Osmdesát minut práce poslance Proseka

Redakce DR

Někdo touží po pěti minutách slávy, poslanec Prosek si jich vybral osmdesát. Jak slavně to dopadlo, posuďte sami.

Zdeněk Prosek (ODS): Dobrý den, vážený pane místopředsedo. Milé dámy, vážení pánové, předesílám — nebudete mě mít rádi.

Obecně odůvodním návrhy na vyřazení bodů z programu 67 schůze Poslanecké sněmovny takto. Na jedné straně zde existuje jasná většina spočívající v rukou a tlačítkách. Na druhé straně je menšina, která má dva nástroje. Jedním nástrojem jsou argumenty. Bohužel ty argumenty jsou zpravidla v debatě vedené v Poslanecké sněmovně oslyšeny. Pak zbývá ještě jedna zbraň, a tou jsou možnosti, které dává jednací řád. Těch hodlám využít.

Navrhuji tedy, abychom z programu 67. schůze Poslanecké sněmovny vyřadili následující body.

Bod číslo 1. Jedná se o návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Roberta Duška, Petra Rafaje, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona o vlastnictví letiště Praha — Ruzyně, sněmovní tisk 738/6. Jedná se o návrh vrácený prezidentem republiky.

Předkladatelé v něm navrhují, aby letiště Praha — Ruzyně, pozemky i stavby, zůstalo ve výhradním vlastnictví státu.

Připomínám, že k tomuto návrhu je stanovisko vlády nesouhlasné.

Dále navrhuji vyřadit z pořadu 67. schůze bod číslo 2. Jedná se o návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Petra Bratského a Miroslava Váni na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 842/6. Jedná se rovněž o zákon vrácený prezidentem republiky.

Navrhuje se, aby příjmy fondu byly rozšířeny o pravidelnou dotaci ze státního rozpočtu.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip (KSČM): Pane poslanče, já vás na chvilku přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Pokud nemáte zájem sledovat podrobně pana kolegu Zdeňka Proska, přesuňte své rozhovory do předsálí. Já si budu vše poctivě poznamenávat a potom vám sdělím, o čem budeme hlasovat. Prosím, pokračujte.

Prosek: Pane místopředsedo, dovolte mi upozornit na to, že není v sále přítomen žádný z místopředsedů vlády.

Filip: Já musím říci, že jsem tady ještě před chvilkou pana místopředsedu vlády Jana Kohouta viděl. Jestli si odskočil, já malinkou chvilku počkám, nebudu přerušovat schůzi, protože i bez místopředsedy vlády můžete přečíst své návrhy. Pan místopředseda vlády už je tady a bude pečlivě poslouchat, které body chcete vyřadit.

Prosek: Mně šlo především o to, aby mohl pozorně sledovat návrhy, které navrhuji. Děkuji vám, pane místopředsedo. Pokračuji tedy v návrzích na vyřazení bodů řádné 67. schůze Poslanecké sněmovny.

Dále navrhuji, aby byl z pořadu vypuštěn bod číslo 3 programu. Jedná se o návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů. Jedná se o sněmovní tisk 737/5.

Jedná se o návrh obecného zákona o krajském referendu, ve kterém by se rozhodovalo o otázkách kraje. Referendum by vyhlašovalo krajské zastupitelstvo. Připomínám, že se jedná o návrh, který byl Senátem, horní komorou, zamítnut.

Dále navrhuji, aby byl z pořadu 67. schůze vyřazen bod číslo 4. Jedná se o návrh poslanců Anny Čurdové, Vladimíry Lesenské, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno ve sněmovním tisku 734/4.

Jedná se o návrh, aby náhrady škody a náhrady nemajetkové újmy, přiznané Evropským soudem pro lidská práva a jinou mezinárodní institucí, nebo vzniklé na základě smírného urovnání, byly započitatelným příjmem podle zákona o životním a existenčním minimu.

Připomínám, že se jedná o zákon, vrácený horní komorou Parlamentu a že je k němu nesouhlasné stanovisko vlády.

Dále mi dovolte učinit návrh na vyřazení z programu 67. schůze bodu číslo 8. Jedná se o návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíle, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování. Jedná se o tzv. zahrádkářský zákon, sněmovní tisk 791 ve druhém čtení.

Rovněž navrhuji vyřadit z pořadu 67. schůze bod číslo 10, kterým je návrh poslanců Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o jednorázovém příspěvku k důchodům. Jde o sněmovní tisk 940, který je ve druhém čtení.

Dále navrhuji vyřadit z pořadu 67. schůze bod číslo 11. jde o Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 833.

Rovněž navrhuji vyřadit z pořadu 67. schůze bod číslo 14. Jde o návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Miloslavy Vostré, Kateřiny Konečné, Milana Bičíka, Soni Markové, Marty Bayerové, Josefa Šenfelda, Ivany Levé a bohužel i Milady Halíkové na vydání zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům, dle sněmovního tisku 539 ve druhém čtení.

Návrh navrhuje poskytovat půjčky mladým manželům ve věku do 30 let na pořízení bytu do výše 400 tisíc korun, úročené ve výši 3 %, a na zařízení bytu do výše 100 tisíc korun, úročené 6 %. Zároveň navrhuje státní příspěvek vyplácet formou mimořádné splátky na půjčky, na první dítě ve výši 10 tis. korun a na další ve výši 15 tis. korun.

Rovněž navrhuji vypustit z pořadu 67. schůze bod číslo 15, návrh poslankyně Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, tzv. zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, dále zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jde o sněmovní tisk /poznamenejte si!/ číslo 570 ve druhém čtení.

Návrh požaduje uzákonit celoroční zákaz jízd nákladních automobilů nad 7,5 t, a to v pátek od 15 do 20 h, v sobotu od 7 do 13 h, o prázdninách od 7 do 19 h, v neděli a ve dnech pracovního klidu v rozmezí od 0 hodin do 22 hodin. Předkladatelka ovšem zároveň navrhuje možnost, aby z důvodu hodného zvláštního zřetele bylo možno udělit výjimku ze zákazu jízdy.

