Místo úsporné kuchařky řešit příčiny chudoby

Libor Balga

Spolek pro ochranu žen se dlouhodobě zabývá situací matek samoživitelek, které nouze donutila k prostituci. Jen v Praze je jich na třináct tisíc. Co dělá stát pro to, aby jim pomohl?

Zdá se, že doba veřejného kuchtění je na vrcholu. Po pěti minutách slávy u plotny nyní zatoužil i tuzemský úřednický erár. Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo kuchařku pro chudé lidi. Protože na realizaci jakéhokoli smysluplného progresivního programu v naší zemi už evidentně všichni rezignovali, ministerstvo se v této rezignaci jen přizpůsobuje trendu: místo toho, aby odstraňovalo chudobu, píše pro chudé lidi kuchařky. Chudé a sociálně slabé občany je třeba paternalisticky vzdělávat a mentorovat, protože chudoba je přece v prvé řadě chybou charakteru.

Sociální quiche

Jenže my nepotřebujeme, aby bylo ministerstvo sociálních věcí zalezlé za plotnou. My potřebujeme sociální politiku, která bude řešit dekády opomíjené problémy a požáry, které v naší společnosti hoří nebo se brzy rozhoří. Jedné ze skupin ohrožených chudobou se věnuji již delší dobu: jsou to matky samoživitelky. Tedy ta skupina lidí, které současná Sněmovna ztížila možnost umístit dítě do školky a pro které má tolik politiků, kteří se zaklínají obyčejnými lidmi, jen špatně skrývané pohrdání.

Spolek pro ochranu žen se snaží na životní realitu a problémy samoživitelek upozorňovat. Neplacení výživného a dluhy po bývalém partnerovi vhání matky samoživitelky do prostituce, jelikož nemají svou situaci v dnešní době jak řešit. Pro všechny slušné lidi to napíšu ještě jednou: v České republice musejí matky šlapat, aby uživily své děti. Jen v Praze je v takové situaci na třináct tisíc žen.

Neplacení výživného a dluhy po bývalém partnerovi vhánějí matky samoživitelky do prostituce. Bývá to pro ně jediné řešení, jak uživit děti. Foto AblePlan

Mezi nimi najdeme velký podíl těch, které opustily dětské domovy, a v posledních letech dokonce stoupá podíl žen se zdravotním postižením, které nepřežijí z invalidního důchodu. Spouštěčem vstupu do prostituce je u většiny žen v České republice ohrožení chudobou, hrozba odebrání dětí a hrozba bezdomovectví, snaha matek samoživitelek postarat se o své děti.

Příběh obyčejné prostitutky

Zde je konkrétní příklad ženy, se kterou jsme se setkali během naší práce. Je jí nad padesát let a za minulého režimu vystudovala střední zdravotnickou školu, takže se můžeme domnívat, že se na základní škole neučila špatně. Dokonce nám vyprávěla, že seděla v jedné lavici s jedním z dnešních kontroverzních podnikatelů a takzvaných kmotrů, kterému dávala opisovat, protože mu šla ve škole jenom matematika.

Na začátku 90. let pracovala jako zdravotní sestra v kojeneckém ústavu, byla vdaná a měla tři malé děti. Z jejího manžela se však vyklubal alkoholik, který pravidelně propil většinu svých i jejích příjmů. Po čase jí došla s manželem trpělivost, vykázala ho z bytu a rozvedla se.

Tím zajistila dětem klidnější prostředí, ale začaly pro ni další finanční problémy, protože exmanžel neplatil výživné. Z tehdejšího platu zdravotní sestry nebyla schopna sama uživit své děti. Proto začala pracovat na erotickém privátu, a to v době 90. let, kdy Česká republika zažívala boom prostituce a příjmy samoživitelek byly v této profesi mnohem vyšší než dnes.

Tím zajistila dobrý životní standard pro své děti a dala si za cíl je finančně podporovat, dokud všechny nevystudují alespoň střední školu s maturitou nebo vysokou školu. Problémem je pro ni stoupající věk, kvůli kterému se jí začaly snižovat příjmy. Proto si otevřela vlastní erotický privát, kde zaměstnává další ženy v podobné situaci. Tím se ale dostává do konfliktu se zákonem z důvodu kuplířství. Vstoupit do prostituce a zajistit tak své děti pro ni však bylo jediné řešení.

Po dvaceti letech v prostituci jí chybí jakákoliv jiná praxe a pravděpodobně by nebyla schopna vysvětlit tak dlouhou prodlevu, kdyby chtěla profesi změnit. Alarmující je, že na svém erotickém privátě zaměstnává také bývalé zdravotní sestry pečující jako samoživitelky o děti, které by nebyly schopny jinak uživit. Ženy této profese, které se dostanou například do dluhů kvůli neplacení výživného, jsou i dnes jednou ze skupin žen v České republice nejvíce ohrožené prostitucí.

Kroky k řešení

Tento příklad představuje jen malou ilustraci paradoxů naší společnosti, jejichž společným jmenovatelem je mizerné platové ohodnocení, přezíravost vůči profesím vykonávaným většinově ženami, a ignorování problémů a sociálně-patologických jevů, které dopadají většinově právě na ženy. Spolek pro ochranu žen si dal za cíl pomoci ženám, které se pohybují v prostředí prostituce a chtěly by jej opustit. Za příslovečnou kůrku chleba dnes nikdo nesmí prodávat svou důstojnost. Aby se situace matek samoživitelek a dalších sociálně znevýhodněných žen zlepšila, je podle nás nutné realizovat následující body:

 • Lepší vymáhání výživného, například zálohové výživné.

