KSČM ve volbách vsadí na tradiční témata. Chce hájit zájmy sociálně vyloučených

Vratislav Dostál

Předvolební program KSČM se zaměřuje především na zájmy nízkopříjmových segmentů společnosti. Komunisté slibují zvýšení minimální mzdy, nová pracovní místa i zákon o sociálním bydlení. Kromě jiného opět volají po zrušení NATO.

Podobně jako sociální demokraté, také Komunistická strana Čech a Moravy schválila na sklonku minulého týdne svůj program pro předčasné sněmovní volby, které se uskuteční za dva měsíce. Na webových stránkách komunisté zveřejnili pouze stručnou verzi svého programu, redakci Deníku Referendum se ale podařilo získat jeho rozšířenou podobu.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

KSČM je podle většiny sociologických šetření posledních měsíců druhou nejoblíbenější stranou v zemi. Zároveň je evidentní, že se komunisté dostávají postupně z politické izolace, ve které se ocitli po roce 1989. Nejen proto má význam se jejich programem zabývat. Ostatně po volbách se můžeme dočkat konstelace, která umožní KSČM po čtyřiadvaceti letech opět ovlivňovat chod exekutivy.

Politolog Lukáš Jelínek v rozhovoru pro Deník Referendum zdůraznil, že komunisté před letošními volbami pouze oprášili a poupravili svůj program z minulých sněmovních voleb. „Poněvadž pro případnou vládu ČSSD bude důležité programově obhájit spolupráci s KSČM ve Sněmovně, je důležité, kolik průniků lze mezi programy ČSSD a KSČM najít,“ připomněl Jelínek. 

Podle něj lze tyto průniky nalézt ve většině pasáží, zejména v sociální a ekonomické politice, v poptávce po funkčním státu, v němž je potírána korupce a existuje prostor pro iniciativu občanů. „Do programu komunistů ale pronikla i otřepaná klišé o orientaci zahraniční politiky či právu na práci,“ uvedl Jelínek.

„Jako tradičně je program KSČM zelenější než program ČSSD. Jenže na tomto tématu lze asi nejlépe sledovat, jak daleko je od teorie k realizaci programu. Ve Sněmovně se totiž komunističtí poslanci nijak zvlášť zeleně nechovali. Může to souviset s tím, že program připravují zejména profesionální pracovníci aparátu KSČM, ale místa ve Sněmovně obsazují politici z regionů,“ vysvětlil politolog. 

Důležité podle něj také je, že KSČM je stranou symbolů. „Sama se k mnohým upíná a jsou jí též mnohé předhazovány. Aby byly komunisté považováni za relevantní proud, budou muset především  část symbolů sami opustit nebo je nově interpretovat,“ uzavřel komentář k předvolebnímu programu KSČM Jelínek. Podle něj to bude v posledku důležitější než zdání teoretické kompetentnosti.

Hájíme zájmy sociálně vyloučených

S čím chtějí tedy komunisté oslovit českou veřejnost? Hned v preambuli dokumentu se píše, že KSČM nabízí životaschopná řešení k oživení ekonomického růstu, rozšíření demokracie a zvýšení životní úrovně většiny obyvatel České republiky. Komunisté chtějí usilovat o naplnění zájmů a potřeb občanů, i těch, kteří v podmínkách kapitalismu nemají možnost zabezpečit vlastní poctivou prací své rodiny přiměřenou životní úrovní, uplatnit se podle dosaženého vzdělání a kvalifikace. 

„Za současnou krizi nemohou ožebračovaní občané. Nemalý podíl na ní ale mají korupčníci, tuneláři i bankéři. Problémy nezaměstnaných a sociálně vyloučených řešme odstraněním jejich příčin. KSČM odmítá tezi šířenou pravicí o šetřící a hospodárné pravici a rozhazovačné levici, která zadlužuje stát. Lidé potřebují práci a solidní mzdu, ne sociální dávky,“ tvrdí KSČM v úvodu svého programu.

Připomínají, že vláda Petra Nečase, která vzešla z voleb v roce 2010, byla vyvrcholením pravicové politiky, která podle nich dlouhodobě poškodila politické, sociální i ekonomické zájmy většiny obyvatel České republiky. Vláda podle KSČM zavlekla zemi do pasti nesystémových škrtů a protilidových opatření, která vedou k ekonomické stagnaci a snižování životní úrovně většiny občanů. 

