Text pracovní verze koaliční smlouvy II

Redakce DR

V pondělí vpodvečer podepíší předsedové nově koaličních stran ODS, TOP 09 a Věcí veřejných smlouvu o vzájemné spolupráci. Zde druhá část její pracovní verze před „finálními korekturami".

Vláda připraví nový zákon o vzdělávání a v rámci tohoto zákona upraví činnosti pedagogických pracovníků, s novou definicí pedagogů jako profesní skupiny, s přehledem kvalifikačních předpokladů, systémem odborného růstu, resp. celoživotního vzdělávání pedagogů.

Termín: 2014

Vláda připraví změnu v trvání funkčního období ředitelů základních a středních škol, které se zkrátí na 6 let. Bude též posílena role školských rad při správě škol, včetně vlivu na jmenování a odvolání ředitelů.

Termín: konec roku 2011

Vláda podpoří nárůst počtu školních psychologů na základních a středních školách za účelem zlepšení boje se sociálně-patologickými jevy a ve snaze zkvalitnit sociálně-pedagogickou diagnostiku. Bude též podpořen rozvoj péče o děti se specifickými dispozicemi a bude posílena výuka klíčových kompetencí (např. finanční a počítačové gramotnosti) a jazykového vzdělávání.

Termín: 2014

Vláda též iniciuje debatu o posílení odpovědnosti rodičů za vzdělávání dítěte, zejména vůči škole, přičemž zváží i možnost kodifikace Smlouvy mezi rodinou a školou o chování dětí s cílem zajistit lepší vymahatelnost plnění rodičovských povinností při vzdělávání dětí.

Termín: 2014

Vláda zvýší důraz na praktickou uplatnitelnost absolventů a na posílení prestiže učňovského školství jako takového, ať již propagací a osvětou, nebo podporou širších možností pro finanční ohodnocení práce učňů zaměstnavateli.

Termín: 2014

Vláda změnou financování vzdělávání zajistí rovnost podpory při poskytování veřejné vzdělávací služby.

------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vláda si je vědoma klíčového významu terciárního vzdělání pro konkurenceschopnost České republiky. Bez dobré vzdělanostní struktury a růstu kvality vzdělání si nelze představit dlouhodobě příznivý vývoj životní úrovně a kvality života. Vláda učiní vše, aby se vysoké školy a univerzity staly centry „znalostního trojúhelníku“ (vzdělání, výzkum, inovace), který dnes představuje jedinou alternativu úspěchu České republiky v globální konkurenci. Vysoké školství se musí stát hybnou silou přechodu od ekonomiky tažené investicemi k ekonomice tažené inovacemi. Vláda proto uskuteční reformu systému terciárního vzdělávání. Zvětšit diverzifikaci systému terciárního vzdělávání tak, aby docházelo ke zvyšování kvality vysokoškolského vzdělání a profily absolventů jednotlivých typů škol více odpovídaly různorodým požadavkům zaměstnavatelů a zajišťovaly jejich větší flexibilitu na trhu práce. Tento záměr vláda uskuteční například přísnější kontrolou dodržování akreditačních podmínek, podporou výzkumu a profilace vysokých škol.

Termín: 2014

Vytvořit podmínky pro integraci a racionalizaci skladby vysokých škol do podoby, která bude odpovídat velikosti naší země a předpokládanému dlouhodobého vývoji počtu studentů vysokých škol a současně přispěje k efektivnější alokaci výdajů na terciární vzdělávání.

Termín: 2014

V systému řízení veřejných vysokých škol bude vláda posilovat jejich vlastní odpovědnost za dosahované výsledky v oblasti výzkumu, vzdělávání i hospodaření.

Termín: průběžně

Vláda podpoří vznik center excelence v rámci výzkumných univerzit, i veřejných výzkumných institucí, a vytvoří podmínky umožňující budování špičkových škol doktorských studií. Vytvořit mechanismy podporující skutečnou mobilitu a kooperaci výzkumných pracovníků i doktorských studentů mezi našimi a zahraničními univerzitami.

Termín: 2014

Vláda zavede účinný systém finanční pomoci studentů opírající se o základní studijní granty pro všechny studenty, dostatečná sociální stipendia pro studenty z rodin s nízkými příjmy a hendikepované studenty a dále o podniková stipendia, spoření na vzdělání, studentské půjčky a o specifický režim příležitostného zaměstnávání s udentů. Vláda podpoří zavedení zvýhodněných studijních půjček určených na krytí nepřímých nákladů spojených se studiem (strava, ubytování), s cílem zamezit diskriminaci sociálně znevýhodněných zájemců o vysokoškolské studium v takovém termínu, aby tento krok předcházel o jeden rok zavedení odloženého školného.

Termín: polovina roku 2013

Vláda vypracuje mechanismy financování, které posilují finanční stabilitu veřejných vysokých škol, a přitom posilují závislost jejich rozpočtů na kvalitě poskytovaného vzdělání, uplatnitelnosti absolventů, výsledcích výzkumu a vývoje.

Termín: 2014

Vláda zavede finanční spoluúčast absolventů VŠ na hrazení nákladů jejich studia formou tzv. odloženého školného s termínem zavedení od akademického roku 2013/2014, při stropních nákladech 10 000 Kč na jeden semestr a při uplatnění zvýhodňujícího koeficientu pro podporu klíčových studijních oborů s vazbou na strategické segmenty průmyslové výroby a služeb. Cílem opatření je posílit rozpočty

vysokých škol a umožnit jim poskytovat studentům nadstandardní servis, motivovat k větší odpovědnosti studentů i vysokých škol a v neposlední řadě prostřednictvím rostoucí konkurence mezi vysokými školami v delším časovém horizontu přispět i k růstu kvality vysokoškolského vzdělání. Školné bude školám zaplaceno ihned, za tímto účelem student uzavře půjčku garantovanou státem. Bude-li mít student zájem zaplatit ihned, bude mu to umožněno. Školné bude hrazeno úspěšnými absolventy v okamžiku, kdy jejich příjem překročí výši průměrné mzdy, což nevylučuje možnost dobrovolné dřívější úhrady přímým způsobem.

Termín: 2013

Vláda provede taková opatření, která povedou ke zvýšení prestiže bakalářského vzdělávání a jeho praktické uplatnitelnosti na trhu práce. Vláda považuje za důležité více funkčně i obsahově diferencovat bakalářské vzdělávání od vyšších stupňů akademického vzdělání a proto bude klást zvýšený důraz na dodržování plnění přísných podmínek akreditace.

Termín: 2014

Vláda akceleruje čerpání prostředků určených na vzdělání a výzkum z operačních programů fondů EU. Ve vztahu k nastavení pravidel rozdělování prostředků ze strukturálních fondů určených na rozvoj vědy, výzkumu a vzdělávání, bude vláda usilovat o to, aby realizace projektů mohla napříště probíhat bez geografických omezení i v těch lokalitách, které v aktuálním programovacím období nepatří do povolených míst realizace. vláda bude současně usilovat o to, aby se institucím vědy a výzkumu, které měly, a dosud mají, z geografických důvodů omezené možnosti využívání finanční podpory investičního rozvoje ze strukturálních fondů, dostalo alternativní možnosti podpory, která by alespoň částečně kompenzovala stávající omezení a nerovnost v přístupu k prostředkům určeným na infrastrukturní rozvoj a rozdělovaným v rámci tematických operačních programů řízených ministerstvem školství.

