Ještě ke kauze televizního pořadu Nedej se

Redakce DR

Redakce DR zveřejňuje stanovisko předsedy Dětí Země Miroslava Patrika, která byla určená ekologickým občanským sdružením a vybraným osobnostem, a odpověď producenta České televize Petra Kubici, pod nějž pořad Nedej se spadá.

Po dohodě s oběma autory zveřejňujeme jejich stanoviska s drobnými úpravami (kurzívou jsou odpovědi Petra Kubici).

Dovoluji si ještě ke kauze NEDEJ SE! poslat informace, které se mi podařilo v krátké době získat.

K vašim bodům vepíšu svoje stanovisko.

1) ČT na začátku roku 2012 rozhodla, že přihlášky pořadů na rok 2013 budou podávat kreativní producenti a bude mezi nimi soutěž námětů na nové pořady pro rok 2013. Zároveň rozhodla, že stávající pořady musí projít refrešem a taky je budou přihlašovat kreativci.

Ano, to je pravda. Bylo vypsáno okno programového okruhu ČT2 s pracovním názvem „Ekologie kolem nás“. Jedná se o interní název, který nepředjímá název pořadu ani tituly jednotlivých dílů.

2) V dubnu 2012 nastoupil do ČR pan Kubica a tvrdil, že chce pod sebe „Nedej se“ a „Přidej se“ a že tyto pořady, a to hlavně „Nedej se“, musí být zachovány. V květnu 2012 ovšem přišel za Pavlem Bezouškou (dosavadním dlouholetým dramaturgem pořadu) s tím, že vedení ČT odmítá pro nový rok „Nedej se“ a že jestli chce zachránit téma ochrany ŽP na ČT, tak ať vypracuje nový projekt. Musí to být ale dokument, protože ČT2 bude jen pro dokumenty.

Do ČT jsem nastoupil v květnu. Už tehdy bylo jasné, že program ČT2 má zájem o ekologické pořady formou dokumentárního filmu. Zjednodušeně lze říct, že byl vypsán vnitřní tendr na tzv. programové okno (slot). Na tento požadavek programu mohl reagovat kterýkoli z kreativních producentů se svými projekty a se svými týmy. Nakonec jsme se přihlásili já a producentka Lenka Poláková.

Za panem Bezouškou jsem přišel s žádostí o spolupráci, abych s ním v návaznosti na tradici pořadu „Nedej se“, jíž si vážím, připravil novou podobu cyklu pro rok 2013, která bude v souladu se zadáním ČT2 směřována k dokumentu. Zjednodušeně lze říct, že publicistice by měl dávat prostor program ČT24.

Zároveň platí, že pan Bezouška mohl od začátku spolupracovat s jiným kreativním producentem a také platí, že jsem jej nemusel vůbec oslovit. Všichni zaměstnanci a spolupracovníci ČT jsou seznámeni s novým řádem, kdy týmy jednotlivých kreativních producentů předkládají svoje projekty programové radě. O tom, že je tento systém otevřenější a demokratičtější vůči tvůrcům i odborné veřejnosti, snad není pochyb.

Ještě obecně k vyjasnění pojmů: Lze odlišit dokument a publicistiku (resp. reportáž). Investigativní metodu může používat dokumentarista i reportér. Je to prosté, ale podstatné: Dokument v žádném případě neznamená popření investigativního charakteru pořadu.

3) Nicméně ve stejné době byly již připraveny týmy dokumentaristů, tj. lidi z FAMU a dalších (např. kolem Arniky), kterým pan Kubica měl slíbit, že budou moci ekologické pořady točit. Tito lidé ovlivnili jak nevládky, tak i politiky a vědce nabídkou ekologických dokumentů. O konci pořadu „Nedej se“ ale napadlo ani, pouze se mluvilo o nutnosti připravit cyklus dokumentů.

Žádné týmy dokumentaristů nebyly a nejsou připraveny. Nikomu jsem nic předem nesliboval, ale doslova na potkání sděluji všem, že je otevřený nový prostor pro snímky s ekologickou tématikou. Stejně tak zůstává zachovaný prostor pro náměty, s nimiž bude přicházet odborná i široká veřejnost.

