Programového prohlášení Vlády České republiky

ČTK

Vláda ve středu schválila své programové prohlášení. Deník Referendum přináší jeho kompletní znění.

Preambule

Na základě mandátu od občanů České republiky, vyjádřeného ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28. a 29. května 2010, předstupuje před tento zákonodárný sbor koaliční vláda s programovým prohlášením. Toto programové prohlášení obsahuje vizi a úkoly vlády, která si je vědoma své odpovědnosti provést hluboké strukturální reformy veřejných systémů, převést úspěšně zemi přes turbulence globální ekonomiky, jejíž jsme nedílnou součástí, zachovat a posilovat demokratické hodnoty českého státu a chránit svobody a individuální práva našich občanů.

Vláda je přesvědčena, že nástroje, které ke splnění těchto cílů hodlá použít a se kterými budete nyní seznámeni, jsou přiměřené a správné a že povedou k dalšímu rozvoji země. Věřím, že se s těmito návrhy ztotožníte a podpoříte vládu rozpočtové odpovědnosti, vládu práva a boje proti korupci a dáte jí mandát k zahájení prací na těchto úkolech.

Naše země není v jednoduché situaci. Globální krize ukázala zranitelnost každé ekonomiky, odhalila chyby, které političtí vůdci udělali v dobách zdánlivě trvale udržitelného růstu a jistot. Jasně dala najevo, že žití na dluh není trvale možné nejen v rodině, ale ani v rozsahu států. Cena, kterou za tuto lehkomyslnost jsou občané dnes již mnoha zemí nuceni platit, je vysoká.

Česká republika se nachází na rozcestí. Buď, obrazně řečeno, zatáhneme za záchrannou brzdu a zastavíme prohlubování negativních tendencí, zejména zadlužování státu, dlouhodobou nefunkčnost klíčových veřejných systémů, jako je důchodový systém a zdravotnictví, začneme vyřezávat rakovinu společnosti - korupci a zvýšíme konkurenceschopnost naší ekonomiky, nebo se postupně propadneme mezi země, o kterých se ví, že nejsou samy schopny řešit své problémy a jimž hrozí bolestivá nápravná opatření, která již nemají plně ve svých rukou.

Naše vláda chce jít tou první cestou. Nebudeme schovávat hlavu do písku před problémy, které ještě mnozí nevidí, nebo nechtějí vidět, protože dnes ještě nejsou tak akutní a zítra ať je řeší někdo jiný. Proto se nesmíříme s deficitním hospodařením státu, byť slyšíme hlasy bagatelizující tento fakt s poukazem na daleko vyšší zadlužení s námi srovnatelných zemí. Důsledky takového přístupu dnes sledujeme doslova v přímém přenosu. Půjdeme usilovně za reformou penzijního systému, byť se mnozí ukolébávají myšlenkou, že současný stav ještě pár let vydrží. My nechceme, aby nám naše děti jednou vyčítaly nezodpovědnost vůči budoucím generacím. My podpoříme podnikavost a iniciativu, protože víme, že jen podnikatelský sektor je tvůrcem bohatství společnosti, ne stát.

Naše země je součástí nadnárodních politických struktur, zejména EU a NATO. Vláda si je vědoma, že toto ukotvení je zásadní pro ČR z hlediska dlouhodobé bezpečnosti, stability a mezinárodního postavení. Vláda bude tyto svazky dále rozvíjet a bude aktivně participovat na projektech, které zvyšují bezpečnost, předvídatelnost a stabilitu mezinárodního společenství, a tím i ČR.

Vláda svou politiku bude uskutečňovat v dlouhodobém zájmu občanů této země i generací, které přijdou po nás. Chceme spolupracovat na tomto úkolu se všemi, kteří sledují stejný zájem. Jsme připraveni k dialogu a nevyhýbáme se odpovědnosti.

Úvod

Vláda si ve svém programovém prohlášení vytýčila celou řadu důležitých úkolů, z nichž každý má svůj význam a nezastupitelné místo. Přesto je zapotřebí zdůraznit klíčové projekty, které jsou osou a smyslem existence vlády rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci.

Za hlavní úkoly vlády považujeme tato opatření:

- Reformovat veřejné finance s cílem zastavit rostoucí veřejný dluh a nastavit parametry rozpočtové politiky tak, abychom v roce 2016 dosáhli vyrovnaných veřejných rozpočtů

- Provést takovou reformu důchodového systému, aby byl dlouhodobě udržitelný a schopen reagovat na měnící se demografickou strukturu české společnosti

- Přijmout sadu reformních opatření vedoucích k modernizaci a vyšší efektivnosti zdravotnického systému

- Realizovat reformu systému terciárního vzdělávání

- Přijmout opatření vedoucí k zásadně vyšší míře transparentnosti v oblasti veřejných zakázek a opatření snižující prostor pro korupci ve veřejném sektoru

I. Veřejné rozpočty, mandatorní výdaje, sociální a důchodový systém

Veřejné rozpočty

Vláda, vědoma si závažnosti veřejného dluhu a schodku deficitu státního rozpočtu pro fungování státu a české ekonomiky, se zavazuje, že provede reformu veřejných financí, důchodového a zdravotně-sociálního systému, respektující zachování důstojného života všech skupin občanské společnosti, včetně sociálně nejpotřebnějších.

Jedním ze základních úkolů vlády je důsledná konsolidace veřejných rozpočtů směřující k jejich vyrovnání, tedy k situaci, kdy si stát již nebude nucen půjčovat na svůj běžný provoz. Vláda je odhodlána za předpokladu ekonomického růstu dosáhnout tohoto cíle v roce 2016 s tím, že nejpozději v roce 2013 bude dosahovat schodek veřejných rozpočtů maximálně tři procenta HDP. Vláda zajistí úkol těmito kroky:

1. Předloží ústavní zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti.

2. Vytvoří Národní rozpočtovou radu, která bude ověřovat výdajové rámce rozpočtu a návrhy ovlivňující rozpočet. Bez vyjádření Rady nebude možné projednat žádný legislativní návrh.

3. Provede další opatření:

V rámci druhého čtení nebude možné předkládat návrhy, které povedou k vyšším výdajům, než předpokládala předloha v prvním čtení.

Vláda sníží objem mezd v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích příští rok nejméně o desetinu s výjimkou pedagogických pracovníků. To neznamená automatický pokles platů. Vláda přenechá v kompetenci jednotlivých ministrů, zda půjde o úsporu vzniklou snížením mezd, propouštěním nebo kombinací. Další tři roky se objem mzdových prostředků nezvýší, což bude představovat tlak na růst efektivity státní správy.

Důsledné šetření v rámci zbylých provozních výdajů organizačních složek státu a příspěvkových organizací povede příští rok k jejich snížení minimálně o 10 procent.

Platy ústavních činitelů se sníží o pět procent.

Dojde k postupné redukci příspěvku za mandát pro politické strany 10 procent a od roku 2014 se o stejný podíl sníží příspěvek za hlas. Politické strany budou pobírat o pětinu nižší příspěvek na činnosti.

Státní podpora stavebního spoření bude omezena na polovinu u všech stávajících i nově uzavřených smluv. U nových smluv pak bude omezeno použití finančních prostředků výhradně na účely bydlení.

V kapitole Všeobecná pokladní správa vláda zkrátí objem prostředků o desetinu s výjimkou položek stavební spoření, pojistné zdravotního pojištění, odvody do rozpočtu EU, výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a platby mezinárodním finančním institucím, kde se předpokládá autonomní vývoj.

Vláda přistoupí k vyššímu zdanění loterií, veškerého hazardu a k odstranění výjimek v této oblasti. Příjmy firem podnikajících v této oblasti budou zdaňovány jednotnou sazbou 20 procent. Tato daň bude příjmem státního rozpočtu. Budou posíleny regulační pravomoci obcí v této oblasti.

