Koaliční smlouva ČSSD, ANO a KDU-ČSL (2)

Redakce DR

Sociální demokraté, hnutí ANO a lidovci zveřejnili finální verzi kolaiční smlouvy. Zveřejňujeme její plné znění.

1.9 Demokratický právní stát

Smluvní strany se zavazují rozvíjet právní stát a demokracii důsledným dodržováním dělby moci zákonodárné, výkonné a soudní a zvyšováním spoluúčasti občanů na správě věcí veřejných.

1.9.1 Podpora demokracie a základních lidských práv

Předložíme návrh ústavního zákona o obecném referendu na základě lidové iniciativy, který umožní občanům konání referenda o zásadních otázkách fungování státu. Ústavním zákonem bude zároveň stanoven výčet otázek, k nimž nelze referendum vyhlásit. V rámci úspor budeme podporovat společné konání voleb a referend v jedné volební místnosti.

Prosadíme naplnění ústavně garantovaného práva na právní pomoc uzákoněním nového systému poskytování bezplatné právní pomoci lidem, kteří si ji nemohou obstarat sami v důsledku své sociální situace.

Prosadíme novelizaci Ústavy ČR, která v návaznosti na zavedení přímé volby prezidenta zpřesní práva a povinnosti jednotlivých ústavních aktérů v zájmu uchování parlamentního charakteru české demokracie založené na svobodné soutěži politických stran.

1.9.2 Kvalitní legislativa

Smluvní strany se zavazují zajistit dostatečné podmínky pro přípravu kvalitních právních předpisů mimo jiné zvýšením kvality dopadových analýz nově předkládaných norem a řádným převáděním unijního práva.

Podpoříme projekt elektronické sbírky zákonů dostupné každému občanu na internetu.

1.9.3 Samospráva a nezávislost justice

Předložíme návrhy na zřízení samosprávy justice za účelem zajištění co nejvyšší nezávislosti, efektivnosti a odpovědnosti soudního rozhodování.

Prosadíme nový zákon o státním zastupitelství, který zajistí nezávislost státních zástupců při vyšetřování trestných činů, mj. stanovením pevného funkčního období pro vedoucí státní zástupce a omezením možnosti jejich odvolání na přesně stanovené důvody a na rozhodnutí nezávislého kárného senátu. Součástí nové legislativy bude i vytvoření systémových a organizačních předpokladů pro specializaci v boji se závažnou hospodářskou a finanční kriminalitou a všemi podobami organizovaného zločinu včetně korupce.

1.9.4 Trestní právo a trestní politika

Prosadíme právní úpravu trestního řízení směřující k zajištění spravedlivého, účinného a rychlého projednání trestních věcí včetně účinnějších možností zabavovat výnosy trestné činnosti. Veškeré změny trestního procesu by měly důsledně zohledňovat zásadu veřejnosti trestního řízení všude, kde je to z povahy věci možné. Maximálně podpoříme účinnou aplikaci právních předpisů k ochraně a odškodňování obětí trestné činnosti.

Změníme trestní politiku s cílem omezit trestnou činnost i její recidivy. Je třeba posílit preventivní programy, zreformovat vězeňství, zefektivnit programy zacházení s odsouzenými, zajistit práci pro co největší počet vězňů, a tím i řešit jejich zadluženost.

Posílíme roli mediační a probační služby při využívání alternativních forem trestání a přísné kontrole plnění podmínek podmíněného propuštění, pomoc vězňům před propuštěním i při návratu do běžného života v zájmu předcházení recidivy trestné činnosti.

Prosadíme pořízení elektronického monitorovacího systému, který by levně a spolehlivě zajišťoval kontrolu odsouzených k domácímu vězení a ve vhodných případech nahradil vazbu. Jedním z klíčových hledisek při rozhodování o podmíněném propuštění odsouzených musí být jejich snaha odškodnit oběť své trestné činnosti.

Zpřesníme a zpřísníme zákon o trestněprávní odpovědnosti právnických osob, aby obsahoval všechny hospodářské trestné činy.

