Knížákovo milostivé vzetí na vědomí pobouřilo výběrovou komisi

Věra Jirousová, Roman Sikora

Členové výběrové komise pro projekty na 54. Bienále výtvarného umění v Benátkách v roce 2011 zásadně nesouhlasí s arogantním postupem generálního ředitele Národní galerie v Praze při vyhlášení vítězného projektu.

I přesto, že má výběrové řízení na autora české expozice na 54. Bienále výtvarného umění v Benátkách už dva týdny vítěze, pořád se neví, čí umělecké dílo bude Českou republiku reprezentovat. Generální ředitel Národní galerie Milan Knížák se totiž rozhodl výsledek konkursu neakceptovat a pro expozici vybral projekt, který se v řízení umístil až na druhém místě.

Jeho rozhodnutím je pobouřena nejen výběrová komise, jejíž zástupce Václav Magid o jejím stanovisku informoval média, ale dokonce umělci Pavel Sterec, Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov, právě jejichž projekt byl nakonec Knížákem vybrán. Nerespektování výběrového řízení jim vadí natolik, že se rozhodli svou účast na benátském bienále odmítnout a celou situaci okomentovali krátkým prohlášením:

„Vzhledem k tomu, že nesouhlasíme se způsobem, jakým byl náš projekt vybrán, kdy pan generální ředitel NG Milan Knížák nerespektoval stanovisko komise, která jednoznačně doporučila k realizaci jiný projekt, nám nezbývá než nepřijmout naši nominaci na řešení expozice v národním pavilonu na 54. Bienále výtvarného umění v Benátkách v roce 2011."

Podle výtvarníka Jiřího Davida svým rozhodnutím mladí umělci ukázali to, co staří funkcionáři (ministři a ministerstvo) nebyli schopni doposud ze strachu učinit. Postavit se zvůli jednoho arogantniho cynika. A to i ve svůj neprospěch. Protože „tak světově prestižní ‚podnik‘ jako je benátské bienále se normálně nikde na světě snadno neodmítá, a už vůbec ne ze solidarity s jinými umělci," řekl pro Deník Referendum Jiří David.

Z včerejšího dopisu členů výběrové komise je zřejmé, že generální ředitel NG nerespektoval jednoznačné doporučení odborné komise a bez udání důvodu vybral pro český pavilon jiný vítězný projekt, než který navrhla výběrová komise. V oficiálním vyhlášení výsledků výběrového řízení je navíc uvedeno nepravdivé tvrzení, že „Národní galerie v Praze, jako vyhlašovatel, vzala na vědomí doporučení výběrové komise“.

Komise složená z odborných autorit (Alexandra Kusá, Ph.D., generální ředitelka Slovenské národní galerie, Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu, Edith Jeřábková, Vědecko-výzkumné pracoviště AVU v Praze, doc. Michal Koleček, Ph.D., děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L., Václav Magid z Vědecko-výzkumného pracoviště AVU v Praze a PhDr. Marcela Stránská ze samostatného oddělení umění Ministerstva kultury ČR) považuje za nutné distancovat se veřejně od tohoto formálního tvrzení a chápe jednání generálního ředitele NG jako výraz pohrdání její dobrovolnou prací.

Členové komise chápali svou účast ve výběrovém řízení na expozici v národním pavilonu benátského bienále jako výraz snahy Národní galerie vyjít vstříc kritickým hlasům ze scény současného umění a teoretické obce, které v minulosti mnohokrát upozorňovaly na nestandardní praktiky vedení Národní galerie (nejen) v souvislosti s benátským bienále.

Při prvním zasedání 22. září 2010 posuzovala výběrová komise dvacet tři přihlášených projektů, z nichž členy komise žádný neoslovil natolik, aby ho doporučili k realizaci. Domnívali se, že nedostatek kvalitních projektů je důsledkem nedostatečné informovanosti odborné veřejnosti ze strany NG, a proto byla na základě doporučení zveřejněna nová výzva, po níž byly do výběrového řízení zahrnuty jak nové projekty, tak i ty dříve posouzené.

