Desatero ČSSD nové generace

Redakce DR

Michal Hašek, Martin Tesařík a Jan Kohout jsou podepsáni jako autoři manifestu Desatero ČSSD nové generace, který podepsala řada politiků ČSSD mezi nimi všichni hejtmani s výjimkou Davida Ratha.

ČSSD nové generace musí být stranou, která promýšlí a přináší nové přístupy ke klíčovým společenským problémům. Musí umět formulovat a prosazovat mezilidskou sounáležitost, sociální spravedlnost a rovné podmínky a šance pro všechny bez ohledu na sociální kořeny způsobem, který je přiměřený dnešní době a realitě.

ČSSD nové generace musí být moderní politickou stranou 21. století, která bude schopna prosadit svou hodnotovou orientaci a program společensky přijatelný pro všechny vrstvy obyvatel do každodenního života České republiky. Musí být stranou moderně myslících lidí s progresivním myšlením, kteří dělají čitelnou, důvěryhodnou, respektovanou a otevřenou politiku.

1) Nová generace komunálních a regionálních politiků

udoucí vítězství nevybojují politické myšlenky minulosti. Do vedení strany musí přijít politici, kteří úspěšně kandidovali v komunálních či krajských volbách, mohou se prezentovat reálnými výsledky a úspěchy i podporou voličů. ČSSD nové generace musí stát na novém morálně-etickém kodexu. A ČSSD pak musí sama ukázat schopnost podle takového etického kodexu každodenní politiku skutečně realizovat. Naši politici musí jít příkladem - jestliže chceme po veřejnosti oběti nebo více práce, musíme začít sami u sebe.

2) Rovnocenné partnerství žen a mužů

ČSSD nové generace musí soustavně podporovat větší účast žen v politice. Musí zajistit, aby její politický život byl pro ženy zajímavý a musí vytvořit podmínky pro rozvoj jejich politických schopností a způsobilosti.

Již od nadcházejícího sjezdu se musí fakticky otevřít prostor pro minimálně třetinovou účast žen ve vedení a na kandidátkách a zvýšit jejich vliv na formování politiky ČSSD. Bez významného zastoupení žen ve vedení ČSSD na všech úrovních nebudeme schopni tvořit a formulovat politiku, která bude mít šanci oslovit celou českou

společnost.

3) Strana slušných lidí pro slušné lidi

ČSSD nové generace bude stranou nového stylu a komunikace. O slušnosti a pracovitosti v politice přestaneme jen mluvit, ale budeme se tak chovat. Členství v sociální demokracii musí stát na principech občanské bezúhonnosti a čestnosti a Stanovy ČSSD musí umožňovat rozejít se s těmi, kteří uvedené hodnoty nesdílejí. Morální předpoklady a odborná kvalifikace se znovu stanou základní podmínkou pro kandidaturu do jakékoliv veřejné funkce.

S tím samozřejmě souvisí vystupování a korektní vztahy s novináři; kdo není ochoten komunikovat s veřejností a médii, nemůže se ucházet o funkce v politické straně.

4) Demokratická strana s koaličním potenciálem

Respekt a slušnost patří i politickým soupeřům. Stejně jako dodržování uzavřených dohod. Bez těchto atributů zůstane ČSSD stranou bez partnerů a koaličního potenciálu. ČSSD nové generace musí být stranou nekompromisní v prosazování svých programových principů a hodnot, ale zároveň stranou, od níž se soupeři nedočkají nefér úderů a kterou budou respektovat jako důvěryhodného partnera v politických jednáních. ČSSD musí být stranou koaličního potenciálu, který však vylučuje spolupráci se stranami minulosti, stranami populistickými a extrémistickými.

