Chalupa chce oslabit návrh akčního programu pro životní prostředí v EU

Vratislav Dostál

Ministerstvo životního prostředí chce ze strategie Evropské unie na ochranu životního prostředí vypustit provázanost se souvisejícími dokumenty, s odkazy na změnu klimatu a učinit tak dokument fakticky nezávazným.

Asociace nevládních organizací Zelený kruh je znepokojena tím, že Chalupův resort životního prostředí při bruselských jednáních výrazně oslabuje návrh 7. Akčního programu pro životní prostředí EU.

Ministr Tomáš Chalupa z ODS se podle ekologů snaží z dokumentu vypustit souvislosti na změnu klimatu, živelné katastrofy a strategie snižování emisí. Rozhodli se mu proto zaslat otevřený dopis, ve kterém ho upozorňují na hlavní problémy jeho dosavadního přístupu a zároveň požadují jeho revizi.

V úvodu dopisu ekologové zdůrazňují, že iniciativu Evropské unie, jejímž záměrem je připravovat legislativu životního prostředí koncepčně a s dlouhodobým horizontem, vyjádřenou 7. Akčním programem pro životní prostředí (7EAP), hodnotí kladně. Cíle vztahující se k roku 2050, a přesahující tak nejbližší období jsou dle jejich mínění vzhledem ke komplexní a globální povaze hlavních současných výzev ochrany životního prostředí zcela nezbytné.

„Tento přístup je zároveň efektivnější a ve výsledku tedy i ekonomičtější, než přístup pouze krátkodobý a nesystematický. Zelený kruh silně podporuje provázanost 7EAP na evropské strategie s horizontem roku 2050,“ uvedla za asociaci ekologických neziskových organizací Zelený kruh jeho ředitelka Júlia Sokolovičová a zdůraznila, že je vážně znepokojená přístupem ministra Tomáše Chalupy a ministerstva životního prostředí, kteří v evropském vyjednávání reprezentovali občany České republiky.

Z materiálů, které má Zelený kruh k dispozici, totiž vyplývá, že Chalupův resort požaduje v 7EAP vypuštění veškerých odkazů na Plán přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. „Tento dokument je ovšem klíčovou evropskou dlouhodobou strategií. Pokud by se na ni neměl Akční program vázat, bude zakládat dvojkolejnost evropské legislativy, a tím i nárůst byrokracie,“ uvedla Sokolovičová s tím, že propojení 7EAP s evropskými environmentálními strategiemi včetně Plánu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství považuje Zelený kruh za zásadní.

Ministerstvo zároveň požaduje, aby libovolné závazky vyplývající z 7EAP bylo možné opustit, pokud budou bránit konkurenceschopnosti. Sokolovičová v této souvislosti připomíná, že každá regulace ze své podstaty omezuje jisté zájmy ve prospěch zájmů jiných, a může tedy logicky jistou měrou bránit konkurenceschopnosti.

„Zmíněný návrh ministerstva životního prostředí činí ze 7EAP zcela nezávazný a vzhledem k jeho povaze vlastně nadbytečný dokument. Závaznost a obecná platnost 7EAP je přitom z hlediska rovného přístupu evropských aktérů zcela zásadní a musí být zachována,“ vysvětlila Sokolovičová.

Chalupovo ministerstvo nakonec požaduje vypuštění všech odkazů na „změnu klimatu“ či „přírodní katastrofy“ z textu 7EAP. Podle Zeleného kruhu to jsou ale prakticky největší výzvy současné a budoucí ochrany životního prostředí. „Vynechání odkazů na tyto jevy ze 7EAP by znamenalo, že tento dokument nebude provázaný se současnou ani budoucí legislativou Evropské unie ani České republiky,“ zdůraznila Sokolovičová v dopise.

V závěru dokumentu Sokolovičová připomíná závěry evropské analýzy SOER 20106, která na jedné straně poukazuje na podstatné celkové zlepšení evropského životního prostředí, avšak zároveň poukazuje na to, že „hlavní environmentální problémy přetrvávají, což bude mít pro Evropu významné důsledky, pokud je ponechá neřešené“.

„EU se nepodařilo splnit svůj cíl zastavit snižování biologické rozmanitosti do roku 2010. Navzdory pokroku ve snižování znečištění vzduchu a vody evropská veřejnost stále trpí tím, že je vystavená rozsáhlému spektru znečišťujících látek,“ připomněl Zelený kruh s tím, že navzdory pokroku EU v omezování emisí skleníkových plynů současný vývoj emisí je dalek od míry, která by zajistila dosažení evropského cíle, aby se globální teplota nezvýšila o více než 2 °C.

„Je naléhavě nutné výrazně snížit ekologickou stopu Evropy a zároveň zajistit, aby lidé žili v prostředí, kde jejich zdraví není ohroženo znečištěním a nebezpečnými chemikáliemi,“ doplnila Sokolovičová a zdůraznila, že řadu současných problémů životního prostředí lze řešit prostřednictvím metod a přístupů na místní a národní úrovni.

Podle ní je přitom nutná jednotná vize toho, co je třeba udělat pro ochranu evropského životního prostředí jako celku, a zajistit, aby Evropa hrála svou roli ve světovém úsilí o řešení globálních problémů. Tato vize pak musí kvůli své šíři logicky být podpořena konkrétními cíli a dlouhodobým plánem.

„Mimo jiná témata je vhodné upozornit kupříkladu na technologické inovace zaměřené na snižování využívání přírodních zdrojů a tlaků na prostředí. Určitá technologická řešení totiž mohou naopak vytvářet zcela nové problémy, a proto je zapotřebí tato řešení důsledně analyzovat,“ uvedla za asociaci ekologických neziskových organizací Sokolovičová.

Podle jejích slov je Zelený kruh spolu s dalšími platformami neziskových organizací přesvědčen, že silný a ambiciózní 7EAP je nezbytný k zajištění koherence politik EU a povede k významnému snížení ekologické stopy EU i posílení efektivity evropské environmentální legislativy.

    #BečvaNevyšumí

    Téma otravy řeky Bečvy, jedné z největších ekologických katastrof v českých dějinách, při níž zahynulo na osmdesát tisíc ryb, je jednou z nejdůležitějších investigací Deníku Referendum. Reportéři Jakub Patočka a Zuzana Vlasatá případ sledují od počátku a přinesli v něm řadu nových zjištění. Nyní pokrývají soudní proces se svévolně obviněnou firmou Energoaqua a zpracovávají poznatky, které během něj vycházejí najevo. Podpořte naši další práci!

    Diskuse