Diskuse (1 příspěvek)
Blažena Švandová, pracující důchodce
January 22, 2013 v 23.35
Sdílím podobné obavy
Zdánlivě to vypadá, jakoby občan Karel Schwarzenberg navazoval na TGM skrze Václava Havla, který se k TGM hlásil a projevoval úctu jak k osobě TGM, tak k tradicím první republiky. Domnívám se, že je to jen zdání.

Podstatnou součástí masarykovské tradice je myšlenka pozemkové reformy z r. 1919, která zamýšlela převést a částečně i převedla rozměrné majetky (souvislé pozemky nad 200 ha) do rukou velkého množství chalupníků a drobných rolníků, kteří na nich skutečně pracovali. Myšlenka pozemkové reformy je případem nadřazeného principu, že totiž velké majetkové rozdíly se projevují v demokracii různou váhou hlasu občana majetného ve srovnání s málo majetným. Proto jsou příliš velké majetkové rozdíly v demokracii nežádoucí a v krajním případě dokonce pro ni zničující. Dále je třeba mít na paměti, že první republika byla ovlivněna pro Evropu tehdy charakteristickým etosem posilování sociálního státu, který vedle občanské rovnosti a demokracie klade důraz na myšlenku vzájemné solidarity občanů.

Občan KS s majetky zděděnými po šlechtických předcích představuje tradici naprosto odlišnou od masarykovské, a to tradici, která je založena na majetkové nerovnosti lidí a pouhé charitě namísto solidarity. V obou těchto bodech si feudální tradice podává ruku s neoliberalismem, což je na osobě KS a jeho politice, jak se domnívám, docela dobře patrné.

Změna myšlenkového klimatu spojeného s úspěšným působením KS v politice se projevuje plíživými tendencemi změny pohledu na naše dějiny, což asi nejdříve může postřehnout vnímavý profesor historie či filosof (autorovi děkuji!).

Unášen jinou tradicí, než která nás formovala v době, kdy s námi nežil, i před touto dobou, pronáší KS v dobré víře myšlenky, které kolidují s masarykovskou tradicí sociálního státu. I jeho vlastenectví je autentické s ohledem na jeho rod a zájem o zděděný majetek. Jen je trochu jiného druhu než Masarykova láska k národu, která se nevyznačuje horováním pro vlast, ale "chrání, přináší oběti - a hlavně pracuje" (Čapkovy Hovory s TGM).