Termín: 2014

Za účelem snížení administrativně-organizační zátěže akademických pracovníků podpoří vláda management vysokých škol a veřejných vědeckých výzkumných institucí při zavádění profesionálních metod řízení finančních toků, lidských zdrojů, marketingu, a technologického transferu, a to i s využitím stimulačních nástrojů v podobě fondů EU.

Termín: 2014

Vláda usnadní spolupráci veřejných vzdělávacích a výzkumných institucí se subjekty z komerční sféry. Vláda bude motivovat posilování mezinárodní excelence ve výzkumu a bude též stimulovat zapojení do mezinárodních projektů, i formou úhrad kofinancování a formou garancí překlenovacích úvěrů u relevantních projektů realizovaných veřejnými vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi.

Termín: 2014

Ministr provede analýzu efektivity čerpání prostředků z operačních fondů EU ve svém resortu.

-----------------------------------------------------------------------------------------

POLITIKA VÝZKUMU A VÝVOJE

Vláda zavede systém hodnocení pracovišť výzkumu a vývoje, který nahradí stávající institucionální financování za výsledky v Rejstříku informací o výsledcích (RIVu) kombinací kvantitativní a kvalitativního hodnocení s výrazným zapojením zahraničních expertů.

Termín: 2014

Vláda zavede bonifikaci pracovišť, která prokazatelně spolupracují s aplikační sférou v podobě dodatečných institucionálních prostředků.

Termín: 2014

Vláda daňově zvýhodní spolupráci ve VaV mezi univerzitami, VVI a podnikatelským sektorem.

Termín: 2013

Podporu výzkumu z veřejných zdrojů se vláda zaměří na vyprofilované priority, průřezová témata. Podporu firemního výzkumu a vývoje vláda podmíní spoluprací mezi veřejným a soukromým sektorem na stanovených prioritních tématech.

Termín: 2012

------------------------------------------------------------------------------------------

SPORT

Vláda vnímá sport jako zásadní nástroj rozvoje a upevňování zdraví a tělesné i psychické kondice dětí, mládeže a dospělé populace. Je si též vědoma socioekonomické a kulturní funkce, jakou sport plní v naší společnosti. Vláda se bude zasazovat o vytvoření systému podpory a oceňování dobrovolníků v oblasti sportovní činnosti. Vláda je rozhodnuta podporovat aktivity, organizace a zařízení, které zvýší dostupnost sportu a tělovýchovy nejširší veřejnosti. Vláda tak činí v přesvědčení, že podpora sportu se nesmí omezovat na podporu talentů a profesionální reprezentace, ale má především zpřístupnit a usnadnit sportovní a pohybové vyžití široké populaci.

Termín: 2014

Vláda za svoji prioritu považuje podporu a rozvoj sportování mládeže, a to nejen v masovém měřítku, ale i podporu talentované mládeže. Proto vláda klade důraz na podporu systému návazné péče o talentovanou mládež v podobě sportovních tréninkových středisek pro mládež a středisek vrcholového sportu. Stejně tak si zaslouží podpory systém lékařské péče o talentovanou mládež, který může třeba preventivními prohlídkami bránit tomu, aby nedocházelo k ohrožení zdraví u mladých  talentovaných a vrcholových sportovců.

Termín: 2014

Vláda podpoří efektivnější čerpání fondů EU na sport, a to i se specifickým důrazem na projekt Evropský rok dobrovolnictví (2011).

Termín: konec roku 2011

Vláda zváží přijetí nového zákona o sportu.

Termín: 2012

Vláda chce transformací současného systému státní podpory zřídit grantovou agenturu pro podporu sportu, aby finanční i institucionální podpora byla transparentní a maximálně efektivní. Vláda připraví model financování podpory sportu založený na čtyřech pilířích, a to na státní podpoře, veřejné podpoře, soukromých zdrojích a vlastních zdrojích sportovních organizací.

Termín: 2014

Vláda intenzivněji podpoří systém vícezdrojového financování ve sportu.

Termín: 2012

S novým zákonem o loteriích vláda posílí rozpočty obcí a měst o část vybraných prostředků z loterií, za účelem posílení sportovních a kulturních činností mládeže.

Termín: 2012

-------------------------------------------------------------------------------------------

KULTURA

Kultura je určující součástí naší národní identity. Prostředky do ní vložené jsou investicí do kvality života občanů a společenského rozvoje, proto podporujeme rozvoj svobodného prostoru pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru v oblasti kultury. Kultura nejsou jen výdaje. Více než dvě třetiny zahraničních turistů jezdí do České republiky právě za kulturou a památkami. Ekonomické možnosti kultury je nezbytné využít právě nyní, v době ekonomické krize. Vláda uplatní moderní nástroje grantových řízení, aby zájemci byli více motivování ke spolufinancování kulturních aktivit. Předloží přesná pravidla pro poskytování dotací na jasně definované projekty k plnění veřejné služby v kultuře. Transparentní vynakládání finančních prostředků a průběžné vyhodnocování jejich účelnosti bude základním předpokladem pro další financování programů v české kultuře.

Termín: průběžně

Vláda bude nadále podporovat prezentaci české kultury v zahraničí. Podpoří tvůrčí projekty včetně tradiční lidové kultury. Bude dbát na dostupnost zahraničního umění pro českou veřejnost, zejména formou podpory mezinárodních kulturních projektů. Vláda bude usilovat o zlepšení pozice českého filmu ve světě a o zatraktivnění České republiky pro domácí a zahraniční producenty. Vláda předloží novelu zákona o audiovizi.

Termín: konec roku 2012

Svoboda slova je jednou z klíčových svobod, které zajišťují demokratické uspořádání naší společnosti. Vláda proto bude trvat na garanci maximální míry svobody slova při vědomí odpovědnosti za obsah mediálního sdělení, včetně oblasti internetu.

Termín: konec roku 2012

Vláda zahájí diskusi o transformaci mediálních rad veřejnoprávních médií a prosadí změny v sytému voleb zástupců veřejnosti do mediálních rad s významným podílem nominací z odborné veřejnosti.

Termín: konec března 2011

Vláda uznává historické a nezastupitelné postavení církví a náboženských společností jako tradičních institucí, které jsou součástí společnosti. Cílem vlády je co nejdříve uzavřít otázku vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi tak, aby mohly být napraveny některé křivdy, a církve a náboženské společnosti mohly tak plnit své funkce nezávisle na státu.

Termín: do roku 2014

Vláda předloží nový památkový zákon, který zajistí jednodušší a přitom účinný, transparentní, předvídatelný a odborně garantovaný způsob ochrany památek, bez ohledu na jejich vlastnictví. Vytvoří příznivé podmínky pro využití kulturního dědictví tak, aby se stalo jedním ze základů pro efektivní rozvoj krajů a obcí.

Termín: do konce roku 2012

----------------------------------------------------------------------------------------

Životní prostředí, zemědělství a venkov

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Koalice chápe životní prostředí jako prostor pro život. Ochrana životního prostředí proto není pouze ochranou přírody, ale představuje také regulaci znečišťování na straně výroby energie a v průmyslu, opatření v dopravě a podporu životnímu prostředí přátelského chování spotřebitelů. Koalice se hlásí k myšlence udržitelného rozvoje, která znamená harmonické provázání hospodářského rozvoje, sociální spravedlnosti a starosti o kvalitu života s péčí o přírodu a přírodní zdroje. Zdůrazňuje, že je třeba zachovat současné hodnoty přírodní a kulturní na současné úrovni i za ekonomicky obtížné situace. Koalice vidí v ekologických opatřeních nikoliv brzdu, ale příležitost k ekonomickému rozvoji.

Největším současným problémem stavu životního prostředí v ČR je kvalita ovzduší, zejména znečištění ovzduší drobnými prachovými částicemi, které představuje riziko pro lidské zdraví. Prioritou koalice je snížení této zátěže. Bude proto prosazovat energetické úspory a efektivní hospodaření s energií ve výrobě, distribuci i spotřebě, ať už jde o moderní účinné technologie výroby, účinně zateplené budovy, výstavbu nízkoenergetických budov nebo úsporné spotřebiče. Zvyšování energetické účinnosti výroby a efektivní využití energie na straně spotřebitelů snižuje spotřebu energetických zdrojů, emise znečišťujících látek a skleníkových plynů a zároveň je ekonomicky efektivní. Důležité jsou a podporovány budou také efektivní způsoby využití tepla. Koalice bude podporovat ekologicky čisté výroby energie, tedy jadernou energetiku a efektivní obnovitelné zdroje, které mohou významně přispět k energetické bezpečnosti ČR, tedy snížení energetické závislosti ČR na cizích zdrojích.

Koalice bude podporovat především budování takové dopravní infrastruktury, která vyvede tranzitní dopravu z center pomocí obchvatů měst a obcí, zvýší plynulost dopravy a sníží zátěž ovzduší. Bude prosazovat efektivní protihluková opatření, která ochrání obyvatele před negativními vlivy dopravy, a bude také podporovat rozšíření sítě rychlostních silnic, dálnic a železnic. Ve městech a obcích bude koalice podporovat zavádění nízkoemisních zón, využití všech nástrojů na podporu ekologické hromadné, příměstské a městské dopravy, budování záchytných parkovišť, cyklostezek a zachování městské zeleně.

V oblasti odpadového hospodářství bude koalice usilovat o změnu hierarchie v nakládání s odpady. Primární bude prevence vzniku odpadů, dále recyklace, materiálové a energetické využití odpadů. Cílem koalice je nezvyšovat finanční zátěž

obyvatel řádným nakládáním s odpady. Koalice bude rovněž usilovat o přiměřenou materiálovou bezpečnost ČR.

Koalice považuje za potřebné likvidovat staré ekologické zátěže ekonomicky efektivně, s ohledem na možnosti státního rozpočtu a současnou hospodářskou situaci. Ve věci „superzakázky“ bude postupovat v souladu s právními předpisy. Odpovědně posoudí předložené nabídky a rozhodne tak, aby byly splněny všechny požadavky na transparentnost procesu, ekonomickou výhodnost a ekologickou relevanci, tedy jistotu dostatečného vyčištění daného území.

Výše uvedenou podporu úspor energie, využití jaderné energie a efektivních obnovitelných zdrojů koalice považuje za významná opatření proti změně klimatu. Za základní přístup k problematice změny klimatu považuje koalice adaptaci na tuto změnu. Další opatření se budou týkat technických a přírodě blízkých opatření v krajině tak, aby ČR a její obyvatelstvo bylo připraveno na náhlé přírodní jevy, zejména povodně, období sucha, nedostatek podzemní vody, obecně jiný koloběh vody v krajině, erozi půdy, případně další environmentální rizika.

Koalice je připravena ekonomicky zvýhodnit zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí a technologií s nízkými energetickými a materiálovými nároky. Chce vytvořit proexportní opatření pro podporu uplatnění těchto technologií na zahraničních trzích. Dlouhodobým cílem úsilí ČR v mezinárodním obchodu bude odstranění celních bariér pouze u takových výrobků, které jsou ekologicky šetrné, resp. koalice bude na mezinárodní úrovni podporovat snahu Francie o znevýhodnění obchodu s výrobky, které nejsou vyrobeny za ekologicky srovnatelných podmínek.

Koalice bude podporovat efektivní využití nerostných i druhotných surovin.

Odstranění starých ekologických škod — závazků státu z privatizace — musí být nákladově efektivní.

Koalice si váží zájmu veřejnosti o ochranu životního prostředí a přírody. Považuje za nezbytný co nejširší přístup občanů k informacím o životním prostředí, což je důležité pro zajištění co nejprůhlednějších procesů při rozhodování o změnách v prostředí, kde lidé žijí. Je připravena zjednodušit posuzování vlivů projektů na životní prostředí v procesu EIA s cílem je zvýšit efektivitu procesů a ochranu práv místních obyvatel.

Ochranu přírody a zachování biodiverzity považuje koalice za nezbytnou podmínku pro kvalitní život obyvatel ČR. Koalice bude usilovat o efektivní využití těch nástrojů ochrany přírody, které nesou dostatečný ochranný výsledek. V ochraně životního prostředí, včetně ochrany přírody, dává koalice přednost dohodě před zaváděním nové regulace.

Koalice klade důraz na zachování přírodního a kulturního rázu české krajiny. Územní plánování musí být nástrojem harmonického rozvoje obcí a měst a jejich začlenění do krajiny. Koalice podporuje rozumné zemědělské hospodaření, využití půdy také pro pěstování vytrvalých energetických plodin a bude podporovat šetrné hospodaření v lesích založené na výsadbách smíšených kultur odolných proti patogenům i klimatickým vlivům.

Koalice bude usilovat o efektivní veřejnou správu v oblasti životního prostředí, o snížení administrativní zátěže občanů a podnikatelů a o elektronizaci agend státní správy.

Koalice připraví státní energetickou koncepci a novou surovinovou politiku tak, aby byla zajištěna odpovídající materiálová a energetická bezpečnost ČR a vyvážený energetický mix. Z hlediska ochrany životního prostředí jde o co nejnižší dopady těžby surovin, výroby a přenosu energie na jednotlivé složky životního prostředí a ochranu klimatického systému Země při vynaložení přiměřených prostředků a využití nejefektivnějších opatření.

Termín: návrh energetické a surovinové politiky do března 2011, včetně EIA do konce roku 2011

Koalice zachová územní limity těžby hnědého uhlí a bude usilovat o jejich legislativní zajištění.

Termín: novela horního zákona do konce roku 2011, která zajistí povinnost poskytnout orgánům státní správy podklady pro odpis bilančních zásob nerostných surovin zejm. uhlí a odstraní možnost vyvlastnění a další omezení vlastnických práv majitelů nemovitostí v dobývacích prostorech. Novela energetického zákona, která zavede autorizace na nové zdroje výroby elektřiny.

Koalice zajistí efektivní ochranu ovzduší a zdraví obyvatel před znečišťováním vlivem dopravy, průmyslových zdrojů a spalováním nevhodných druhů paliv v lokálních topeništích.

Termín: přijetí nového zákona o ochraně ovzduší do konce roku 2011.

Koalice podporuje kvalitní péči o přírodu a krajinu zahrnující rovnovážný rozvoj hospodářských, environmentálních a sociálních zájmů v území. Cílem koalice je zlepšování ekologické stability krajiny, včetně podpory pěstování lesů s přirozenou druhovou skladbou, zvyšování přirozených retenčních schopností krajiny a zachování biodiverzity.

Termín: do konce roku 2011 vypracování strategie péče o krajinu na základě Evropské úmluvy o krajině a její uplatnění prostřednictvím relevantních strategických dokumentů.

Koalice zpracuje nový zákon o odpadech, postavený s důrazem na důsledné dodržování ekologických a technických standardů EU, principů hospodářské soutěže a principů rozšířené odpovědnosti výrobců. Zákon konkrétně vymezí priority při nakládání s odpady s preferencí prevence, recyklace a energetického využití před spalováním a skládkováním.

Termín: přijetí nového zákona o odpadech do konce roku 2012

Koalice zajistí efektivní kvalitativní a kvantitativní ochranu půdy.

Termín: přijetí novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu navyšujícího poplatky za vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu do konce června 2011. Do konce roku 2013 přijetí nového zákona o ochraně půdy, který zajistí ochranu veškeré půdy na základě jak tržních, tak ekologických hodnot.

----------------------------------------------------------------------------------------------

ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Koalice zredukuje byrokratický aparát v resortu tak, aby se snížily rozpočtové výdaje a aby občané, podnikatelé a zemědělci méně trpěli průtahy v jednání s administrativou.

Koalice dořeší evidenci pozemků a připraví narovnání práv vlastníků a nájemců. Nedílnou součástí tohoto kroku je i dokončení zemědělských restitucí. Za nezbytnou

podmínku rozvoje venkova považuje zpřístupnění zemědělských pozemků oprávněným vlastníkům a privatizaci zbylé půdy v majetku státu. Nadále bude podporovat realizaci pozemkových úprav a souvisejících investic v krajině. S cílem omezit rostoucí vyjímání pozemků z půdního fondu, zavede koalice opatření k jeho ochraně. Při výstavbě zemědělských provozů budou upřednostňovány rekonstrukce „venkovských brownfields".

Koalice nepřipustí zvyšování rozdílu mezi kvalitou života na venkově a ve velkých městech. Bude vytvářet podmínky pro tvorbu nových pracovních příležitostí a pro setrvání mladých a také vzdělaných lidí ve venkovském prostoru. Bude podporovat

místní výrobu potravin a zřizování malých potravinářských provozů lokálního charakteru. Podpoří výrobu typických regionálních potravinářských specialit a jejich prodej přímo ze statku. Podpoří rozvoj služeb s vysokou přidanou hodnotou lidské práce, oživí turismus a ekoturistiku.

Koalice uplatní programy pro výstavbu čistíren odpadních vod a kanalizací v malých obcích, také další budování protipovodňových opatření, suchých poldrů apod. Neprodleně zahájí přípravu III. etapy realizace protipovodňových opatření. Prosadí opatření ke zlepšení péče o drobné vodní toky. Zasadí se, aby pozemkové úpravy byly prováděny nejen s cílem narovnání vlastnických vztahů, ale také k ochraně před klimatickými výkyvy (povodně, sucha).

Koalice podpoří rozvoj ekologického zemědělství ve vztahu k jeho roli v uchování rázu krajiny, zvýšené retenční schopnosti půdy i ve výrobě biopotravin. Zesílí opatření na dodržování ekologických standardů a standardů ohleduplného zacházení se zvířaty.

Koalice bude prosazovat efektivní, ale současně i konzervativní způsoby správy lesů. Vypracuje nové zásady státní lesnické politiky, které se budou opírat o rovný přístup k vlastnictví, politiku rovných příležitostí, hospodářské soutěže a racionální, nebyrokratickou státní správu lesů. Přitom bude dbát na vyváženost produkčních a

mimoprodukčních funkcí lesa. Koalice přehodnotí dosavadní koncepce a prověří způsob nakládání se státními lesy, prověří prodej majetku a nákup služeb s.p. Lesy ČR. Bude prosazovat dynamický obchodní systém, který zajistí všem partnerům rovné podmínky. Koalice zajistí pro vlastníky lesů srovnatelné podmínky s ostatními zeměmi EU tak, aby je nezatěžovala nadbytečnými předpisy a byrokratickou zátěží.

Koalice v rámci rozpočtových možností bude usilovat o naplnění národního doplatku přímých plateb. Zaměří se na podporu konkurenceschopnosti zemědělství podporou modernizace, mimoprodukčních funkcí zemědělství, investicemi do inovací nebo vědy a výzkumu.

Termín: příprava zákona o státním rozpočtu každoročně do r. 2014.

Termín: do konce roku 2013 příprava nového Programu rozvoje venkova zaměřeného na zvýšení konkurenceschopnosti.

Termín: do konce roku 2011 rozšíření okruhu podpor ze strany Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na oblast konkurenceschopnosti.

Koalice bude také podporovat konkurenceschopnost zemědělců racionální kontrolou bezpečnosti potravin a navrhne spojení odborně příslušných kontrolních institucí s cílem zjednodušení administrativy a snížení byrokratické zátěže podnikatelů.

Koalice podpoří redukci byrokratického aparátu v rezortu zemědělství tak, aby se snížily rozpočtové výdaje.

Termín: příprava racionalizace a integrace stávajících kontrolních orgánů v oblasti bezpečnosti potravin do konce roku 2012.

Termín: příprava racionalizace a integrace vědecko-výzkumných institucí v oblasti zemědělského výzkumu do konce roku 2012.

Koalice vyřeší dokončení zemědělských restitucí, připraví legislativní postup zpřístupnění pozemků vlastníkům a narovnání práv vlastníků půdy a nájemců.

Koalice bude podporovat urychlení prodeje státní půdy zemědělcům, kteří na ní hospodaří s cílem dosáhnout větší stability sektoru.

Koalice bude pokračovat v transformaci Pozemkového fondu ČR a po ukončení jeho činnosti převede zbytek agend na Pozemkový úřad ČR.

Termín: předložení vládního návrhu novely zákona o pozemkových úřadech a pozemkovém fondu do konce roku 2012.

Koalice uplatní programy pro výstavbu čistíren odpadních vod (také biologické rybníky) a kanalizací v malých obcích.

Koalice neprodleně zahájí přípravu III. etapu realizace protipovodňových opatření, prosadí opatření ke zlepšení péče o drobné vodní toky.

Koalice bude vytvářet podmínky pro tvorbu nových pracovních příležitostí a pro setrvání mladých a vzdělaných lidí na venkově.

Termín: do konce roku 2013 zhodnocení čerpání a způsobu využití finančních prostředků z Programu rozvoje venkova a příprava nového Programu rozvoje venkova na období po roce 2013 tak, aby reflektoval tyto cíle.

Termín: do konce roku 2011 rozšíření okruhu podpor ze strany Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na tuto oblast.

Koalice bude podporovat místní výrobu potravin a zřizování malých potravinářských provozů lokálního charakteru, výrobu typických regionálních specialit a bude podporovat prodej potravin z těchto provozů na místních trzích. Podpoří rozvoj služeb s vysokou přidanou hodnotou lidské práce, oživí turismus, ekoturistiku a agroturistiku.

Termín: zracionalizovat stávající systém marketingu a zaměřit se více na propagaci místní produkce, prodejů z místní produkce a na místních trzích. Do konce roku 2013 příprava nového Programu rozvoje venkova na období po roce 2013 tak, aby reflektoval tyto cíle.

Termín: do konce roku 2011 rozšíření okruhu podpor ze strany Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na tuto oblast.

Koalice podpoří rozvoj ekologického zemědělství, bude podporovat jeho roli v uchování rázu krajiny, zvýšení retenční schopnosti půdy, ve výrobě biopotravin.

Koalice podporuje důslednou kontrolu podmíněnosti dobrého zemědělského a environmentálního stavu, správné zemědělské praxe a povinných požadavků na hospodaření a dodržování standardů ohleduplného zacházení se zvířaty.

Termín: novela zákona o ekologickém zemědělství a jeho předložení do vlády do konce roku 2012.

Termín: do konce roku 2013 příprava nového Programu rozvoje venkova na období po roce 2013 tak, aby reflektoval tyto cíle.

Termín: do konce roku 2011 rozšíření okruhu podpor ze strany Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na tuto oblast.

Termín: zpráva o účinnosti a o kontrole dodržování podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření do konce roku 2012.