Předkladatelka dále navrhuje sankce za porušení zákazu pro právnické osoby od 100 000 korun do 1 mil. korun a pro řidiče vozidel od 2500 korun do 100 000 korun a dále zákaz činnosti od 2 měsíců do jednoho roku v případě, že zákaz bude porušen opakovaně. Připomínám, že k tomuto návrhu je rovněž ze strany vlády vyjádřen nesouhlas.

Dále prosím, abyste mi věnovali pozornost, když budu navrhovat vyřazení bodu číslo 16 pořadu 67. schůze. Jedná se o Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání. Jde o sněmovní tisk 631 ve druhém čtení. Rovněž k tomuto návrhu vyslovila vláda České republiky nesouhlas. Návrh totiž předpokládá růst regulovaného nájemného tempem, které neodpovídá ekonomicky oprávněným nákladům majitelů domů. Přijetí návrhu by navíc velmi zkomplikovalo postavení České republiky v řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve věci stížnosti majitelů domů.

Dále mi dovolte navrhnout vyřadit z pořadu 67. schůze bod číslo 17, kterým je Návrh poslanců Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase, Petra Bratského, Karla Šplíchala, Vlasty Parkanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. Jde o sněmovní tisk č. 640 ve druhém čtení. Navrhovatelé navrhují, aby 30. červen byl dnem odchodu okupačních armád z území ČSFR. Předkladatelé navrhují, aby byl významným dnem, což je pracovní den.

Rovněž navrhuji vyřadit z pořadu 67. schůze bod číslo 18. Jedná se o Návrh poslanců Františka Bublana, Jeronýma Tejce, Václava Klučky, Richarda Dolejše, Juraje Ranince, Zdeňka Maršíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Jistě víte, že je to sněmovní tisk č. 675/1 ve druhém čtení. Návrh zákona ruší služební poměr na dobu určitou, v podstatě ruší přímo neplacenou dobu přesčasů ve výši 150 hodin za rok, zvyšuje jednorázové odškodné a prodlužuje přechodné období, v němž si mohou odcházející příslušníci vybrat nároky buď podle staré nebo podle navrhované úpravy. Připomínám rovněž, že k tomuto návrhu sněmovní tisk 675/1 vyjádřila vláda České republiky nesouhlas.

Milé dámy, vážení pánové, dovolte mi ještě navrhnout vyřadit z pořadu 67. schůze bod číslo 20. Jedná se o Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o sněmovní tisk 683 ve druhém čtení. Navrhovatelé navrhují zjednodušení a zefektivnění systému utajovaných informací, zkrácení doby bezpečnostního řízení, redukci množství požadovaných informací od žadatelů o bezpečnostní prověrku. Snižuje se okruh subjektů, které musejí mít bezpečnostní prověrku.

Dále navrhuji vyřadit z pořadu jednání 67. schůze bod číslo 22. Jedná se o Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jedná se o sněmovní tisk 727 ve druhém čtení. Připomínám, že jde o opakovaný návrh, aby státní energetickou koncepci neschvalovala vláda, o kterém jsme již jednali.

Rovněž navrhuji, aby z pořadu 67. schůze Poslanecké sněmovny byl vyřazen bod číslo 23. Jedná se o Návrh poslanců Milana Bičíka, Alexandra Černého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Jde o sněmovní tisk č. 729 ve druhém čtení. Poslanecký návrh směřuje k tomu, aby Poslanecká sněmovna mohla svým usnesením projednání některých zpráv, informací a návrhů svěřit ke komplexnímu projednání některému ze svých výborů a neprojednávat je již v plénu, což je velmi dobrá myšlenka, nicméně navrhovaný způsob je více než problematický.

Rovněž navrhuji, dámy a pánové, abychom z pořadu 67. schůze Poslanecké sněmovny vyřadili bod číslo 24. Jedná se o Návrh poslanců Ivany Levé, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Milana Bičíka, Soni Markové, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/ - druhé čtení. Navrhuje se zvýšit násobek životního minima z 2,15 resp. 3 na 2,5 jako důvod pro osvobození od rozhlasového a televizního poplatku. Připomínám, že k tomuto návrhu vyjádřila vláda České republiky nesouhlas.

Dovolte mi dále navrhnout, aby z pořadu 67. schůze byl vyřazen bod číslo 27. Jde o Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Jak je vám známo, jde o sněmovní tisk č. 762. Jedná se o návrh na zavedení víceúčelové paušální náhrady výdajů určené pedagogickým a akademickým pracovníkům k úhradě nutných výdajů při výkonu jejich práce. Navrhovatelé mají na mysli náklady na vlastní informační a komunikační techniku, náklady na přípravu výuky a další. Připomínám, že k tomuto návrhu rovněž vyslovila vláda České republiky nesouhlas.

Dále navrhuji, abychom z pořadu 67. schůze Poslanecké sněmovny vyřadili Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Karla Šplíchala, nepřítomného Davida Ratha a Františka Bublana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno ve sněmovním tisku č. 756.

Jedná se o návrh na vrácení Policie České republiky na stadiony a zrušení bezpečnostních povinností pořadatelů sportovních utkání. Bohužel, i k tomuto návrhu vydala vláda České republiky nesouhlasné stanovisko.

Rovněž navrhuji, milé dámy a vážení pánové, vypustit z programu 67. schůze Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Jde v tomto případě o sněmovní tisk 841 ve druhém čtení.

Věnujte, prosím, ještě pozornost dalších návrhům na vypuštění bodů z pořadu jednání 67. schůze, jimiž je například bod 31. Jedná se o Návrh poslance Ondřeje Lišky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů. Jde o sněmovní tisk 865 ve druhém čtení.

