Etika a současná společnost jako téma olomouckého setkání

Martin Malenovský

Etika a současná společnost, tak zní téma mezinárodní vědecké konference, kterou v dubnu pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Diskutovat se zde bude o svobodě, odpovědnosti a solidaritě.

Ve dnech 5.—6. dubna 2011 proběhne na olomoucké pedagogické fakultě vědecká konference nazvaná Etika a současná společnost. Na setkání byli pozváni například sociolog Jan Keller, filozof Václav Bělohradský, Jan Sokol, Erazim Kohák, politoložka Vladimíra Dvořáková či senátor Petr Pithart. Záštitu nad konferencí převzal mimo jiné bývalý olomoucký senátor František Mezihorák.

Vědecká setkání mají na půdě olomouckého vysokoškolského pracoviště dlouholetou tradici. Letošní konference navazuje na předchozí ročníky, věnované tématům Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení demokracie v Československu; Obnova demokracie v Československu po roce 1989 — celostátní a regionální aspekty nebo „Osmašedesátý“ — Pražské jaro — pokus o obnovu občanské společnosti.

Záměrem organizátorů je diskuse vedená ve třech hlavních tematických okruzích:

1) Filozofické, etické a historické aspekty svobody, odpovědnosti a solidarity — Otázky a problémy související se vzájemným propojením svobody, odpovědnosti a solidarity, které nelze ignorovat především v současné společnosti. Postmoderní filozofie a její vztah k etice, solidaritě a individuální odpovědnosti. Etika, svoboda, solidarita a odpovědnost v kontextu historického vývoje

2) Aktuální problémy solidarity v současné společnosti — Tematický blok věnovaný otázkám a definici solidarity jako protipólu egoismu, individualismu, a to především v souvislosti s fungováním postmoderní společnosti přelomu 20. a 21. století.

3) Pedagogické aspekty etiky, solidarity, odpovědnosti a svobody — Místo etiky ve vzdělávacích obsazích v rámcových vzdělávacích programech z pohledu oborových didaktik.

Konferenční setkání tematicky zčásti navazuje na hojnou přednáškovou činnost předních osobností českého myšlení, která v současné době probíhá např. pod hlavičkou Masarykovy demokratické akademie. Olomouckým specifikem je však snaha o propojení s aktuálními otázkami výchovy a vzdělávání a s realitou současného českého školství.

Bližší informace ke konferenci naleznete zde.

Etika a současná společnost. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra společenských věd, 5.—6. dubna 2011.