Koalice bude prosazovat efektivní, ale současně i konzervativní způsoby správy lesů. Vypracuje nové zásady státní lesnické politiky, které se budou opírat o rovný přístup k vlastnictví, politiku rovných příležitostí, hospodářské soutěže a racionální, nebyrokratickou státní správu lesů. Přitom bude dbát na vyváženost produkčních a

mimoprodukčních funkcí lesa.

Koalice přehodnotí dosavadní koncepce a prověří způsob nakládání se státními lesy, prověří prodej majetku a nákup služeb s.p. Lesy ČR. Bude prosazovat dynamický obchodní systém, který zajistí všem partnerům rovné podmínky.

Koalice zajistí pro vlastníky lesů srovnatelné podmínky s ostatními zeměmi EU tak, aby je nezatěžovala nadbytečnými předpisy a byrokratickou zátěží.

Termín: do konce roku 2011 schválení zásad státní lesnické politiky na základě Národního lesnického programu II.

Termín: do konce roku 2012 implementace státní lesnické politiky a Národního lesnického programu II do příslušných legislativních předpisů.

-------------------------------------------------------------------------------------

Podnikání a jeho podpora, rozvoj infrastruktury

Prosazování rovných podmínek. Stát bude vytvářet rovné podnikatelské prostředí a využívat důsledně všechny kompetence k prosazování práva. Posílíme ochranu autorských a průmyslových práv. Dlouhodobým cílem úsilí ČR v mezinárodním obchodu bude odstranění celních bariér, s výjimkou závazku prosadit v rámci EU opatření znevýhodňující dovoz výrobků vyráběných za podmínek nerespektujících ekologické, hygienické a pracovní standarty.

Snižování regulace. Omezíme nadbytečnou byrokracii. Každý rok zrušíme nebo zredukujeme nejhorší a nejvíce zatěžující regulace.

------------------------------------------------------------------------------------------

REGULACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Úleva pro dodavatele — plátce DPH. Přijmeme kroky, které uleví dodavatelům — plátcům DPH, jejichž dodávka zboží nebo služeb není dlouhodobě zaplacena. V takovém případě bude odvedené DPH dodavateli vráceno. Tyto kroky budou v souladu s aktuálními předpisy EU a legislativně přitom ošetříme zamezení možnosti zneužívání. Vyvineme úsilí o změnu režimu DPH v rámci EU tak, aby DPH bylo odváděno až po zaplacení faktury.

Termín: do konce roku 2011

Splatnost faktur do 30 dnů. Stát půjde příkladem. Prosadíme legislativní úpravu, aby doba splatnosti faktur veřejnému sektoru (státu, krajům a obcím) nepřesáhla 30 dnů s výjimkou čerpání z evropských fondů, kde nelze dobu splatnosti na národní úrovni změnit.

Termín: do konce roku 2011

Jednotné inkasní a kontrolní místo. Urychleně dokončíme projekt jednotného inkasního místa pro daně a odvody (sociální a zdravotní pojištění), který sníží náklady státu, administrativní zátěž a ušetří čas a peníze daňových poplatníků. Kontroly bude provádět pouze finanční úřad.

Termín: do konce roku 2013

------------------------------------------------------------------------------------------

MALÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

Snadnější podnikání. Zjednodušíme administrativní nároky pro založení firmy. Zavedeme pravidlo, že úředník nesmí od žadatele požadovat potvrzení od jiného úředníka veřejné správy. Změnou příslušných zákonů budeme toto pravidlo aplikovat na veškerá správní řízení.

Termín: do konce roku 2012

Jednoduché ukončení živnosti. Úřady nebudou moci při ukončení živnosti požadovat od fyzické osoby další doklady či potvrzení. V případě ukončení živnosti nebude muset živnostník platit daň z příjmu z faktur, které jsou více než 4 roky po splatnosti.

Termín: do konce roku 2011

--------------------------------------------------------------------------------------------

PRACOVNÍ MÍSTA

Motivace pro zakládání nových pracovních míst. Vyhodnotíme možnosti úprav zákoníku práce z hlediska flexibility pracovně právních vztahů a v součinnosti se sociálními partnery navrhneme úpravy zákoníku práce směřující k vyšší motivaci zaměstnavatelů pro vytváření nových pracovních míst.

Termín: do konce roku 2011

Podpora pro nezaměstnané, kteří začnou podnikat. Nezaměstnaný, který začne podnikat jako živnostník, bude moci zároveň pobírat plnou výši podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Vyplacenou podporu živnostník následně odvede státu ve formě zvýšené daně z příjmu v následujících pěti zdaňovacích obdobích.

Termín: do konce roku 2011

Výhodnější práce na dohodu. Zvýšíme maximální rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin při současném posílení kontroly, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu.

Termín: do konce roku 2010

Diferenciace odstupného. Výše odstupného bude vázána na počet odpracovaných let u zaměstnavatele (do 1 roku práce — 1měsíční odstupné, do 2 let práce — 2měsíční odstupné, nad 2 roky práce — 3měsíční odstupné).

Termín: do konce roku 2011

Uvolnění smluv na dobu určitou. Uvolníme opakované uzavírání a délku smluv unově vzniklých pracovních poměrů na dobu určitou (na období 5 let).

Termín: do konce roku 2010

Pružnější pracovní doba. Zavedeme pružnější konta pracovní doby a umožníme její flexibilnější nerovnoměrné rozložení. Umožníme tak firmám lépe využívat pracovní dobu v návaznosti na množství zakázek.

Termín: do konce roku 2011

--------------------------------------------------------------------------------------------

ENERGETIKA

Podpora využití jaderné energie. Koalice podporuje výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Temelín a modernizaci jaderné elektrárny Dukovany v rámci vyváženého energetického mixu. Koalice bude pokračovat v transparentním postupu vyhledávání místa pro úložiště jaderného odpadu.

Termín: schválení Energetické a surovinové politiky do konce března 2011

Efektivnější regulace. Zefektivníme fungování regulačních úřadů společně s lepší koordinací jejich činností. Zvážíme možnost sloučení těch regulačních úřadů, u kterých je to kompetenčně možné a účelné.

Termín: do konce roku 2012

Podpora konkurenčního prostředí. Podpoříme tržní prostředí v energetice tak, aby konkurence skutečně existovala a každý si mohl vybrat svého optimálního dodavatele cestou co nejmenší administrativní zátěže při změně poskytovatele.

Termín: do konce roku 2013

Energetická burza. Budeme podporovat další prohloubení a rozšiřování činnosti energetické burzy, která prokazatelně snížila předchozí enormně rychlý růst cen elektřiny.

Termín: průběžně

Obnovitelné zdroje. Přehodnotíme podporu obnovitelných zdrojů energie ve prospěch ekologicky i ekonomicky udržitelných forem.

Termín: průběžně

Snižování energetické náročnosti. Stát půjde příkladem, zavedeme standardy energetické náročnosti budov ve vlastnictví státu, krajů, měst a obcí.

Termín: do ledna 2012

Diversifikace zdrojů. Budeme posilovat přenosové soustavy a podporovat výstavbu plynovodu Nabucco.

Termín: průběžně

Koalice bude podporovat zavádění inteligentních elektroenergetických sítí a spotřebičů a zdrojů s ní operativně komunikujících.

Termín: návrh na zavádění inteligentních sítí bude předložen do konce roku 2011.

Koalice vyhodnotí navyšování podílu biosložky v motorových palivech a dále bude postupovat s ohledem na racionální, ekologicky a ekonomicky přijatelný postup.

