už v polovině února, a přidalo se k Brnu, které kvótu vyčerpalo počátkem března. Kladensko má však dlouhodobé problémy nejen s překračováním limitů pro prach, ale také se znečištěním arzénem a rakovinotvorným benzo-a-pyrenem.

„Překročit denní limit pro znečištění prachem je povoleno 35 dnů během roku. Podle údajů ČHMÚ monitorovací stanice Kladno-Švermov překročila limit 36-krát 15. března,“ uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Připomněl, že obyvatelé Kladenska dýchají ovzduší zamořené škodlivinami natolik, že překračuje nejen doporučení Světové zdravotnické organizace, ale i platné limity stanovené evropskou směrnicí pro kvalitu ovzduší. „Politici proto požádali Evropskou komisi o výjimku pro překračování hodnoty pro znečištění prachem, ale platnost výjimky již vypršela v červnu 2011,“ dodal Šuta.

Jako polétavý prach se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm (PM 10). Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodobé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

„Znečištění ovzduší prachem představuje v České republice vážné ohrožení zdraví. Podle zprávy Státního zdravotního ústavu mělo na svědomí za rok 2011 asi 6 400 předčasně zemřelých lidí a 2 tisíce nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže,“ uvedl Šuta.

Kladensko má také problémy se znečištěním ovzduší arzénem, jehož roční průměrná koncentrace by neměla překročit 6 ng/m3. Monitorovací stanice Stehelčeves v roce 2011 zaznamenala nejvyššího hodnotu ze všech stanic v České republice, když naměřila 6,8 ng/m3. Vysoké hodnoty arzénu naměřily také stanice Kladno-Švermov (5,7 ng/m3) a Kladno-Vrapice (5,3 ng/m3).

„Benzo-a-pyren je rakovinotvorný polyaromatický uhlovodík, který se do ovzduší uvolňuje jako výsledek nedokonalého spalování. Jeho celoroční koncentrace by neměla překročit 1 ng/m3 , ale monitorovací stanice Kladno-Švermov tento limit překračuje mnohonásobně. Například v roce 2011 tu byla naměřena hodnota o 290 % vyšší . Zamoření ovzduší benzo-a-pyrenem je tu srovnatelné s některými částmi Ostravy, “ připomněl Šuta.

Podle zprávy Státního zdravotního ústavu má znečištění ovzduší prachem v České republice za rok 2011 na svědomí přes 6 400 tisíc předčasně zemřelých lidí a dva tisíce nemocných, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže.