Lidé na prvním místě — zpráva mezinárodní koalice Social Watch 2009

Redakce DR

Vychází český překlad mezinárodní zprávy zaměřené na dodržování základních lidských práv. Poukazuje na to, že jedinou správnou investicí, která dokáže překonat současnou ekologickou a ekonomickou krizi, je investice do lidí.

V České republice vychází pod názvem „Lidé na prvním místě“ česká verze mezinárodní zprávy Social Watch 2009 (zaměřená na rok 2008). Obsahuje národní zprávy a mezinárodní srovnání statistických údajů o ekonomické, politické, sociální a lidskoprávní situaci ve světě, a také o dopadech ekonomické krize. Měřítkem pokroku je naplňování mezinárodních smluv týkajících se lidských práv a úmluv Mezinárodní organizace práce.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

Social Watch je mezinárodní lidskoprávní síť, která vznikla v roce 1995 a v současnosti k ní patří více než 700 organizací ze 70 zemí světa. Zvláštní pozornost Social Watch věnuje situaci žen a pro sledování pokroku v genderové spravedlnosti byl vyvinut speciální Gender Equity Index — Index genderové spravedlnosti, který postihuje postavení žen v oblasti vzdělání a v ekonomické a mocenské sféře.

Součástí českého vydání je i dvacet národních zpráv včetně té za Českou republiku. Zastoupení žen ve veřejném životě a rozhodovacích procesech je v ČR dlouhodobě nízké. Z hlediska počtu žen ve vrcholové politice stála ČR v roce 2008 dle hodnocení Meziparlamentní unie na 69. místě, od té doby jsme dokonce ještě klesli na 76. místo.

Zhoršuje se ovšem celková sociální situace a nebezpečně narůstá rasismus a xenofobie. „Omezování lidských práv na poli sociálním můžeme sledovat i v České republice. Ztížení přístupu nejchudších k základním zdravotnickým službám, rostoucí sociální vyloučení, genderová nerovnost a rostoucí xenofobie jsou základními problémy, které musíme řešit. A neměli bychom zapomenout ani na naši globální odpovědnost,“ říká editor českého vydání, Tomáš Tožička.

Pokud jde o rozvojové země, i tam se ukazuje příliš pomalý pokrok i při dosahování nejzákladnějších předpokladů rozvoje, jak je sleduje Basic Capabilities Index — Index základních schopností. S pokračující krizí v rozvinutých zemích se prohlubuje již tak velmi kritická situace v chudých a nejchudších zemích, přičemž nejhorší ukazatele vykazuje Subsaharská Afrika. Celosvětový závazek k potírání extrémní chudoby, jak vyplývá z Deklarace tisíciletí a Rozvojových cílů tisíciletí, se nepodaří naplnit. Klesá ochota bohatých zemí, včetně České republiky, tyto aktivity finančně podporovat, byť se k tomu zavázaly již před čtyřiceti lety.

„Přestože ekonomickou krizi vyvolal omyl bohatých, industrializovaných a rozvinutých zemí, největší břemeno následků nesou nejchudší země. Ekonomická krize v těchto zemích přiživila i existující krize v oblasti potravin, paliv, klimatu, dluhů, rozvoje a politiky,“ uvádí Arjun Karki z LDC Watch.

I když krize by mohla být výzvou k pozitivním změnám, dosavadní nástroje spíše prohlubují propast mezi bohatými a chudými. Zatímco banky a nadnárodní firmy dostávají nejrůznější státní podpůrné balíčky, sociální a zdravotní programy jsou redukovány. „Zbývá nám na záchranu ještě nějaký čas? Možná ano, možná ne. V každém případě nedovolme, aby se později říkalo, že naše generace pro spravedlnost neudělala dost,“ píše Isagani R. Serrano z filipínského Social Watch.

Celá zpráva ke stažení zde

    Diskuse