Jak nepromarnit „Evropský rok proti chudobě„

Marek Hrubec, Zuzana Uhde

Social Watch je mezinárodní síť organizací, která sleduje a analyzuje problémy chudoby a genderové nerovnosti a vydává publikace s touto tematikou. V současné době vydává v českém překladu knihu „Právo nežít v chudobě".

Kniha mezinárodního výzkumného týmu Social Watch „Právo nežít v chudobě“ podává přehled celosvětových problémů chudoby a nerovností mezi muži a ženami. Propojuje odborné expertízy s rozbory vycházejícími z občanské společnosti. Toto spojení je nedílnou součástí práce výzkumného týmu Social Watch, v němž — stejně jako v celé mezinárodní organizaci Social Watch — jsou provazovány občanské a odborné analýzy. V případě vydané knížky se jedná o rozbory autorek a autorů především z Latinské Ameriky, kde jsou aktivity občanů a sociálních hnutí v poslední době silné a inspirativní: konkrétně z Uruguaye, Brazílie, Venezuely, Mexika a dalších zemí.

Mezinárodní síť Social Watch se již od svého vzniku v roce 1995 zaměřuje na odstraňování chudoby a nerovnosti mezi muži a ženami, přičemž jsou obě tato témata vnitřně spjata. Chudoba i nerovnosti mezi muži a ženami jsou samy o sobě alarmujícími problémy, jež mají podobné příčiny. Navíc se tyto problémy ve svých důsledcích významně překrývají, neboť v globálním měřítku tvoří většinu (sedmdesát procent) chudých ženy.

Social Watch sleduje a analyzuje problémy chudoby a genderové nerovnosti z hlediska dodržování sociálních a ekonomických lidských práv a vydává o nich různé zprávy, zejména výroční zprávy o nedostatcích při prosazování eliminace chudoby a genderové nerovnosti. Důrazně a kriticky vládám připomíná plnění jejich závazků, které byly formulovány na konferenci OSN o sociálním rozvoji v Kodani a na Světové konferenci o ženách v Pekingu (obě konference se uskutečnily v roce 1995), na nichž byly závazky vymícení chudoby a rovnost mezi muži a ženami přijaty jako společné celosvětové cíle. Přitom se zaměřuje zejména na plnění závazků zakotvených v mezinárodních právních dokumentech a lidskoprávních deklaracích, s důrazem na sociální a ekonomická práva. Usilování o sociální spravedlnost zde následuje uznání chudých osob jako občanů s právem nežít v chudobě, která je chápána jako porušování lidských práv. Social Watch se těmto otázkám věnuje v mnoha zemích, zejména v zemích třetího světa. Své národní koalice má již ve více než sedmdesáti státech.

Rozbory, které vycházejí z jednotlivých národních koalic, jsou každoročně společně publikovány ve výročních zprávách a umožňují statistická srovnávání v mezinárodním a globálním měřítku. Social Watch vyvinula své vlastní ukazatele pro měření míry nerovnosti mezi muži a ženami, tzv. Index genderové spravedlnosti (Gender Equity Index) a pro měření uspokojování základních lidských potřeb tzv. Index základních schopností (Basic Capability Index). Zprávy Social Watch se staly přínosnými a respektovanými podklady pro různé další rozbory a činnost nevládních organizací, politických subjektů, včetně vlád a mezinárodních organizací, OSN atd.

Také v České republice se čtenáři a čtenářky již mohli seznámit se zprávami a analýzami české koalice Social Watch, která je součástí mezinárodní sítě Social Watch. Spolupráce osmi českých organizací občanské společnosti s vědeckými týmy ve věci odstraňování chudoby a genderové nerovnosti přispěla v českém kontextu zejména rozbory sociálních problémů v České republice a v dalších, zejména rozvojových zemích světa.

Aktivity Social Watch a vydání knihy „Právo nežít v chudobě“ získává v letošním roce zvláštní význam, neboť rok 2010 byl Evropskou komisí vyhlášen „Evropským rokem proti chudobě a sociálnímu vyloučení“ a v roce 2010 bude několik výročí důležitých pro prosazování práv žen a genderové rovnosti. Otázky spojené s chudobou a nerovnostmi mezi muži a ženami sice představují dlouhodobé problémy dnešních globálně provázaných společností, rok 2010 ale — doufejme — přinejmenším zvýší pozornost vůči těmto palčivým problémům v rámci širší veřejnosti, v médiích, v akademických a politických kruzích.

Koncem loňského roku uplynulo již třicet let od přijetí Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) na Valném shromáždění OSN. Úmluva definuje diskriminaci žen jako „… jakékoli činění rozdílu, vyloučení anebo omezení provedené na základě pohlaví, jehož důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit uznání, požívání nebo uplatnění ze strany žen, bez ohledu na jejich rodinný stav, na základě rovnoprávnosti mužů a žen, lidských práv a základních svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné oblasti.“ Práva žen jsou zde tudíž chápána nikoli pouze jako politická, ale rovněž jako sociální, ekonomická a kulturní.

Rovněž ustavení letošního roku Evropským rokem proti chudobě a sociálnímu vyloučení se stalo příležitostí pro různé organizace a jedince, kteří se pokoušejí opomíjené téma chudoby učinit veřejným tématem a přispět tak k jeho řešení. Mohlo by se zdát, že chudoba není v Evropě, jež patří mezi nejbohatší části světa, velkým problémem. Existují však přinejmenším dva důvody, proč je téma chudoby v Evropě významné. Za prvé, přestože v porovnání s jinými oblastmi světa není v Evropě chudoba tak palčivým problémem, stále se zásadním způsobem týká velkého množství lidí, občanů České republiky nevyjímaje. Přibližně sedmnáct procent Evropanů má tak nízké příjmy, že jim neumožňují zajistit ani základní životní potřeby.

Za druhé, i kdyby chudoba v Evropě již neexistovala, stále by bylo nutné řešit chudobu v jiných částech světa, především v rozvojových zemích, které se potýkají dokonce s extrémní chudobou, jež každý den ohrožuje životy desítek miliónů lidí. Před problémy těchto lidí nelze egoisticky zavírat oči. Strukturální nespravedlnosti v globálním měřítku nás ostatně často činí s těmito nespravedlnostmi spjatými. Globální provázanost ekonomiky a dalších sfér života zvyšují naši odpovědnost vůči chudým.

Současná situace globální krize navíc pozici chudých výrazně zhoršuje. V této situaci je sice zapotřebí dlouhodobé řešení zasazené do rámce hlubších změn, nicméně i jeden Evropský rok proti chudobě může alespoň dílčím způsobem přispět ke zvýšení solidarity a sociální spravedlnosti. Cíle evropského roku budou moci být uskutečněny ovšem jen tehdy, pokud bude rok smysluplně a účinně realizován a nepromarní se současný narůstající zájem veřejnosti o toto téma. Odstraňování chudoby prostřednictvím uznání práva každého člověka nežít v chudobě přitom však budou vyžadovat strukturální přeměnu společnosti a výrazné posílení solidární a soudržné pospolitosti.

Text je zkrácenou verzí doslovu ke knize:

Výzkumný tým Social Watch, Právo nežít v chudobě: chudoba jako porušování lidských práv. Praha, nakladatelství Filosofia, březen 2010.