Vláda zavede zdanění paušálních náhrad poslanců, senátorů, prezidenta i některých příspěvků ozbrojených sborů. Vláda zpracuje analýzu daňové amnestie a prodlouží lhůtu pro vyměření daně ze současných tří na pět let.

Senioři, kteří pobírají starobní důchod a zároveň mají příjmy ve výši přesahující trojnásobek průměrné mzdy, budou muset tyto příjmy zdaňovat.

Snižování administrativní zátěže, podpora podnikání, zjednodušování legislativy

Vláda urychleně dokončí projekt Jednotného inkasního místa (JIM) pro daně a odvody (sociální a zdravotní pojištění), který sníží náklady státu a ušetří čas a peníze daňových poplatníků. Kontroly bude provádět pouze JIM. Zřízení Státní pokladny a realizace Účetní reformy veřejné správy přispěje ke zprůhlednění finančních toků a zefektivnění rozhodovacích procesů.

Vláda předloží nový zákon o daních z příjmů, který výrazně zjednoduší a zpřehlední daňový systém a sníží administrativní náklady na straně státu i poplatníků. Zruší většinu stávajících daňových výjimek s výjimkou podpory vědy a výzkumu, rodin s dětmi, odpovědnosti vůči slabým a potřebným, vlastního bydlení a odpovědnosti vůči vlastnímu vzdělání a stáří.

V rámci tohoto zákona dojde ke sjednocení základů jednotlivých veřejných odvodů a odstranění drtivé většiny stávajících daňových výjimek z důvodu rovného přístupu ke všem poplatníkům. Sjednocení základů nezvýší celkovou odvodovou zátěž OSVČ.

Vláda nechce zvyšovat progresi daně z příjmů fyzických osob. Vláda eliminuje degresi u této daně nad stropy sociálních a zdravotních odvodů do roku 2012 v souvislosti s důchodovou reformou a novým zákonem o daních z příjmů. Transformuje dědickou a darovací daň pod daň z příjmů.

Výdaje nad jeden milion korun budou zveřejňovány na internetu. Výdaje státu tak budou transparentní a pod kontrolou veřejnosti.

Financování komunální sféry

Vláda předloží návrh zákona o rozpočtovém určení daní na základě intenzivní diskuse se zástupci samospráv - Svazu měst a obcí, Spolkem pro obnovu venkova, Sdružením místních samospráv a dalšími. Východiskem bude pečlivá analýza nákladů výkonu státní správy v obcích všech stupňů. Dále bude vláda diskutovat dosud nezohledňované parametry pro podíl obcí na sdílených daních, jako jsou například existence školy, nadmořská výška či negativní zátěž životního prostředí. Zájmem vlády je rovněž zvýšit finanční motivaci obecních zastupitelstev na příznivém podnikatelském prostředí v obci.

Cílem vlády je dlouhodobá stabilní dohoda, která formou zákona stanoví příjmy obcí tak, aby se snížil současný diskriminační rozdíl příjmů na obyvatele mezi "nejchudšími" a "nejbohatšími" obcemi a aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie.

Příjmová základna obcí bude posílena zejména na úkor celostátních dotačních programů, ze kterých jsou doposud centrálně, a tudíž málo efektivně financovány rozvojové projekty v obcích. Na výdajové straně pak bude možno mobilizovat finanční prostředky důsledným zjednodušením, popřípadě rušením nákladných administrativních agend.

Privatizace

Při privatizaci podniků s účastí státu bude vláda postupovat velmi obezřetně. Nebude pokračovat v privatizaci podniků s účastí státu strategického významu (ČEPS, Řízení letového provozu). Ve firmě ČEZ si stát ponechá strategickou kontrolu, tedy kvalifikovanou většinu hlasů na valné hromadě.

Sociální a důchodový systém

Sociální dávky, podpory, příspěvky a jejich zefektivnění

Sociálně citlivým způsobem dojde ke zkrácení některých druhů sociálních dávek, podpor a příspěvků s cílem zefektivnit jejich čerpání a zamezit zneužívání. U všech druhů sociálních dávek, podpor a příspěvků bude jejich výplata podmíněna čestným prohlášením žadatele, že se bez této podpory z veřejných rozpočtů neobejde. Výplata pro žadatele bude striktně vázána na zajištění řádné docházky jeho dětí do školy.

Vláda zachová náhradový poměr nemocenského pojištění na úrovni roku 2010, tj. na 60 procent po dvou měsících nemoci. Prodlouží úhradu nemocenského zaměstnavatelem ze současných 3 + 7 dnů (karenční lhůta + počet dnů hrazených zaměstnavatelem) nově na 3 + 12 dnů, což bude platit po dobu tří let. Následně dojde k navrácení stavu, který je platný v roce 2010, tj. 3 + 7 dnů. Vláda v této souvislosti zváží opatření, která sníží dopady na malé podnikatele s méně než 10 zaměstnanci.

Dojde ke zrušení sociálního příplatku. Porodné bude vypláceno pouze na první dítě a jen u rodin, které budou mít příjem menší než 2,4 násobek životního minima. Výše rodičovského příspěvku vypláceného po dobu čtyř let bude snížena tak, aby byla v úhrnu stejně výhodná jako rodičovský příspěvek vyplácený po dobu dvou let.

Příspěvek na péči v prvním stupni bude redukován na 800 Kč měsíčně, což odpovídá skutečným nákladům na péči těchto osob. Odpovídající fiskální úspora bude případně dosažena obdobným opatřením spočívajícím v účelnější diferenciaci prvního stupně. K posuzování osob žádajících o příspěvek bude důsledně přistupováno tak, aby příspěvek náležel osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje.

Výše dávek hmotné nouze bude více odstupňována podle aktivity žadatele. Vláda prosadí rozšíření nehotovostní výplaty sociálních dávek z dávek hmotné nouze na další dávky, pokud bude nutné chránit zájmy dětí. Ošetří i možnost zneužívání dávek, například na gamblerství nebo alkohol.

Vláda zpřísní postoj k neplatičům nájemného a pořádkových pokut. Pokud tyto osoby pobírají sociální dávky a podpory, bude jim z nich přímo strháván dluh. Dojde k rozšíření a zjednodušení využívání institutu zvláštního příjemce umožňujícího odevzdávat část dávek přímo věřitelům.

Vláda bude usilovat o to, aby obce nadále a důsledněji prováděly terénní šetření v domácnostech pobírajících podporu a ověřovaly pravdivost údajů v žádostech příjemců dávek. Zasadí se o to, aby obce mohly využívat část prostředků z odejmutých nebo nevyplacených dávek na mimořádnou sociální pomoc pro potřebné.

Vláda zpřísní podmínky v oblasti podpory v nezaměstnanosti, která bude vázána na aktivitu nezaměstnaného. Sníží podporu pro nezaměstnané, kteří ukončí pracovní poměr z vlastní vůle.

Důchodový systém

Vláda do doby provedení důchodové reformy zajistí valorizaci důchodů podle podmínek stanovených v zákoně. Navrhne změny v konstrukci nově přiznávaných důchodů a v tzv. zastropování vyměřovacího základu pro pojistné tak, aby od října roku 2011 byl respektován nález Ústavního soudu, kterým se ruší § 15 zákona o důchodovém pojištění.

Důchodová reforma je pro vládu prioritou. Cílem je připravit dlouhodobě finančně udržitelný systém, který zajistí přiměřené příjmy ve stáří, při invaliditě a při ztrátě živitele. Za tímto účelem bude potřebné zvýšit diversifikaci příjmů a rozvinutý (bez dalších parametrických reforem neudržitelný) průběžně financovaný základní systém doplněný možnostmi soukromých úspor. Vláda bude respektovat v co nejvyšší možné míře závěry Poradního expertního sboru MF a MPSV k reformě důchodového systému včetně jejího financování a minimalizovat dopady na nejzranitelnější skupiny obyvatel.