1.9.5 Exekuce pod kontrolou a boj s lichvou

Prosadíme pravidla, která posílí dozor soudu nad činností exekutorů a znemožní zneužívání exekucí a vymáhání dluhů. Exekutoři nesmějí být vzájemně si konkurujícími podnikateli usilujícími o získání co nejvíce exekucí. Má jít o zástupce státu objektivně vykonávající právo a šetřící práva jak věřitele, tak dlužníka. Proto prosadíme podstatné snížení nákladů vymáhání pohledávek a exekucí, a tím i celkovou výši dluhů, zejména omezením nákladů právního zastoupení u malých (tzv. bagatelních) pohledávek a pohledávek veřejného sektoru. Náklady exekuce a odměna exekutora musí odpovídat skutečnému výkonu exekutora a jeho zaměstnanců. Exekuce podle exekučního řádu bude nepřípustná ve všech případech, kdy je možno splnění povinnosti vymáhat ve správní exekuci.

Smluvní strany se zavazují prosadit limit celkové výše úroků, zákonných sankcí a smluvních sankcí u peněžních závazků, který bude odvozený od výše zákonného úroku z prodlení.

1.9.6 Civilní právo a nový občanský zákoník

Konstatujeme, že nový občanský zákoník (NOZ) je kvůli způsobu svého projednání a nedostatečnému prostoru pro přípravu na jeho aplikaci hrozbou pro právní jistotu obyvatel České republiky. Smluvní strany jsou si vědomy, že žádným z možných ústavně konformních postupů není možné stihnout schválení zákona o odložení účinnosti nového občanského zákoníku a navazujících předpisů do konce roku 2013. Smluvní strany se proto zavazují zajistit průběžnou analýzu aplikace NOZ od prvního dne jeho účinnosti a v návaznosti připravit potřebné právní úpravy odstraňující hlavní problémy aplikace nové kodifikace civilního práva.

Provedeme revizi civilního řízení a v návaznosti předložíme právní úpravu zajišťující zrychlení soudního řízení.

1.9.7 Rekonstrukce státu a opatření proti korupci

Předložíme legislativní návrhy k řešení témat iniciativy Rekonstrukce státu.

Předložíme novelu zákona o střetu zájmů, která zavede elektronické vyplňování a zveřejňování majetkových přiznání politiků. Majetkové přiznání se bude podávat i ke dni nástupu do funkce.

Předložíme návrh zákona, který vedle akcií na majitele zajistí transparentnost vlastnictví i u společností s akciemi na jméno a umožní oprávněným státním orgánům zjistit majitele akcií společnosti po celou dobu její existence.

Předložíme zákon o centrálním registru všech smluv uzavřených veřejnou správou nad určitý minimální finanční limit, zveřejnění se nebude týkat citlivých dat (osobní údaje, obchodní tajemství apod.). Tento registr bude dostupný na internetu.

Vytvoříme závazné standardy pro nominaci zástupců státu do obchodních společností a státních podniků.

Předložíme návrh na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat veškeré výdaje veřejných rozpočtů při současném odstranění duplicit kontrolních systémů.

Podpoříme centrální nákupy a elektronické aukce ve veřejném sektoru. Zamezíme plýtvání v oblasti zadávání služeb veřejnou správou a omezíme reklamní činnost státních a polostátních firem tak, aby to neohrozilo jejich konkurenceschopnost.

Zpřísníme systém financování politických stran zavedením výdajového limitu pro volební kampaně a uzákoněním limitu pro dary od fyzických a právnických osob. Strany musejí být závislé na voličích, ne na komerčních sponzorech. Veškeré příjmy a výdaje volebních kampaní musí jít přes transparentní účty.

Zasadíme se o vytvoření závazných standardů pro nominaci zástupců státu do obchodních společností a státních podniků včetně stanovení zásad pro odměňování jejich managementu.

Smluvní strany se zavazují přijmout legislativní řešení ochrany oznamovatelů korupce (whistleblowerů).

1.10 Kvalitní a transparentní veřejná správa

Smluvní strany považují kvalitní, transparentní a korupci odolávající veřejnou správu za základ dobrého fungování státu, jehož posláním je služba občanům a obhajoba veřejného zájmu.

Prosadíme přijetí funkčního a kvalitního zákona o státní službě. Tento zákon musí zajistit plné odpolitizování státní správy, jasně definovat kritéria pro přijímání a odměňování úředníků, vytýčit podmínky kariérního postupu a zajistit vysokou úroveň vzdělanosti úředníků.