Připomínám, že se jedná o zpřesnění stávajícího znění v souvislosti s přechodem z analogového na digitální vysílání.

Rovněž navrhuji, milé dámy, vážení pánové, abychom z pořadu 67. schůze vypustili projednávání bodu č. 34. Jedná se o Senátní návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, stykový zákon. Je to sněmovní tisk 615, který bychom měli projednávat ve druhém čtení.

Připomínám zde, že Senát ve stykovém zákoně upravuje společné zasedání obou komor Parlamentu k volbě prezidenta republiky, naplňování stálých parlamentních delegací a pracovních skupin obou komor, jednání vyžadující souhlas obou komor, zákonná opatření Senátu, ale také podrobnosti o zastupování komor před Ústavním soudem a povinnost vlády vyžádat si předem souhlas obou komor při přenášení pravomocí České republiky na orgány Evropské unie.

Připomínám, že dvě části návrhu jsou v rozporu s Ústavou České republiky. Problémem návrhu je, že podle Ústavy, čl. 37, se společná schůze řídí jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Opravuji - podle mého názoru - jak mi napovídá pan poslanec Škromach. Takže - podle mého názoru jsou v rozporu dvě části s Ústavou České republiky a jeho problémem je, že podle Ústavy, čl. 37, se společná schůze řídí jednacím řádem Poslanecké sněmovny a tedy nelze, aby se řídila stykovým zákonem.

Rovněž v rozporu s Ústavou, přesněji s článkem čl. 47, je - podle mého názoru - ustanovení o zvláštní projednávání zákonů, které vyžadují souhlas obou komor. Tato řešení jsou možná pouze souběžnou novelou Ústavy České republiky.

Dámy a pánové, navrhuji dále, aby z návrhu pořadu 67. schůze byl vyřazen bod č. 35. Jedná se o Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Je uvedený jako sněmovní tisk 616 ve druhém čtení.

Senát v tomto návrhu navrhuje vypustit z jednacího řádu Poslanecké sněmovny ustanovení o vyhlašování zákonů a o volbě prezidenta republiky, neboť je přesouvá do návrhu stykového zákona, o kterém jsem hovořil před malou chvílí.

Protože společná schůze komor se podle čl. 37, jak jsem již zmínil, Ústavy České republiky řídí jednacím řádem Poslanecké sněmovny, nelze ustanovení o volbě prezidenta v tomto jednacím řádu rušit. Tolik k návrhu na vyřazení bodu č. 35.

Navrhuji ovšem dále, aby z pořadu jednání 67. schůze byl rovněž vyřazen Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje, jak je navrhováno ve sněmovním tisku 775. Jedná se o druhé čtení tohoto návrhu.

Připomínám, že navrhovatelé požadují převést administrativní budovu č. p. 12 v Pardubicích z vlastnictví státu do vlastnictví Pardubického kraje. K tomuto návrhu přijala vláda České republiky nesouhlasné stanovisko.

Rovněž navrhuji, aby z pořadu 67. schůze byl vypuštěn bod č. 42. Jde o Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Miloslava Vlčka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Jde o sněmovní tisk 941. Je navrhováno projednat tento sněmovní tisk v prvém čtení.

Připomínám, že navrhovatelé navrhují zavést progresivní zdanění v oblasti daně z příjmů. Do příjmu 100 tisíc korun měsíčně ponechávají předkladatelé sazbu 15 % a na všechny příjmy nad 100 tisíc korun měsíčně navrhují sazbu ve výši 30 %. Jistě si vzpomenete, že tento bod byl přerušen v rozpravě.

Dále navrhuji, abychom vyřadili z pořadu jednání schůze bod č. 43. Jedná se o Návrh poslanců Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony. Jedná se o sněmovní tisk 945. Měli bychom ho projednávat v prvém čtení.

Předkladatelé zde navrhují, aby náhrada mzdy nebo platu za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény byla ve výši 30 % a od 4. dne ve výši 60 % průměrného výdělku.

Rovněž zde je nutno připomenout, dámy a pánové, že k tomuto návrhu vyjádřila váda České republiky nesouhlas. Vláda výslovně nesouhlasí se zrušením karenční doby a upozorňuje zejména na negativní dopady na státní rozpočet, které navrhovatelé zjevně podhodnotili. Rovněž vláda upozorňuje na diskriminační prvky návrhu, a tím i možný nesoulad s právem Evropské unie.

Dále, dámy a pánové, navrhuji, abychom vyřadili z pořadu jednání 67. schůze také bod 44. Jedná se Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a také Ondřeje Lišky na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 954 v prvém čtení.

Diskusi k tomuto návrhu jsme vedli již na mimořádné schůzi. Jak je vám známo, jedná se o návrh na zrušení anonymity vlastníků akcií podobný návrhu, který je obsažen v tisku 987.

Rovněž navrhuji, abychom z pořadu 67. schůze vyřadili bod 45.

Filip: Pane kolego, já vás přeruším. Požádám jednak Sněmovnu o klid a jednak bych vás chtěl upozornit, že navrhujete i body, které ve schůzi již nejsou, protože byly projednány na jiných mimořádných schůzích. Učinil jste tak již podruhé a rád bych tedy, jestli jste si dobře připravoval to své vystoupení, abyste tak učinil u těch bodů, které byly projednány na mimořádných schůzích. Děkuji vám.

Prosek: Vážený pane místopředsedo, děkuji především kolegyním poslankyním a kolegům poslancům za tu trpělivost a kázeň, kterou v průběhu mého návrhu věnují těmto návrhům a jejich projednávání. Rovněž děkuji vám za vaši poznámku, nicméně formálně body jsou v pořadu schůze, této řádné 67. schůze, a tudíž navrhuji, aby byly z toho pořadu vyškrtnuty. Pokud vám to přijde jako pouhá formalita, tím lépe a tím snáze nepochybně budou mé návrhy získávat podporu ze strany Poslanecké sněmovny.