Termín: průběžně

----------------------------------------------------------------------------------------------

DOPRAVA

Koalice zachová výši investic do dopravní infrastruktury. Vedle prostředků státního rozpočtu zapojí do financování rozvoje dopravní infrastruktury také PPP projekty a zejména zefektivní činnost SFDI.

Termín: průběžně

Omezení legislativních limitů. Pro urychlení výstavby dopravní infrastruktury koalice zpružní pravidla zejména v procesu schvalování staveb (za účelem omezení vynucování staveb nesouvisejících s budovanou infrastrukturní stavbou). Pokud to bude legislativně možné a nebude to znamenat nárůst administrativní zátěže, koalice podpoří při zadávání zakázek využívat principu pronájmu staveniště, a to za účelem zrychlení stavby. Koalice zajistí zlevnění staveb dopravní infrastruktury, a to zejména průhlednými veřejnými výběrovými řízeními, úpravou norem a případnými změnami v zadávacím řízení.

Termín: do konce roku 2011

Koalice bude prosazovat majetkové vyrovnání mezi ČD a SŽDC s cílem vytvoření celistvé tzv. „živé dopravní cesty“. Veškeré služby železniční hromadné osobní přepravy (dálkové i regionální) budou podléhat transparentním výběrovým řízením.

Termín: do konce roku 2012

Koalice zajistí, provedení personálního auditu a auditu hospodaření u ČD a.s., včetně jejich dceřiných společností, SŽDC s.o. a ČSA s cílem zefektivnění provozu a odstranění nevyváženého odměňování pracovníků.

Termín: do konce roku 2011

Elektronické viněty. Odložíme zavedení elektronických vinět místo dálničních známek pro osobní automobily do doby přijetí celoevropského řešení nebo výkonového zpoplatnění.

Termín: do konce roku 2010

Rozšíření mýtného. Budeme pokračovat ve spolupráci s kraji a obcemi v analýze možností rozšíření mýtného na silnice nižších tříd pro nákladní dopravu. Stanovíme jasná kritéria, aby byly dálnice skutečně využívány jako obchvaty obcí.

Termín: do konce roku 2012

Zjednodušení silniční daně. V rámci pravidel EU učiníme potřebné kroky ke zrušení silniční daně pro osobní automobily v zájmu odbourání složité administrativy, kterou nevyváží odpovídající příjem pro státní rozpočet.

Termín: do konce roku 2013

Koalice bude rozvíjet aktivity ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, a to jak zaváděním moderní telematiky, zkvalitněním a budováním infrastruktury, tak i dalšími komunikačními aktivitami a zejména výchovou dětí a mládeže.

Termín: do konce roku 2012

Koalice pečlivě vyhodnotí účinnost bodového systému ve vztahu k provozu na pozemních komunikacích, odstraní neúměrné tvrdosti zákona, zvýší postih za delikty spojené s agresivitou řidičů a přímo ohrožující bezpečnost silničního provozu a zpřesní pravidla, kde dochází k dvojímu možnému výkladu.

Termín: do konce roku 2011 a poté každoročně

Vodní doprava. Zvážíme možnost financování klíčových staveb pro zlepšení splavnosti Labe, zejména plavebních stupňů Děčín a Přelouč (prodloužení splavnosti do Pardubic) především s využitím mimorozpočtových zdrojů.

Termín: do konce roku 2014

Letecká doprava. Koalice bude podporovat rozvoj letiště Praha jako středoevropské letecké křižovatky v koordinaci s národním přepravcem.

Termín: do konce roku 2012 a každoročně.

--------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Centrální nákupy a on-line aukce. Nákupy státní správy přesahující určitý limit budou prováděny centrálně. Tím dojde k úspoře administrativy a díky silnějšímu postavení při vyjednávání se dosáhne nižší ceny. Chceme také provádět standardní nákupy materiálu a služeb pro všechny úřady výhradně prostřednictvím on-line aukcí.

Výdaje nad 1 milion korun budou zveřejňovány na internetu. Veřejné zakázky na internetu. Životopisy zakázek od zadávací dokumentace, váhy rozhodovacích kritérií, průběhu výběrového řízení, členů komise, uzavřených smluv a jejich plnění až po vyúčtování budou zveřejněny na internetu. Členové výběrových komisí u zakázek velké hodnoty budou zvoleni losem.

Větší transparentnost firem. Firmy, které se budou ucházet o veřejné zakázky, budou muset o sobě povinně sdělit všechny podstatné informace. Společnosti bez předem známé a průhledné vlastnické struktury se nebudou moci těchto soutěží účastnit. Změnou obchodního zákoníku dosáhneme toho, že uchazeč o veřejnou zakázku ani zadavatel se nebude moci odvolávat na obchodní tajemství.

---------------------------------------------------------------------------------------------

PODPORA EXPORTU

Garance úvěrů. Rozšíříme garance úvěrů malým a středním podnikům prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky a České exportní banky. Podporu ze státního rozpočtu pro Exportní a garanční pojišťovnu zrealizujeme zvýšením základního kapitálu resp. navýšením jednotlivých pojistných kapitol.

Termín: do konce roku 2012

Zavedení eura. S ohledem na stávající vývoj nyní nestanovíme termín přijetí eura. Splnění Maastrichtských kriterií chápeme především jako první krok k vyrovnaným veřejným rozpočtům. Pokud se bude společná evropská měna vyvíjet jako smysluplný a udržitelný projekt, připravíme zavedení eura v ČR. Podmínkou však je, aby bylo zajištěno dodržování dohodnutých pravidel uvnitř eurozóny.

Termín: průběžně

--------------------------------------------------------------------------------------------

EVROPSKÉ FONDY

Dohoda o rozpočtu EU. Budeme usilovat o rozumnou dohodu o rozpočtovém rámci Evropské unie pro roky 2014 až 2020, která zajistí, že rozpočet EU se nebude zvyšovat a ČR zůstane i v dalším období čistým příjemcem peněz z rozpočtu EU. V maximálně možné míře musíme využívat prostředky z fondů Evropské unie.

Termín: do roku 2012

Zefektivníme čerpání peněz z EU. Zjednodušíme administrativu při rozdělování strukturálních fondů. Pro nadcházející rozpočtové období budeme prosazovat radikální snížení počtu operačních programů a jejich úplné podřízení vládě ČR. Zavedeme důkladné vstupní i průběžné kontroly projektů a pomoci při odstraňování chyb, aby bylo eliminováno riziko pozdějšího vracení dotací kvůli nedodržení postupu.

Změníme nastavení financování projektů na tzv. průběžné financování všude kde je to možné.

Termín: do roku 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------

PRIVATIZACE

Při privatizaci podniků s účastí státu bude koalice postupovat velmi obezřetně. Nebude pokračovat v privatizaci podniků s účastí státu strategického významu (ČEPS, Řízení letového provozu). Ve firmě ČEZ si stát ponechá strategickou kontrolu, tedy kvalifikovanou většinu hlasů na valné hromadě. Veškeré výnosy z privatizace i pronájmu podniků s majetkovou účastí státu budou směřovat na důchodovou reformu.

Termín: do roku 2012

--------------------------------------------------------------------------------------------

DALŠÍ

Koalice bude podporovat domácí cestovní ruch v koordinaci s krajskými samosprávami.

Termín: průběžně

--------------------------------------------------------------------------------------------

Principy koaliční spolupráce

1. Smluvní strany se dohodly na následujících principech formování vlády České republiky: ve vládě, která bude mít celkem 15 členů, bude uplatněno zastoupení ODS, TOP 09 a VV v poměru 6 (ODS)/5 (TOP 09)/4 (VV), a to v rozdělení ministerstev, které je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pověřený premiér Petr Nečas předloží tyto principy a způsob rozdělení prezidentu republiky. Vláda bude rozhodovat na principu většinového hlasování a respektovat při rozhodování ustanovení bodu 5.