Prosadíme důsledné dodržování principu transparentnosti činnosti veřejné správy, průhlednosti procesů a rozhodování o penězích daňových poplatníků. Zaměříme se na revizi legislativy v oblasti rozpočtových pravidel a vnitřního řídícího a kontrolního systému veřejné správy, který nahradí nefunkční finanční kontrolu a nedostatečnou působnost NKÚ. Využijeme veškeré možnosti k zamezení dalšího nadměrného zadlužování obcí.

Zajistíme efektivitu využívání lidských zdrojů ve veřejné správě - zamezíme nadužívání externích služeb na zajištění základních úkolů veřejné správy.

Využijeme veškerých možností, které nám moderní technologie dávají k zavedení procesních modelů agend veřejné správy - zjistíme, kolik nás provoz státní správy v území stojí a stanovíme standardy financování.

Zavedeme elektronizaci daňových dokladů a elektronizaci fakturace pro instituce státní správy a jejich dodavatele.

Zrevidujeme efektivitu procesu zadávání veřejných zakázek.

Prověříme dosavadní systém e-Governmentu, jeho funkčnost a dopad na ulehčení života běžného občana. Posílíme centralizaci v oblasti ICT. Zpracujeme novou koncepci řízení veřejných investic do ICT, e-Governmentu a podpory informační společnosti s cílem zlepšit efektivitu veřejných výdajů. K tomuto účelu obnovíme činnost rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.

Prosadíme konec anonymity příjemců dotací a společností obchodujících se subjekty veřejné správy. Právnické osoby s anonymními vlastníky, které nerozkryjí kompletní vlastnickou strukturu, nebudou mít přístup k veřejným zakázkám, drobným nákupům, dotacím, návratné finanční výpomoci, úvěru z veřejného rozpočtu a majetku státu, obce nebo kraje. Stejný požadavek bude uplatňován i na jejich subdodavatele. Informace o vlastnické struktuře budou zpřístupněny veřejnosti s výjimkou zákonem stanovených omezení.

Prověříme, jakým způsobem bylo naloženo se závěry nesčetných auditů, které byly provedeny a draze zaplaceny za účelem zefektivnění činnosti veřejné správy, zrušíme nadbytečné agendy.

1.11 Posílení vnitřní bezpečnosti země

Smluvní strany považují ochranu života, zdraví občanů a jejich majetku za klíčovou prioritu své politiky. Důraz budeme klást na další zvyšování připravenosti a akceschopnosti všech bezpečnostních složek státu.

1.11.1 Policie ČR

Zachováme základní organizační strukturu PČR — policejní prezidium, celorepublikové útvary a 14 krajských policejních ředitelství. V případě neefektivního fungování navrhneme zřízení jedné organizační složky státu (1 OSS) či úpravu současného systému v rámci PČR.

Nastartujeme nábor policistů s cílem získat kvalitní lidí a překonat generační a odbornou diskontinuitu v policejních sborech. Provedeme analýzu, která by se zabývala tzv. "policejní hustotou", zejména obsazením či typizací základních organizačních článků služby pořádkové policie. Smyslem policejní práce a náboru nových policistů není tlumení důsledků neřešených sociálních či etnických konfliktů v exponovaných regionech, ale boj s kriminalitou a její prevence.

Provedeme komplexní novelu zákona o obecní a městské policii. Obecní a městská policie by fakticky neměla nahrazovat funkci Policie ČR a měla by se více zaměřovat na bezpečnostní specifika měst a obcí.

1.11.2 Stabilizace bezpečnostních sborů

V žádném případě nepřipustíme, aby zajištění bezpečnosti v naší zemi bylo postupně privatizováno. Soukromé bezpečnostní služby nemohou a nesmí nahrazovat činnost policie a policistů. Základem pro kvalitní a profesionální činnost těchto agentur je stanovením legislativních podmínek pro jejich činnost v novém zákoně.