Vláda se zavazuje, že k zajištění části transformačních nákladů budou veškeré privatizační příjmy a dividendy firem s majetkovou účastí státu vázány na zvláštním účtu státních finančních aktiv a využity na reformu důchodového systému počínaje zahájením reformy. Vzhledem k významu důchodové reformy a její časové dimenzi mající vliv na všechny věkové skupiny ve společnosti vláda nabídne aktivní účast na její přípravě všem parlamentním politickým stranám a sociálním partnerům.

Rodinná politika

Vláda vytvoří podmínky k dalšímu rozvoji rodinné politiky a péče o děti s cílem zvýšit společenskou prestiž rodiny. Podpoří další rozvoj služeb péče o děti. Pro podporu zaměstnání na částečnou pracovní dobu rodičů s dětmi do šesti let, zdravotně postižených a osob pečujících o handicapované budou zavedeny slevy na sociálním pojištění pro zaměstnavatele ve výši 7200 Kč ročně za každý částečný úvazek takovéto osoby.

Vláda se zavazuje, že zlepší systém péče o ohrožené děti. Jedním z kroků bude větší motivace ke zvyšování počtu pěstounských rodin, například jejich profesionalizací.

Vláda podpoří rozvoj alternativ rodinné péče ve fázi pre-primárního vzdělávání, rozvoj firemních školek, alternativních předškolních zařízení typu mateřských a rodinných center, ale i institut sousedského hlídání do šesti let dítěte.

Sociální služby

Vláda spolu s územní samosprávou zajistí nezbytné finanční prostředky pro efektivní a hospodárné poskytování sociálních služeb a bude usilovat o důslednější kontrolní činnost při jejich poskytování, včetně využívání příspěvku na péči.

Vláda převede dotační řízení v oblasti sociálních služeb na úroveň krajů a stabilizuje podíl státního rozpočtu na financování sociálních služeb. Bude podporovat pokračování transformace pobytových zařízení.

Vláda podpoří rozvoj péče o seniory v domácím prostředí. Daňově proto zvýhodní členy rodiny, kteří doma pečují o seniory s vyšším stupněm závislosti na jejich péči. Pečující tak bude moci uplatnit daňový odpočet ve stejné výši jako při péči o děti.

II. Zdravotnictví

Vláda považuje zdravotnictví za jednu ze svých hlavních programových priorit, proto nedopustí zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro občany České republiky. Změny, které povedou k modernizaci a dalšímu rozvoji systému zdravotnictví budou prosazovány na základě jejich dlouhodobé finanční udržitelnosti. Cílem vlády je zajistit občanům zdravotní péči na principu skutečné solidarity prostřednictvím moderního a udržitelného zdravotnictví.

Všeobecné změny

Veřejné zdravotní pojištění bude zachováno a modernizováno. Budou navýšeny prostředky přísunem soukromých zdrojů, zprůhledněno právní prostředí a podporována rovná soutěž poskytovatelů i plátců.

Vláda definuje rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění na základě medicínských kritérií a v rozsahu možností veřejného zdravotního pojištění. Definuje taktéž časovou a místní dostupnost zdravotní péče a uloží plátci tuto dostupnost pro pojištěnce zajistit. Nezbytné změny v systému zdravotnictví budou mít dlouhodobý charakter, proto vláda povede celospolečenskou diskusi o jeho reformě za účasti všech parlamentních politických stran.

Práva pacienta a regulace jeho chování

Vláda bude prosazovat posílení práv pacientů. Zajistí rovný přístup k péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění, skutečnou solidaritu zdravých s nemocnými a jasně definuje roli státu.

Vláda bude podporovat prevenci formou pozitivní motivace pojištěnců zdravotními pojišťovnami a prevenci závislostí včetně kouření a ochrany nekuřáků. Vláda prosadí zákon komplexně řešící ochranu zdraví před hlukem.

Vláda prosadí změnu systému regulačních poplatků. Poplatek za položku na receptu bude zrušen a nahrazen poplatkem za recept a vyřazením tzv. levných léků z úhrad veřejného zdravotního pojištění. Regulační poplatek za hospitalizaci se přiblíží reálným nákladům za tzv. hotelové služby. V návaznosti na jejich kvalitu bude tvořit minimálně 100 Kč za ošetřovací den. Bude zvýšena regulace za návštěvu ambulantního specialisty bez doporučení. Vláda bude průběžně vyhodnocovat sociální rizika a dopady na jednotlivé skupiny obyvatelstva.

Každé zdravotnické zařízení, které má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotní pojišťovnou, bude povinno vždy nabízet "nárok", tedy variantu zdravotní péče plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

Poskytovatelé zdravotní péče, vzdělávání a odměňování pracovníků

Vláda vytvoří takové právní prostředí, aby bylo možno fakultní nemocnice transformovat na nemocnice univerzitní a aby všechna zdravotnická zařízení ve vlastnictví státu byla efektivními a vyrovnaně hospodařícími zařízeními.

Vláda bude rozšiřovat elektronizaci zdravotnictví, ve které spatřuje nástroj ke zvýšení transparentnosti a efektivity zdravotního systému k omezování korupčního prostředí a ke zlepšení zdraví a informovanosti občanů o čerpání a kvalitě péče. Zavede transparentní čekací seznamy pro jednotlivé druhy zdravotní péče. Bude zavedena centrálně koordinovaná Zdravotnická záchranná služba definovaná samostatným zákonem.

Vláda dokončí reformu ve vzdělávání zdravotnických pracovníků. Prostředky k financování pregraduálního vzdělávání zajistí resort školství a nebude čerpat náklady z veřejného zdravotního pojištění. Postgraduální výuka bude svěřena vysokým školám se zdravotnickým zaměřením. Celoživotní vzdělávání budou organizovat komory, odborné společnosti a vysoké školy. K postgraduálnímu a celoživotnímu vzdělávání budou udělovány akreditace ministerstva zdravotnictví.

Vláda prosadí takové změny v systému odměňování ve zdravotnictví, aby bylo mj. možno lépe motivovat pracovníky po dokončení postgraduálního vzdělávání. Dojde k úpravě nebo zrušení platových tarifů. Vláda posílí kompetence nelékařských pracovníků.

Vláda nastaví jasné, transparentní a efektivní podmínky, za kterých budou uzavírány smlouvy zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotní péče. Budou posíleny kompetence a odpovědnosti primární péče a kompetence nelékařských zdravotnických profesí. Taktéž bude posílena kontrola kvality a bezpečí zdravotní péče a zdravotnických zařízení. Vláda dokončí transformaci orgánů ochrany veřejného zdraví.

Plátci zdravotní péče, zdravotní pojišťovny

Vláda bude prosazovat větší roli a odpovědnost zdravotních pojišťoven při rozhodování o úhradách léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Bude iniciovat fúzování resortních pojišťoven ministerstva vnitra a ministerstva obrany a také zavede transparentní pravidla pro fúzování ostatních zdravotních pojišťoven. Posílí dozor a kontrolu zdravotních pojišťoven, jejich hospodaření a zajišťování nároku pro pojištěnce.

Vláda zajistí spravedlivější, vícekriteriální přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování principů transparentní veřejné obchodní soutěže při nákupu péče (služeb) ze strany zdravotních pojišťoven.

Vláda změní podmínky současného systému tak, aby bylo možné co nejrychleji zavést institut reálné ceny, který nahradí současný netransparentní bodový systém. Vláda prosadí kategorizaci zdravotnických prostředků tak, že budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na principu referencí a na principu "za stejný efekt stejná úhrada".