Takže dovolte, dámy a pánové, abych dále navrhl vyřadit z jednání 67. schůze bod 45. Jde o Návrh poslanců Jaroslava Fialy, Marka Bendy, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, sněmovní tisk 960 v prvém čtení.

Návrh přesněji definuje postavení nezávislého kontrolního úřadu a rozšiřuje jeho pravomoci. Vláda například doporučuje zpřesnit formulace, upravit otázku odvolatelnosti prezidenta a viceprezidenta a doporučuje dlouhou legisvakační lhůtu.

Rovněž navrhuji, dámy a pánové, abychom z pořadu 67. schůze vyřadili bod 46. Jde o Návrh poslanců Robina Böhnische, Lubomíra Zaorálka, Martina Bursíka, Libora Ambrozka, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak jak je navrhováno ve sněmovním tisku 982.

Tento návrh bychom měli projednávat v prvém čtení. Navrhovatelé navrhují, aby Česká republika snížila emise skleníkových plynů v roce 2005, považte o plných 50 % ve srovnání s rokem 2010 s tím, že pokud mezinárodní úmluvy stanoví ještě přísnější kritéria, bude se postupovat podle nich. Navrhovatelé dále zavádějí tak říkajíc zelené pětiletky, aby v průměru za pětileté období došlo k průběžnému ročnímu snížení emisí skleníkových plynů v přepočtu na kysličník uhličitý nejméně o 2,3 mil. tun. K tomuto návrhu nemohla vláda vydat jiné než nesouhlasné stanovisko.

Dále mi, dámy a pánové, dovolte navrhnout, abychom z pořadu 67. schůze vyřadili také bod 48. Jedná se o Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů. Jedná se o sněmovní tisk 994 v prvém čtení.

Opakovaně podávaný návrh a diskusi na téma lobbingu jsme také již opakovaně na půdě Poslanecké sněmovny vedli. Byl vrácen k dopracování 30. září. Návrh zákona o lobbingu předpokládá, že tato činnost bude zapsána v seznamu lobbistů při Ministerstvu vnitra, že lobbista bude muset čtvrtletně informovat Ministerstvo vnitra o veškerých svých lobbistických kontaktech a o svých klientech a stejně tak veřejný funkcionář, například poslanec, či člen vlády, bude muset čtvrtletně pod sankcí oznámit Ministerstvu vnitra svůj pracovní program za předchozí čtvrtletí, ve kterém budou muset být uvedena data a místa schůzek s lobbisty, včetně uvedení obsahu takového jednání.

Nově se pak navrhuje, aby zákonu o střetu zájmů podléhali i asistenti poslanců a senátorů. Také se nově navrhuje, aby návrhy zákonů a pozměňovacích návrhů obsahovaly jména všech spolupracovníků, kteří se na jeho tvorbě podíleli. Jak je vám jistě známo, k tomuto návrhu vyjádřila vláda vedená Janem Fischerem nesouhlas. Vláda opakovaně deklaruje snahu legalizovat lobbing a regulovat jej. Zcela však odmítá způsob navrhovaný v tomto tisku. Odmítá navrženou koncepci úpravy lobbingu, kde je navrhován jako uskutečnění kontaktu lobbisty s veřejným funkcionářem a nikoliv jako činnost zaměřená k prosazení zájmu lobbisty, či jeho klienta. Vláda ovšem upozorňuje na fakt, který je nám obecně známý, že poslanci a senátoři se slibem zavazují konat v zájmu všeho lidu.

Dále navrhuji, abychom z pořadu 67. schůze vyřadili bod 49. Jde o Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno ve sněmovním tisku 995. Návrh bychom měli projednat v prvém čtení.

Připomínám, že jde o zavedení povinnosti uvádět u každého pozměňovacího návrhu seznam všech spolupracovníků podle návrhu zákona o lobbingu, jak jsem se o něm zmínil, ke sněmovnímu tisku 994 v předchozím navrhovaném bodě.

Stanovisko vlády k tomuto návrhu je nesouhlasné, podobně jako k předchozímu návrhu, sněmovnímu tisku 994, s nímž tento návrh bezprostředně souvisí.

Milé dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych taktéž navrhl vyřadit z pořadu 67. schůze návrh poslanců Jana Hamáčka, Jiřího Petrů a Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno ve sněmovním tisku číslo 996.

Tento návrh bychom měli projednávat v prvém čtení. Připomínám, že se jedná o návrh, aby Státní fond rozvoje bydlení mohl poskytovat nezaměstnaným úvěr na splácení úvěrů u bank, pokud budou tito nezaměstnaní vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Vláda ČR vedená Janem Fischerem nemohla jinak, než vyjádřit k tomuto návrhu nesouhlas. Vláda se samozřejmě domnívá, že s přihlédnutím k aktuální ekonomické situaci by neměl stát zvýšenou měrou finančně podporovat vlastnické bydlení. Rovněž má vláda k tomuto návrhu řadu legislativních připomínek.

Dámy a pánové, dovolte mi dále, abych navrhl a získal podporu pro vyřazení bodu číslo 52 z pořadu 67. schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se tentokrát o návrh poslankyň Kateřiny Konečné a Zuzky Bebarové-Rujbrové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých dalších zákonů, jak je uvedeno ve sněmovním tisku číslo 983. Měli bychom projednat tento návrh v prvém čtení, dokonce k němu vyslovit souhlas již v prvém čtení podle § 90 odst. 2, jak navrhují navrhovatelky.