5) Strana postavená na tradici a hodnotách

Svoboda, Solidarita, Spravedlnost jsou základními hodnotami ČSSD nové generace. Moderní společnost však vyžaduje politiku, kde stejný význam mají Zodpovědnost (za Českou republiku a každého jednoho jejího občana), Věrohodnost (souznění slov a činů), Respekt (k hodnotám, tradicím, soupeřům i k různosti názorů). To je cesta, jak vrátit důvěru občanů v politiku a politiky.

6) Sociální demokracie jako otevřená strana

ČSSD nové generace nesmí být stranou stranických sekretariátů. Sociálnědemokratické myšlení a filozofie jsou širokým společenským proudem, kterým je forma hnutí bližší než politická strana. Programová východiska a každodenní práce musí být výsledkem upřímného dialogu a spolupráce s občanskou společností.

ČSSD musí být stranou, která se otevře i na volebních kandidátkách lidem z neziskových organizací, občanských iniciativ, akademické obce či odborového hnutí. Minimálně 10 % míst na kandidátkách ČSSD tak nabídneme partnerským či spolupracujícím organizacím a osobnostem. Je to cesta, jak získat na kandidátky ČSSD zajímavé osobnosti a zároveň zajistit pluralitu a barevnost středolevých názorů.

7) Reformní ČSSD nositelem pozitivní vize budoucnosti

Opodstatněním smyslu existence jakékoliv politické strany je schopnost formulovat a definovat hlavní problémy a výzvy, před nimiž společnost stojí. Zároveň na ně občanům nabízí odpovědi a řešení. Taková bude ČSSD nové generace.

Strana, která vidí budoucnost, rozumí jí a nabízí občanům České republiky cestu k řešení problémů, které společnost čekají. A to v době globalizace a nového dělení světa, kdy je potřeba nově definovat i naši zahraniční politiku nejen k Evropské unii.

ČSSD musí být stranou, která nestaví jen na kritice pro kritiku. Naší politikou nemůže být pouhé čekání na chyby a přešlapy vlády. Musíme přicházet s vlastními řešeními a nesmíme se bát navrhovat či podporovat i nepopulární opatření, pokud pomohou řešit problémy státu a společnosti.

Je naší povinností být pozitivní alternativou vládě a předložit spravedlivé a inteligentní reformy veřejných financí, sociálního, zdravotního a penzijního systému. Součástí našich reforem společnosti však také musí být udržitelný rozvoj založený na péči o životní prostředí nebo zapojení občanské společnosti do politického rozhodování.

8) Efektivní sociální model 21. století

Financování sociálního státu zadlužováním není dlouhodobě udržitelné. Světová finanční a hospodářská krize svět změnila. Sociální stát 20. století je minulostí a potřebuje zásadní revizi, odmítáme však řešení krize veřejných financí snižováním kvality a dostupnosti veřejných služeb státu pro všechny občany.

ČSSD musí přijít s novou cestou zajištění sociální spravedlnosti a sounáležitosti všech sociálních vrstev obyvatel ve 21. století založenou na efektivním sociálním modelu, ve kterém bude pomoc státu směřovat adresně těm, kteří ji potřebují nejvíce. Musíme vždy hledat optimální poměr adresnosti poskytované pomoci a zajištění univerzálního uplatnění sociálních práv.

Zneužívání sociálních dávek je netolerovatelné.

9) Dluhy nejsou politikou ČSSD

Dlouhodobý rozvoj české společnosti a zabránění rozevírání nůžek mezi nejbohatšími a středně a nízkopříjmovými skupinami obyvatel není možné zajistit při neustále rostoucích nákladech na dluhovou správu. Správa státního dluhu raketově roste ze 45 miliard v roce 2008 na předpokládaných téměř 90 miliard v roce 2012.

Není možné úspěšně realizovat základní teze sociálnědemokratické politiky za situace, kdy více jak třetina deficitu jde pouze na splátky úroků z úvěrů. ČSSD se musí umět přihlásit ke svému dílu odpovědnosti za vzniklý deficit veřejných financí. Politika ČSSD ve vztahu k veřejným rozpočtům musí být zodpovědná a konstruktivní a musí vycházet z dlouhodobé dynamické rovnováhy příjmů a výdajů.