Vláda zavede generickou preskripci a substituci u léků hrazených plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění. V každé skupině se bude nacházet jeden lék bez doplatku. Systém nemocenského pojištění bude převeden na zdravotní pojišťovny.

Společně s odborníky vláda vymezí dlouhodobou zdravotně-sociální péči a navrhne zavedení uceleného systému zdravotnických a sociálních služeb, včetně způsobu financování. Bude podporovat dlouhodobou péči v domácnostech pacientů, terénní a ambulantní služby přizpůsobené potřebám pacienta jako alternativu ústavní dlouhodobé péče. Podpoří rozvoj paliativní a hospicové péče.

III. Zahraniční politika, Evropská unie, obrana

Zahraniční politika

Prvořadým cílem zahraniční politiky vlády je zajištění bezpečnosti a prosperity České republiky a jejích občanů a úsilí o stabilní mezinárodní systém založený na míru, bezpečnosti, udržitelném rozvoji a lidských právech. Vláda bude při sledování těchto cílů aktivně spolupracovat se všemi relevantními partnery, především zeměmi regionu střední Evropy. Bude přitom vycházet ze zájmů občanů ČR a hodnot, na jejichž základech spočívá česká státnost a zásady mezinárodní spolupráce. Jako spolehlivý partner vláda dostojí závazkům, které pro ČR vyplývají z členství v mezinárodních organizacích, především NATO a EU, a z mezinárodních smluv. Vláda i při nutnosti uplatnit úsporná opatření splní své finanční závazky vůči klíčovým mezinárodním organizacím.

V zájmu posilování dobrého jména ČR ve světě bude vláda usilovat o zodpovědnou zahraniční politiku založenou na kontinuitě a co nejširším vnitropolitickém konsenzu.

Česká republika bude prosazovat sebevědomou, aktivní, realistickou a čitelnou politiku v Evropské unii. Jejím základem bude aktivní vyhodnocování dění v EU a následné intenzivní koordinované prosazování zájmů ČR v jednotlivých sektorových politikách i ve vznikající Evropské službě pro vnější činnost. Vláda zrychlí postupy při vyjednávání a přijímání pozic ČR, včetně zapojení evropských výborů obou komor parlamentu. Vláda se zasadí o co nejrychlejší praktické naplnění jednotlivých ustanovení lisabonské smlouvy, včetně ratifikace protokolu číslo 30 při ratifikaci nejbližší přístupové dohody.

Vláda bude aktivně přispívat ke koherentní a efektivní Společné zahraniční a bezpečnostní politice EU. V oblasti zahraniční politiky EU považuje vláda za prioritní silnou transatlantickou vazbu, vztahy se zeměmi východní Evropy (s důrazem na politiku Východního partnerství) a západního Balkánu (zejména integraci zemí regionu do EU) a podporu demokracie a lidských práv ve světě. Velký význam přikládá vláda též rozšiřování EU, za podmínky zachování stávajících kritérií pro vstup.

Základním pilířem bezpečnosti ČR je členství v Severoatlantické alianci, která je ztělesněním silné transatlantické vazby. Vláda bude usilovat o to, aby byl zachován charakter NATO jako kolektivního obranného uskupení zajišťujícího bezpečnost území a občanů jeho členských zemí. Zároveň si je vláda ČR vědoma toho, že aliance musí být schopna reagovat na nové typy hrozeb a adekvátně tomu přizpůsobit své kapacity a nástroje. Vláda se proto bude aktivně podílet na diskusích o strategických dokumentech NATO a naplňovat jejich závěry. Vláda bude podporovat proces rozšiřování NATO o ty země, které budou mít o vstup zájem a budou dostatečně připraveny. Při realizaci bezpečnostní politiky ČR bude vláda věnovat pozornost také formování Společné bezpečnostní a obranné politiky EU.

Rozvojová politika České republiky bude v souladu s přijatou koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce ČR pokračovat v úsilí o odstraňování chudoby v méně rozvinutých částech světa cestou udržitelného socioekonomického rozvoje. Ve spolupráci s transformační politikou bude podporovat rozvoj demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a posilování právního státu jako základních předpokladů pro stabilitu a prosperitu partnerských zemí, zároveň bude přispívat k posilování mezinárodní bezpečnosti, předcházení konfliktů a nelegální migrace. Vláda se bude aktivně podílet na mezinárodním úsilí o naplňování Rozvojových cílů tisíciletí a na řešení globálních výzev v rozvojové oblasti. Ve svém úsilí bude vláda spolupracovat s nevládními organizacemi.

Vláda považuje podporu lidských práv a základních svobod za jedno z profilových témat zahraniční politiky ČR. Bude se proto aktivně věnovat tématům, ve kterých si ČR již získala nesporný kredit, jako je podpora rozvoje občanské společnosti, obránců lidských práv, svobody projevu a médií, budování právního státu a demokratických institucí. V mezinárodních organizacích se zaměří na podporu nezávislosti monitorovacích orgánů OSN a důvěryhodnosti mezinárodního systému ochrany lidských práv obecně.

Důležitou součástí zahraniční politiky je prosazování a obhajoba ekonomických zájmů země. Proexportní politika státu bude zaměřena na dynamicky se rozvíjející trhy s přihlédnutím k bezpečnostním zájmům. Vláda bude rovněž usilovat o zvýšení počtu domácích expertů v mezinárodních organizacích a agenturách.

Vláda se zaměří na racionalizaci systému zahraničních agentur ČR a obchodně-ekonomických úseků zastupitelských úřadů s cílem zabránit duplicitě aktivit a efektivním způsobem posílit přítomnost ČR v těch oblastech světa, které jsou perspektivní pro český export.

Vláda bude věnovat pozornost veřejné diplomacii a sjednotí prezentaci ČR v zahraničí.

Česká zahraniční politika bude též napomáhat podpoře vědy a výzkumu, mimo jiné aktivním vyjednáváním příslušné kapitoly příští finanční perspektivy EU. Vláda podpoří snahy o vytváření mezinárodních výzkumných center v ČR.

Vláda zpracuje novou koncepci zahraniční politiky souběžně s novou Bezpečnostní strategií ČR se záměrem stanovit strategické cíle ČR a základní charakteristiky její zahraniční politiky a zajistit co nejvyšší míru kontinuity. V návaznosti na tuto koncepci zahraniční politiky ČR vláda provede reformní kroky v zájmu profesionálního výkonu zahraniční služby a její stabilizace při zachování dostatečné flexibility vůči měnícímu se mezinárodnímu prostředí.

Evropská unie

Prioritou působení vlády v rámci Evropské unie bude důsledné prosazování zájmů České republiky a jejích občanů založené na efektivní vnitrostátní koordinaci postojů uplatňovaných v orgánech Evropské unie. Priority ČR musí být srozumitelné nejen našim občanům, ale i evropským partnerům. Aktivní a koncepční evropská politika české vlády bude proto vycházet z Koncepce působení ČR v EU, která bude definovat základní rámec a priority jejího střednědobého a dlouhodobého uplatňování.

K aktuálním otázkám prioritního významu pro ČR patří zejména další rozšiřování EU, zajištění energetické bezpečnosti v EU, jednání o revizi rozpočtu a finanční perspektivě, zvyšování konkurenceschopnosti EU spojené s liberalizací vnitřního trhu a vnější obchodní politiky a jednání o koordinaci hospodářských politik a fiskální stabilitě.

Vláda zefektivní proces přijímání vládních pozic k legislativním a významným nelegislativním návrhům v EU. Zvýšený důraz bude kladen na zdůvodnění nezbytnosti přijetí každého legislativního návrhu z hlediska principu subsidiarity.