KSČM zároveň přiznává, že neexistuje jednoduché řešení. Její program proto obsahuje komplex řešení krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých. K  prvním krokům KSČM v případě volebního úspěchu bude patřit zrušení asociálních opatření pravicových vlád a zabránění privatizace zbytku veřejných služeb.

Střednědobá opatření navrhovaná KSČM mají směřovat k nastartování vyššího výkonu české ekonomiky a k podpoře investic a zvýšení zaměstnanosti a sociálních jistot zaměstnanců i dalších občanů na základě principů sociálního státu. „Jen prostřednictvím těchto opatření může dojít k  únosnému snižování zadlužování České republiky a umořování jejího dluhu,“ tvrdí komunisté.

„Strategickým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír,“ píše se v dokumentu s tím, že je potřeba obnovit důvěru veřejnosti v  politiku a stát.

Samotný program je pak rozčleněn do šesti bodů: (1) poctivost se musí vyplácet; (2) práci, ne sociální dávky; (3) budoucnost mládí, jistoty stáří; (4) odpovědnost k  prostředí, ve kterém žijeme, (5) více rozhodovacích pravomocí lidem, (6) ano světu, ne zbraním.

Zasadíme se o funkční státní správu

V prvním oddíle se komunisté zavazují, že po volbách prosadí zákon o majetkových přiznáních pro všechny občany nad určitou výši hodnoty majetku. Zavazují se také k rozšíření informací o majetkových poměrech politiků, veřejných činitelů a úředníků s významnými pravomocemi. Chtějí prodloužit promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provést inventury prodejů státního majetku. 

Slibují novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a volají po dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimitních) a zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci. Chtějí také zavést hmotnou odpovědnost státních úředníků, soudců i veřejných činitelů, kteří svým jednáním způsobí škodu na státním nebo veřejném majetku. 

KSČM voličům slibuje také to, že se pokusí prosadit zákon o státní službě, který umožní depolitizovat státní správu, profesionalizovat státního úředníka, zvýšit jeho odpovědnost a současně jej chránit proti politickým a jiným tlakům. Taktéž se chtějí zasadit o uzákonění požadavku na zpřísnění trestů za korupci a chtějí častěji užívat trestu propadnutí majetku nebo ukládání vysokých peněžitých trestů u trestných činů proti pořádku ve věcech veřejných.

V oddíle o sociální a hospodářské politice voličům slibují zajištění kvalitního vzdělání a stabilních pracovních míst. Chtějí prosadit právo na práci a spravedlivé odměňování, zastavit stagnaci reálné úrovně mezd a platů pracujících a čelit nepřiměřeným rozdílům v odměňování. Za základ obnovy konkurenceschopnosti české ekonomiky považují „podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic a podporu exportu“.

KSČM chce po volbách iniciovat vytvoření veřejné komerční banky bez poplatků, se zaručeným zhodnocením vkladů a dostupnou úrokovou mírou na poskytované úvěry. V neposlední řadě se v případě volebního úspěchu zasadí o opětovné posílení pracovního práva zaměstnanců a jejich zástupců. Chtějí upřednostnit zaměstnávání na pracovní smlouvu před dohodami. Slibují také vyrovnání neoprávněných rozdílů v odměňování žen a mužů.

Jsme pro navýšení minimální mzdy

Minimální mzdu by komunisté zvýšili až na 14 000 korun, tedy na padesát procent průměrné mzdy. Voličům také slibují, že nebudou pro zvyšování nepřímých daní, zejména DPH. „Požadujeme postupný návrat k sazbám před rokem 2007 (tj. 5 a 19 %). Jednání s EU o zavedení nulové sazby DPH na léky,“ uvedla KSČM v předvolebním programu pro předčasné volby.

Komunisté také požadují opětovné zařazení kultury do snížené sazby DPH a zvýšení výdajů na kulturu na jedno procento státního rozpočtu. Slibují zároveň, že se zasadí o navrácení progrese do daně z příjmu fyzických osob, po zrušení superhrubé mzdy chtějí prosadit pásma tři (19 %, 25 % a 32 %), a časem znovu pět pásem. 

