Přímá volba starostů? Ano, ne, ano?

Pavel Šaradín

Lze si představit v českých podmínkách různé modely volby starostů včetně té, že se bude přímo volit jen v menších obcích. To, zda bude či nebude volen starosta přímo, není až tak podstatné.

Před Velikonocemi jsme se dozvěděli, že Rada Svazu měst a obcí ČR (SMOČR) odmítla zavedení přímé volby starostů. Z tiskového prohlášení víme: „Mnoho starostů nemá o postavení přímo voleného starosty ani o jeho kompetencích dostatečné informace či představu, jak vyplynulo z ankety, kterou Svaz měst a obcí ČR rozeslal v uplynulém týdnu členským obcím. Ukázalo se, že mnoho starostů nebylo například obeznámeno s tím, že přímo volený starosta nebude členem zastupitelstva, nebude tedy se zastupitelstvem hlasovat, a nebude se tím pádem podílet na zásadních rozhodnutích v chodu obce." V anketě SMOČR proto 63 % starostů s přímou volbou nesouhlasilo.

Naše noviny stojí v první linii boje za svobodnou novinařinu a lidská práva. Podpořte nás a přidejte se k nám!
×

Vnímavější čtenář českého tisku se může cítit zmaten, protože na konci března mohl zaregistrovat prohlášení Ministerstva vnitra ČR, které představilo opačné stanovisko: „K 31. březnu 2011 na anketní otázky reagovalo celkem 2 431 obcí, tedy 39 % všech obcí v České republice (oslovena nebyla statutární města a hlavní město Praha). Z výsledků ankety vyplývá, že přímou volbu starostů v současnosti podporuje 65 % reagujících obcí, tedy bezmála 2/3 těchto obcí. Z výsledků rovněž vyplynulo, že zavedení přímé volby starostů není podporováno výlučně obcemi s menším počtem obyvatel (do 1 000 obyvatel), resp. že tato podpora prakticky není závislá na počtu obyvatel příslušné obce (podpora se stabilně pohybovala v rozmezí od 66 % u obcí do 500 obyvatel až po 58 % u obcí nad 5 000 obyvatel; v průměru tedy přímou volbu starostů v každé velikostní kategorii oslovených obcí podporovaly cca 2/3 těchto obcí). Neplatí tedy, že čím větší obec, tím menší podpora.“ Tedy dvě různé ankety a dva naprosto odlišné výsledky.

Různé preference způsobil fakt, že ministerstvo vnitra se představitelů obcí ptalo pouze na možnost zavedení přímé volby, aniž by jim předložilo vlastní návrh. Naproti tomu SMOČR svým členům položil mj. otázku: „Víte o tom, že funkce přímo voleného starosty je neslučitelná s funkcí člena zastupitelstva obce (starosta by nebyl členem zastupitelstva)? Přímo volený starosta tedy nebude schvalovat žádná usnesení, nebude mít vliv na rozpočet obce a program rozvoje obce.“ Otázka mohla na respondenty zapůsobit hrozivě. Vždyť kdo by si přál starostu mimo zastupitelstvo a ještě k tomu jako pouhého úředníka? Přitom situace je mnohem složitější.

SMOČR se svých členů zeptal na více věcí, všechny otázky ale reagují na Analýzu možností přímé volby starostů, kterou si zpracovalo ministerstvo vnitra. Z odborného hlediska má tento dokument řadu nedostatků, nereflektuje aktuální vývoj v reformách lokální politiky v evropských zemích, nedostatečná je analýza přímé volby starostů v zahraničí. Ministerstvo vůbec nezajímají ani výzkumy, které jsou prováděny v evropském kontextu, ani odborná literatura, která je této problematice věnována. Právě její komplexní zpracování a ukázání, že existují i pro ČR inspirativní modely přímé volby starostů, považuji za zásadní chybu.

Ministerstvo předložilo jediný návrh, který Rada SMOČR odmítla. Z různých dat, která máme k dispozici z mezinárodních výzkumů, je patrné, že volení představitelé na nejnižší úrovni zastupitelské demokracie zavedení přímé volby starostů podporují. Samotný SMOČR institut neodmítá, viz například věta: „V současné době ale na půdě Svazu jednoznačně převládá názor, že pokud by přímá volba měla být přece jen zavedena, pak ve všech velikostních kategoriích obcí.“ Přímou volbu navíc bezvýhradně podporuje Sdružení místních samospráv ČR.

Návrh předložený ministerstvem je nedostatečný, protože se až příliš soustředil na jediný model přímé volby starostů a jejich postavení (inspirace Slovenskem), aniž by řádně představil jiné modely. Takto vlastně zbrzdil či zastavil snahu vlády.

Jedna poznámka na závěr. Lze si skutečně představit v českých podmínkách různé modely volby starostů včetně té, že se bude přímo volit jen v menších obcích. Nicméně to, zda bude či nebude volen starosta přímo, není až tak podstatné. Místní samosprávy tíží jiné problémy, které jsou naléhavější. Pokud už by ale mělo dojít k nějaké reformě volebních pravidel, tak spíše ke změně celého volebního systému na komunální úrovni. Nedostatků má až přespříliš.

    Diskuse