Finta pro maminky

Marian Jurečka

Ženy, které studovaly, nebyly zaměstnané, vydělávaly málo, či pečovaly o děti, mají nárok pouze na čtyřletou variantu čerpání rodičovského příspěvku. Existuje ale možnost, jak v rámci rodiny čerpat jeho kratší a finančně výhodnější variantu.

V minulém týdnu jsem uveřejnil článek, který vyvolal poměrně velkou reakci u čtenářů. Ve stručnosti jsem v něm popsal možnost pro matky, které mají nárok pouze na čtyřletou variantu čerpání rodičovského příspěvku, jak tento problém změnit. O tzv. mateřskou může totiž mezi šestým a dvacátým druhým týdnem věku dítěte požádat jeho otec. Pokud splňuje podmínky, může si zvolit dvouletou či tříletou variantu rodičovského příspěvku a pak se opět se svou ženou vystřídat. Při střídání rodičů se totiž výše rodičovského příspěvku nemění! Protože se kolem tohoto tématu objevilo mnoho vášní a nepřesností, pokusím se celou věc ještě jednou, tentokráte mnohem detailněji, popsat.

Jak na to? Podrobný návod

Pro začátek jedno upozornění. Volbu varianty rodičovského příspěvku lze provést jen jednou a nelze ji měnit, a to ani druhým rodičem. Pokud tedy žena již volbu varianty rodičovského příspěvku provedla, v takové situaci již pak nepomůže nic. „Finta“ s nástupem otce na mateřskou se může využít pouze tehdy, když ještě nebyla zvolena varianta čerpání rodičovského příspěvku.

Nárok na vyplácení peněžité pomoci v mateřství (tzv. mateřská) má otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila, pokud s matkou uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Tuto dohodu lze uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku sedmého týdne po porodu dítěte. V dohodě musí být uveden den, „od kterého bude pojištěnec o dítě pečovat, a den porodu; podpis matky dítěte na dohodě musí být úředně ověřen, nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění. Den, od kterého bude tento pojištěnec o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte“. Otec dítěte může jít na „mateřskou“ i jen na jeden den. Toto je nutné proto, aby Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) vypočítala výši mateřské, a tím potvrdila, že otec dítěte má na rodičovský příspěvek nárok. Otec si musí u svého zaměstnavatele nechat potvrdit formulář „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“. Na OSSZ je třeba doručit žádost spolu s dohodou (tu je možno podepsat i tam, a tím ušetřit za ověřování podpisu matky). OSSZ může vyřídit věc obratem, může si však ponechat i možnost třiceti dnů na zpracování. Pozor — místní příslušnost OSSZ určuje sídlo zaměstnavatele, ÚP-SSZ místo trvalého pobytu žadatele.

Za ten samý měsíc požádá otec dítěte o vyplacení rodičovského příspěvku a provedení práva volby — zvolení dvouleté nebo tříleté varianty. Provést volbu může totiž jen ten, kdo uplatnil nárok na rodičovský příspěvek a v době volby má na rodičovský příspěvek nárok. Rodičovský příspěvek lze vyplácet pouze v měsíčních dávkách, nelze jej dělit. Je tedy nutné na úřadu práce — odbor Státní sociální podpory uskutečnit následující kroky (lze sepsat při jedné návštěvě):

 • Matka dítěte zažádá o ukončení pobírání rodičovského příspěvku.
 • Otec dítěte zažádá o vyplacení rodičovského příspěvku v měsíci, ve kterém mu vznikl nárok na PPM.
 • Otec dítěte provede volbu nároku.
 • Otec dítěte zažádá o ukončení pobírání rodičovského příspěvku ke konci měsíce.
 • Matka dítěte zažádá o vyplácení rodičovského příspěvku od následujícího měsíce.

Je tato finta správná?

Setkal jsem se s výtkou, že se jedná o obcházení zákona, nebo dokonce o navádění k porušování zákona. S tím nemohu souhlasit. Je to využití možností, které dává zákon. O porušování zákona, natož dobrých mravů, tedy nemůže být ani řeč. Dobré mravy tady naopak porušuje současná vláda, která svým přístupem k sociální nebo důchodové reformě zcela opomíjí zájmy střední vrstvy a rodin s dětmi. Ale o reformě sociálního a důchodového systému někdy příště. To si zaslouží samostatný příspěvek (a nikoliv pouze jeden).

  Diskuse
  SH
  February 17, 2011 v 18.01
  Bravo
  I tak sa móže. Jen aby se to, především chudší rodiny, dověděly.