Arnika: Řeky mohou zadržet i třistakrát více vody

Dušan Radovanovič

Omezení umělé regulace toků, lepší ochrana před znečišťovateli a zprůchodnění vodních toků pro živočichy jsou podstatou nové kampaně sdružení Arnika. Aktivisté ji zahajují právě v době letních povodní peticí Člověk a voda.

Sdružení Arnika představilo v Telči kampaň „Člověk a voda“. Součástí kampaně je i petice obsahující sedm bodů, jejichž naplnění má vylepšit zacházení s vodou v krajině.

Sdružení upozornilo na fakt, že voda je stále znečišťována toxickými látkami, které se dostávají i do těl živočichů. Bezohledné využívání vody a bezcitné zneužívání vodních toků se projevuje také vážným poškozením celého životního prostředí s přímými důsledky pro život člověka.

Arnika tím naráží především na nevhodné zásahy do toků řek, jež způsobují problémy se zadržením vody v krajině a jejím rychlejším a nekontrolovatelným odtokem. Důsledkem jsou mimo jiné i současné ničivé povodně.

Právě Telč je příkladem správného zacházení s vodními toky. Došlo zde ke vhodné revitalizaci Telčského potoka, kde se nyní akumuluje třistakrát víc vody, než tomu bylo ve starém zregulovaném korytě. Obnova přirozené podoby řek a potoků a ochrana vodních toků a mokřadů před nevhodnými zásahy je podle ekologických organizací nejlepším prostředkem k ochraně proti záplavám.

Záplavy však nejsou jediným problémem, jež české řeky sužuje. „Zprůchodnění vodních toků pro migraci vodních živočichů je dalším požadavkem petice Člověk a voda. Právě letos, v mezinárodním roce biodiverzity, bychom si měli více uvědomit, že regulační zásahy do vodních toků ochuzují přírodu o její rozmanitost,“ uvedla Jana Vitnerová z Arniky, vedoucí programu Ochrana přírody.

Vitnerová zároveň dodává, že s tímto bodem úzce souvisí také požadavek na zastavení ekonomicky i ekologicky nevýhodné stavby jezů na dolním Labi.

Mezi další požadavky petice patří také omezení znečišťování vod rtutí, pesticidy a perzistentními organickými látkami a možnost tvrdších postihů pro znečišťovatele.

V průběhu kampaně hodlá sdružení Arnika například zpracovat žebříčky největších znečišťovatelů látkami nebezpečnými pro vodní organismy podle údajů z Integrovaného registru znečišťovatelů (IRZ), které budou zveřejněny na konci září.

Další informace:

Arnika.org Člověk a voda - petice za lepší zacházení s vodou