S cílem zvýšení vnější energetické bezpečnosti ČR bude vláda podporovat další diverzifikaci zdrojů a přepravních tras energií a bude usilovat o vytvoření jednotné evropské energetické politiky zohledňující potenciál možnosti jednotlivých členských zemí.

Vláda bude usilovat o další liberalizaci služeb v EU a o odstraňování zbývajících bariér ve volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Bude podporovat zvyšování flexibility trhu práce a odbourávání nadbytečné legislativní regulace, ale rovněž administrativní zátěže. Vláda též bude s obezřetností přistupovat k přijímání dalších legislativních závazků v oblasti životního prostředí, které by mohly oslabit konkurenceschopnost evropského hospodářství.

Při dalších jednáních o užší koordinaci hospodářské politiky bude vláda dbát na důsledné uplatňování principů subsidiarity a proporcionality. Současně bude podporovat dodržování pravidel Paktu stability a růstu včetně případných sankčních mechanismů za jejich porušování za předpokladu zachování rovnosti mezi členskými státy. ČR však nepodpoří návrhy vedoucí k pozastavení členských práv jako formu sankce.

Během projednávání nové fiskální periody EU na období 2014 - 2020 bude vláda ČR prosazovat zachování unijního rozpočtu na úrovni 1,0 procenta HNP EU. Vláda bude prosazovat vyčlenění dostatečných prostředků na strukturální a kohezní politiku a současně se zasadí o zjednodušení čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Bude usilovat o to, aby finanční perspektiva vytvořila předpoklady pro další modernizaci infrastruktury nových členských států a pro podporu konkurenceschopnosti EU v oblasti vědy a výzkumu, v energetice a dopravě.

V oblasti společné zemědělské politiky bude vláda trvat na vyrovnání podmínek pro zemědělce ze starých a nových členských států. Podpoří snížení výdajů na společnou zemědělskou politiku a postupné odbourávání celních bariér v souladu s pravidly Světové obchodní organizace.

S ohledem na princip subsidiarity a existující různé historické a kulturní tradice členských států vláda nebude podporovat legislativní harmonizaci v oblasti sociální, rodinné a kulturní politiky, stejně jako v oblasti daňové politiky. Nebude rovněž podporovat další rozšíření otevřené metody koordinace v sociální oblasti, neboť tato metoda nepřiměřeným způsobem narušuje rovnováhu mezi exekutivní a legislativní mocí ve prospěch exekutivy.

Vláda se bude zasazovat o to, aby další závazky související s ochranou klimatu nebyly přijímány, pokud srovnatelné závazky nebudou přijaty dalšími významnými partnery EU.

V oblasti primárního práva bude vláda prosazovat všechny kroky, které zajistí udržení rovnováhy mezi hlavními institucemi EU: Evropskou radou, Radou EU, Evropským parlamentem a Evropskou komisí.

Vláda nebude podporovat kroky, které by vedly k výrazným přesunům kompetencí na EU. V případě zásadních institucionálních změn EU vyžadujících úpravu primárního práva bude přesun dalších pravomocí z České republiky na EU potvrzován referendem. Všechny ostatní změny primárního práva, s výjimkou těch, které budou realizovat již v minulosti učiněné politické závazky Evropské rady, bude vláda předkládat parlamentu v režimu čl. 10a Ústavy ČR.

Základem hospodářské politiky ČR v EU se musí stát vyhodnocování dopadů vznikající evropské legislativy na domácí ekonomiku v počáteční fázi, které umožní včasnou formulaci pozic ČR a aktivní ovlivňování dalšího legislativního procesu uvnitř institucí EU. Výchozím předpokladem pro podporu růstu mezinárodní konkurenceschopnosti ČR je umožnit podnikům plně využít potenciál vnitřního trhu EU. V rámci EU se bude vláda zasazovat o odbourání protekcionistických bariér.

Základem úspěšné evropské politiky je její důsledná vnitřní koordinace zejména v oblasti strategických cílů a přípravy jednání Evropské rady. Tato koordinace bude v gesci předsedy vlády a bude realizována prostřednictvím jemu podřízeného útvaru, který bude úzce spolupracovat s ministerstvem zahraničních věcí. Postavení tohoto útvaru bude upraveno v kompetenčním zákoně.

Obrana

Vláda bude usilovat o důvěryhodnou a transparentní obrannou politiku s cílem zajistit dostatečnou obranyschopnost České republiky a bezpečí pro její občany.

Vláda považuje za základní východisko pro zajištění naší obrany před současnými a budoucími bezpečnostními hrozbami aktivní účast v systému kolektivní obrany Severoatlantické aliance. Obranná politika se bude zároveň nadále opírat o silnou transatlantickou vazbu a rozvoj intenzivní mezinárodní obranné spolupráce s partnerskými zeměmi.

Vláda bude podporovat rozvoj schopností krizového řízení Evropské unie s vhodnou kombinací jejích civilních nástrojů a vojenských kapacit, přičemž bude usilovat o co nejužší spolupráci mezi EU a NATO. Při vedení vojenských operací, civilních misí i při budování vojenských schopností obou organizací bude vláda prosazovat komplementární přístup zajišťující maximální efektivitu vynakládání národních i společných zdrojů, harmonizaci úsilí obou organizací a především eliminaci duplicit.

Vláda bude v zájmu kontinuity bezpečnostní a obranné politiky usilovat o zajištění co nejširšího konsenzu demokratických politických stran.

V návaznosti na schválení nové Strategické koncepce Severoatlantické aliance hlavami států a vlád na summitu v Lisabonu na podzim tohoto roku a s ohledem na celkový vývoj mezinárodního prostředí bude vláda novelizovat Bezpečnostní strategii ČR. Ministerstvo obrany zároveň vypracuje Bílou knihu, která se stane podkladem pro přípravu nové Obranné strategie ČR navazující na Bezpečnostní strategii ČR.

Vláda se bude v zájmu předcházení bezpečnostním hrozbám a rizikům aktivně angažovat v mezinárodních aktivitách směřujících k posilování důvěry a bezpečnosti, režimů kontroly zbrojení, odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení. Zároveň bude podporovat zapojení ČR do mezinárodních programů výstavby schopností, které novodobým hrozbám a rizikům budou schopny čelit, popřípadě předcházet.

Vláda bude připravovat a následně Parlamentu ČR navrhovat ke schválení záměry účasti v zahraničních operacích a misích v míře odpovídající finančním možnostem a schopnostem ČR. Účast v zahraničních operacích bude koncipována s vědomím, že členstvím v NATO, EU, OSN a dalších mezinárodních organizacích Česká republika přebírá přiměřený díl odpovědnosti za naplnění kolektivně přijatých rozhodnutí. Za účelem vytvoření stabilního plánovacího prostředí a zajištění transparentnosti záměrů České republiky vůči spojencům a partnerům budou tyto návrhy předkládány na období dvou až tří let.

Vláda bude optimalizovat schopnosti a prohlubovat součinnost prvků Integrovaného záchranného systému ČR a v jeho rámci vytvářet podmínky pro udržení stávajících schopností AČR tak, aby byla v maximální možné míře zabezpečena ochrana životů, zdraví obyvatelstva a majetku pro případy živelních pohrom či technologických havárií.

Vláda bude podporovat opatření, která povedou k zefektivnění přípravy, výcviku a vzdělávání personálu v ozbrojených silách. Vláda bude také iniciovat legislativní změny nezbytné pro vytvoření odpovídajících předpokladů ke stabilizaci kvalifikovaného personálu, kodifikaci podmínek jeho kariérní perspektivy a vytvoření podmínek pro odpovídající sociální zajištění. Vláda nahradí současný příspěvek na bydlení jiným institutem, který zajistí jeho adresnou alokaci vybraným skupinám příslušníků ozbrojených sil.