V reakci na nedávný vývoj a události vidíme potřebu změny v mechanismech kontroly zpravodajských služeb, kde se ukázaly nedostatečné možnosti parlamentních kontrolních orgánů. Prozkoumáme zahraniční zkušenosti s působením od parlamentu odvozeného občanského kontrolního orgánu složeného z důvěryhodných, bezpečnostně prověřených a veřejně respektovaných občanů, který by mohl doplnit dosavadní kontrolní mechanismy a provést i kontrolu vnitřní činnosti zpravodajských služeb a poskytnout informaci o tom, zda nedošlo k porušení zákona a zda služby konají podle svého poslání a zákonného určení.

V přípravě zmíněné kvalitativní změny a rozšíření kontroly tajných služeb bude prostor k diskusi a uskutečnění strukturálních změn v kompetencích, zaměření a rozdělení oblasti působností služeb směrem k větší efektivnosti a rozdělení jejich práce a odpovědnosti.

Primárním úkolem bude stabilizace bezpečnostních sborů, výchova nových odborníků a zastavení odchodů zkušených profesionálů. Mzdové prostředky, které škrtla předchozí vláda, nalezneme v úsporách v rezortu vnitra.

Podpoříme další fungování a rozvoj HZS a IZS. Zachováme finanční prostředky získané díky změně zákona o pojišťovnictví pro HZS ČR nad rámec jejich standardního rozpočtu (fond zábrany škod a platby za výjezdy k dopravním nehodám).

Prosadíme systémovou změnu v proplácení přesčasů tak, aby se povinnost sloužit ročně 150 hodin bez nároku na odměnu či náhradní volno vztahovala jen na zákonem vyhlášené krizové stavy a mimořádné události (povodně, teroristické hrozby atd.).

1.11.3 Boj s korupcí a organizovaným zločinem

Chceme razantnější boj proti organizovanému zločinu. Zasadíme se o to, aby měl obviněný povinnost prokázat původ nabytého majetku ve všech případech podezření na závažnou hospodářskou a finanční kriminalitu a organizovaný zločin (zejména daňové, korupční, drogové zločiny, obchod s lidmi apod.). V případě, že by pachatel nebyl původ svého majetku schopen prokázat, byl by mu takový majetek zdaněn.

V rámci stávající organizační struktury policie nebo případně vytvořením nového speciálního útvaru budeme identifikovat výnosy z kriminální činnosti a zabavovat je.

Skoncujeme s byznysem, který vytváří sociálně vyloučené lokality a zhoršuje bezpečnostní situaci v regionech, někteří takzvaní "podnikatelé" si z dávky na bydlení dělají vlastní byznys.

V boji proti extremismu uplatníme koncept tzv. bojovné (streitbare) demokracie (částečně převzatý z Německa, země s hlubokou a bolestnou zkušeností s extremismem), který pouze pasivně nepřihlíží demontáži demokracie a tomu, jak extremisté usilují o omezení svobody druhých, avšak omezování vlastní svobody halasně označují jako "nedemokratické".

V oblasti kriminality považujeme za výhodnější zaměření na prevenci, zejména v oblasti kriminality mladistvých. Při celkovém trendu poklesu kriminality, avšak v podmínkách nerovnoměrné úrovně bezpečnosti v různých regionech ČR, považujeme za významné koncentrovat preventivní aktivity v komplexních programech zejména do těchto regionů.

Legislativně a organizačně dořešíme zapojování dobrovolníků do širšího spektra aktivit v bezpečnostní oblasti (dobrovolní hasiči) tak, aby na tuto aktivitu nedoplácel ani zaměstnanec-dobrovolník, ani jeho zaměstnavatel.

K posílení výkonnosti policie v oblastech finanční kriminality budeme posuzovat podmínky pro obnovení činnosti Finanční policie a zároveň zajištění apolitičnosti, nezávislosti a vyšší výkonnosti Finančně analytického útvaru Ministerstva financí ČR, jehož odpovědnosti a kompetence musí být spojeny s garantovanou apolitičností, vyšší analytickou i exekutivní výkonností.

1.12 Obranyschopnost země, aktivní členství v EU a prohlubování mezinárodní spolupráce

Smluvní strany konstatují, že nezbytným předpokladem zdravého rozvoje společnosti je stabilní a bezpečné vnější prostředí. I na zdánlivě klidnou středoevropskou zemi bez zřetelných nepřátel mohou dopadnout následky nezvládání globálních hrozeb, jako jsou organizovaný zločin, terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, zhoršování životního prostředí, nestabilita globálního ekonomického a sociálního systému. Odpovědí na tyto hrozby jsou efektivní obranyschopnost země, naše aktivní členství v EU a vyšší úroveň mezinárodní spolupráce.