KSČM slibuje také zpřísnění odpovědnosti vlády za výkon vlastnických práv státu v podnicích s majetkovou účastí státu a zastavení další privatizace důležitého majetku státu či zakládání nových podniků a výkup akcií vedoucí k  posílení státního majetku v podnicích důležitých pro zaměstnanost a ekonomickou bezpečnost státu, ve strategických oblastech jako je energetika, informační služby či bankovnictví.

Kromě toho slibují také podporu exportu a ochranu našich hospodářských zájmů, v případě volebního úspěchu by také podpořili rozvoj vědy, výzkumu a inovací, jsou pro zachování státní podpory stavebního spoření a hypoték, pro omezování nátlakových praktik obchodních řetězců zejména vůči dodavatelům zemědělských produktů z ČR či pro omezení dovozu dotovaného zahraničního zboží a potravin například uvalením kompenzačního poplatku pro dovozce ve výši dotace, kterou tamní vlády tomuto zboží poskytují. 

KSČM chce prosadit zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví a stropy pro odvody na zdravotní a sociální pojištění zavedené pravicovými vládami. Je pro dlouhodobou stabilizaci prvního státního důchodového pilíře a umrtvení druhého pilíře na soukromé spoření. Slibuje také zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úroveň životního minima či referendum o osudu schváleného zákona o tzv. církevních restitucích. 

Referendum o církevních restitucích

Podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše v případě církevních restitucí KSČM pouze opakuje požadavek, který vznášela již před projednáním samotného zákona v parlamentu. „Protože schválený zákon o vztahu církví k státu většina národa nepovažuje za dobrý, je možné se zeptat lidí v aktu přímé demokracie na osud tohoto zákona,“ dodal Dolejš v rozhovoru pro Deník Referendum.

Podle něj by to prakticky znamenalo nejdříve přijmout obecný zákon o referendu, který komunisté prosazují dlouhodobě. „Může ale jít i o speciální zákon pro tento účel podobně, jako tomu bylo při našem rozhodování o vstupu do Evropské unie. A pokud si většina společnosti, včetně mnoha věřících, nepřeje naplnit do puntíku i to co stanovil již přijatý zákon, tak to znamená říci, jak s tímto jejich přáním naložit,“ vysvětlil Dolejš. 

„Mandát voličů k ukončení tohoto způsobu oddělení církve od státu je myslím čistým řešením. Je ovšem třeba doříci, že to co bude vykonáno během účinnosti zákona, nelze retroaktivně popřít — leda že by došlo ke kriminálnímu chování. Může být ale změněna oblast majetková: větší kontrola oprávněnosti požadavků církví a především redukce rozsahu peněz, které by měly být každoročně až do oddělení vypláceny z rozpočtu,“ uzavřel Dolejš.

Odmítáme školné a chceme zákon o sociálním bydlení

Komunisté také odmítají školné ve všech podobách při řádném průběhu studia. Chtějí prosadit vznik páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren či zavedení jedné veřejné zdravotní pojišťovny. Požadují zastavení klouzavého posunování hranice prodlužování věku pro nárok na starobní důchod, slibují výstavbu a modernizaci domovů a zařízení pro seniory, včetně stacionářů pro seniory vyžadující celodenní péči a zachování současných sociálních zařízení pro seniory při důrazu na rozvoj terénních služeb, které seniorům umožní zůstat v  domácím prostředí. 

Chtějí také prosadit zákon o sociálním bydlení, stanovení normativů sociálně potřebných bytů a zavedení dalších opatření, jejichž cílem bude čelit nárůstu chudoby starých a bezmocných nebo sociálně ohrožených. V programu se také zavazují, že prosadí státní podporu výstavby startovacích a sociálních bytů, zejména formou družstevního a obecního bydlení s dostupným nájemným.

Chtějí zavést státní regulaci cen plynu, elektrické energie, užitkové a pitné vody, stočného, tepla a paliv. Hovoří i o prosazování výstavby družstevních domů a bytů na neziskovém principu s pomocí Státního fondu rozvoje bydlení a stavebního spoření či o státní podpoře a rozšiřování kapacit jeslí, mateřských škol a služeb pro rodiče. 