Vláda bude v procesu dalšího rozvoje schopností ozbrojených sil dbát na důsledné uplatňování principů civilní kontroly a zajištění maximální efektivity vynakládaných finančních prostředků. Bude podporovat zejména ty programy, které povedou ke zvýšení nasaditelnosti a udržitelnosti sil v operacích a zajištění jejich interoperability se spojenci v dlouhodobé perspektivě.

Vláda zajistí, že bude odpovídajícím způsobem dlouhodobě zabezpečena ochrana vzdušného prostoru ČR v segmentech systémů průzkumu, aktivních prostředků i systémů velení a řízení.

V souladu s aktuálními požadavky na výstavbu ozbrojených sil a s ohledem na zdrojové možnosti bude vláda podporovat urychlenou racionalizaci systému velení a řízení ozbrojených sil, které musí na všech jeho úrovních odpovídat současným potřebám a stávající dimenzi AČR. Souběžně bude podporovat analogickou racionalizaci organizačních struktur ministerstva obrany. Tento proces bude zároveň veden snahou o adekvátní redukci movité i nemovité infrastruktury.

Vláda bude podporovat opatření, která povedou ke snižování provozních výdajů, zanedbanosti nezbytné nemovité infrastruktury a zastaralosti movitého majetku, a zasadí se o to, aby byly v maximální možné míře eliminovány vedlejší náklady při pořizování majetku a služeb ve prospěch zajištění obrany a bezpečnosti ČR. Vláda bude průběžně prosazovat vyšší míru transparentnosti v oblasti veřejných zakázek a bude souhrnně o těchto zakázkách periodicky informovat příslušné výbory Parlamentu ČR. Vláda se zasadí o to, aby bylo ministerstvu obrany umožněno realizovat přímé nákupy bez zprostředkovatelů.

Vláda se zavazuje přes dočasné snížení výdajů na obranu ve fiskálním roce 2011 zajistit v následujících letech stabilitu zdrojového prostředí tak, aby byly pokryty základní potřeby pro zajištění obrany ČR a schopnosti ozbrojených sil k naplnění závazků, které vyplývají z členství ČR v mezinárodních organizacích.

IV. Právo, spravedlnost, veřejná správa, byrokracie a korupce

Boj proti korupci

Vláda se zaměří zejména na zvýšení transparentnosti činnosti veřejné správy. K naplnění tohoto cíle bude vláda prostřednictvím právní úpravy stanovovat jasná standardní pravidla a optimální nástroje, včetně zavádění povinných hodnocení dopadů regulace (RIA) a hodnocení korupčních rizik (CIA). Snahou vlády je také zvýšení standardizace procesů ve veřejné správě a nastavení jasných systémů a pravidel.

Vláda se rovněž zasadí o předložení komplexní právní úpravy oblasti lobbingu, posílení zvýšení transparentnosti legislativního procesu, posílení kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu směrem k územním samosprávným celkům, zpřísnění podmínek pro kontrolu nakládání s majetkem právnických osob ovládaných státem či územními samosprávnými celky, zavedení centrálního registru oznámení podle zákona o střetu zájmů, zakotvení povinnosti územních samosprávných celků zpracovat a veřejně publikovat vlastní etický kodex.

V oblasti správy firem s majetkovou účastí státu či územních samosprávných celků zpracuje vláda novely příslušných zákonů s cílem výrazně zpřísnit výběr vhodných zástupců státu a pravidelně zveřejňovat informace o jejich odměňování. Vláda zajistí zveřejňování informací o hlasování ve věcech o nakládání s majetkem státu, veřejných zakázkách, dotacích a grantech. Stejně tak se zasadí o nastavení pravidel při hlasování v orgánech územní samosprávy ve věcech nakládání s majetkem územní samosprávy, zakázkách, dotacích a grantech.

V oblasti boje s korupcí se vláda zaměří na efektivní předcházení korupci a snižování příležitostí korupčního jednání, zvýšení transparentnosti všech procesů a posílení možností státu při postihování korupčního jednání, včetně zpřísnění trestů za korupční jednání.

Vláda prostřednictvím novely trestního zákona zpřísní tresty za korupční jednání, zejména u úředních osob. Vláda se zasadí o zpřesnění institutu spolupracujícího obviněného (korunního svědka) tak, aby bylo možné zejména v závažných případech organizovaného zločinu zajistit ve výjimečných případech i úplnou beztrestnost.

Vláda zavede institut "testů spolehlivosti" pro další osoby působící v orgánech veřejné moci. Zajistí zveřejnění manuálu pro osoby, které se setkají s korupční nabídkou a mají zájem spolupracovat na odhalení této trestné činnosti s orgány činnými v trestním řízení, včetně ochrany oznamovatele.

Na základě analýzy vláda předloží návrh zákona o odpovědnosti právnických osob buď ve správní, nebo v trestní rovině, který je podmínkou pro ratifikaci Úmluvy proti korupci.

Veřejné zakázky, dotace a granty

Vláda považuje za důležité změny zákona o veřejných zakázkách tak, aby došlo k jednotné archivaci a evidenci všech veřejných zakázek za pomoci nástrojů, jako je internet, a podpoří zamezení účasti subjektů porušující zákon.

Životopisy zakázek od zadávací dokumentace, váhy rozhodovacích kritérií, průběhu výběrového řízení, členů komise, uzavřených smluv a jejich plnění až po vyúčtování budou zveřejněny na internetu. Členové výběrových komisí u zakázek velké hodnoty budou zvoleni losem.

Firmy, které se budou ucházet o veřejné zakázky, budou muset o sobě povinně sdělit všechny podstatné informace. Společnosti bez předem známé a průhledné vlastnické struktury se nebudou moci těchto soutěží účastnit. Změnou obchodního zákoníku dosáhneme toho, že uchazeč o veřejnou zakázku ani zadavatel se nebude moci odvolávat na obchodní tajemství.

Vláda využije moderní prvky monitoringu zadávání veřejných zakázek, jejich vyhodnocování a zprůhlednění celého procesu s upřednostněním elektronických nástrojů, jako jsou elektronická tržiště a elektronické aukce. Vláda neprodleně podnikne kroky, kterými se s ostatními ústředními orgány státní správy a dalšími právnickými osobami zaváže realizovat centrální nákupy komodit v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Smluvní ujednání na základě zákona o veřejných zakázkách nebude předmětem obchodního tajemství. Vláda sníží limit pro povinné vypsání veřejných zakázek na jeden milion, resp. na tři miliony korun. Zamezí omezujícím kvalifikačním požadavkům.

Vláda bude usilovat o úpravu zákonů pro oblast dotací a grantů ze státního rozpočtu, kde budou stanoveny stejné principy jako u veřejných zakázek, a to zejména následující: uchazeč o dotaci nebo grant bude povinen zveřejnit veškeré informace o své vlastnické, resp. ovládací (organizační) struktuře a osobách jednajících jeho jménem.

Veškeré údaje o dotačním a grantovém řízení včetně smluvní dokumentace budou zveřejňovány na Centrální adrese. Obdobnou úpravu vláda navrhne i pro oblast dotací, grantů a darů z rozpočtů územních samospráv s tím, aby došlo k minimálnímu administrativnímu zatížení dotčených subjektů.

Vnitřní bezpečnost státu

Vláda dokončí reformu Policie ČR v moderní bezpečnostní sbor. Podle možností rozpočtu bude pokračovat modernizace základních policejních útvarů a vybavení policistů. Stejně jako zbytek státní správy musí být Policie ČR především vstřícná vůči občanům, hospodárná ve způsobech práce a její služby občanům musí být co nejkvalitnější.

