Petice proti zvyšování hlukových limitů

Plné znění petice proti zvyšování hlukových limitů a za snížení aktuálního hlukového zatížení v obcích Modletice, Dobřejovice, Herink, Dolní Břežany, Jesenice, MČ Praha-Libuš a MČ Praha 12.

Ministr dopravy České republiky JUDr. Vít Bárta
Ministr zdravotnictví České republiky doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PROTI ZVYŠOVÁNÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ V ČR A ZA SNÍŽENÍ AKTUÁLNÍHO HLUKOVÉHO ZATÍŽENÍ V OBCÍCH MODLETICE, DOBŘEJOVICE, HERINK, DOLNÍ BŘEŽANY, JESENICE, MČ PRAHA-LIBUŠ A MČ PRAHA 12 V SOUVISLOSTI SE ZAHÁJENÍM ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚSEKŮ Č. 512 a 513 JIŽNÍ ČÁSTI SILNIČNÍHO OKRUHU KOLEM PRAHY (SOKP 512/513)

My, níže podepsaní občané Modletic, Dobřejovic, Herinku, Dolních Břežan, Jesenice, MČ Praha-Libuš, MČ Praha 12 a dalších obcí z celé České republiky, prostřednictvím této petice žádáme, aby kompetentní orgány Ministerstev dopravy a zdravotnictví ČR v součinnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze podnikly všechny potřebné kroky k urychlenému snížení současné hladiny škodlivého hluku generovaného zkušebním provozem rychlostní silnice R1-SOKP 512/513 v exponovaných obytných oblastech výše jmenovaných obcí, v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Za tímto účelem žádáme, aby bylo v exponovaných obytných oblastech výše jmenovaných obcí zajištěno provádění opakovaných akustických měření akreditovanou laboratoří pro měření hluku a aby na základě výsledků těchto měření byla navržena a urychleně realizována efektivní opatření pro omezení hlukové zátěže.

Požadujeme zejména zbudování protihlukových stěn a omezení nejvyšší povolené rychlosti na předmětné rychlostní komunikaci R1-SOKP 512/513 v nočních hodinách od 22:00 do 6:00 na 70 km/hod, tj. realizaci standardních opatření, kterými jsou již desítky let efektivně chráněni před hlukem občané okolních zemí EU s hustou dálniční sítí Německo, Rakousko apod.

V této souvislosti chceme rovněž zdůraznit, že považujeme za nepřijatelné a protispolečenské, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR „řešily“ aktuální problém spojený s překračováním povolených hlukových limitů u nově budovaných úseků dálnic účelovým plošným navýšením těchto limitů o 5 až 10 dB!!! a to prostřednictvím aktuálně předkládané novely nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. PROTI UVEDENÉ NOVELE NAŘÍZENÍ VLÁDY TÍMTO DŮRAZNĚ PROTESTUJEME a požadujeme, aby tato byla zamítnuta a aby stávající hlukové limity byly zachovány – v zájmu ochrany veřejného zdraví.

Za petiční výbor:
Miroslav Grund, Modletice 133, 251 01 Říčany
Bc. Jiří Aron, Modletice 12, 251 01 Říčany
Martin Zahálka, Modletice 84, 251 01 Říčany
Ing. Marie Žiliková, Kaštanová 103, Dobřejovice, 251 01 Říčany
Mgr. Martin Čmolík, Vačkářova 290, Dobřejovice, 251 01 Říčany
Markéta Doležalová, Polní 212, Dobřejovice, 251 01 Říčany
Mgr. Ivana Müllerová, Za Zahradama 48, Herink, 251 01 Říčany
Jaroslav Smolař, Radějovická 82, Herink, 251 01 Říčany
Ing. Zdeněk Kovářík, Jasmínová 414, 252 41 Dolní Břežany
Ing. Sylva Marková, K Cihelně 148, Jesenice-Osnice, 252 42 Jesenice
Mgr. Daniela Partlová, K Vrtilce 87/17, 142 00 Praha 4-Písnice
Ing. Hana Jandová, Levského 3221, Praha 4-Modřany

Zastupovat petiční výbor při jednáních se státními orgány je oprávněn:
Miroslav Grund, Modletice 133, 251 01 Říčany

A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.