Menu ústavních a voličských očekávání

Ústava, volební systém a referendum jsou základními kameny demokracie. Projekt „Menu ústavních a voličských očekávání“ nabízí diskusi o tom, jak zásadně zlepšit jejich fungování.

Naše Ústava má podle jejího zesnulého spolutvůrce Vojtěcha Cepla řadu evropských „zvláštnosti“. Chybí v ní úprava o státním vlastnictví, podnikání a o přírodním bohatství a je v ní výslovně uveden hayekovský princip „co není zakázáno, je povoleno“. To spolu s úplnou absencí zodpovědnosti vládních činitelů za jejich rozhodnutí a s mantrou ústavy jako nedotknutelné posvátné krávy vytvořilo z České republiky ráj tunelářů. Tato „malá opomenutí“ v Ústavě, která byla nadiktována, a ke které se občané neměli ani šanci vyjádřit, přišla Českou republiku na bilióny korun. Stejnou relikvií je i volební systém, vylučující z možné kandidatury více než 98 procent voličů-nestraníků.

V důsledku toho dnes nejsou politické strany nic než firmy obchodující s mocí a ve veřejnosti sílí přesvědčení, že dobré mravy a lidská důstojnost jsou v u nás bez soudní ochrany. Je alarmující, když na konferenci o vymahatelnosti práva (v prosinci 2012) konstatují soudci, včetně předsedy Nejvyššího správního soudu, že stát přestává být funkční, a i vrchní státní zástupkyně dodává, že pokud se nedodržují základní právní pravidla, nemají policie a státní zastupitelství smysl.

I přes účelovou rétoriku současných politiků je ovšem zřejmé, že od nich se v nejbližších letech žádné nápravy nedočkáme. Potom nás jakékoliv volby podle starých a nefunkčních schémat poženou do dalších krizí. Přestože existuje řada izolovaných iniciativ navrhujících novelizaci ústavy, volebního systému a přijetí všeobecného referenda, zatím konkrétní projekt dosud nikdo nepředložil. Dílčí řešení se pohybují pouze v horizontu těch nejbližších voleb. Zcela zásadní je, že v nich chybí posouzení synergických efektů volby nezávislých poslanců, jejich odvolatelnosti, všeobecného celostátního referenda a jejich vlivu na změnu poměrného volebního systému na většinový. Navíc téměř nikdo nedomýšlí jaké systémové změny a jakým přínosem pro demokracii by mohla být elektronizace voleb a také to, že za pár let zde bude plně digitální generace a papírové volby se stanou přežitkem.

Systém „Menu ústavních a voličských očekávání“
Proto předkládám projekt, který by shromažďoval celospolečenskou poptávku změn ústavy a volebního systém. Případné změny změny musí být přijaty celonárodním referendem. V kapitolách: „Zadání projektu“ a „Manuál voliče“ jsou na příkladu parlamentních voleb popsány interaktivní funkce elektronického volebního systému nazvaného Menu ústavních a voličských očekávání (MÚVO).

V úvodu části „Harmonogram a metodika realizace projektu“ předkládám ideu, jak již v parlamentních volbách 2014 odstranit diskriminaci miliónů občanů-nestraníků, kteří dnes nemohou ve volbách kandidovat a jak umožnit volbu nezávislých kandidátů s vlastními programy. K tomu je ovšem nezbytná součinnost některé z politických stran či občanských sdružení, zvažujících účast ve volbách.

Další část harmonogramu vychází z toho, že ústava, volební systém i obecné referendum jsou spojené nádoby a změny musí být řešeny koordinovaně.

Protože se mi nepodařilo nalézt český web, který by byl schopen uveřejnit zadání projektu v plném rozsahu a navíc k němu organizovat diskusi, připravil jsem především k tomuto účelu vlastní stránky. Diskusi, která by se mohla stát burzou nápadů k celé problematice, jsem se pokusil dát určitou logickou strukturu vycházející z oblastí, které může projekt zahrnout. Zde se v kapitole Brainstorming k zadání projektu MÚVO otevírají následující diskusní témata:

 • Návrhy změn – přání a realita
 • Ústava, volební systém a všeobecné referendum jako spojené nádoby
 • Elektronické volby jsou cestou k přímé demokracii
 • Přihlašování do elektronického volebního systému 
 • Systém nadnárodního dohledu
 • Zvýšení volební účasti a angažovanosti voličů
 • Přímá volba poslanců a prokázání způsobilosti kandidáta
 • Omezení výsadního postavení politických stran
 • Odvolatelnost poslanců 
 • Omezení vlivu mediokracie
 • Narušení korupčních struktur a omezení nesmyslné volební reklamy 
 • Vynutitelnost přání autentické většiny voličů
 • Neúplatný zdroj průzkumů veřejného mínění a dat pro Statistický úřad
 • Problematika všeobecného referenda
 • Způsoby realizace projektu
 • Je možné výrazně ovlivnit výsledky parlamentních voleb 2014?
Podle Arjena Nieborera je demokracie „společenské zpracování individuálních idejí. Ty však musí být navzájem posouzené a upravené podle společenských podmínek. Lidé si potřebují vzájemně korigovat nepřesnosti v jednotlivých idejích.“ Ke spolupráci na dopracování „zadání projektu“ v reálný projekt si proto dovoluji vyzvat co nejširší veřejnost. Chápu, že jen prostudování předkládaného materiálu není jednoduché. Jednoduché ale není, a nikdy ani nebude, hledání cest ke skutečné demokracii. Celý text zadání projektu, další náměty a prostor pro diskusi naleznete na tomto webu.

A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.