Pár poznámek k předškolnímu vzdělávání

Marta Jurková

V současné době se hodně hovoří o snížení věkové hranice pro přijímání dětí do mateřských škol na dva roky. Navrhované řešení je ale plánováno až na dobu, kdy bude klesat počet dětí a kdy by se mohly utvořit podmínky pro přijímání dvouletých.

Již několik let mají rodiče problém s umístěním svých dětí do mateřských škol. Jestliže se podíváme na statistiku, zjistíme, že počet nevyřízených žádostí přijetí dětí do mateřských škol rychle roste. Pro informaci připojuji tabulku s údaji Ústavu pro informace ve vzdělávání k 30.9.2010:

Je třeba si ale uvědomit, že někteří rodiče žádají neúspěšně o přijetí dítěte do více mateřských škol, mezi žádostmi jsou i žádosti o umístění dětí mladších tří let, případně i dětí mladších dvou let.

Otázkou je, proč rodiče dětí mladších tří let žádají o přijetí svého dítěte do mateřské školy a ne do jeslí, které jsou pro tuto věkovou kategorii určeny (tedy pro děti ve věku zpravidla od 0 do 3 let). Jedním z důvodů je nedostatek jeslí. Ale možná by i jeslí bylo více, kdyby nebyly tak nákladné. Na rozdíl od mateřských škol totiž nedostávají žádné dotace ze státního rozpočtu, finanční náklady musí hradit zřizovatel nebo rodiče. „Školné“ se tedy v jeslích pohybuje v mnohem vyšších částkách, než je tomu v mateřských školách. Dalším důvodem může být přetrvávající „nechuť“ k jeslím jako ke zdravotnickému zařízení z dob minulých. (Což je v případě těch dnešních jeslí zcela neodůvodněné.)

Ředitel/ka mateřské školy může přijmout i dítě mladší tří let, záleží na tom, zda má volné místo. Zákon totiž říká, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Přednost dostávají většinou děti starší. Je totiž zcela v kompetenci ředitele/ky mateřské školy, jak stanoví kritéria pro přijetí. Musí pouze dodržet ustanovení zákona o přednostním přijímání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Jistě mnoho rodičů, a nejen jich, napadá otázka, co s tím stát, tedy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělá. Zřizování mateřských škol je zcela v kompetenci obcí a ministerstvo jim do jejich kompetence nemůže zasahovat. Obce mají ze zákona povinnost pečovat o potřeby svých občanů. Ale zda tím, že zřídí mateřskou školu nebo vybudují hřiště, či opraví komunikace, je zcela na jejich rozhodnutí. Možná by pomohla podpora státu cíleně poskytovaná na vybudování nových zařízení pro děti.

V současné době se hodně hovoří o snížení věkové hranice pro přijímání dětí do mateřských škol na dva roky. Úkolem zpracovat systémové řešení denní péče o děti do zahájení povinné školní docházky bylo ministerstvo pověřenou vládou, a to na základě doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů k možnostem zařazení problematiky péče o děti do zahájení povinné školní docházky pod jedno ministerstvo. Na počátku stál záměr Ministerstva zdravotnictví vyjmout jesle ze své kompetence (s logickým odůvodněním, že do jeslí chodí děti zdravé, a nepatří to tedy do agendy zdravotnické).

Ministerstvo zpracovalo materiál, ve kterém navrhlo několik možností řešení i s návrhem změn podmínek a finančního zajištění a předložilo ho vládě. Ta na svém jednání v lednu 2010 vybrala jako nejvhodnější řešení možnost zařazování dětí do mateřských škol již od dvou let. Na základě tohoto rozhodnutí byl zpracován materiál k zařazení dětí do MŠ již od dvou let věku, který obsahoval mj. také podmínky, za kterých by to bylo v budoucnu možné, ale také možná rizika. Materiál vláda projednala, vzala na vědomí a uložila na tomto problému dále pracovat, zpracovat analýzu právní, sociální i ekonomickou a výsledky opět předložit vládě do konce tohoto roku. Zároveň má meziresortní pracovní skupina, ve které jsou kromě našeho ministerstva také zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva financí a zmocněnce pro lidská práva, za úkol vyhodnotit další řešení rozšíření péče o děti do tří let, a předložit vládě informaci do 31. prosince 2010.

Ministerstvo si uvědomuje, že za současných podmínek provozu a organizace mateřských škol není možné věkovou hranici pro přijetí dítěte do mateřské školy snížit. Proto jsou navrženy změny těchto podmínek (například snížení počtu dětí ve třídách, kde by byly zařazeny mladší děti, doplnění kvalifikace pedagogických pracovníků, posílení počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků školy atd.). Vzhledem k tomu, že v současné době se mateřské školy potýkají s nedostatkem míst i pro děti od tří let věku, je navrhované řešení plánováno až na dobu, kdy bude klesat počet dětí a kdy by se mohly utvořit podmínky pro přijímání dvouletých dětí. Přikláníme se k možnosti zřizování tzv. jeselských tříd pro děti dvou až tříleté (což již v minulosti bylo možné).

A co ještě v oblasti předškolního vzdělávání ministerstvo připravuje? Tiskem prošla zpráva o výuce cizích jazyků v mateřských školách. Bylo by chybou domnívat se, že se jedná o plošné zařazování výuky cizího jazyka již od mateřských škol. V mnoha mateřských školách již seznamování dětí s cizím jazykem probíhá (v předškolním věku totiž nejde o klasickou výuku, ale o seznamování se s cizím jazykem hravou formou), některé mateřské školy tuto činnost chtějí nabídnout. A právě těmto mateřských školám bude určené připravované metodické doporučení.