Zákony uvádět do života, ale především je schválit

Vladimíra Lesenská

Poslanci budou v příštích dnech projednávat Návrhy šestadvaceti zákonů. Všechny jsou svým způsobem významné pro chod naší společnosti. Otázkou však je, co z tohoto kvanta návrhů zákonů, kdy jejich velká část pochází z „dílny“ ČSSD, projde schválením.

Návrhy šestadvaceti zákonů budou poslanci projednávat v těchto dnech v prvním čtení v poslanecké sněmovně. Všechny jsou svým způsobem významné pro chod naší společnosti. Otázkou však je, co z tohoto kvanta návrhů zákonů, kdy jejich velká část pochází z „dílny“ ČSSD, projde schválením. Už proto, v jaké „tvůrčí a odpovědné“ atmosféře se to vše odehrává — tentokrát zásluhou nejmenší strany vládní koalice, která prožívá své další veřejné extempore, nyní již však v soudním podání.

Přenesme raději pozornost k projednávaným návrhům některých zákonů. Např. k novele zákona o elektronických komunikacích. Ta reaguje na dva nálezy Ústavního soudu, kterým byla zrušena některá ustanovení příslušného zákona, prováděcí vyhlášky k němu a trestního řádu. Obsahem zrušených ustanovení bylo uložení povinnosti právnickým a fyzickým osobám zajišťujícím veřejnou komunikační síť nebo poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (zejména telefonní operátoři a poskytovatelé internetového připojení ) po dobu šesti až dvanácti měsíců uchovávat provozní a lokalizační údaje a povinnosti tyto údaje poskytnout orgánům oprávněných k jejich vyžádání.

Vládní návrh zákona o obětech trestních činů zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje práva obětí trestných činů, poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů.

Návrh poslanců ČSSD na novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením zachovává plynutí lhůty pro novou žádost o poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla pro žadatele, kteří tento příspěvek čerpali před 1. lednem 2012. Stávající nový zákon totiž prodloužil pro všechny žadatele tuto lhůtu z dosavadních 5 na 10 let (!) bez přechodného ustanovení, takže se retroaktivně vztáhl i na ty, kterým byl již příspěvek poskytnut dříve a jimž již plyne lhůta k dalšímu poskytnutí příspěvku.

Významný je návrh ČSSD na vydání zákona , kterým se mění zákon o důchodovém spoření a zákon, kterým se mění právní ustanovení v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a o doplňkovém penzijní spoření, kdy se účinnost obou zákonů má posunout z 1. ledna 2013 na 1. leden 2016. V této souvislosti se rovněž o tři roky posouvá lhůta pro vstup do systému důchodového spoření pro osoby starší 35 let.

V obdobném duchu je taktéž návrh poslanců ČSSD na vydání zákona , kterým se mění zákon o státní sociální podpoře. Dále zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon s sociálních službách, zákon o státní podpoře a další právní ustanovení — s návrhem na schválení již v prvním čtení.

Návrh novely — a to je významné — prodlužuje možnost pobírání rodičovského příspěvku do sedmi let dítěte, v zásadě za stejných podmínek, jaké stanovila právní úprava do konce roku 2011. Hlavním rozdílem je však nové vymezení podmínek, za nichž bude příspěvek poskytován. Ty berou na zřetel zrušení vyhlášky, kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, která stanovila podmínky pro uznání dítěte za dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené. V návaznosti na přechodné ustanovení zmíněného zákona se stanoví, že nárok na rodičovský příspěvek náleží rodičům dětí ve věku do sedmi let, bez ohledu na míru závislosti.

V  návrhu zákona dále stojí, že se vrací i souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči za stejných podmínek, jako tomu bylo do konce roku 2011.

Z dílny poslanců ČSSD vychází také návrh na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy. V návrhu ústavního zákona o obecním celostátním referendu stojí, že by občané ČR mohli v něm rozhodovat : 1) o zásadních věcech vnitřní nebo zahraniční politiky státu, 2) o návrhu zákona ústavního, 3) o souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy, kterou mají být jednotlivé pravomoci orgánů ČR přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.

Stranou pozornosti by neměl zůstat ani návrh poslanců ČSSD na vydání novely zákona o  přestupcích ve které se navrhuje prodloužení lhůty pro zánik odpovědnosti za přestupek z jednoho na dva roky.

Ve výčtu návrhů zákonů je také důležitá pasáž k novele zákona o léčivech, zákona o návykových látkách, zákona o správních poplatcích, zákona o zřízení ministerstev a jiných orgánů státní správy.

Motoristy a nejen je může zajímat iniciativa poslanců ČSSD na vydání zákona, kterým se mění trestní zákoník, kdy  se v návrhu zavádí nový trestný čin neoprávněného zásahu do počítače (tachometru) ujeté vzdálenosti.

Významný prostor je věnován vládnímu návrhu zákona o volbě prezidenta republiky. Navrhované věcné řešení vychází zejména ze zkušeností získaných při volbách do Poslanecké sněmovny a voleb do Senátu v případě dvoukolového konání voleb. Oproti stávajícím volebním zákonům je rozdílně upraveno vyhlašování výsledků voleb a mění se i systém telekomunikačního spojení, což se připravuje změnit i ve stávajících volebních zákonech. Volba prezidenta se má konat na území ČR ve dvou dnech. V pátek (14 — 22 hodin) a v sobotu (8 — 14 hodin). Návrh zákona nepočítá s korespondenčním hlasováním .

Ve výčtu navrhovaných změn stávajících zákonů a příslušných legislativních opatření je možno pokračovat ještě dlouho. Za důležitou zmínku však stojí senátní návrh na vydání zákona, kterým se měním zákon o zaměstnanosti. Ten vypouští z uvedeného zákona ustanovení § 44a, podle něhož uchazeči o zaměstnání, kterému bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného. Současně se vypouští související ustanovení, podle něhož uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu, ale odstupné, odbytné nebo odchodné mu nebylo vyplaceno po  skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu poskytne Úřad práce kompenzaci za dobu zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby uvedené v § 44 a.

Celkem šestadvacet návrhů zákonů, pro chod naší společnosti velice důležitých, čeká v těchto dnech na projednání v Poslanecké sněmovně. Jaký bude výsledek, vycházející z přístupu koaličních poslanců i opozice — toť otázka.