2. Smluvní strany předloží a v Poslanecké sněmovně svým hlasováním podpoří koalicí navržené změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, jak je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy.

3. Smluvní strany se zavazují, že po celé volební období Poslanecké sněmovny budou postupovat jednotně a v plném počtu svých poslanců při hlasování o vyslovení důvěry či nedůvěry vládě a při jejím sestavení.

4. Smluvní strany respektují ústavní právo předsedy vlády navrhovat prezidentu republiky jmenování a odvolávání členů vlády. Pro každý takový krok bude předseda vlády hledat předem podporu příslušné koaliční strany. Předseda příslušné koaliční strany podává návrhy na odvolání a jmenování člena vlády nominovaného za tuto stranu, přičemž tak má činit bez průtahů, aby nebyl ohrožen chod vlády a dotčeného ministerstva. Další postup o takovém návrhu podléhá dohodě předsedy vlády s členy K9 za příslušnou stranu.

5. Za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh a takové usnesení vlády, které podpoří alespoň polovina přítomných ministrů z každé koaliční strany.

6. Smluvní strany se zavazují, že ústavní zákony a vládní návrhy zákonů

o státním rozpočtu,

o daních a poplatcích, včetně zákonů na podporu jejich správy,

s výrazným dopadem do veřejných rozpočtů,

týkající se ochrany vlastnictví,

zásadních rozhodnutí týkající se zahraniční a obranné politiky státu

a další návrhy, které jakákoliv z koaličních stran označí za zásadní budou předloženy výlučně jako koaličně dohodnuté ve smyslu bodu 5 a pokud jde o ústavní zákony pak navíc i koaličně dohodnuté Koaliční radou.

Strany se zavazují, že klíčové návrhy v těchto oblastech jsou připraveny spojit s procedurou vyslovení důvěry vlády.

7. Nebude-li dosaženo koaliční dohody ve vládě, nastoupí mechanismy dohodovacího a smírčího řízení na úrovni K3 nebo K9 nebo Koaliční rady, jak jsou uvedeny níže.

8. Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě obou komor Parlamentu podporovat přijetí koaličních vládních návrhů zákonů. Pozměňovací nebo doplňující návrhy ke koaličním vládním návrhům zákonů podpoří smluvní strany v obou komorách Parlamentu jen po vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné nevládní návrhy zákonů a pozměňující návrhy předkládané poslanci a senátory koaličních klubů anebo připojení se k iniciativě poslanců z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran

na úrovni K9 nebo K6. Není-li dohodnuto jinak, budou koaliční kluby při hlasování respektovat koaličně dohodnuté stanovisko vlády. Nedodržení tohoto pravidla je považováno za porušení koaliční smlouvy, které může vést až k vypovězení koaliční smlouvy.

9. V případě, že vláda na základě zákona o referendu předjímaném v této smlouvě předloží parlamentu k hlasování návrh na vyhlášení referenda, mohou jednotlivé koaliční strany o vyhlášení konkrétního referenda hlasovat v souladu se stanoviskem jednotlivých klubů a nikoli jednotně jako koalice. Takové hlasování nebude považováno za hlasování v rozporu s koaliční smlouvou. O svých stanoviscích k hlasovanému referendu se budou koaliční kluby předem vzájemně informovat na jednání K6.

10. Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat programové prohlášení vlády a tuto koaliční dohodu a účinně spolupracovat na přípravě všech exekutivních i legislativních opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat. Plnění koaliční dohody a programového prohlášení vlády budou strany pravidelně jednou ročně revidovat a hodnotit na jednání K9. Zhodnocení plnění koaliční dohody za jednotlivé roky proběhne vždy do 31. ledna následujícího roku. Písemné vyhodnocení plnění koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády předloží K9 Koaliční radě.

Jednání zástupců koaliční stran

K3

Schůzka předsedů koaličních stran

Předsedové koaličních stran se scházejí na požádání předsedy kterékoliv z nich, či na základě požadavků dalších koaličních orgánů. Termín schůzky dohodnou předsedové, zápis se zpravidla nepořizuje. Schůzka řeší aktuální, operační  záležitosti.

K9

Schůzka zástupců vedení koaličních stran

Jednání svolává předseda vlády zpravidla 1x za dva týdny. O svolání jednání může též požádat kterýkoliv předseda koaliční strany. Delegaci koaliční strany tvoří předseda strany a dva další zástupci. Schůzka řeší aktuální i střednědobé úkoly a monitoruje průběžné plnění koaliční dohody. Program schůzky sestavuje předseda vlády a je doplněn zbývajícími koaličními stranami. Schůzka přiměřeně řeší i personální záležitosti. Zápis ze schůzky se pořizuje nedohodnou-li se zástupci jinak.

Koaliční rada

Koaliční radu svolávají předsedové koaličních stran nejméně 2x do roka. Delegaci na jednání koaliční rady tvoří předseda strany, místopředsedové strany a předsedové parlamentních klubů stran. Jednání koaliční rady řeší kromě aktuálních úkolů i dlouhodobé úkoly, plnění koaliční smlouvy a její změny a perspektivy společného vládnutí. Zápis z jednání se pořizuje nedohodnou-li se zástupci jinak. Závěry koaliční rady jsou zveřejněny formou společné tiskové zprávy.

Spolupráce na úrovni Poslanecké sněmovny

K6

Schůzka předsedů klubů + jednoho dalšího zástupce

Schází se pravidelně výborových a plenárních týdnech. Schůzka řeší aktuální úkoly související s programem schůze Poslanecké sněmovny, zabývá se i volbami jednotlivých parlamentních i neparlamentních orgánů.

K6 je zodpovědná za udržení plné účasti koaličních poslanců při všech důležitých hlasováních a volbách.

V průběhu jednání Poslanecké sněmovny probíhají schůzky předsedů klubů kdykoliv na požádání.

K 118

Setkání všech koaličních poslanců

Schází se na požádání kterékoliv koaliční strany, zpravidla před důležitým hlasováním v Poslanecké sněmovně.

Senát

Ustanovení odstavce Spolupráce na úrovni Poslanecké sněmovny se pro Senát použije přiměřeně.

Spolupráce odborných komisí

Smluvní strany mají zájem na koordinaci činností svých odborných komisí a vzájemné informovanosti o zamýšlených legislativních změnách. Odborné komise jednotlivých koaličních stran mezi sebou komunikují především při přípravě legislativních podnětů a aktivit. Scházejí se na vyžádání kterékoliv koaliční strany.

Spolupráce ministrů s výbory

Ministři iniciují zpravidla 2x do roka neformální setkání s koaličními poslanci příslušných výborů. Cílem je kromě řešení odborných úkolů i posílení koaliční komunikace napříč K 118, aby bez ohledu na stranickou příslušnost byl ministr vnímán ze strany K118 „jako náš“ koaliční ministr a naopak.

Smírčí a dohadovací jednání

1. Bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některé z připravovaných legislativních nebo exekutivních aktů za věc zásadní povahy nebo dojde-li k názoru, že je podstatným způsobem porušována koaliční smlouva nebo dojde k jiným okolnostem, které dle názoru dané strany nezanedbatelným způsobem ovlivňují principy koaličního partnerství, na základě kterého vznikla tato koaliční smlouva, má taková smluvní strana právo vyvolat o jejím řešení dohadovací nebo smírčí jednání.

