Programové teze levicového hnutí Doleva!

Redakce DR

Redakce Deníku Referendum zveřejňuje základní programové teze nové levicové platformy ČSSD, která vznikla ve čtvrtek na ustavující schůzi v budově Poslanecké sněmovny.

Nemluvíme za elity, ale za vás.

Nemluvíme za bankéře a rentiéry, ale za ty, kteří si váží každé vydělané koruny.

Nemluvíme za velké podnikatele, ale za zaměstnance a drobné živnostníky.

Nemluvíme za výrobce, ale za spotřebitele.

Nemluvíme za majitele vil a činžovních domů, ale za jejich nájemníky.

Nemluvíme za vlastníky limuzín, ale za ty, kteří jezdí veřejnou dopravou.

Nemluvíme za zbrojaře, ale za mrtvé i ty živé, kterým válka bere vše.

Chceme hájit stát, protože je stále ještě náš. Nás všech. I váš.

Chceme hájit zájmy zaměstnanců i nezaměstnaných, studentů i seniorů. Všech, kteří se živili, živí nebo chtějí živit poctivou prací. Ti, kteří v náprsní kapsičce nosí zlaté pero se o sebe jistě dokáží postarat sami.

Budeme hájit veřejný prostor, veřejné služby, veřejné statky a spolutvořit tak veřejný dialog.

Proto chceme mluvit i s vámi.

Stav světa, v němž žijeme, je v současné době neutěšený. Na řadě míst zuří ozbrojené konflikty, které jsou živeny náboženskou či rasovou nesnášenlivostí, sektářskou nenávistí či mocenskými zájmy nejrůznějších oligarchů nebo i států, kde mají tito boháči nepřiměřeně velký vliv. Ve stejné chvíli vice než polovina obyvatel planety má příjem menší než 2 dolary denně a více než jedna miliarda lidí dokonce menší než 1 dolar denně. Už i ve vyspělých zemích se mluví o tématech jako je pracující chudoba. Obavy z rostoucí příjmové a majetkové nerovnosti vyjadřují i renomované instituce jako Mezinárodní organizace práce. Miliony lidí žijí v nejistotě, ve strachu z hladu nebo ve strachu o život, ve strachu z útlaku, z represe, z porušování jejich základních lidských práv, ze sebevražedných atentátníků nebo ze státního terorismu. A další miliony lidí ze strachu ze spoluzodpovědnosti nechtějí nic z toho vidět či slyšet a strkají hlavu do písku, vzývají všeobjímající lhostejnost a bojují maximálně jen o vlastní korýtka. Stávají se tak spoluviníky prohlubujícího se marasmu, který je pro vyrůstající generace normálním stavem, jiný totiž neznají.

Lidem chybí naděje

Nemůžeme lhostejně přihlížet ani k situaci v naší vlastní zemi. Mnozí naši spoluobčané se potýkají s extrémní chudobou, další jsou nezaměstnaní nebo pracují za platy, které ani zdaleka nedosahují národního průměru. V nezáviděníhodné situaci se často ocitají ti nejzranitelnější, matky samoživitelky, senioři nebo vyučení či vystudovaní mladí lidé bez praxe. Ve stejné chvíli se jiným daří bohatnout díky daňovým únikům či korupci včetně zmanipulovaných státních zakázek. I u nás jsme svědky narůstajících rozdílů mezi bohatými a chudými i nárůstu moci našich domácích oligarchů.

Nedůvěra a netolerance mezi lidmi je přiživována medii, včetně veřejnoprávních, která rezignovala na jakoukoliv snahu o objektivní informování a kultivovanou podobu demokratického diskursu a naopak přispívají k polarizaci společnosti. Nedůvěra a netolerance mezi lidmi je živena nejrůznější xenofobií včetně rusofobie či islamofobie. Očekávání z polistopadového vývoje se pro většinu našich občanů nenaplňují, nebo se realizují jen ztěžka a polovičatě. Lidem chybí naděje.

Sociální demokracie potřebuje restart

Nejstarší česká politická strana-ČSSD-se těšila podpoře mnoha občanů, kteří si přáli demokratickými metodami zajistit fungování právního a sociálního státu. Hodnoty, které před více než sto lety stály u zrodu této strany, jsou dodnes nezpochybnitelné. V každodenních politických půtkách se však na ně často zapomíná a slova o nich se stávají prázdnými frázemi bez reálného obsahu. Jsme přesvědčeni, že těmto hodnotám je třeba vdechnout novou energii, očistit je a neustále je připomínat těm, kteří rozhodují o věcech veřejných. Současně se musíme vlastními silami snažit o jejich důslednou realizaci. Chceme jednoznačně zdůrazňovat, že nám jde o fungování sociálního státu, o spravedlivou společnost a srozumitelnou mezilidskou solidaritu a tedy o zajištění podmínek pro důstojný a kvalitní život všech našich občanů. S tímto cílem zakládáme Levicovou platformu ČSSD.