Vždy jsem ale tvrdil, že Česká televize má být otevřená co nejširšímu okruhu tvůrců a na tom trvám. Určitě to bude platit pro práci v mé tvůrčí skupině. Předpokládám, že jako zástupce občanské společnosti nebudete podporovat žádnou skupinu lidí, která by si v České televizi přivlastňovala právo na jakékoli téma. Téma ekologie si nesmí nárokovat několik tvůrců — je to proti povaze České televize jako televize veřejné služby.

Jedinou mírou je kvalita pořadu a relevance témat, a to musí být pod přísným dohledem všech, kteří se ekologií zabývají: vědců, zástupců nevládních organizací apod. I z toho důvodu chci ustavit odbornou poradní skupinu. Zároveň platí, že nikomu ze stávajícího týmu nebude znemožněno, aby dál přicházel s tématy a natáčel filmy. Naopak.

4) P. Bezouška pod tímto tlakem tedy souhlasil a připravil nový formát s 52 náměty dokumentů o ochraně životního prostředí. Náměty se v týmu lidí P. Bezoušky tedy vypracovaly, a to i na základě konzultací s lidmi z nevládek a z akademické sféry. Vše tedy bylo připravené pro vysílání na zahájení od ledna 2013.

Ano, je pravda, že se pan Bezouška podílel na konceptu cyklu ekologických snímků pro rok 2013. Rámcově a s konkrétními příklady připravil podklady pro projekt, který předkládala moje tvůrčí skupina. Jím připravený materiál odpovídá různým tvůrčím možnostem, jak lze snímky s tématem ochrany životního prostředí uchopit.

5) Ovšem, aby to týmům pana Kubici klaplo, bylo nutné zajistit, aby P. Bezouška už v ČT nepracoval, takže měl být „odejit“ do důchodu. Termín byl stanoven nejprve ke konci října, pak ke konci listopadu, nakonec k 31.12.2012. Přitom mu byla prý slíbena externí spolupráce.

Vzhledem k tomu, že žádné týmy neexistují, tak nemuselo nic a nikomu „klapnout“. Znovu připomínám režim vnitřní soutěže mezi týmy či autory jednotlivých kreativních producentů. Já si nepřivlastňuji vysílací okno, jen, v souladu se zadáním, nabízím programové radě jeho náplň.

O okolnostech souvisejících s odchodem pana Bezoušky (ročník 1947) do důchodu nic nevím a v žádném případě jsem v této věci nevyvinul žádnou iniciativu. Informaci jsem se poprvé dozvěděl, když mi ji pan Bezouška zavolal. V tomto telefonátu jsem se mu znovu zaručil, že pokud projde projekt, na němž spolupracujeme, tak bude dramaturgem filmů vyrobených v mojí tvůrčí skupině. A to platí.

Není prostor na vysvětlení rozdílu mezi redakčním a producentským systémem, v němž jednotliví producenti předkládají svoje projekty programové radě. Připomínám jen, že České televizi byla zásadně vytýkána neprostupnost a rigidita, což by nástup producentského systému měl změnit.

6) Následně mělo dojít k prezentaci ekologických dokumentů s názvem „Ekologie kolem nás“, ale bylo to čtyřikrát zrušeno. Přitom ještě před prezentací přišel z vedení ČT příkaz zastavit výrobu pořadů „Nedej se“ a „Přidej se“ bez náhrady, takže se nerozjela ani výroba s formátem „ekologické dokumenty“, protože tento nový formát nebyl schválen.

Znovu připomínám, že „Ekologie kolem nás“ je pouze pracovní název programového okna, v němž se budou hrát snímky s ekologickou tématikou. Program se obrátil na kreativní producenty a ti mu nabídli svoje projekty. Odpovídá to vnitřní soutěži, která je zárukou zdravého rozvoje jakékoli instituce, zvlášť té veřejnoprávní.

Platí, že pokud koncept neprojde schválením programovou radou, tak nemůže být otevřená výroba. Zároveň platí, že v roce 2013 bude vyrobeno 42 pořadů s ekologickou tématikou, což na sekundu přesně odpovídá objemu pořadů vyrobených v roce 2012.

7) Vznikla tak schizofrenní situace, kdy nový formát „dokument“, o který měl velký zájem pan Kubice s domluvenými dokumentaristy, nebyl schválen. A starý formát „Nedej se“ a „Přidej se“ pod vedením P. Bezoušky neměl ve stejné délce 26 minut vysílat.

