V Praze proběhla konference o romském mentoringu

Vratislav Dostál

V pondělí a v úterý se uskutečnila konference Romský mentoring — silné stránky a příležitosti. Jednalo se o pracovní setkání expertů v rámci projektu Romové pomáhají Romům.

V prvních dvou dnech tohoto týdne se v Praze uskutečnila konference Romský mentoring — silné stránky a příležitosti. Jednalo se o pracovní setkání s účastí romských mentorů, zahraničních expertů, zástupců Probační a mediační služby České republiky (PMS ČR) a Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu Romové pomáhají Romům.

Romský mentoring je služba realizovaná organizací Rubikon. Je určena klientům PMS ČR, kteří se cítí být součástí romské menšiny, dostali se do konfliktu se zákonem a byl jim nebo jim může být uložen alternativní trest nebo opatření. Účelem služby je motivovat tyto klienty k úspěšnému vykonání uloženého alternativního trestu nebo opatření a snížit tak rizika recidivy a prohlubujícího se sociálního vyloučení.

Službu poskytuje romský mentor, vyškolený laik. S klienty ho spojuje sounáležitost s romskou komunitou, jazyková a kulturní blízkost. Poskytuje klientovi praktickou pomoc a poradenství, působí jako prostředník mezi ním a justicí. Mentor také propojuje klienty s poskytovateli odborných služeb v regionu.

Do současné doby bylo celkem vyškoleno 132 romských mentorů, z nichž přibližně pětasedmdesát je aktivních. Mentoři spolupracovali s devětadvaceti středisky PMS ČR v devíti krajích a poskytli službu více než 1 200 klientům. Průměrná úspěšnost služby se v průběhu realizace dlouhodobě pohybuje kolem padesáti procent.

V úvodu konference zazněly příspěvky představitelů institucí, které na realizaci romského mentoringu s Rubikonem spolupracují od samého začátku. Ředitel Probační a mediační služby ČR Pavel Štern označil romský mentoring za možná nejužitečnější projekt, který PMS realizovala.

„Jste potřební a užiteční“, uvedl pak na adresu romských mentorů Radek Jiránek z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR a vyzdvihl přínos jejich práce pro prevenci recidivy, pozitivní propagaci alternativních trestů i k zlepšování náhledu majority na Romy.

Program konference byl symbolicky rozdělen do tří bloků Současnost, Minulost a Budoucnost. Prezentace zahraničních expertů z University Miskolc a Steinbeis Beratungszentrum Wirtschaftsmediation z Lipska v první části seznámil účastníky s  romským soudem „Kris“ a s tradičními metodami řešení konfliktů v romské komunitě, na něž romský mentoring do značné míry navazuje.

Prostřední část byla věnována bilancování úspěšných osmi let poskytování romského mentoringu, výsledky projektu byly prezentovány v rámci živé diskuse vstupy romských mentorů, probačních pracovníků a dalších odborníků. Závěr konference pak vyznačil směr, kterým chce Rubikon zaměřit své služby, včetně romského mentoringu — vytváření pracovních příležitostí pro znevýhodněné osoby.