Jenom připomínám, že návrh poslankyň Kateřiny Konečné a Zuzky Bebarové-Rujbrové navrhuje převedení Archivu bezpečnostních složek do Národního archivu do července 2010, namísto do roku 2030, jak předpokládá platný zákon 181/2007 Sb. Cílem tohoto návrhu je zabránit nebo alespoň zkomplikovat Ústavu pro studium totalitních režimů publikovat materiály z tohoto archivu. Rovněž k tomuto návrhu vyjádřila vláda nesouhlas. Upozorňuje, že přesunem Archivu bezpečnostních složek do Národního archivu by se nijak nesnížily pravomoci Ústavu pro studium totalitních režimů s těmito archiváliemi nakládat.

Rovněž navrhuji, milé dámy, vážení pánové, abychom z pořadu 67. schůze Poslanecké sněmovny vyřadili bod číslo 53. Tentokrát jde o návrh kolegů poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Pavla Kováčika, Josefa Vondrušky, Milana Bičíka, Soni Markové, Zdeňka Maršíčka, Josefa Šenfelda a Petra Braného na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, sněmovní tisk 795. Tento poslanecký návrh bychom měli projednávat rovněž v prvém čtení.

Navrhovatelé navrhují, aby mandát poslance, jednoduše řečeno, patřil straně. Je namířen proti tzv. odpadlíkům. Nejvyšší soud by je mohl zbavit mandátu s možností odvolání k Ústavnímu soudu. Připomínám, že podle mého názoru, pane poslanče Škromachu, je návrh v přímém rozporu s článkem 26 ústavy, a tudíž vláda nemohla, dámy a pánové, učinit jinak, než vyjádřit i k tomuto návrhu nesouhlas.

Dále navrhuji, abychom z pořadu 67. schůze vyřadili bod číslo 55. Jedná se o návrh poslankyň a poslance Kateřiny Konečné, Soni Markové a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Jde o sněmovní tisk číslo 944 v prvém čtení.

Připomenu jenom velmi stručně, že návrh zpřesňuje úpravu lékařské služby první pomoci a navrhuje vyšší zainteresovanost krajů, vyšších samostatných celků. Rovněž k tomuto návrhu, dámy a pánové, vyjádřila vláda ČR nesouhlas, a to proto, že je podle jejího názoru v rozporu s ústavou a Listinou základních práv a svobod, odebírá krajům pravomoc regulovat problematiku vyhláškou a také nepřihlíží k reálným možnostem nestátních zdravotnických zařízení.

Dovolte mi, abych dále navrhl vyřadit z pořadu jednání 67. schůze Poslanecké sněmovny bod uvedený pod číslem 56. Jde o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních.

Také navrhuji vyřadit z pořadu 67. schůze bod číslo 57, a to vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak jak je uvedeno ve sněmovním tisku 1025, který bychom měli projednávat v prvém čtení.

Já poprosím pana místopředsedu, aby mě případně opravoval, pokud by zjistil v mých návrzích nějaký nesoulad.

Filip: Zatím je to v souladu.

Prosek: Děkuji vám. Posílil jste tím mé sebevědomí. Rovněž navrhuji, dámy a pánové, abychom vyřadili z dnešního pořadu jednání 67. schůze vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., tzv. daňový řád. Jedná se o zákon o tzv. protikorupčních opatřeních. K podobným opatřením se vedla obsáhlá diskuse na mimořádných schůzích Sněmovny v tomto týdnu.

Připomínám, že jde o sněmovní tisk č. 1015, který bychom měli projednat v prvém čtení. Jde o známý protikorupční balíček zpracovaný ministrem vnitra panem Martinem Pecinou. Jak známo, zavádí institut korunního svědka, institut protikorupčního agenta, využití odposlechů a přístup k informacím z daňového řízení. Velmi podrobně jsme k němu vedli obsáhlou diskuzi k těmto návrhům.

Rovněž mi, dámy a pánové, dovolte, abych dále navrhl vyřadit z pořadu 67. schůze Poslanecké sněmovny také bod 86. Jedná se o návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tak jak je uvedeno ve sněmovním tisku č. 788. Jednalo by se o třetí čtení tohoto návrhu.

Návrh na přechod proplácení náhrady mzdy za pracovní dny a placené svátky na dny kalendářní a návrh na zrušení karenční třídenní lhůty v případě dočasné pracovní neschopnosti získal, a nemohl jinak, odmítavé, zamítavé stanovisko vlády České republiky.

Dovolte mi dále, dámy a pánové, abych navrhl vyřadit z pořadu 67. schůze bod č. 87. Jedná se o návrh poslanců Soni Markové, Milana Bičíka, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Milady Halíkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, tak jak je uvedeno ve sněmovním tisku 793. Návrh bychom měli projednávat ve třetím čtení. Jak je vám známo, jedná se o návrh na zrušení stropu při platbě zdravotního pojištění pro osoby s vyššími příjmy. Rovněž u tohoto návrhu sněmovní tisk 793 nemohla vláda konat jinak, než aby k němu vyjádřila nesouhlas.

Rovněž navrhuji, abychom z pořadu 67. schůze vyřadili bod č. 88. Jedná se o návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Jde o sněmovní tisk č. 798 ve třetím čtení. Jde o zrušení stropu při platbě pojistného na sociální zabezpečení. Také k tomuto návrhu z pochopitelných obav o zvýšení schodku státního rozpočtu a deficitu veřejných financí vyjádřila vláda vedená premiérem Janem Fischerem nesouhlas.

Milé dámy, vážení pánové, dovolte mi také, abych navrhl vyřadit z pořadu 67. schůze bod 89. Je to návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a Petra Rafaje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno ve sněmovním tisku č. 808. Měli bychom ho projednávat ve třetím čtení. Jedná se o návrh na stanovení horní hranice výše úroků u spotřebitelských úvěrů. Také k tomuto návrhu vyjádřila vláda České republiky nesouhlas.

Navrhuji dále, abychom z pořadu 67. schůze vypustili bod č. 90. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 892. Jednalo by se o třetí čtení tohoto návrhu.

