Společnost křesťanů a Židů k projevům rasové a etnické nesnášenlivosti v ČR

Redakce DR

Události posledních měsíců v České republice si vyžádaly prohlášení Společnosti křesťanů a Židů k projevům rasové a etnické nesnášenlivosti, které v plném znění zveřejňujeme.

Mezinárodní hnutí křesťanů a Židů, jehož součástí je od roku 1991 i SKŽ, vzniklo jako reakce na pokus nacistů a jejich spojenců vyvraždit židovského obyvatelstvo. Lidé obou náboženství společně vystupují proti antisemitismu, podporují vzájemné poznání a vzájemnou důvěru. Jsme proto vnímaví na projevy nenávisti vůči různým náboženstvím a také vůči různým etnikům.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

V těchto dnech se u nás silněji než dlouho předtím projevuje nová podoba rasové a etnické nenávisti. Útokům a nesnášenlivosti ze strany svých spoluobčanů čelí různé etnické a jiné skupiny, v poslední době se však zejména na Romech ukazuje problém vzrůstajícího extremismu v české společnosti. Jedním z faktorů, který k této situaci přispívá, jsou ekonomické potíže dopadající na některé regiony a skupiny obyvatel. Dopadají též na Romy, kteří se těžko uplatňují na pracovním trhu, je jim vnucováno nedůstojné bydlení, jejich děti jsou diskriminovány ve školách, a lichváři je zneužívají ke svému obohacení. Ghetta, ve kterých žije nemalá část romské populace, jsou ostudou veřejného sektoru (státu, krajů a obcí), které nenacházejí prostředky na řešení sociálního napětí v těchto oblastech.

Neonacisté a různé nacismu a fašismu blízké extremistické skupiny pronikají mezi obyvatelstvo postižených regionů a podněcují místní obyvatele k demonstracím, na kterých zaznívá na adresu Romů třeba i heslo „Cikáni do plynu“. Židé znají z osudů svých rodičů a prarodičů otřesnou genocidu zahrnující i vyhlazovací tábory s plynovými komorami.

Vycházíme z biblické tradice a trváme na lidské důstojnosti všech. Vystupujeme proti všem projevům anticiganismu a jakýmkoli podobám současného rasismu. Jsme solidární se svými romskými spoluobčany. Modlíme se za ně a jsme připraveni podle svých sil a možností hájit jejich lidskou a občanskou důstojnost a pomáhat jim v nesnadném integračním procesu.

Vyzýváme naše členy a všechny lidi dobré vůle, aby se osobně zasazovali za dobré vztahy mezi Romy a ostatními občany v naší vlasti tím, že budou mezi sebou vědomě vyhledávat kontakty a pečovat o dobré sousedské i mezilidské vztahy.

Naléhavě se jako občané obracíme na politiky a žádáme je, aby zajistili účinné a důsledné zásahy státní správy proti trestným činům násilí proti skupině obyvatel (§ 352), hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (§ 354) a podněcování k nenávisti vůči takové skupině osob (§ 356 Trestního zákoníku). Žádáme je, aby podporovali programy na pomoc vyčleněným regionům a plně podpořili programy pomoci veřejného sektoru integraci menšin.

Oceňujeme postoje některých náboženských činitelů, z nichž si zvláštní pozornost zaslouží nedávný dopis rabína Karola Sidona k Novému roku (Roš ha-šana) podle židovského kalendáře a prohlášení Synodní rady Českobratrské církve evangelické k projevům rasismu v české společnosti.

  Diskuse
  TV
  September 18, 2013 v 10.56
  Jen pro doplnění
  Dopis Karola Sidona: http://is.gd/FOHq8F
  Prohlášení synodní rady Českobratrské církve evangelické: http://is.gd/Zd30Di