Chtějí podporovat učňovské a technické školství a iniciovat změny ve financování vzdělávání, posilujících jeho efektivnost a kvalitu. Na financování by se podle KSČM měly podílet i firmy, pro které jsou studenti připravováni.

KSČM podpoří veřejnou diskusi o evropské iniciativě za tzv. bezpodmínečný základní příjem s cílem garantovat z dlouhodobého hlediska všem občanům EU bezpodmínečné, individuální právo na uspokojení jejich materiálních potřeb k vedení důstojného života. Komunisté slibují také zamezení posilování privátních sociálních služeb na úkor státních, krajských či obecních organizací a chtějí prosadit resocializační programy pro bezdomovce, podporu chráněného bydlení, azylových domů, vyvařoven a lékařských středisek pro bezdomovce. 

Strategie udržitelného rozvoje a ekologie

Celý čtvrtý oddíl jejich programu se týká ochrany životního prostředí. Podle něj se KSČM soustředí zejména na prosazování strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouhodobého ekonomického rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy. Slibují nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin, podporu ekologických funkcí zemědělství, ekologické krajinotvorby a urbanistiky.

Chtějí podpořit ekologicky šetrné druhy dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy. KSČM chce zároveň zahájit systémové změny ve způsobu nakládání s odpady, především s jejich tříděním a recyklací. V programu se hovoří také o podpoře energetické nezávislosti České republiky. Ta podle KSČM spočívá v pokračování využívání jaderné energetiky, v ekonomicky rozumném využívání obnovitelných zdrojů energie a v postupném snižováním spotřeby uhlí v teplárenství a energetice.

Komunisté zároveň v předvolebním programu slibují prosazení udržitelných forem hospodaření, hovoří o aktivní roli zemědělců při ochraně krajiny, ochrany a obnovy vodních zdrojů a zemědělského i lesního půdního fondu jako nenahraditelných přírodních zdrojů. Chtějí provést zásadní systémové změny státní správy v oblasti životního prostředí. V exekutivě by pak údajně zohledňovali soulad ekologických a národohospodářských priorit.

V pátém oddíle svého programu KSČM slibuje přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend. Chtějí posílit účast občanů na tvorbě politických rozhodnutí, zvýšit veřejnou kontrolu a transparentnost práce zastupitelstev a jejich orgánů. Podle nich by mělo dojít k zahájení diskuse o upřesnění či zdokonalení Ústavy a klíčových zákonů s cílem upevnit demokratický právní stát a obhájit princip svobodné soutěže politických stran v rámci parlamentního systému.

V tomtéž oddíle hovoří také a tom, kterak prosadí tvrdé postihy pro spekulanty s byty, odstraní ekonomické překážky přístupu občanů k právu (bezplatná právní pomoc, úprava soudních a správních poplatků apod.) a zavedou větší ochranu dlužníků, posílí kontroly zákonných exekutorů a stanoví jasná pravidla nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.

Podle komunistů by hodnota dluhu neměla nepřiměřeně narůstat o lichvářské úroky a nadměrné sankce. KSČM se také zavazuje prosadit návrh zákona o poměrném zastoupení v orgánech zastupitelstev a parlamentu. Komunisté nakonec slibují například posílení pravomocí zastupitelstev na úkor rad a chtějí posoudit možnost změny na jednokomorový Parlament České republiky, popřípadě přeměnu Senátu na zástupce regionů. Podporují také snahy zaměřené proti omezování svobody internetu.

Zahraniční politika

Poslední oddíl jejich programu se týká zahraniční politiky. Právě v tomto spletitém tématu se nejednou jejich pozice značně lišila od pozice sociálních demokratů. KSČM volá po důsledném uplatňování Charty OSN, po posilování role OSN a po respektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země. 

Chce se zasadit o zamezení jakýchkoliv snah o výstavbu cizích vojenských základen na území České republiky a účasti při vojenských zásazích na cizím území bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. KSČM se dle svého programu zasazuje o překonaní agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti. V případě volebního úspěchu chtějí komunisté usilovat o pokračování tradic helsinského mírového procesu a to zejména v oblasti mírové diplomacie a lidských práv. 