Dále navrhuji, abychom vyřadili z pořadu 67. schůze také bod 92, jímž je návrh poslanců Lenky Mazuchové, Zdeňka Škromacha, Ivany Levé, Miroslava Opálky, Jaroslava Krákory, Bohuslava Sobotky, opravuji, návrh poslankyně Lenky Mazuchové, poslance Zdeňka Škromacha, poslankyně Ivany Levé, poslance Miroslava Opálky, poslance Jaroslava Krákory, poslance Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o třetí čtení sněmovního tisku č. 670. Jde o návrh o přiznání nároků na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro výkon pěstounské péče.

Rovněž navrhuji, abychom z pořadu 67. schůze vyřadili bod označený jako bod 93. Tentokrát jde o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb., sněmovní tisk 785.

A také navrhuji, abychom vyřadili z projednávání bodu č. 94, vládní návrh zákona o České národní bance /sněmovní tisk 800/, který bychom měli projednávat ve třetím čtení.

Rovněž navrhuji, abychom vyřadili z pořadu jednání 67. schůze Poslanecké sněmovny bod č. 96. Jde o vládní návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, jak je uvedeno ve sněmovním tisku 857, který bychom měli projednávat ve třetím čtení.

Dámy a pánové, dovolím si ještě navrhnout, abychom vyřadili z pořadu 67. schůze bod č. 98. Jde o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 959/.

Dovolte mi pokračovat ve svých návrzích na vyřazení z pořadu 67. schůze také bodem 99. Jde o návrh poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jde o sněmovní tisk č. 939, který bychom měli projednávat ve třetím čtení.

Návrh uvažuje se zrušením části tzv. Janotova balíčku v oblasti peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Stanovisko Fischerovy vlády k tomuto návrhu je nesouhlasné.

Promiňte, pane místopředsedo, máte nějaký dotaz k těm návrhům? Nebo komentář?

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek (ČSSD): Jenom jsem se chtěl zeptat, jestli jste taky vyřazoval body 92, 93.

Prosek: Já tedy si je dovolím ještě zopakovat. Ano. Já nevím, kam až se mám, pane předsedající, vrátit. Já třeba začnu těmi návrhy zákonů ve třetím čtení.

Zaorálek: Nemusel jste, mně stačilo odpovědět na tu otázku, jestli body 92, 93 byly mezi těmi, které jste navrhoval vyřadit.

Prosek: Bod číslo 92 je návrh poslanců Lenky Mazuchové, Zdeňka Škromacha -

Zaorálek: To vím. Jde o to, jestli ho chcete vyřadit. Já vím, čí je to návrh, ale jenom mě zajímalo, jestli ho chcete vyřadit.

Prosek: Ano, vyřadit. Možná jsem se zmýlil, že již vyřazen byl, ale navrhuji vyřadit.

Zaorálek: To nevadí. Můžeme klidně znova. A 93 tedy taky chcete, i kdyby byl vyřazen, tak znova, říkáte.

Prosek: Ano, rovněž bod 94, bod 96, bod 98.

Zaorálek: Výborně. Mně je to jasné, všechno vyřadit. A prosím vás, budete chtít pravděpodobně hlasovat o každém zvlášť, předpokládám.

Prosek: Já to určitě navrhnu, až dokončím svůj návrh na vyřazení bodů z pořadu.

Zaorálek: Aha, tak to ještě není konec. Chvilku jsem si myslel, že ten 99. je poslední, ale není tomu tak.

Prosek: Bohužel tomu není tak, pane předsedající. Mohu pokračovat?

Zaorálek: Já si myslím, že kolegové vám k tomu rádi vytvoří prostředí, abyste to dokončil.

Prosek: Pane místopředsedo, já si v žádném případě nestěžuji za pozornost, kterou mi kolegyně a kolegové věnují. Naopak, děkuji vám za tu trpělivost.

Prosím tedy, navrhuji dále, abychom z pořadu 67. schůze vyřadili také bod číslo 100. Jedná se o návrh dnes nepřítomného poslance Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Richarda Dolejše, Jiřiny Fialové, Borise Šťastného, Jiřího Carbola, Stanislava Grospiče, Olgy Zubové, ale také Jana Klase, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno ve sněmovním tisku č. 749, který bychom měli projednat ve třetím čtení. K tomuto návrhu, jak se dalo očekávat, vyjádřila vláda rovněž nesouhlas.

Dále, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl vyřadit z pořadu 67. schůze bod uvedený pod číslem 101. Jde o návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíle, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování, sněmovní tisk číslo 791 ve třetím čtení. Navrhuje se, aby také zahrádkáři měli svůj vlastní zákon, s čímž ani vláda Jana Fischera nesouhlasí.

Dámy a pánové, dovolte mi dále, abych navrhl vyřadit z pořadu 67. schůze také bod 102. Jde o návrh poslanců Františka Bublana, Vítězslava Jandáka, Ireny Kočí a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 18/1999 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, tzv. atomový zákon, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak jak je uvedeno ve sněmovním tisku 831, který bychom měli projednávat ve třetím čtení. Jenom připomenu, že návrh otevírá možnost kompenzovat obcím nacházejícím se v blízkosti jaderných zařízení rizika plynoucí z provozu těchto zařízení. Ve druhém čtení se k této problematice pak připojilo i řešení, jak si vzpomenete, trestnosti, změny trestního zákoníku, v níž by byl stanoven jako skutková podstata trestného činu ohrožení letového provozu laserovými zařízeními. K tomuto sněmovnímu tisku 831 rovněž vláda České republiky vyjádřila nesouhlas.

Dámy a pánové, dále navrhuji, abychom vyřadili z pořadu jednání 67. schůze také bod číslo 103. Jde o návrh poslanců Jiřího Paroubka, Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o jednorázovém příspěvku k důchodům, jak je uvedeno ve sněmovním tisku č. 940. Jde o třetí čtení tohoto tisku. Navrhovatelé navrhují, aby důchodci obdrželi v červnu 2010 jednorázový příspěvek k důchodu ve výši 2400 korun, což by zatížilo státní rozpočet v roce 2010 částkou vyšší než 5 miliard korun.