1.12.1 Obrana

Základem obrany území ČR je členství v NATO.

Budeme se aktivně podílet na společné bezpečnostní a obranné politice EU.

ČR bude pokračovat v budování obranných kapacit, které budou moci být v případě potřeby využity pro vojenské i civilní operace/mise NATO, EU nebo OSN, které budou vybaveny odpovídajícím mandátem.

Stabilizujeme rozpočtovou a personální situaci Armády ČR. Uvědomujeme si, že udržení našich závazků vůči kolektivní obraně v NATO a zajištění stability a bezpečnosti v přímém sousedství EU v podmínkách poklesu účasti USA bude vyžadovat posilování našich obranných schopností. To se neobejde bez úprav financování resortu obrany.

Proto chceme zavést nový způsob tvorby rozpočtového rámce resortu obrany v podobě víceletých rozpočtových výhledů, schvalovaných vládou a Poslaneckou sněmovnou. To umožní navázat alokaci zdrojů na systém střednědobého obranného plánování, a tím nastavit stabilnější a předvídatelnější prostředí pro rozvoj vojenských schopností a pořizování vojenské techniky, což povede ke zvýšení efektivity.

Zavazujeme se zajistit ochranu i obranu vzdušného prostoru České republiky vlastními prostředky.

S cílem dosáhnout maximální efektivity a dodržování zákonnosti podrobíme revizi systém zadávání veřejných zakázek v rezortu obrany a bude poskytnuta maximální součinnost při vyšetřování podezřelých zakázek z minulosti.

Budeme usilovat o vytváření sdílených kapacit, sil a prostředků hlavních složek bezpečnostního systému (armáda, policie, hasiči) s cílem dosáhnout co největší účinnosti při prevenci a odstraňování následků katastrof a živelných pohrom.

Znovu posoudíme otázku optimalizace vojenských újezdů.

1.12.2 Evropská unie

Smluvní strany konstatují, že výrazem národního zájmu ČR je aktivní členství naší země v EU usilující o úspěšné pokračování procesu evropské integrace. Chceme se podílet na dalším rozvoji EU, v níž budeme respektovat sociálně-tržní a kulturní rozmanitost Evropy. Zásadní změnu postoje České republiky ke členství v EU bude provázet kontinuita zahraniční politiky České republiky a dodržení všech daných slibů a závazků ČR směrem do zahraničí.

Budeme efektivně využívat ekonomických možností členství v EU a budeme připravovat ČR ke vstupu do eurozóny, včetně posouzení připojení k příslušným institucionálním krokům (Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, bankovní unie).

Strukturální fondy EU budeme směřovat tak, aby ve větší míře jejich pomocí docházelo k dlouhodobému zlepšení konkurenceschopnosti a kvality života v regionech České republiky, zvláště v regionech slabých a znevýhodněných.

Budeme podporovat lepší informovanost veřejnosti o záležitostech Evropské unie.

1.12.3 Zahraniční politika

Za zahraniční politiku je primárně odpovědná Vláda České republiky. Budeme ji vytvářet a realizovat na základě co nejširší politické shody. V tomto směru budeme úzce spolupracovat s příslušnými výbory obou komor Parlamentu České republiky.

Za klíčový pokládáme rozvoj dobrých vztahů se sousedními zeměmi. Budeme usilovat o prohloubení strategického dialogu s Německem jako největším ekonomickým partnerem České republiky.

Důraz klademe na multilaterální diplomacii, k tomu budeme využívat zejména vnější působení Evropské unie, OSN a k ní přidružené organizace.

Budeme podporovat dodržování lidských práv ve světě. Zvláštní důraz budeme klást na úctu k jednotlivci, na práva sociální, ekonomická a na ochranu životního prostředí.

Budeme aktivní v oblasti rozvojové pomoci.

V návaznosti na zákon o státní službě počítáme se zákonem o zahraniční službě. Jeho součástí bude i podpora špičkové přípravy potenciálních pracovníků z České republiky v institucích EU a v dalších mezinárodních organizacích.

