Manifest Oranžového klubu. ČSSD se musí změnit!

Redakce DR

Redakce Deníku Referendum zveřejňuje plné znění manifestu Oranžového klubu, podle kterého musí sociální demokracie znovu nalézt jednotu a projít vnitřní obrodou. V opačném případě ji podle autorek dokumentu hrozí osud ODS a postupná marginalizace.

Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu 2013 vnímáme jako poslední varování voličů a voliček. ČSSD se nachází na rozcestí a může velmi rychle následovat osud ODS. Události následující krátce po volbách zároveň odkryly vnitřní problémy ČSSD, které oslabují její schopnost prosazovat sociálnědemokratický program. ČSSD musí znovu nalézt jednotu a projít vnitřní obrodou, založenou na programové a organizační změně (včetně změny stanov) a zpřetrhání klientelistických vazeb.

Jednota ČSSD musí vycházet z férového soupeření argumentů jednotlivých frakcí, ne z čistě mocenských bojů hnaných osobními zájmy. Nemůžeme připustit, aby se v nelítostném vnitrostranickém boji o pozice zcela vytratil zájem ČSSD i našich voličů a voliček. Kvůli odkládání vnitřních problémů se nyní ocitáme ve složité situaci. V době, kdy se rozhoduje o budoucím směřování České republiky, je ČSSD nucena zabývat se sama sebou. Sociální demokracie však nesmí rezignovat na svůj podíl na řešení problémů České republiky. Vnitřní obroda a schopnost nabídnout České republice alternativu k sedmi letem pravicové vlády jdou spolu ruku v ruce.

Co potenciál sociální demokracie brzdí a jak to lze změnit?

Síla strany spočívá v její otevřenosti a v míře zapojení jejího členstva

Straně ubývá členů a členek. S těmi, které máme, neumíme pracovat. Proto navrhujeme:

1. Zavedením plně elektronických a centralizovaných žádanek o členství přes web ČSSD rázně zakročit proti praxi privatizace místních organizací. Kopii každé nové žádanky o členství obdrží ÚKK. V případě potřeby musí žadatelům při vyplňování elektronické přihlášky pomoci okresní sekretariáty. O přijetí do ČSSD by měla místní organizace rozhodnout do šesti měsíců. Je třeba, aby se Ústřední kontrolní komise zamezila k jakýmkoli účelovým pokusům odmítat nové členy/členky. Zamítnutí členství musí dotyčná MO vysvětlit a obhájit před ÚKK. Navrhujeme na ÚKK přenést pravomoc odvolací instance, která by mohla rozhodnout o přijetí členy/ členky, který byl/a s nedostatečným odůvodněním zamítnut/a místní organizací.

2. Provést kampaň s cílem získat nové členy/členky. Přesné nastavení je třeba dopředu zvážit s ohledem na zkušenosti jiných sociálně demokratických stran v Evropě. Hlavním poselstvím kampaně by mělo být, že pokud se více občanů a občanek zapojí do ČSSD a budou se v ní angažovat, mohou přímo ovlivnit kvalitu prostředí, ve kterém žijí.

3. Členy a členky ČSSD maximálně zapojovat do předvolební kampaně, zejména do lokální kontaktní kampaně. Ke zvážení je také využití "door-to-door" kampaně, která je ze zahraničních zkušeností účinným prostředkem mobilizace a posilování identity členské základny. ČSSD musí odmítnout prvoplánové najímání „ozdobných“ hostesek na své akce — to je nepřijatelné z hlediska rovnosti žen a mužů. Stejnou roli mnohem lépe a rádi/rády splní mladí sociální demokraté/demokratky, kteří navíc znají program i hodnoty ČSSD a  mohou o nich s voliči a voličkami diskutovat.

4. Posílit personální oddělení Lidového domu tak, aby strana měla přehled o znalostech, schopnostech a zkušenostech svých členek/členů a mohla je cíleně rozvíjet a pracovat s nimi. Dobrým krokem je projekt Akademie sociální demokracie. Pro tyto účely se také hodí zprostředkovávání stáží v Evropském parlamentu, Senátu a Poslanecké sněmovně, zapojení do činnosti odborných komisí či dokonce poskytování studijních stipendií na zahraničních univerzitách.

5. Ustálit kulturu pravidelných a veřejných diskuzí k nejrůznějším tématům na úrovni každé místní organizace, podpůrnou roli zde může sehrát Masarykova demokratická akademie, Sociálně demokratické ženy či Mladí sociální demokraté.