Na druhém zasedání dne 5. listopadu 2010 z téměř padesáti návrhů postoupilo do užšího výběru pět projektů. V dalším kole vybrali členové komise dva projekty: Vasila Artamonova, Alexeye Klyuykova a Pavla Sterece (kurátor Martin Škabraha) a projekt Dominika Langa (kurátorka Yvona Ferencová). Při posledním hlasování byl jednoznačným poměrem hlasů 6:3 vybrán a doporučen k realizaci projekt Dominika Langa s názvem Spící město.

Dne 16. listopadu 2010 (tedy jedenáct dnů po zasedání komise) Národní galerie v Praze zveřejnila Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení podepsané generálním ředitelem NG prof. Milanem Knížákem, Dr. A. v následujícím znění:

„Ve výběrovém řízení na expozici v národním pavilonu na 54. Bienále výtvarného umění v Benátkách v roce 2011, provedeném dne 5. listopadu 2010, byly výběrovou komisí Národní galerie v Praze, poradním orgánem generálního ředitele, ve 2. kole výběrového řízení vybrány dva projekty: projekt Dominika Langa a projekt Vasila Artamonova, Alexey Klyuykova a Pavla Sterce. Z těchto dvou projektů doporučila komise k realizaci projekt Dominika Langa „Spící město“. Národní galerie v Praze, jako vyhlašovatel, vzala na vědomí doporučení výběrové komise. Generální ředitel po důkladném posouzení obou projektů a zvážení všech skutečností s nimi souvisejících vybírá projekt Vasila Artamonova, Alexey Klyuykova, Pavla Sterce k realizaci v národním pavilonu na 54. Bienále výtvarného umění v Benátkách v roce 2011.“

Na první pohled je zřejmé, že si tato zpráva odporuje. Jasně se v ní píše, že komise „doporučila k realizaci projekt Dominika Langa Spící město a zároveň že generální ředitel „vybírá projekt Vasila Artamonova, Alexey Klyuykova, Pavla Sterce (pozn. chybné skloňování jmen dvou z autorů je již v citovaném dokumentu). Tvrzení, že NG „vzala na vědomí doporučení výběrové komise“, je evidentně nepravdivé.

Zpráva rovněž neuvádí, jaké „související skutečnosti“ vedly generálního ředitele NG, aby vybral jiný projekt, než který doporučila výběrová komise. Členové komise jsou přesvědčeni, že se tyto skutečnosti netýkají umělecké kvality Langova projektu.

Komise vyjadřuje své důvodné podezření, že vedení NG (Milan Knížák) předpokládá, že autoři vyhlášeného projektu, Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov, Pavel Sterec, kteří jsou obeznámeni s průběhem výběrového řízení, odmítnou svou účast na benátském bienále ze solidarity s Dominikem Langem, autorem doporučeného projektu, i s výběrovou komisí. Což se včera (18. listopadu 2010) stalo.

Následně bude mít generální ředitel možnost dosadit do národní expozice na benátském bienále „svého koně“. Opět se tak bude opakovat ostudná situace z 52. benátského bienále, kdy byla realizací národní expozice pověřena Irena Jůzová.

Takovým postupem vyvolává NG zbytečné negativní napětí uvnitř umělecké scény a situace dosazeného vítěze výběrového řízení je spíše politováníhodná než motivující.

Za těchto okolností členové komise vyjadřují zásadní nesouhlas s rozhodnutím generálního ředitele NG Milana Knížáka a zároveň upozorňují na potřebu změnit pravidla, která určují výběrové řízení české reprezentace na Bienále v Benátkách v tom smyslu, aby se nemohla opakovat „modelová situace“, že bude opět konečné rozhodnutí o vítězném projektu v pravomoci jednoho člověka a jednoho hlasu.

    Diskuse