Zavazujeme se podporovat úsilí mezinárodního společenství předcházet ozbrojeným konfliktům a řešit sporné otázky především mírovou cestou a na základě mezinárodního práva.

Mezi priority české zahraniční politiky řadíme aktivní účast v projektech, jako jsou visegrádská spolupráce a Východní partnerství.

IV. Principy koaliční spolupráce

1. Smluvní strany se dohodly, že ve vládě, která bude mít celkem …. členů, bude uplatněno zastoupení ČSSD, hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL v poměru ….. a v rozdělení, jaké je uvedeno v příloze č. 1 této koaliční smlouvy. Návrh uvedený v příloze 1 této koaliční smlouvy předloží pověřený premiér Bohuslav Sobotka prezidentu republiky.

2. Smluvní strany v Poslanecké sněmovně svým hlasováním budou podporovat personální a početní složení orgánů Poslanecké sněmovny tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 této koaliční smlouvy.

3. Smluvní strany zajistí, aby se všichni jejich poslanci zúčastnili schůze Poslanecké sněmovny, na které bude hlasováno o důvěře nově jmenované vládě, a dále zajistí, že tito dají vládě jmenované ve složení uvedeném v odstavci 1., důvěru. Obdobně bude postupováno po celé volební období Poslanecké sněmovny.

4. Smluvní strany respektují ústavní právo předsedy vlády navrhovat prezidentu republiky jmenování a odvolání členů vlády. Pro každý takový krok musí předseda vlády hledat podporu příslušné koaliční strany. Předseda příslušné koaliční strany může předsedovi vlády podat návrh na odvolání a jmenování člena vlády nominovaného za tuto stranu. Další postup o takovém návrhu podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné koaliční strany s tím, že předseda vlády by měl návrh předsedy příslušné koaliční strany respektovat.

5. Za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh resp. takové usnesení vlády, které podpoří alespoň polovina z přítomných ministrů z každé koaliční strany.

6. Smluvní strany se zavazují, že vládní návrhy zákonů, a to:

- o státním rozpočtu,

- o daních a poplatcích, včetně zákonů na podporu jejich správy,

- s výrazným dopadem do veřejných rozpočtů,

- týkající se ochrany vlastnictví, volebních zákonů, referend a ústavních zákonů,

- týkající se zahraniční a obranné politiky státu,

- budou předloženy výlučně jako koaličně dohodnuté ve smyslu bodu 5.

7. Členové vlády budou v personální politice svých ministerstev respektovat zásadu vysoké odbornosti a morální bezúhonnosti.

8. Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy nevyvolají na půdě Poslanecké sněmovny hlasování o vyslovení nedůvěry vládě nebo hlasování o rozpuštění Poslanecké sněmovny, a ani se k takovým hlasováním nepřipojí.

9. Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě obou komor Parlamentu podporovat přijetí koaličních vládních návrhů zákonů. Pozměňovací nebo doplňující návrhy ke koaličním vládním návrhům zákonů podpoří smluvní strany v obou komorách parlamentu jen po vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné iniciativní návrhy zákonů a pozměňující návrhy zákonů předkládané poslanci a senátory koaličních klubů, anebo připojení se poslanců a senátorů koaličních klubů k iniciativě poslanců z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů koaličních klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran. Nebude-li dohodnuto jinak, budou koaliční kluby při hlasování respektovat stanovisko vlády.

10. Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat programové prohlášení vlády a tuto koaliční smlouvu a účinně spolupracovat na přípravě všech exekutivních a legislativních opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat. Za tím účelem se dohodly, že:

A. Předsedové koaličních stran se budou pravidelně scházet nejméně jednou za měsíc a vždy na žádost kteréhokoli z nich.

B. Předsedové poslaneckých a senátorských klubů se budou pravidelně scházet nejméně jednou za měsíc a vždy na žádost kteréhokoli z nich.

C. Vláda bude předávat všem koaličním klubům v obou komorách Parlamentu plán legislativních prací na příslušné období.

D. Člen vlády příslušný k předložení legislativního návrhu projedná jeho základní zaměření s každým koaličním klubem, který o to požádá.