Policie ČR se bude primárně soustřeďovat na pomoc slušným občanům, obětem trestné činnosti a na posílení restitutivních přístupů při stíhání kriminality zahrnující zabavování výnosů z trestné činnosti a jejich navracení poškozeným.

Cílem bude i nalezení úspor v rozpočtu Policie ČR (např. i snížením nadbytečných služebních míst). Vláda zajistí před každým nákupem výstroje nebo výzbroje Policie ČR prověření způsobilosti, vhodnosti a potřebnosti těchto věcí.

Vláda se zasadí o těsnou spolupráci mezi Policí ČR a ministerstvem spravedlnosti v oblasti dalšího rozvoje informačních systémů. V rámci Policie ČR se zajistí bezpečné a kontrolovatelné sdílení dat, zejména v oblasti boje proti závažné hospodářské trestné činnosti, finanční kriminalitě a korupci.

Vláda po provedené analýze předloží návrh na zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni ve velkých městech s cílem posílit spolupráci mezi Policií ČR a místní samosprávou a posílit vliv místní samosprávy na výkon zajišťování ochrany veřejného pořádku.

Vláda posílí boj s největší bezpečnostní hrozbou současnosti, organizovaným zločinem, mimo jiné úpravou institutu spolupracujícího obviněného, posílením sdílení informací a spoluprací mezi příslušnými útvary Policie ČR a zpravodajskými službami. Vláda zajistí zřízení specializovaného pracoviště na vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti v rámci Policie ČR.

Vláda se bude i nadále soustřeďovat na palčivé problémy moderní společnosti, např. kybernetické hrozby, terorismus a obchodování s lidmi. Vláda bude věnovat pozornost boji proti kriminalitě, zejména extremismu, drogové kriminalitě, kriminalitě nezletilých a kriminalitě páchané na dětech se zaměřením na koordinaci odpovědných orgánů a včasné poskytování informací o rizikových stavech.

Vláda předloží návrh úpravy právních předpisů v oblasti ochrany soukromí a práv občanů zahrnující zpřesnění pravidel a zvýšení ochrany před neoprávněným a nekontrolovaným pořizováním a jiným zneužíváním všech druhů záznamů.

Vláda předloží návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů, který zavede jejich nezávislou kontrolu.

Vláda bude prohlubovat spolupráci a vybavení základních složek Integrovaného záchranného systému včetně posílení spolupráce s Armádou ČR s cílem minimalizovat dopady mimořádných událostí na životy a majetek občanů a zefektivnit nakládání prostředků veřejných rozpočtů, včetně podpory dalšího vybavování sborů dobrovolných hasičů za účelem jejich většího zapojení do řešení mimořádných událostí.

Vláda bude nadále prosazovat odpovědnou migrační politiku založenou na vyváženosti úspěšné integrace a potřebné imigrace. K zabezpečení tohoto úkolu dojde k realizaci personálních a technických opatření k zamezení korupce a zbytné byrokracie v imigrační (vízové) praxi.

Vláda prosadí přísnější regulaci činnosti "zprostředkovatelských" agentur v oblasti zaměstnávání cizinců s cílem zvýšení odpovědnosti agentur za průběh pobytu a pracovní činnosti cizince na území ČR, včetně zneužívání jejich postavení na trhu práce.

V návaznosti na již přijaté změny právních předpisů budou přijata organizační opatření transformující službu cizinecké policie v souvislosti s převodem pobytových agend na ministerstvo vnitra (zcivilnění pobytové agendy). Vláda předloží novou právní úpravu podmínek vstupu a pobytu cizinců na území ČR.

Vláda předloží komplexní právní úpravu regulující činnost nestátních bezpečnostních služeb s cílem definovat zejména okruh služeb poskytovaných těmito subjekty, zakotvit podmínky pro jejich licencování, stanovit vnitřní a vnější kontrolní mechanismy pro jejich činnost a prostředky, které ke své činnosti na základě příslušného oprávnění využívají, a stanovit podmínky odborné způsobilosti pro výkon zaměstnání u těchto subjektů.

V návaznosti na přijetí nových souvisejících procesních právních předpisů a vyhodnocení účinnosti nového trestního zákona vláda připraví nový zákon o přestupcích. Vláda zajistí předložení novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Veřejná správa a eGovernment

Vláda chce garantovat profesionální, kvalitní, efektivní a přívětivou veřejnou službu vykonávanou vzdělanými a dále se vzdělávajícími úředníky veřejné správy. Záměrem vlády je zvýšit transparentnost veřejné správy, odstranit multiplicity při výkonu jednotlivých agend a snížit tak objem veřejných výdajů.

Vláda více přiblíží veřejné služby občanům a dalším subjektům a trvale sníží ekonomickou a byrokratickou zátěž ve veřejné správě. K tomu budou využity projekty hrazené z prostředků evropských strukturálních fondů.

Vláda neprodleně přijme kroky k zpracování koncepce optimálního uspořádání veřejné správy s cílem získat odborný rámec pro dokončení reformy veřejné správy, a to jak na úrovni ústřední státní správy, tak pro řešení aktuálních systémových nedostatků v územní veřejné správě. Vláda bude hledat nové přístupy k řešení financování výkonu státní správy v přenesené působnosti a k řešení vysoké míry deficitu veřejných financí. Vláda rovněž bude analyzovat možné kroky k řešení problémů zadluženosti obcí.

Vláda bude usilovat o odpolitizování veřejné správy zaváděním moderních principů řízení orgánů veřejné moci a metod řízení kvality. Vláda předloží návrh jednotné právní úpravy práv a povinností úředníků veřejné správy, ve které bude jednoznačně určena hranice mezi politickými a úřednickými místy a zajištěno odpolitizování, profesionalizace a stabilizace veřejné správy.

Vláda dokončí procesní audity vybraných agend veřejné správy a předloží "Strategii elektronizace vybraných agend ve veřejné správě". Vláda zajistí dokončení projektu "Základní registry veřejné správy" a zavede vydání elektronických identifikačních průkazů. V návaznosti na systém základních registrů vláda vytvoří podmínky pro vznik registru/registrů přestupků jako informačního systému veřejné správy s cílem zpřísnění odpovědnosti za přestupkovou recidivu včetně možné trestní odpovědnosti u recidivy vybraných druhů přestupků. Zároveň zajistí další rozvoj informačního systému datových schránek a kontaktních míst veřejné správy Czech POINT.

V oblasti legislativy se vláda zasadí o zvýšení kvality a efektivity tvorby právních předpisů a jejich dostupnosti a snížení administrativní zátěže a korupčních rizik. Učiní tak prostřednictví elektronizace, zvýšení účasti občanů na tvorbě práva a začlenění zpracování hodnocení dopadů regulace (RIA) a hodnocení dopadů rizika korupce (CIA) ke každému návrhu zákona.

Za klíčovou považuje vláda realizaci projektu elektronické Sbírky zákonů (e Sbírka) a elektronického legislativního procesu (e-Legislativa), která usnadní orientaci občana v právním řádu, zlepší dostupnost pramenů práva, zvýší srozumitelnost právních předpisů, zkvalitní a zefektivní tvorbu práva a zvýší transparentnost legislativního procesu.

V oblasti snižování ekonomické a byrokratické zátěže vláda dále každý rok provede revizi právních předpisů s korupčním rizikem, s regulační nebo byrokratickou zátěží s cílem nadbytečnou regulaci odstranit. Zároveň bude k veřejné diskusi předložen návrh na zakotvení práva občanů a dalších subjektů na ochranu před byrokracií a korupcí.

Vláda bude pokračovat v realizaci projektu "univerzální správní řízení", v jehož rámci dochází ke sjednocování procesních úprav a odstraňování nedůvodných odchylek od obecné úpravy ve správním řádu.