Program musí hrát hlavní roli

Často dochází k dominanci marketingových nástrojů nad obsahem. Program je obsah a marketing nástroj, nikdy ne naopak. Proto navrhujeme:

6. ČSSD musí důsledně modernizovat svůj politický program, ve kterém by měla být reflektována témata 21. století jako např. evropská integrace, rovnost žen a mužů, zrovnoprávnění dalších znevýhodněných skupin obyvatelstva či ochrana životního prostředí. Sociální demokracie byla vždy stranou pokroku. ČSSD se musí soustředit na více než na obranu již existujících společenských výdobytků a musí hledat nová řešení pro budoucnost. Jinak riskuje z dlouhodobého hlediska regresi sociálních a hospodářských politik, ve kterých pravice postupuje salámovou metodou (viz DPH).

7. Jednotliví místopředsedové/místopředsedkyně ČSSD by měli být zastánci určitých témat, skupin voličstva či sociálně demokratických myšlenkových proudů a tedy zástupkyně/zástupci jednotlivých ideologických a tematických frakcí ČSSD. Dle této kompetence by také měli být do svých funkcí voleni. V současné době nedochází v ČSSD k souboji nápadů a idejí, ale k mocenskému boji mezi jednotlivými regiony.

8. Reformovat činnost tzv. odborných komisí ČSSD. Ty se musí setkávat alespoň jednou měsíčně a zabývat se aktuálními politickými problémy, stejně jako pracovat na dlouhodobém programovém zaměření. Vést je musí (stínoví) ministři/ministryně. Aktivita v odborných komisích by měla být předpokladem kandidatury na nejvyšší stranické i veřejné funkce. Za důležité považujeme také zapojení všech zákonodárkyň/zákonodárců ČSSD do činnosti odborných komisí. V současnosti je jejich programová aktivita spíše výjimkou. Do odborných komisí musí být přizváni také odborníci/odbornice blízcí ČSSD.

9. Zavést pozice odborných mluvčích pro jednotlivé oblasti na všech úrovních politiky, tj. mezi poslanci/poslankyněmi, senátory/senátorkami a europoslankyněmi/europoslanci ale i na krajské úrovni. ČSSD si musí "vychovávat" na každou tematickou oblast větší počet expertek/expertů. Mezi odbornými mluvčími musí být vyrovnaně zastoupeny ženy.

10. Systematicky budovat levicový mediální prostor. ČSSD potřebuje po vzoru KSČM a jejich Haló novin vlastní mediální zázemí, které pomůže šířit levicové ideje a podpoří programovou diskuzi. Uvědomujeme si, že takové standardní zpravodajství vyžaduje dlouhodobé úsilí a poměrně vysokou finanční investici. V dnešní době však již nemusí jít o tištěné médium. Inspirací zde může být Deník Referendum, Jetotak.sk či Britské listy.

11. Posílit přítomnost ČSSD ve virtuálním prostoru a na sociálních sítích. V druhé dekádě 21. století by již mělo být samozřejmostí, aby každý zástupce/zástupkyně ČSSD s politickým mandátem komunikoval s voliči a propagoval své názory přes nová média (facebook, twitter), provozoval(a) svůj blog či webovou stránku.

12. Motivovat členy a členky k účasti na vnitrostranickém vzdělávání. Úspěšné absolvování vnitrostranického vzdělávání by také mělo být předpokladem pro kandidaturu na veřejné i stranické funkce. Tuto vzdělávací činnost by mohla plně vykonávat Masarykova demokratická akademie, která by však měla být zásadním způsobem finančně i personálně posílena.

13. Podporujeme návrh ČSSD na vytvoření systému nadací, které jsou financovány přímo ze státního příspěvku politickým stranám a které jsou rozděleny podle klíče vztahujícího se k volebním výsledkům stran v několika předchozích volbách. Pokud jej strany tímto způsobem nevyužijí za daný rok, peníze se vrátí zpět do státního rozpočtu. Úkolem nadací je občansko-politické vzdělávání, kultivace politické debaty a podpora programové práce v daném politickém směru. Model se osvědčil v Německu.

Kandidátky jsou výkladní skříní strany ČSSD

Naši společnost a sociálnědemokratický program nemůže důvěryhodně reprezentovat skupina sestavená silně disproporčně z mužů určitého věku. Kandidátky ČSSD i struktura ČSSD musí odpovídat pestrému složení české společnosti a jejím různorodým problémům. Kandidátky musí být sestavovány transparentně. Proto navrhujeme:

14. Zavést tzv. vnitrostranické primárky pro obsazování kandidátek ČSSD do všech voleb, tj. možnost všech členek/členů strany rozhodovat o složení kandidátních listin na odpovídající úrovni.