E. Koaliční kluby budou připomínkovým místem vládních návrhů zákonů.

F. Předsedové koaličních klubů anebo jejich pověření zástupci budou zváni na zasedání Legislativní rady vlády.

11. Bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některý z připravovaných legislativních nebo exekutivních návrhů za věc zásadní povahy, má právo vyvolat jednání předsedů koaličních stran.

12. Případné rozpory vyplývající z této koaliční smlouvy budou nejdříve řešeny dohadovacím jednáním smluvních stran. Dohadovací jednání bude vždy vedeno ohledně společného postupu smluvních stran ve věcech, které nebudou dostatečně řešeny programovým prohlášením vlády nebo touto koaliční smlouvou. Realizace sporné věci bude přerušena do doby ukončení dohadovacího jednání.

13. Nebude-li dosaženo koaliční dohody ve vládě, nastoupí mechanismy dohadovacího jednání na úrovni předsedů koaličních stran, resp. koaliční rady.

14. Smluvní strany se zavazují, za účelem naplnění této koaliční smlouvy, že budou dodržovat následující koaliční mechanismy:

A. Schůzka předsedů koaličních stran

Předsedové koaličních stran se scházejí na požádání předsedy kterékoliv z koaličních stran. Řeší zásadní otázky koaliční spolupráce. Termín dohodnou předsedové koaličních stran.

B. Koaliční rada

Jednání svolává předseda vlády zpravidla 1x za dva týdny. Delegaci koaliční strany tvoří předseda a maximálně tři další zástupci příslušné koaliční strany. Řeší aktuální i střednědobé úkoly a zásadní personální záležitosti. O svolání jednání může požádat kterýkoliv předseda koaliční strany. Předseda vlády pak musí jednání svolat neprodleně po doručení takové žádosti.

C. Spolupráce na úrovni Parlamentu

Poslanecká sněmovna

Schůzka předsedů poslaneckých klubů

Schází se pravidelně dle plánu. Řeší aktuální úkoly související s programem schůze Poslanecké sněmovny, zabývají se i volbami jednotlivých parlamentních i neparlamentních orgánů. Její účastníci jsou zodpovědní za udržení co největší účasti koaličních poslanců při všech důležitých hlasováních a volbách. V průběhu jednání Poslanecké sněmovny probíhají schůzky předsedů klubů kdykoliv na požádání. Na jednání si může vzít předseda klubu dva další zástupce klubu.

Setkání všech koaličních poslanců

Schází se na požádání kterékoli koaliční strany, zpravidla před důležitým hlasováním v Poslanecké sněmovně.

Senát

Spolupráce v Senátu probíhá obdobně jako v Poslanecké sněmovně.

D. Spolupráce odborných komisí

Odborné komise jednotlivých koaličních stran mezi sebou komunikují především při přípravě legislativních návrhů. Scházejí se na požádání kterékoli koaliční strany. Závěry společných jednání odborných komisí obdrží vedení koaličních stran a koaliční parlamentní kluby.

E. Spolupráce ministrů s výbory

Ministři iniciují zpravidla dvakrát do roka neformální společná setkání s koaličními poslanci a senátory příslušných výborů. Cílem je kromě řešení aktuálních úkolů i posílení koaliční komunikace.

15. Dohadovací jednání

V případě, že vznikne mezi koaličními stranami spor týkající se plnění této koaliční smlouvy nebo zásadní záležitosti koaliční spolupráce, která není upravena touto koaliční smlouvou, má právo každá koaliční strana požadovat zahájení dohadovacího jednání. Jeho smyslem je spor vyřešit v dobré víře.

Po výzvě koaliční strany k zahájení dohadovacího jednání, adresované ostatním koaličním stranám, bude předsedou vlády nejprve svolána koaliční rada, a v případě, že tato spor nevyřeší, bude předsedou vlády svoláno jednání předsedů koaličních stran.

V. Závěrečná ustanovení

1. Porušení závazků uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod k odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném dohadovacím jednání předsedů koaličních stran, resp. koaliční rady.

2. Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být odsouhlaseny všemi koaličními stranami a podepsány statutárními zástupci koaličních stran.

3. Tato koaliční smlouva byla vyhotovena ve třech exemplářích včetně příloh, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány v záhlaví této smlouvy uvedenými statutárními zástupci koaličních stran a všemi poslanci koaličních stran.