Znečištěné ovzduší ohrožuje životy tisíců lidí

Vratislav Dostál

Vdechování vzduchu znečištěného prachem má na svědomí přes šest tisíc předčasně zemřelých a dva tisíce pacientů, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže. Konstatuje to odborná zpráva Státního zdravotního ústavu.

Znečištění ovzduší prachem vážně ohrožuje životy a zdraví obyvatel České republiky. Vdechování vzduchu znečištěného prachem má na svědomí přibližně 6 400 předčasně zemřelých a dva tisíce pacientů, kteří museli být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže.

Informuje o tom odborná zpráva Státního zdravotního ústavu o dopadech znečištění ovzduší na zdraví obyvatel v roce 2011. „Zpráva za hlavní zdroj znečištění ovzduší prachem ve městech označuje automobilovou dopravu. Specifická — a významně vyšší — pak zůstává zátěž v průmyslových lokalitách ostravsko-karvinské aglomerace,“ uvedl v tiskovém prohlášení Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

„Alespoň jedno z kritérií překročení limitu bylo v roce 2011 naplněno v devětasmdesáti ze 115 hodnocených měřicích stanic. V místech, kde byl překračován limit pro znečištění prachem, přitom žilo devětačtyřicet procent obyvatel monitorovaných sídel,“ doplnil Šuta s tím, že za alarmující považuje, že hodnota doporučená Světovou zdravotnickou organizací (WHO) byla splněna jen naprosto výjimečně — pouze na třech pozaďových a čtyřech městských monitorovacích stanicích.

„V případě znečištění jemným prachem (PM 2,5) bylo dokonce doporučení WHO (10 μg/m) překročeno na všech hodnocených měřících stanicích! Zákonný roční limit (25 μg/m 3) byl překročen na devíti z dvaatřiceti hodnocených stanic — v Bohumíně, Třinci, Ostravě, Přerově, v Brně a v Plzni,“ vysvětlil Šuta.

Jako polétavý prach (PM 10) se obvykle označují částice s průměrem menším než 10 μm. Jako jemný prach (PM 2,5) jsou označovány částečky o průměru do 2,5 μm, které jsou schopny pronikat hluboko do dýchacího systému. Proto jsou považovány z hlediska lidského zdraví za nebezpečnější.

Krátkodobé vdechování prachu zvyšuje počet zánětlivých onemocnění plic, působí negativně na srdečně-cévní systém, vede ke zvýšení počtu hospitalizací a k vyšší úmrtnosti. Dlouhodoé působení prachu zhoršuje plicní funkce u dětí i dospělých, zvyšuje počet chronických obstrukčních onemocnění plic a snižuje délky dožití hlavně v důsledku úmrtí na srdečně-cévní a plicní onemocnění.

Česká republika podle Šuty porušuje limity, které se zavázala plnit v rámci evropské směrnice o ovzduší. Limity podle něj nesplnila ani v řádném termínu, ani v prodloužené lhůtě, která vypršela v červnu 2011 na základě výjimky udělené Evropskou komisí na základě české žádosti.

„Domnívám se, že vláda by měla urychleně přijmout opatření pro snížení emisí prachu z dopravy, která se osvědčila v zahraničí jako jsou například zavádění prachových filtrů u automobilů nebo stavební techniky s dieselovými motory, zpoplatnění vjezdu do městských center, snižování maximální rychlostí na vybraných silnících nebo použití alternativních paliv v dopravě,“ uzavřel Šuta.