Vláda zajistí zpracování analýzy s cílem vytvořit podmínky pro možnou přímou volbu starostů v malých obcích, popřípadě v ostatních typech územních samosprávných celků. Zároveň vláda připraví návrh volebního kodexu, který komplexně upraví organizaci všech druhů voleb konaných v České republice s možností elektronického hlasování ve volbách.

Vláda se zaměří rovněž na přípravu nového zákona o kontrole a nového zákona o státním občanství.

Vláda zpracuje návrh novely Ústavy, která umožní přímou volbu prezidenta, a návrh ústavního zákona o podmínkách vyhlášení a průběhu referenda založeného na těchto principech: pokud nejméně 250 000 občanů dá návrh na uskutečnění referenda v konkrétní otázce, má vláda povinnost předložit Poslanecké sněmovně PČR návrh Ústavního zákona o konkrétní navržené otázce nejpozději do 90 dnů ode dne doručení návrhu vládě, přičemž bude stanoven výčet otázek, o kterých nelze referendum konat.

Vláda zavede tzv. klouzavý mandát poslance PS PČR a princip vyslovení konstruktivní nedůvěry k vládě. Dále vláda přijme opatření ke zprůhlednění financování politických stran, přičemž vláda zváží i možnost zavedení limitů na výdaje ve volebních kampaních.

Justice

Prioritou vlády v oblasti justice je rekodifikace civilního práva do nového občanského zákoníku, který sjednotí stávající roztříštěné úpravy, z nichž většina pochází z legislativní vlny 60. let minulého století. Vláda se zaměří na dopracování a opětovné předložení nového občanského zákoníku, společně s ním navrhne nový zákon o obchodních společnostech a družstvech a zákon o mezinárodním právu soukromém.

Vláda se zavazuje předložit v návaznosti na nově přijatý trestní zákoník nový trestní řád.

Vláda se zaměří na pokračování elektronizace justice, zejména projektu tzv. datových schránek, zavedení elektronického trestního řízení, elektronického soudního spisu a elektronického zveřejňování judikatury. Dokončena bude elektronizace tvorby práva (e-legislativa) a projekt bezplatné, veřejně přístupné elektronické Sbírky zákonů (e-Sbírka).

Pro efektivnější justici je třeba novelizovat řadu právních předpisů, které by její fungování usnadnily, právním sporům předcházely, případně činily právní pomoc finančně dostupnější. Z tohoto důvodu se vláda zavazuje předložit nový zákon o mediaci v netrestních věcech a nový zákon o bezplatné právní pomoci s povinným zapojením uchazečů o vstup do právních profesí. Vláda se dále zavazuje na základě učiněné analýzy provést opatření ke snížení nadbytečné soudní agendy a v některých případech k odejmutí rozhodovací pravomoci soudů například převedením této pravomoci jinému státnímu nebo nestátnímu orgánu nebo subjektu či v případě její zbytnosti jejím zrušením.

Vláda chce řešit chronickou přetíženost Nejvyššího soudu omezením dovolacích důvodů a preferencí jeho role sjednotitele judikatury.

Vláda se dále zaměří na zkrácení lhůt pro některé typy soudního řízení při zachování rovného postavení stran soudního sporu tak, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům v řízení.

Vláda upraví soudní poplatky v závislosti na druhu projednávané věci při nutnosti zajistit nediskriminační přístup občanů a podnikatelů ke službám soudů.

Vláda si dále bere za cíl znovelizovat zákon o rozhodčím řízení, a to zejména v oblasti pravidel pro využívání rozhodčích doložek a v požadavcích na osoby rozhodců, včetně jejich odpovědnosti, evidence a minimální správy.

Co se týče dohledu nad výkonem právních povolání, vláda se zavazuje zvýšit dohledovou činnost ministerstva spravedlnosti v oblasti kárné odpovědnosti a navrhnout opatření, která posílí osobní odpovědnost soudců a státních zástupců za zaviněnou škodu a umožní rychlejší a důslednější projednání jejich kárných deliktů.

Vláda vnímá funkci soudce jako vrchol všech právnických profesí, a proto zpřísní požadavky na jejich jmenování zavedením podmínky nejméně pětileté právní praxe, z toho nejméně tři roky mimo justici. Zvyšovat se budou počty vyšších soudních úředníků a asistentů a navrhneme zvyšování jejich ohodnocení na základě možností rozpočtu.

Současně s tím hodlá vláda posílit princip odborného celoživotního vzdělávání soudců, stejně tak další vzdělávání ostatních zaměstnanců soudu se zaměřením na oblast využití informačních komunikačních prostředků.

Vláda se rovněž zaměří na postavení státního zastupitelství, provede změny příslušných předpisů tak, aby posílila jeho nezávislost a odpovědnost za výkon svěřené pravomoci. Dojde ke změně způsobu jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců, a to uzákoněním výkonu funkce na dobu určitou, změně způsobu dohledové pravomoci nadřízených, změně způsobu a formy ukládání závazných pokynů a v neposlední řadě rovněž změně způsobu přidělování případů.

Vláda se zaměří i na ostatní právnické profese, zvýší dohled nad soudními znalci a tlumočníky, exekutory, notáři a insolvenčními správci. Vláda odstraní průtahy v řízení u notářů a zvýší konkurenční prostředí v jejich stavu zvýšením počtu notářských úřadů cca o jednu třetinu. Vláda připraví nový zákon o znalcích a tlumočnících.

Vláda se zavazuje posílit zřizování specializovaných soudních senátů a specializovaných útvarů státního zastupitelství zejména v oblasti boje proti korupci a závažné finanční kriminalitě tak, aby o těchto případech rozhodovali zkušení a speciálně proškolení soudci a státní zástupci. Dále se vláda zavazuje zpřísnit tresty za korupci u úředních osob.

Vláda se zavazuje posílit postavení obětí trestné činnosti a zvýšit restitutivní (ochrana nároků poškozených) úlohu trestního řízení, včetně zavedení práva poškozeného žádat náhradu nehmotné újmy.

Novelou trestního řádu vláda rovněž hodlá zmírnit dopady tzv. "náhubkového zákona" s cílem umožnit poskytování informací v případech, kdy veřejný zájem převáží nad zájmem skupinovým či soukromým.

Vláda se zavazuje navrhnout opatření, která umožní vytvořit materiálně technické podmínky pro další zaměstnávání vězňů ve výkonu trestu.

Vláda se zavazuje provést analýzu efektivity organizace soudnictví a čtyřstupňové soudní soustavy a navrhnout možnosti jejího zjednodušení, dále také prověřit efektivitu působnosti soudcovských rad jako orgánů soudcovské samosprávy a možnosti jejich posílení.

Legislativa

Vláda se zavazuje upravit legislativní proces tak, aby zvýšila kvalitu a odpovědnost právní regulace. Zamezí se tzv. poslaneckým přílepkům zákonů, prodlouží se lhůta mezi druhým a třetím čtením, zavede se povinná písemná forma pozměňovacích návrhů včetně odůvodnění, posouzení RIA a CIA a vyjádření gestora.

Vláda se zavazuje navrhnout, aby byla doplněna Ústavou stanovená působnost Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), a to o oprávnění NKÚ kontrolovat nakládání s majetkem územních samosprávných celků (krajů a obcí) a dalších veřejnoprávních korporací.

V zájmu dlouhodobého posílení politické stability exekutivy v ČR se vláda zavazuje předložit návrh novely Ústavy, která by zavedla institut tzv. „konstruktivní nedůvěry vládě“, jehož smyslem je stanovení přesných mantinelů pro vyslovení nedůvěry vládě, včetně požadavku na urychlené sestavení nové plnohodnotné vlády s politickou odpovědností vůči Poslanecké sněmovně. Vyslovení nedůvěry vládě by tak bylo možné