Rovněž, dámy a pánové, navrhuji, abychom vyřadili z pořadu 67. schůze také bod číslo 104. Jde o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., dle sněmovního tisku 833.

Pane předsedající, připomínají mi kolegové, že v tuto chvíli není přítomen jednání Poslanecké sněmovny žádný z místopředsedů vlády České republiky.

Zaorálek: Pane kolego, místopředseda Filip se už zhroutil a pan ministr Kohout mě požádal, kdyby si mohl aspoň vykouřit cigaretu. Já jsem mu to dovolil. Je tady ovšem poblíž, poslouchá bedlivě to vaše vystoupení a říkal, že okamžitě je připraven se vrátit, jestli tedy byste mu dovolil tu cigaretu aspoň, on se určitě rychle vrátí.

Prosek: Rozhodně. Já jsem vnímán jako ten nejklidnější a nejvíce kompromisu přístupný poslanec, takže nenamítám nic proti tomu, aby pan místopředseda vlády kouřil. Ale on projevil o mé návrhy mimořádný zájem a dokonce je v průběhu mého navrhování s panem kolegou Tošovským komentovali, tak mně by bylo líto, kdyby přišel o ty návrhy. Já si dovolím poprosit vás, pane místopředsedo, abyste mně napověděl, u kterého návrhu jsem právě skončil.

Zaorálek: Právě naposledy jste vyřadil bod číslo 104.

Prosek: Já jsem rád, že vy říkáte, že jsem ho vyřadil. Byl bych skutečně rád, kdyby tomu tak bylo. Bohužel ten můj návrh ještě bude muset projít hlasováním Poslanecké sněmovny, v němž bude muset získat nadpoloviční většinu.

Zaorálek: Ta atmosféra je tady příznivá, takže pokračujte.

Prosek: Děkuji. Já si tedy dovolím, dámy a pánové…

Zaorálek: Já bych vám rád také sdělil, že - zaplať Pán Bůh - se vrátil místopředseda Filip a dokonce i ministr Kohout dokončil cigaretu, takže můžete pokračovat. Je tady plná sestava. Prosím.

Prosek: Dovolím si parafrázovat citát Rudyarda Kiplinga. Jednání sněmovny je jenom jednání sněmovny, ale dobré cigáro, to je pokouřeníčko! Dovolím si tedy, teď již vážně, pokračovat návrhem na vyřazení z pořadu jednání 67. schůze, a to navrhnout vyřadit bod 105. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzv. vodní zákon, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, jak je navrhováno ve sněmovním tisku 895, který bychom měli projednávat ve třetím čtení. Novela odstraňuje některé nedostatky zjištěné při uplatňování zákona a zavádí nová, přísnější pravidla ochrany zdrojů vody.

Rovněž, dámy a pánové, si dovolím navrhnout, abychom vyřadili z pořadu 67. schůze také bod 106. Jde o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, obsažený ve sněmovním tisku č. 925, který bychom měli projednávat ve třetím čtení. Návrh na zrušení omezení cizince nabývat v České republice pozemky.

Rovněž navrhuji, abychom vyřadili z pořadu jednání této schůze bod č. 107. Jde o poslanecký návrh poslankyň a poslanců: Zuzky Bebarové Rujbrové, Miloslavy Vostré, Kateřiny Konečné, Milana Bičíka, Soni Markové, Marty Bayerové, Josefa Šenfelda, Ivany Levé a také Milady Halíkové na vydání zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům, dle sněmovního tisku č. 539, který bychom měli projednávat ve třetím čtení. Jedná se o návrh na poskytování půjček mladým manželům do třiceti let na pořízení bytu s úročenou půjčkou ve výši 3 % a na zařízení bytu do celkové výše 100 tis. Kč s úrokem ve výši 6 %, jak už jsem uváděl ve druhém čtení. K tomuto bodu vláda samozřejmě vyslovila nesouhlas.

Rovněž mi dovolte, abych navrhl vyřadit z pořadu 67. schůze Poslanecké sněmovny bod 108. Jde o návrh poslankyně Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jde o sněmovní tisk č. 570, který bychom měli projednat ve třetím čtení. Již ve svém návrhu na vyřazení tohoto bodu z druhého čtení jsem uvedl, nyní tedy jenom připomínám, že se jedná o celoroční zákaz jízd nákladních automobilů nad 7,5 tuny v pátek od 15. do 20. hodiny, v sobotu od 7. do 13. hodiny, o prázdninách je navrhováno tuto lhůtu prodloužit od 7. až do 19. hodiny, v neděli a ve dnech pracovního klidu by byl zákaz jízdy nákladních automobilů zakázán od nulté hodiny noční do 22. hodiny večerní. Předkladatelka navrhuje možnost, aby z důvodu zvláštního zřetele bylo možné udělit výjimku ze zákazu jízdy. Rovněž jenom stručně připomenu, co jsem již zmínil, když jsem navrhoval vyřadit tento tisk ve druhém čtení z pořadu jednání 67. schůze, že předkladatelka také navrhuje sankce za porušení tohoto zákazu, a to pro firmy od 100 tisíc Kč do 1 milionu Kč a pro řidiče od 2500 Kč do výše 100 tisíc Kč.

Dovolte, abych obrátil vaši pozornost k dalšímu návrhu na vyřazení bodu označeného jako 109 pořadu 67. schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se tentokrát o návrh poslanců: Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů, sněmovní tisk 631. Tentokrát jde o třetí čtení. Opět jenom velmi stručně, tak jak jsem již učinil ve svém návrhu na vyřazení tohoto tisku z druhého čtení, připomenu, že k tomuto návrhu vydala vláda nesouhlas mimo jiné proto, jestli si vzpomínáte, že by přijetí návrhu zkomplikovalo postavení České republiky v případném řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve věci stížnosti majitelů domů. Návrh navíc zavádí regulaci také pro všechna bytová družstva, včetně těch, kde již neexistuje.