15. V předstihu zveřejnit kvalifikaci každého kandidáta/kandidátky na veřejné i vnitrostranické funkce. Kromě představení členské základně by se každý kandidující měl také prezentovat písemně — vyplněním formuláře (max. jedna stránka A4) s následujícími údaji:

a. Dosažené vzdělání.

b. Pro funkci, o níž kandidátka/kandidát usiluje, relevantní pracovní zkušenost.

c. Členství v ČSSD: ano/ne, odkdy.

d. Aktuální výčet všech funkcí v ČSSD i funkcí veřejných.

e. Odvedená práce pro ČSSD za současný a uběhlý kalendářní rok.

f. Tematická oblast, které se kandidátka/kandidát dlouhodobě věnuje.

g. Co konkrétně chce kandidátka/kandidát ve funkci prosadit.

h. Jaké sociálně-demokratické hodnoty jsou kandidátce/kandidátovi nejbližší a proč?

16. Změnit volební zákon ve smyslu zrušení hranice pěti procent pro preferenční hlasy tak jak jej předložil senátor Jiří Dienstbier. Pořadí na kandidátce by tedy mělo sloužit pouze jako doporučení voličům/voličkám.

17. Pokud nebudou zavedeny primární volby, doporučujeme pro sestavování kandidátek zohledňovat kromě poměrného počtu členů/členek jednotlivých organizací ČSSD také jejich volební výsledek v daném volebním obvodu. Doporučujeme, aby byly oba faktory při nárokování organizací ČSSD na místa na kandidátkách zohledňovány rovnocenně.

18. Posílit legitimitu volených funkcionářů a funkcionářek strany ČSSD změnou pravidel volby. Volba předsednictva ČSSD musí být demokratičtější a transparentnější - tj. buď musí proběhnout přímo, nebo na sjezdu avšak s vyšším reprezentativním klíčem delegátů (například přímá volba delegátů na úrovni okresních organizací). Další možností je přímá volba předsedy/předsedkyně a technické pojistky pro posílení anonymity hlasování. Hlavním kritériem při změně pravidel volby je reprezentativnost klíče na všech úrovních. Ke zvážení je proto také zavedení přímé volby předsedy/předsedkyně hlavně na krajské a okresní úrovni.

19. Vedení ČSSD by mělo v těch volbách, za jejichž výsledek nese odpovědnost, mít možnost zasahovat do složení kandidátek. V případě zavedení primárek by mělo vedená právo předběžně vyloučit zájemce/zájemkyni o kandidaturu na základě závažných důvodů definovaných v kodexu kandidátů/kandidátek. Možnost zásahu vedení by se měla týkat především voleb do Poslanecké sněmovny.

20. Zvážit zavedení instrumentů vnitrostranické ankety a vnitrostranické petice za účelem posílení vnitrostranické demokracie. Vnitrostranická anketa by mohla být prováděna elektronicky (přes intranet ČSSD) a měla by sloužit k zjišťování názorů členů/členek ČSSD k určitě problematice. Vnitrostranická petice by měla sloužit jako instrument k vyslovení nesouhlasu či požadování určitého řešení. Je to instrument posilující činnost výše zmíněných stranických frakcí a vyvažující regionální strukturu ČSSD.

21. Zajistit vyrovnané zastoupení žen a mužů ve strukturách a na kandidátkách ČSSD. Podpořit navýšení vnitrostranické kvóty na úroveň 35 % a přejmenování kvóty na „minimální zastoupení podreprezentovaného pohlaví“. Nesmí však být zachován nesmyslný způsob dovolby, kterou provádí sám doplňovaný orgán, a která slouží k posílení momentální názorové/mocenské skupiny. V budoucnu mohou kvóty chránit i druhé pohlaví. Ve Švédsku již v mnoha případech kvóty zajišťují vyrovnané zastoupení mužů. V případě kandidátek je nám inspirací například prohlášení hejtmanů ČSSD „Desatero ČSSD nové generace“ z roku 2010, které navrhuje zajistit minimálně 30 % zastoupení žen na kandidátkách. Ženy musí být zastoupeny na volitelných místech prostřednictvím tzv. zipového systému. Smysl má uplatňovat toto opatření zejména u komunálních voleb (obce od desíti tisíc obyvatel), voleb krajských (a zastupitelstva Hlavního města Prahy), voleb do Poslanecké sněmovny a podobně jako ve Velké Británii také ve volbách do Senátu (počet žen kandidátek nejméně v devíti volebních obvodech). Diskutovat je třeba též o nezamýšleném důsledku kvóty v předsednictvu, která má nyní ten efekt, že se hledá „jedna“ žena do vedení ČSSD.