Žádná schizofrenní situace nenastala. Společně s panem Bezouškou a ostravskou producentkou Lenkou Polákovou jsme projekt představili programové radě 18. prosince 2012 a od okamžiku jeho schválení se odvíjejí všechny další výrobní termíny.

Nejabsurdnější na všem je, že jsem před programovou radu předstupoval s projektem, na němž se mají podílet lidé, kteří dosud s panem Bezouškou spolupracovali. A zatímco jsou na mě a na Českou televizi vedeny útoky, tak už jsou v mojí tvůrčí skupině dány do výroby dokumenty režisérů Martina Slunéčka a Soni Göblové, tedy těch, kteří se dosud ekologické tématice v ČT výhradně věnovali.

8) V úterý 18. 12. 2012 proběhla konečně prezentace tvůrců pořadu „Ekologie kolem nás“, kterým byli pan Kubica a za Ostravu paní Poláková. Byl tam i P. Bezouška. Prezentace se už konala v době, kdy vedení ČT bylo seznámeno s velkou nespokojeností diváků a různých osobností s faktem, že ekologický pořad „Nedej se“ a „Přidej se“ má na ČT2 skončit bez náhrady.

Znovu opakuji: nevím o tom, že by Česká televize chtěla zrušit ekologické téma, nevím o tom, že by chtěla potlačit investigativní přístup. Nikdy se neuvažovalo o tom, že by měly dosavadní pořady skončit bez náhrady.

9) P. Bezouška na prezentaci důrazně upozornil, že pořad „Nedej se“ je nezastupitelný formát, ale když ho vedení ČT nechce, neboť má zájem o formát „ekologický dokument“, což je jistě také potřeba, tak jej přišel obhajovat. Ovšem s tou výhradou, že publicistika ve formátu „Nedej se / Přidej se“ je nezaměnitelná.

Pan Bezouška na programové radě především představil projekt, na jehož přípravě se sám podílel. Mimo jiné obhajoval smysl investigativního pořadu (přesněji přístup, který sám za investigativní považuje). Nicméně investigace jako jedna z metod byla popsána už v předkládaném projektu.

10) Programová rada ČT nakonec souhlasila s jeho názorem a dala P. Bezouškovi nakonec celý projekt na starost. Dále se rozhodlo, že se pořad bude nadále jmenovat „Nedej se" s různými přívlastky pro každý díl (např. „Nedej se udusit v Ostravě“) a bude mít také investigativní formát. Proti byli prý jen pan Kubica a paní Poláková z Ostravy.

Toto není vůbec pravda. Byl schválený mnou předložený koncept (tedy ten, na němž se také podílel Pavel Bezouška) a koncept Lenky Polákové (a to je projekt její ostravské tvůrčí producentské skupiny). Za projekt odpovídám výhradně já a Lenka Poláková. K otevřenosti k investigativnímu přístupu jsem psal výše. Pro jistotu připomínám, že investigativní neznamená aktivistický.

11) Vedení ČT zřejmě konečně pochopilo, že pan Kubica zatím nemá žádnou jasnou vizi, jen má domluvené lidi na dokumenty, kteří mohou být teď velmi zklamaní, což je jistě škoda.

Viz výše

a/ nemusí být nikdo zklamán, neboť jsem se s nikým nedomlouval a nikomu nejsem ničím zavázán. Zavázán se cítím jedině vůči panu Bezouškovi.

b/ kdo bude jednotlivé snímky natáčet, rozhodnu já společně s panem Bezouškou a dramaturgy mojí tvůrčí producentské skupiny.

12) Vedení ČT také asi na prezentaci zjistilo, že jim Kubica nepodává správné informace, čímž se možná stal poněkud nevěrohodným. Otázkou tak je, jak tento neúspěch formátu „ekologický dokument“ pod názvem „Ekologie kolem nás“ vysvětlí svým již domluveným dokumentaristům.

Vedení České televize schválilo na programové radě mnou a Lenkou předložený koncept. Shoda všech zúčastněných byla na tom, že se musí rozvíjet investigativní práce, což ostatně bylo součástí předloženého projektu. Nejsou žádní domluvení dokumentaristé. Je jen okruh autorů, s nimiž bych rád spolupracoval. A dále jsou tvůrci blízcí panu Bezouškovi. Především existují konkrétní témata, jejich zpracování, smysl takto podaných témat; a také ještě existuje veřejný zájem. To je jediná míra. Zatím to spíš vypadá na to, že tím, kdo obhajuje uzavřený okruh autorů, jste vy.