Ještě bych si dovolil navrhnout vyřadit z pořadu 67. schůze bod č. 110. Jde o návrh poslanců: Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase, Petra Bratského, Karla Šplíchala, Vlasty Parkanové a dalších, na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, významných dnech a dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, tak jak je navrhováno ve sněmovním tisku č. 640, tentokrát jde o třetí čtení tohoto návrhu na vyslovení souhlasu s tím, aby 30. červen byl Dnem odchodu okupačních armád z území tehdejší České a Slovenské Federativní Republiky. Tolik k návrhu na bod 110.

Nicméně dále navrhuji, abychom z pořadu schůze Poslanecké sněmovny, která má číslo 67, vyřadili také bod zařazený do pořadu jako bod č. 111. Jedná se o návrh poslanců: Františka Bublana, Jeronýma Tejce, Václava Klučky, Richarda Dolejše, Juraje Ranince, Zdeňka Maršíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, dle sněmovního tisku 675/1, který bychom měli projednat ve třetím čtení. Opět mi dovolte jenom velmi stručně připomenout to, co jsem poněkud obsáhleji již odůvodnil, když jsem navrhoval vyřadit tento sněmovní tisk z druhého čtení z pořadu 67. schůze.

Jedná se o návrh, který zruší služební poměr na dobu určitou. V podstatě ruší přímo neplacenou dobu přesčas ve výši 150 hodin za rok, zvyšuje jednorázové odškodnění rodině a prodlužuje přechodné období, v němž si mohou odcházející příslušníci vybrat nároky podle staré platné a nově navrhované právní úpravy.

Dámy a pánové, dále navrhuji vyřadit z pořadu 67. schůze bod 113. Tentokrát se jedná o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a také zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 683, který bychom měli projednávat ve třetím čtení.

Rovněž navrhuji vyřadit z pořadu 67. schůze bod číslo 114 - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dle sněmovního tisku 696, ve třetím čtení. Jak je vám známo, návrh upravuje evidenci vojenských letadel, ověřování technické způsobilosti vojenské techniky atd.

Dovolte mi, milé dámy a vážení pánové, návrh ještě obohatit o vyřazení bodu číslo 115 z pořadu 67. schůze. Jde o návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky, na vydání zákon, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů. Jde o sněmovní tisk 727 ve třetím čtení. Jistě si vybavíte debatu nad tímto návrhem, aby státní energetickou koncepci neschvalovala vláda, ale na její návrh Poslanecká sněmovna. Jistě máte na zřeteli také skutečnost, že k tomuto návrhu vyslovila vláda České republiky nesouhlas.

Také ovšem navrhuji vyřadit z pořadu 67. schůze Poslanecké sněmovny bod číslo 116. Jedná se o návrh poslanců Milana Bičíka, Alexandera Černého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jde o sněmovní tisk číslo 729 ve třetím čtení. Návrh poslanců směřuje k tomu, aby Poslanecká sněmovna mohla svým usnesením projednání některých zpráv, informací a návrhů svěřit ke komplexnímu projednání některému ze svých výborů a neprojednávat je již v plénu. Rovněž k tomuto návrhu vyjádřila vláda České republiky svůj souhlas.

Dámy a pánové, nedá mi to, aby nenavrhnul ještě alespoň jeden bod vyřadit z pořadu jednání této schůze. Jedná se o návrh poslanců Ivany Levé, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Milana Bičíka, Soni Markové, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 348 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno ve sněmovním tisku 730. Jedná se o třetí čtení, jak jsem již stručně odůvodnil při návrhu na vyřazení tohoto sněmovního tisku z pořadu jednání ve druhém čtení. Jedná se o návrh na zvýšení násobku životního minima.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám upřímně z celého srdce poděkoval za pozornost, kterou jste věnovali mým návrhům. Na počátku svých návrhů jsem vás upozornil na to, že to nebude příjemné a že mne nebudete mít rádi. Já z výrazu vašich tváří cítím, že to neberete osobně a za to jsem vám velmi vděčný. Děkuji vám.

Předseda PSP Miloslav Vlček (ČSSD): Děkuji, pane poslanče. Nyní mám v plánu vyhlásit přestávku, svolat grémium, ale před tím ještě pan poslanec Kováčik nám chce něco sdělit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Pavel Kováčik (KSČM): Pane předsedo, děkuji za slovo. Paní a pánové, myslím si, že tento způsob projednávání bodů v Poslanecké sněmovně našeho programu nám daňoví poplatníci nemohou odpustit. Je třeba, abychom se dohodli na možném dalším postupu. Protože pan kolega Prosek tady sdělil, že je přístupen kompromisu, jeden mu nabízím. Navrhuji, aby hlasováním byly vyřazeny všechny ostatní body k tomu, co načetl pan Prosek, které ještě pan Prosek nestačil načíst, to znamená všechny dosud neprojednané body této schůze.

Současně žádám o to, aby jednotlivé politické strany zvážily, jestli je třeba takovýmto způsobem dávat najevo naší veřejnosti, že Poslanecká sněmovna není schopna na čemkoli usnést. Přitom jsou tady záležitosti, které jsou věcné a které nesnesou už příliš velkého odkladu.

Doporučuji, abychom postupovali dál tak, že se sejdou předsedové politických stran s předsedou vlády a u kulatého stolu by se dohodli na dalším postupu. Myslím si, že my bychom se teď měli dohodnout na dalším postupu, a proto navrhuji svolání politického grémia teď hned. Děkuji.

    Diskuse