Zároveň se zavazují k důslednému prosazování politiky nevměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a slibují odpor vůči všem formám terorismu, včetně státního. Odmítají také jakékoli vměšování zahraničních nátlakových skupin, včetně spolků vznášející požadavky odsunutých Němců, do vnitřních záležitostí České republiky, jakož i zpochybňování dekretů prezidenta Edvarda Beneše. 

Volají také po plném zajištění rovnoprávného postavení členských zemí v politických institucích Evropské unie. Podle nich bychom měli cílevědomě odmítat rozsáhlou byrokratizaci a přetrvávající deficit demokracie v politickém rozhodování EU a odstranit je. KSČM se opět hlásí také k požadavku zrušení NATO. Podle nich jde o dlouhodobý cíl. 

Jejich minimálním cílem je pak vystoupení České republiky z jeho vojenských struktur. Podle komunistů bychom se také měli zasadit o revidování strategie NATO z roku 1999, která obsahuje „právo preventivních úderů“.

  Diskuse
  August 26, 2013 v 16.18
  "Aby byli komunisté považováni za relevantní proud, budou muset především část symbolů sami opustit nebo je nově interpretovat,“
  ....zajímalo by mě konkrétně, které symboly má pan Jelínek na mysli? Tedy, které si mohou podle jeho názoru komunisté ponechat a které by měli opustit?
  August 28, 2013 v 12.41
  Průniky a klišé
  Pokud jde o symboliku, tak tradičně červená barva snad není problém (o třešních ani nemluvě).
  Asi se má na mysli spíše rétorika, ale ta je různá člověk od člověka a platí to i v jiných stranách.
  Nebudu jmenovat stranu, ale už jsme slyšel výroky jednoho jejího komunálního představitele - mluvil jak Vandas.
  Pokud se mají na mysli tzv. klišé o zahraniční orientaci, tak odmítat jakoukoliv kritiku současného bezpečnostního systému by bylo možné chápat jako pasivní stereotyp.
  "Láska k NATO" jako vstupenka do vládního klubu by bylo dost trapné - přes všechna diplomatická i jiná úskalí tohoto tématu je jeho nastolování legitimní.
  Copak helsinský proces a neagresivní doktrina obrany jsou prázdná témata ?

  August 31, 2013 v 9.53
  Symbol je například slovo "komunistický" v názvu
  O tom slově platí, že se ta strana k němu upíná a mnohými je jí to předhazováno.

  Pokud má jako strategický cíl socialismus, byl by čistě popisný název "Socialistická strana", "komunismus" v názvu je symbol mimo jiné kontinuity s tradicí KSČ.
  August 31, 2013 v 10.0
  A proč by měla měnit název, když ji mnoho lidí volí právě kvůli tomu? Dokonce i když vědí, že ta symbolika je spjatá s minulým režimem a s tradicí KSČ. Jsou snad všichni voliči KSČM lumpové nebo hlupáci?
  Patrně se po pádu režimu nepodařilo přesvědčit celý svět, že komunismus je zlo, jako se to podařilo po porážce nacismu. Z tohoto důvodu také nemohl rozpuštění ani přejmenování nikdo nařídit. Tím méně to někdo může udělat dnes, kdy se naopak začíná ukazovat, že představa jednotného lidu, jenž svorně odmítl "komunismus" a zvolil si demokracii, byla ideologickou konstrukcí.
  Až se straně ten název přestane voličsky vyplácet, však ona se ho jistě zbaví...
  August 31, 2013 v 11.44
  Milá paní Hájková,
  máte jistě pravdu v tom, že někteří lidé volí KSČM kvůli té symbolice spjaté s minulým režimem. Jiní ji zase kvůli tomu nevolí a nevolí ani jiné levicové strany, které z možné spolupráce s KSČM podezírají.
  Teď už se KSČM nepřejmenuje, ale kdyby to udělala před třiadvaceti lety, byla by možná levice po celou tu dobu silnější.

  Teď se situace mění, ale pořád ještě se zdá, že by většina společnosti skousla menšinovou vládu s podporou komunistů, ale komunisty ve vládě ne.

  Nepolemizujete ale s tím, že slovo komunistický je symbol v tom smyslu, o kterém mluví Lukáš Jelínek.