 • Rozšíření dávek hmotné nouze, například jako nárok na jednorázovou dávku do 30 tisíc korun pro matky, které nedostaly výživné dva měsíce po sobě. V současné době dávky hmotné nouze neodpovídají stále se zvyšujícím cenám potravin, hygienických potřeb, základních služeb, nájmu a dopravy. Rozdíl mezi příjmy a výdaji není vždy možné pokrýt příjmy z výdělku z legálního trhu práce. Matky samoživitelky se snadno dostanou do situace, kdy si nejsou schopny legálně opatřit relativně menší částku například na zaplacení nájmu nebo na jídlo pro jejich děti, což je motivuje ke vstupu do prostituce. Rozšířením hmotné nouze tomu předejdeme.
 • Systematická podpora částečných úvazků a podnikání samoživitelek. V Západní Evropě jsou již tato místa podporovaná automaticky, viz Rakousko nebo Francie. V České republice dávají matkám samoživitelkám nejlepší pracovní podmínky erotické priváty a kluby, protože nabízejí možnost upravit si pracovní dobu, možnost kdykoliv odejít v případě potřeby a zajištění hlídání. To podstatně zlepšíme systematickou podporou částečných úvazků a podnikání matek samoživitelek.
 • Úprava insolvenčního zákona, zejména zvýšení hranice, od jaké částky je možné vymáhat dluh exekucí. V současné době je možnost vymáhat dluhy exekucí již od pěti tisíc korun. Tato částka je malá, jelikož úroky z prodlení a odměna exekutora se můžou až několikanásobně zvýšit. Důvodem vstupu do prostituce bývají dluhy do třiceti tisíc korun. Hrozba exekuce zvyšuje riziko, že zejména matky samoživitelky nevidí jiné řešení než prostituci nebo majetkovou trestnou činnost. Proto je potřeba insolvenční zákon upravit v jejich prospěch.
 • Zpřísnění podmínek pro nebankovní půjčky. Nebankovní půjčky nespadají do zákona o bankách. Platí pro ně tedy jiná pravidla, například neprověřují schopnost klienta splácet. Matky samoživitelky v nouzi ve své situaci velmi často sáhnou po této variantě z důvodu výpadku příjmů, zapříčiněném neplacením výživného. Zpřísněním podmínek pro nebankovní půjčky zamezíme tomu, aby se tyto instituce přiživovaly na matkách samoživitelkách v nouzi a vystavovaly je tlaku, který často končí vstupem do prostituce.
 • Rozšíření dávky hmotné nouze pro zadlužené ženy (matka samoživitelka je často zároveň zadlužená). Ženy jsou z důvodu menších příjmů ohroženější v případě výpadku příjmů. Rozšíření a navýšeni dávek v hmotné nouzi tedy je jediná možnost, jak předejít dluhové pasti u této skupiny.
 • Zprostředkování zaměstnání ještě před opuštěním dětského domova. Děti z dětského domova postrádají zázemí klasické rodiny. Proto je jejich uplatnění problematičtější. V současné době je to jeden z hlavních důvodů, proč ženy vstupují do prostituce. Zajištěním zaměstnání se předejde vstupu do prostituce jako jediné možnosti, která zbývá.
 • Podporovaná pracovní místa nebo jiná formu podpory zaměstnávání lidí po opuštění dětského domova. Děti opouštějící dětský domov jsou jednou ze skupin nejohroženějších chudobou. Jejich pracovní místa by tedy měla být celospolečensky podporována, jako je tomu u zdravotně postižených. Začátečnická místa by tedy měla mít status chráněných, stejně jako je tomu u míst pro zdravotně postižené.
 • Obecní nebo podnikové byty pro děti opouštějící dětské domovy. Z důvodu bytové krize a nemožnosti získat prostředky, které jsou potřebné k vyřízení úvěru na bydlení, by měly být dětem po opuštění dětského domova přiděleny začátečnické byty, a to v místě, kde pobývaly v posledních letech, tedy v blízkosti dětského domova.
 • Zákon o sociálním bydlení. Sociální byty nezastupují dřívější pastoušky nebo chudobince. Má se primárně jednat o cenově dostupné bydlení, které by mělo být určeno pro skupiny ohrožené chudobou, jako jsou matky samoživitelky, lidé po opuštění dětského domova, osoby pečující o osobu blízkou, zdravotně postižení. Jejich prostřednictvím stát zamezí obchodu s chudobou, který je jednou z příčin vstupu do prostituce.
 • Zjištění důvodu příjmové chudoby u lidí se zdravotním postižením a návrh řešení. V posledních letech se v internetových erotických seznamkách zvyšuje počet žen se zdravotním postižením, které se nabízejí pro točení pornofilmů a erotické služby. Příčinou je příjmová chudoba těchto žen. Spolek pro ochranu žen aktivně hledá důvody toho, proč nejsou tyto ženy schopny přežít z invalidního důchodu a sociálních dávek. Příčiny tohoto jevu v současné době neznají ani experti z řad osob se zdravotním postižením, protože jim chybí studie nebo průzkum na toto téma. Příčiny je potřeba zjistit a navrhnout řešení tak, aby v České republice nebyla takto pošlapávána důstojnost osob se zdravotním postižením.
  Diskuse
  July 13, 2018 v 13.51
  Vážený pane Balgo,
  díky za další váš článek z oblasti, o které se moc neví.