Fórum Věda žije!: Grantová agentura blokuje práci vědců

Vratislav Dostál

Občanské sdružení Fórum Věda žije! je znepokojeno aktuálním stavem systému pro zadávání grantových zpráv Grantové agentury. Ta totiž nedokázala vyhodnotit grantové žádosti z minulého roku včas. Výsledky oznámila teprve 23. ledna.

Grantová agentura České republiky (GA ČR) zveřejnila výsledky soutěže o veřejné grantové žádosti teprve 23. ledna 2013. Rozběh těchto grantů je přitom stanoven na začátek února 2013. Podle občanského sdružení Fórum Věda žije! se uživatelé systému navíc musejí neustále potýkat s technickými problémy.

Členové předsednictva občanského sdružení Zbyšek Mošna, Helena Janíčková a Michaela Vojtková současně upozorňují, že se problémy spojené s IT infrastrukturou Grantové agentury dostaly do širšího povědomí již minulý rok v květnu, kdy zcela zkolaboval systém na zadávání grantových žádostí a začátek nových grantů musel být o měsíc odložen.

Předseda GA ČR Petr Matějů tehdy celou situaci odůvodnil blíže neurčenými problémy při kopírování a dokonce prý i možnými útoky neznámého útočníka. Předsednictvo GA ČR tehdy také uvedlo: „Na straně GA ČR došlo ihned po zjištění problému k posílení IT podpory, což by mělo přispět k bezproblémovému fungování informačního systému.“

Grantová agentura přesto nedokázala včas vyhodnotit grantové žádosti z minulého roku a výsledky grantové veřejné soutěže oznámila teprve 23. ledna. Rozběh těchto grantů je přitom stanoven na začátek února.

Žadatelé tedy do konce loňského roku nevěděli, zda jejich grant uspěl nebo ne, a nemohli si proto naplánovat práci a finance na rok 2013 v patřičném předstihu. Na přelomu roku systém opět vykazoval technické problémy při zadávání online požadavků, neboť byl dle slov zástupců GA ČR přetížen.

Fórum Věda žije! upozorňuje také na to, že systém pro zadávání grantových zpráv byl již v minulosti kritizován kvůli své extrémně vysoké pořizovací ceně i provozním nákladům.

„Výzva informatiků, pod kterou se podepsala řada odborníků z IT oblasti například z Matematicko-fyzikální fakulty UK uvádí, že aplikace je dílo, které bylo nesčetněkrát vyřešeno bez jakýchkoliv problémů jako běžné studentské projekty,“ uvedlo předsednictvo sdružení Fórum Věda žije! v tiskovém prohlášení.

V této souvislosti členové předsednictva připomněli, že cena činila 9 452 645 korun včetně DPH za vývoj aplikace a cena za správu a podporu informačního systému za osmačtyřicet měsíců je 2 649 600 Kč včetně DPH. Tato cena je podle nich naprosto neúměrná nejen rozsahu, ale i kvalitě odvedené práce a permanentním problémům, které provoz systému doprovázejí.

„Domníváme se, že výše popsané problémy již nelze přejít poukazem na neočekávané okolnosti, ale že se jedná o dlouhodobé selhávání vedení GAČR, v čele s Petrem Matějů, který byl za tento problém opakovně kritizován. Neschopnost zajistit odpovídající IT řešení grantového systému sabotuje práci mnoha výzkumných pracovníků, kteří jsou buď řešiteli grantů nebo o ně žádají,“ uzavřeli Zbyšek Mošna, Helena Janíčková a Michaela Vojtková.

Fórum Věda žije! je občanským sdružením, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědeckou obcí, vládními a nevládními organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskuzi o vědní politice a reformě vědy a výzkumu v České republice a popularizovat výsledky vědecké a výzkumné práce.