Dluhy nejsou politikou ČSSD nové generace!

10) Strana podporující živnostníky, malé firmy a střední vrstvy

ČSSD nové generace se staví za princip ochrany zaměstnanců, občanů z nižších příjmových skupin a těch, kteří se bez svého zavinění ocitli v nouzi. Neméně důležitým úkolem ČSSD je postavit se také na stranu živnostníků a malých firem, jejichž rozvoj je jedním ze základních předpokladů budoucí ekonomické prosperity ČR. Teprve prosperující, efektivně fungující česká ekonomika je předpokladem dlouhodobé sociální stability naší společnosti.

Posun k zaměření na potřeby a zájmy živnostníků, malých firem a středních vrstev není nikterak v rozporu s prioritní solidární starostí o nízkopříjmové skupiny obyvatel (rodiny s dětmi, důchodce, zdravotně postižené a občany v nouzi). Počet živnostníků letos atakuje miliónovou hranici. Malé firmy, zaměstnávající od jednoho do devíti lidí, jsou vůbec největším zaměstnavatelem.

Dávají práci více jak třetině všech zaměstnanců. Zajistit lidem práci a nejlepší možné vzdělání je základní prioritou sociální demokracie a klíčovým předpokladem konkurenceschopné a prosperující české ekonomiky.

Koncept ČSSD nové generace není definován věkem, ale postoji a ideály. Chápeme ho jako začátek diskuse o změnách v budoucím směřování sociální demokracie a vizi strany, která bude mít potenciál dominovat českému politickému prostředí v příštím desetiletí.

Věříme, že podpoří otevřenou výměnu názorů, slušnou tvůrčí kritiku a ukáže i nečlenům sociální demokracie, že dialog a diskuse jsou možné i na půdě tradiční politické strany. Přímá volba předsedy strany všemi členy je pak příslibem, že se této diskuse a rozhodování budou moci účastnit všichni členové ČSSD.

  Diskuse
  November 6, 2010 v 7.45
  Jestlipak se "nová generace komunálních a regionálních politiků" (Pallas, Urban a další) ptala na názory členů strany, než zformulovala tento obdivuhodný manifest?
  November 6, 2010 v 11.09
  jeden člen se ozval - přidají se další?
  "Připadá mi to jako opuštění principu ČSSD a zrada na našich voličích. Je to velký posun doprava. Pokud tento směr vyhraje, je to cesta k deseti procentům středové strany a staneme se novými lidovci. Budeme sice v každé koalici, ale jako ocáskové Hujerové rozdávající dárkové koše a švestičky." (David Rath)
  Já tomuto členovi ČSSD dávám za pravdu.
  November 6, 2010 v 16.13
  ZATÍM BEZ PODROBNOSTÍ ...
  6.11.2010 14:37
  Mezi hlavními kandidáty na předsedu Haškem a Sobotkou vypukl spor. Hašek prezentoval svou verzi modernizace strany a Sobotka ji úplně ztrhal. Hašek se prý snaží zavděčit vládě a chce posunout ČSSD doprava. - http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/180294.aspx
  ??
  November 6, 2010 v 19.57
  I ďábel umí citovat Písmo svaté
  Otázkou je, zda má cenu ztrhávat cosi jako "nový morálně-etický kodex" "ČSSD nové generace". Moralistů v politice bylo, je a bude vždy dost, ale většinou brzo skončili v propadlišti dějin - předtím ovšem často napáchali mnoho škod.

  Koneckonců i ďábel umí citovat Písmo svaté. Proto i v něm jest vedle Desatera poučení: ne podle slov, ale podle činů poznáte je!

  Někteří Satani jsou arciť velmi sofistikovaní - pozná se to mj. i tím, že se vyhýbají hloupě-stupidním frázím.