2. Strany se zavazují své případné rozpory řešit v dobré víře dohadovacím nebo smírčím jednáním smluvních stran. Dohadovací jednání bude vedeno ohledně společného postupu smluvních stran ve věcech, které nebudou dostatečně řešeny programovým prohlášením vlády nebo touto koaliční smlouvou. Ve smírčím řízení budou strany projednávat spornou věc. Dohadovací řízení probíhá na K9, smírčí řízení probíhá na Koaliční radě. V případě, že koaliční rada nedojde ke konsensu, proběhne druhý stupeň smírčího jednání na K9.

3. Do doby ukončení dohadovacího nebo smírčího jednání bude projednávání předmětné věci mimo toto jednání přerušeno, nejdéle však na dobu jednoho týdne.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Porušení závazků uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném smírčím nebo dohadovacím jednání smluvní stran.

2. Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu.

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních včetně tří příloh, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány uvedenými zástupci koaličních politických stran, a potvrzena usneseními poslaneckých klubů všech zúčastněných stran.

V Praze dne 12. července 2010

Za ODS

……………………

Petr Nečas, předseda

………………….. ………………….

Petr Tluchoř, předseda poslaneckého klubu Alexandr Vondra, místopředseda

Za TOP 09

……………………

Karel Schwarzenberg, předseda

………………….. ………………….

Miroslav Kalousek, 1. místopředseda Petr Gazdík, předseda poslaneckého klubu

Za VV

……………………

Radek John, předseda

………………….. ………………….

Kristýna Kočí, předsedkyně poslaneckého klubu Vít Bárta, radní

Příloha č. 1

Složení vlády České republiky

předseda vlády — Petr Nečas (ODS)

1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí — Karel Schwarzenberg (TOP 09)

místopředseda vlády a ministr vnitra — Radek John (VV)

ministr obrany — Alexandr Vondra (ODS)

ministr průmyslu a obchodu — Martin Kocourek (ODS)

ministr životního prostředí — Pavel Drobil (ODS)

ministr spravedlnosti - Jiří Pospíšil (ODS)

ministr zemědělství — Ivan Fuksa (ODS)

ministr financí — Miroslav Kalousek (TOP 09)

ministr zdravotnictví — Leoš Heger (TOP 09)

ministr práce a sociálních věcí — Jaromír Drábek (TOP 09)

ministr kultury — Jiří Besser (TOP 09)

ministr dopravy — Vít Bárta (VV)

ministr školství, mládeže a tělovýchovy — Josef Dobeš (VV)

ministr pro místní rozvoj — Kamil Jankovský (VV)

Příloha č. 2

Složení orgánů Poslanecké sněmovny PČR

Vedení

předsedkyně — Miroslava Němcová (ODS)

místopředsedkyně — Vlasta Parkanová (TOP 09)

místopředsedkyně — Kateřina Klasnová (VV)místopředseda — Lubomír Zaorálek (ČSSD)

Výbory

HOSPODÁŘSKÝ VÝBOR

Předseda: Milan Urban (ČSSD)

Místopředsedové: František Sivera (ODS), Aleš Rádl (ODS), Milan Urban (ČSSD), František Laudát (TOP 09), Pavel Hojda (KSČM), Cyril Zapletal (ČSSD), Stanislav Huml (VV), Jan Husák (TOP 09)

KONTROLNÍ VÝBOR (PETIČNÍ VÝBOR)

Předseda: Filip Vojtěch (KSČM)

Místopředsedové: Zdeňka Horníková (ODS), Hana Orgoníková (ČSSD), Jaroslav Škárka (VV), Jaroslava Schejbalová (TOP 09)

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Předseda: Miroslava Němcová (ODS)

Místopředsedové: Kateřina Klasnová (VV), Vlasta Parkanová (TOP 09), Lubomír Zaorálek (ČSSD)

ROZPOČTOVÝ VÝBOR

Předseda: Pavel Suchánek (ODS)

Místopředsedové: Michal Doktor (ODS), Jan Farský (TOP 09), Helena Langšádlová (TOP 09), Jiří Paroubek (ČSSD), Miloslava Vostrá (KSČM), Václav Votava (ČSSD), Radim Vysloužil (VV)

ÚSTAVNĚ PRÁVNÍ VÝBOR

Předseda: Karolína Peake (VV)

Místopředsedové: Marek Benda (ODS), Stanislav Křeček (ČSSD), Stanislav Grospič (KSČM), Jana Kaslová (TOP 09)

VOLEBNÍ VÝBOR

Předseda: Václav Mencl (ODS)

Místopředsedové: Ivana Levá (KSČM), Petr Skokan (VV), Vítězslav Jandák (ČSSD), Václav Kubata (TOP 09)

VÝBOR PRO OBRANU A BEZPEČNOST

Předseda: František Bublan (ČSSD)

Místopředsedové: Zdeněk Bezecný (TOP 09), Jana Černochová (ODS), Alexander Černý (KSČM), Petr Hulinský (ČSSD), Viktor Paggio (VV), Jan Vidím (ODS)

VÝBOR PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Předseda: Jan Bauer (ODS)

Místopředsedové: Jaroslav Lobkowicz (TOP 09), Soňa Marková (KSČM), František Novosad (ČSSD), Jana Suchá (VV)

VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ POLITIKU

Předseda: Martin Vacek (VV)

Místopředsedové: Miroslav Jeník (ODS), Milada Emmerová (ČSSD), Miroslav Opálka (KSČM), Jitka Chalánková (TOP 09)

VÝBOR PRO VĚDU, VZDĚLÁNÍ, KULTURU, MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVU

Předseda: Anna Putnová (TOP 09)

Místopředsedové: Walter Bartoš (ODS), Pavel Bém (ODS) Miroslav Grebeníček (KSČM), Dagmar Navrátilová (VV), Vlasta Bohdalová (ČSSD), Ivan Ohlídal (ČSSD)

VÝBOR PRO VEŘEJNOU SPRÁVU A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Předseda: Stanislav Polčák (TOP 09)

Místopředsedové: Jiří Petrů (ČSSD), Milada Halíková (KSČM), Jaroslav Krupka (ODS), Otto Chaloupka (VV)

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ

Předseda: Boris Śťastný (ODS)

Místopředsedové: Marek Šnajdr (ODS), Soňa Marková (KSČM), Jaroslav Krákora (ČSSD), Aleš Roztočil (TOP 09), Jiří Štětina (VV)

VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Předseda: Milan Šťovíček (VV)

Místopředsedové: Tomáš Úlehla (ODS), Kateřina Konečná (KSČM), Bořivoj Šarapatka (TOP 09), Robin Böhnish (ČSSD)

ZAHRANIČNÍ VÝBOR

Předseda: David Vodrážka (ODS)

Místopředsedové: Jan Hamáček (ČSSD), David Šeich (ODS), Rom Kostřica (TOP 09), Lenka Amdrýsová (VV), Kateřina Konečná (KSČM)

ZEMĚDĚLSKÝ VÝBOR

Předseda: Pavol Lukša (TOP 09)

Místopředsedové: Pavel Kováčik (KSČM), Josef Novotný st. (VV), Jiří Papež (ODS), Ladislav Skopal (ČSSD)

MANDÁTOVÝ A IMUNITNÍ VÝBOR

Předseda: Jeroným Tejc (ČSSD)

Místopředsedové: František Dědič (ODS), Marie Rusová (KSČM), Jana Kaslová (TOP 09), Jana Drastichová (VV)

    Diskuse (0 příspěvků)