Nepřejeme si jakkoliv oslabovat jednotu ČSSD. Nijak nezpochybňujeme zakotvenost Levicové platformy v rámci ČSSD. V ČSSD budeme podporovat co nejdemokratičtější mechanismy, tedy co nejvíce rozhodovacích pravomocí řadovým členům. Citlivě vnímáme i potřebu respektovat zájmy, seniorů, mladých a žen, a to jak členů strany, tak i voličů. Jsme přesvědčeni, že sociálně demokratická strana, která podporuje vnitřní pluralitu názorů a dialog o možných alternativních přístupech či řešeních nejtíživějších problémů, je stranou silnou a v očích voličů zcela důvěryhodnou i proto, že neuráží jejich inteligenci. Neobjevujeme objevené. Již Antonio Gramsci zdůrazňoval, že „jednota v různosti“ je daleko realističtější a přitažlivější než proklamovaná jednota stejných hesel.

Jednota v rozmanitosti

„Jednota v rozmanitosti“ byla i základním mottem Evropské unie. V současné praxi se však EU od této myšlenky značně odchýlila. Evropský duch sjednocení a vzájemné solidarity se vytratil. Nerozhodují občané, ale velké banky a nadnárodní společnosti. Považujeme za nezbytně nutné omezit moc této finanční oligarchie a prosazovat principy evropské solidarity a spolupráce. Chceme Evropu autenticky demokratickou, sociálně spravedlivou, Evropu svobodných občanů a jejich aktivního podílu na rozhodování o celé evropské agendě. Nechceme Evropu nikým nevolených elit, ratingových agentur, finančního kapitálu a nenasytných nadnárodních korporací. Podporujeme společný evropský integrační proces, který však musí doma i v Evropě respektovat jak národní principy, tak především zájmy řadových občanů a jejich lidských, občanských a sociálních práv.

Demokracie není samozřejmost

Evropská unie vznikla díky snaze zabránit válce a zajistit mír a bezpečnost na celém kontinentě. Má-li tento společný projekt obhájit svou existenci, musí dnes odmítnout řinčení zbraněmi a zcela jednotně prosazovat mírová a diplomatická řešení ozbrojených konfliktů, které ohrožují stabilitu a prosperitu celého kontinentu. Jsme si vědomi, že neoliberalismus, k němuž se hlásí některé vlivné síly jak v Evropě, tak i v domácím prostředí, ohrožuje demokracii a omezuje svobodu. Ničí veřejný prostor, rozkládá lidské vztahy, degraduje kvalitu života i přírodní prostředí. Proti neoliberální destruktivní ekonomice založené na „růstu pro růst“ prosazujeme ekonomiku trvale udržitelného rozvoje, v jejímž centru stojí vždy člověk a kdy je budoucím generacím garantován život minimálně v podmínkách takového životního prostředí, ve kterém žijeme my dnes. Ve snaze omezit jeho nepříznivý vliv budeme spolupracovat s evropskými skupinami a silami, které sdílí naše postoje, například v Řecku, ve Španělsku, ale i v Německu. Doma chceme spolupracovat s řadou levicových občanských iniciativ a sdružení, a samozřejmě s odbory, na obraně práva na práci, práva na spravedlivou odměnu za práci spolu s právy na důstojné bydlení i na sociální zabezpečení. Chceme být otevření ke všem levicovým silám vně ČSSD. Budeme organizovat různé diskuse a semináře ve snaze najít společné průsečíky a tím přispět k větší spolupráci a akceschopnosti v celém spektru české levice.

Podpoříme rovněž všechna úsilí o prosazení zákona o obecném referendu a všechny kroky, které umožní občanům se větší měrou podílet na rozhodování jak ve sféře politické tak i ekonomické, např. zaváděním principů ekonomické demokracie. Jsme přesvědčeni, že s výší majetku roste i zodpovědnost vůči druhým, protože soudobé tržní hospodářství neumožňuje rozdělovat bohatství spravedlivě, rovnoměrně ani zaměstnat všechny ty, kdo o práci mají zájem. To se negativně odrazuje na stavu celé společnosti, která je současně zdrojem veškerého bohatství. Proto by majetní občané čerpající své bohatství i jiné výhody z demokratické společnosti měli zvýšeným příspěvkem v daňové oblasti přispívat na její trvalý rozvoj, který prospívá všem posílením sociální soudržnosti a sociálního smíru.