  O lumpech a hlupácích jsem nic nepsal.
  August 31, 2013 v 11.57
  Milý pane Kubičko
  (ještě že jsme si oba navzájem tak milí). Já vím, že jste nic nepsal o lumpech a hlupácích a je to dobře. Já ve svých příspěvcích nereaguji vždy jen na to, co někdo napsal. Píšu prostě jen tak.
  August 31, 2013 v 12.31
  Ale KSČM předvolební agitaci dělat nehodlám. Ani jí nechci předepisovat, čeho se musí vzdát. To si musí rozhodnout ona sama.
  P.S. Nevím, jestli má ještě smysl polemizovat o slově "komunistický", ale chcete-li, můžeme se o tom bavit.
  August 31, 2013 v 18.24
  Jedině komunismus
  Co máme dnes na obranu proti kapitalismu? Jakou máme alternativu?

  Progresivní zdanění? Místní měny? Fair trade? Farmářské trhy? Podporu obnovitelných zdrojů energie? Všeobecný základní příjem?

  To všechno jsou jen kosmetické úpravy kapitalismu, přestože i mnohé z nich se dnes zřejmě zdají socialistickým stranám příliš radikální. Skutečně proti kapitalismu dnes stojí jedině komunismus.

  Předhazovat komunistům, aby se vzdali slova komunismus, je taktika pravice v její válce proti fantazii, v prosazování hesla, že není žádná alternativa. Je to snaha zavraždit poslední přežívající sen. Jenom sen v dnešní době po konci dějin, už žádné strašidlo, žádnou politickou sílu, jen slovo a matnou vzpomínku na pohádku z dětství. Nejen sociální demokracie, ale už i komunistická strana se omezuje na heroické bitvy s pravicí o jemné paramerické úpravy jediného přirozeného světového řádu, kterému se už ani ve slušné společnosti nemá říkat kapitalismus, že prý to slovo je jen prázdná nadávka, která nic neznamená. Nezbývá už než slovo komunismus. A i to slovo vadí.

  Vzdechy tady, v Deníku Referendum, nad sociální demokracií, že nemá žádný program proti kapitalismu, budou marné, dokud se tu zároveň budou objevovat výtky vůči komunistům, že si říkají komunisté, že se drží toho slova, které jim jako poslední památka připomíná, že by se snad jednou mohli proti kapitalismu postavit.

  Představa, že kdyby se komunisté bývali vzdali i slova komunismus, mohla být levice dnes silnější, je lež šířená pravicí. Kdyby se komunisté bývali vzdali i slova komunismus, mohla být levice dnes nejen ochočená, jak je, ale úplně vyhlazená.
  JV
  August 31, 2013 v 21.11
  Co je opakem kapitalismu, resp. komunismu
  Vážený pane Macháčku,
  komunismus proti kapitalismu nestojí. Jen se podívejte, jak si oba rozumí v Číně.

  Ale nemusíme chodit pro důkazy do Číny, zažili jsme to dostatečně u nás. Komunističtí nomenklaturní kádři měli zrovna tak neomezenou moc, jako dnešní oligarchové. Neplatili pro ně zákony, a i když nominálně žádný závratný majetek nevlastnili, tak k veškerému státnímu majetku – ten nebyl jistě o mnoho menší než majetek oligarchů – měli dispoziční právo. Mohli bychom pokračovat srovnáváním nakládání s opozicí v obou režimech a jistě bychom našli řadu společných znaků, atd.

  Opakem kapitalismu není komunismus, ale dobro pro všechny. A to je také opakem komunismu. Dobro pro všechny je ovšem idea křesťanská.

  Dobrou noc a vše dobré přeje Jiří Vyleťal
  August 31, 2013 v 22.18
  Komunismus JE dobro pro všechny. Komunismus tu ovšem nikdy nebyl. Byl tady režim, který si říkal všelijak, naposledy reálný socialismus. O komunismu tvrdil, že ho buduje, tedy se k němu hlásil, to je pravda. Komunismem však ten režim nazvali teprve jeho odpůrci, aby zdiskreditovali i samotnou myšlenku.
  Mimochodem, režim, který by byl "dobrem pro všechny", neexistoval vůbec nikdy. A nebyly jím rozhodně ani ty, které se hlásily ke křesťanství.
  + Další komentáře