13) Zřejmě proto pan Kubica s ředitelem programu ČT Fridrichem (býv. šéf ČT24), který právě s názvem „Nedej se“ nadšeně souhlasil, vymysleli text na webu ČT24 o tom, že pořad „Nedej se“ je vlastně zachráněn. Ovšem nic ještě není jisté, neboť do března 2013 je vše ve hvězdách. Pomalu a se zpožděním vzniká pořad „Nedej se“ s přídomkem „dokument narůžovo“...

Ano, zastřešující název bude „Nedej se“. Tak to zaznělo na programové radě.

Nakonec se v podstatě podařilo „zachránit“ název „Nedej se“ s těmi různými přídomky. Nicméně je stále nutné podporovat Petici za zachování pořadu.

Petice vyjadřuje zájem a názor určité skupiny lidí, a to je dobře.

15) Je proto nutné pokračovat v posílání dotazů, jak tedy bude pořad v roce 2013 vypadat, proč má třeba šest dramaturgů, když dosud stačil jeden (P. Bezouška), proč se tvrdí, že ekologické vysílání bude rozšířeno, když se dosud vysílalo 26 minut (Nedej se plus Přidej se) a bude se vysílat opět 26 minut apod.

Ano, diskutujme především o podobě pořadu, o tématech a formě jejich zpracování. Diskutujme o tom, jak se tvůrce konkrétního tématu ujal a jak jej zpracoval. To je jediná smysluplná debata. Pořad nemá šest dramaturgů — opět to jako řada dalších vašich formulací dokazuje buď nepečlivé čtení zpráv, anebo zlý úmysl. Takže znovu: U pořadů vzniklých v mojí tvůrčí skupině bude hlavním dramaturgem Pavel Bezouška. Moje tvůrčí skupina má pak čtyři externí dramaturgy, kteří se podílejí na všech dalších projektech — budou se tedy v míře, kterou jim dovolí jejich pracovní čas, podílet i na filmech s ekologickou tématikou.

Rozšíření „nového“ pořadu Nedej se ve smyslu vzniku dokumentů je spíše formální. Je proto nutné se domáhat, aby se zachoval formát pořadu a měl odpovídající kvalitu, tzn. odpovídající zkušené vedení a kvalitní autorské obsazení.

Není to formální rozšíření. Dokument umožňuje hlubší zpracování, a to i v žánru investigativního dokumentu. Šestadvacetiminutový dokument už vyžaduje skutečně odpovědné a celistvé přistoupení k vybranému tématu. Pokud bude 42 témat na 42 investigativních dokumentů, nechť v příštím roce vznikne 42 investigativních dokumentů! Zároveň věřím, že neobhajujete neprostupnost České televize ve smyslu autorského zázemí.

Pokud se tak nestane, může se s nadsázkou začít točit pořad "„Nedej se občane ošálit“.

16) Kam lze posílat dotazy a stanoviska k „novému“ pořadu Nedej se na 26 minut s prvky investigativní žurnalistiky a dokumentu? Dále případně:

* Petr Dvořák, generální ředitel České televize, Kavčí hory, 140 70, Praha 4, petr.dvorak@ceskatelevize.cz

* Rada České televize, radact@ceskatelevize.cz

* doc. PhDr. Milan Uhde, předseda Rady ČT,

* výbor pro ŽP PS Parlamentu ČR, vzp@psp.cz

* předseda výboru pro ŽP PS Parlamentu ČR Mgr. Milan Šťovíček, stovicekm@psp.cz

Tolik k věci, co se ke mě během „horkého týdne“ z mnoha stran dostalo a jak jsem si zjišťoval...

Především by měly být zasílány mně (petr.kubica@ceskatelevize.cz) a producentce Lence Polákové (lenka.polakova@ceskatelevize.cz) jako těm, kdo jsou za podobu pořadu přímo odpovědní.

Text lze volně šířit.

Budu vděčný, pokud budete text dál šířit i s mými poznámkami k jednotlivým bodům. Pokud budete cokoli potřebovat vyjasnit, tak, prosím, napište.

Miroslav Patrik, předseda Dětí Země

Kurzívou vepsal Petr Kubica.