Otevřený dopis premiérovi a ministru práce

Česká ženská lobby se v souvislosti se schválením „Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013“ otevřeným dopisem obrací na předsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí. Dopis zveřejňujeme v plném znění.

Vážený pane premiére, vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v souvislosti se schválením Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013. V rozporu s aktuálními Prioritami a postupy vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže totiž oblasti nijak nezohledňují průřezové téma genderové rovnosti.

Vláda se ve svých prioritách zavazuje „zohledňovat v relevantních dotačních programech téma rovných příležitostí žen a mužů“ (bod 2.), „zapracovávat hledisko rovnosti žen a mužů do projektů a plánů s významnými vlivy na životní prostředí a dopravní infrastrukturu“ (bod 9.). Dále pak podporovat pracovní uplatnění žen včetně podpory rozvoje dostupnosti péče služeb o děti a dalších sociálních služeb (bod 5.) a přijímat opatření k odstraňování a prevenci násilí založeného na pohlaví, domácího násilí a obchodování s lidmi včetně řešení a prevence rizikových situací v životě žen-migrantek. Ve všech těchto oblastech sehrává činnost nestátních neziskových organizací (včetně 22 organizací sdružených v České ženské lobby) zásadní roli.

Přesto není genderová rovnost mezi hlavní oblasti státní dotační politiky zahrnuta ani zohledněna v rámci jednotlivých oblastí. Neobjevuje se ani v ostatních nezařazených oblastech, kde jsou některé programy a aktivity specifikovány velmi podrobně – např. program Ministerstva zemědělství zaměřený na podporu rozvoje jezdeckého sportu, péče o koně a hypoterapie, v rámci kterého je podporována mimo jiné „přirozená komunikace s koňmi“. Relevantní je z  hlediska rovnosti žen a mužů oblast 4 – Sociální služby, kam spadá dotační program Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem „Dotační řízení MPSV pro rok 2012 v oblasti poskytování sociálních služeb“. Dále pak oblast 14 – Rodinná politika, kam spadají i Programy na podporu rodiny, které však genderové hledisko v podporovaných aktivitách nezohledňují.

Velmi okrajově se tématu genderové rovnosti dotýká oblast 3 – Životní prostředí a udržitelný rozvoj, nejde však o zohlednění hlediska rovnosti žen a mužů, ale pouze o zahrnutí rodin s dětmi do cílových skupin. Dále pak oblast 5 – Zahraniční aktivity, kam je do Programu transformační spolupráce zahrnuta i oblast lidských práv a podpora demokracie, o genderové rovnosti ale explicitně nehovoří. Z genderového hlediska je relevantní i oblast 8 – Péče i zdraví a zdravotní prevence, v níž Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje správnou aplikaci bezbariérové vyhlášky, ovšem s cílem podpořit osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, o rodičích s malými dětmi (pro které je program také relevantní) již nehovoří. Ve stejném programu je pak zahrnuto i násilí na dětech se zaměřením na sexuální zneužívání a prevence domácího násilí, násilí založené na pohlaví však již do podporovaných aktivit zahrnuto není.

K prosazování genderové rovnosti se vláda zavazuje ve svých Prioritách a postupech při prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Dále bychom rádi upozornili, že podpora rovnosti žen a mužů (zejména v oblasti trhu práce) je nezbytná při zvyšování konkurenceschopnosti České republiky, na což poukazuje i Národní ekonomická rada vlády v dokumentu Rámec strategie konkurenceschopnosti, analýza společnosti McKinsey&Company Využití plného potenciálu žen v české ekonomice1 a částečně i vládní Národní plán reforem pro rok 20122. O důležitosti prosazování genderové rovnosti pro ekonomiku hovoří i zpráva OECD Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 20123.

Chtěli bychom Vás proto požádat o zdůvodnění, proč není genderová rovnost zahrnuta do Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2013, a dále o informaci zda (případně jak) bude toto téma zohledněno v rámci dotačních programů jednotlivých resortů.

A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.