Děti Země požadují přerušení územního řízení pro kanál u Přelouče

Vratislav Dostál

Ekologové stavebnímu úřadu ve svých námitkách k umístění plavebního kanálu u Přelouče navrhli, aby přerušil územní řízení a současně si od Ředitelství vodních cest České republiky vyžádal důležité chybějící podklady.

Děti Země požádaly stavební úřad o přerušení územního řízení pro plavební kanál u Přelouče. Současně úředníkům navrhly, aby si od Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) vyžádali důležité chybějící podklady. Investor v nové žádosti totiž jen nepatrně zmenšil zábor území, které se ale netýká nejcennějších biotopů se vzácnými modrásky očkovanými, které tak podle ekologů budou zcela zničeny.

Když chcete pochopit, co se děje v domácí politice, stačí číst Deník Referendum. Podpořte nás!
×

„Podle našeho očekávání nelze v územním řízení pokračovat, neboť žádost nesplňuje technické požadavky stavebního zákona a její prováděcí vyhlášky a navíc není posouzen vliv na krajinný ráz, změna hladiny podzemní vody a také to, jak stavba ovlivní průběh případných povodní,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik, které výstavbu plavebního kanálu jako zbytečnou a přírodě škodlivou aktivně kritizují již od roku 2004.

Podle něj ŘVC ČR stavbu plavebního kanálu délky téměř 3,2 km přes cenné Slavíkovy ostrovy s výskytem více než sedmdesáti zvláště chráněných druhů organismů a stovek vzácných druhů bezobratlých živočichů změnilo jen kosmeticky, takže i nadále likviduje cenné lužní biotopy. Navíc ve spisu chybí potřebné výkresy stavby, nová rozhodnutí o výjimkách k zásahu do biotopů ohrožených druhů živočichů či posouzení vlivu stavby na soustavu evropských chráněných zemí NATURA 2000, jak požaduje zákon.

„Asi se očekává, že stavební úřad vyjde státnímu investorovi opět vstříc a bez ohledu na zjevný rozpor se zákonem územní rozhodnutí vydá,“ myslí se Patrik, podle kterého to mohou mít i úředníci přikázáno.

Podle Dětí Země vyvolává rozpory i otázka, zda pro takto změněnou stavbu může nadále platit stanovisko o hodnocení vlivů na životní prostředí, které bylo ministerstvem životního prostředí vydáno v září 2000 pro jinou stavbu a bez biologických průzkumů. Ekologové se proto domnívají, že investor musí předložit nové stanovisko EIA, jinak může mít u Evropské komise potíže se získáním případných peněz z Operačního programu Doprava.

„I když šéf ŘVC Jan Skalický tvrdí, že stavba má o polovinu menší zábor území a že se také značně zmenšil zásah do ploch s modrásky očkovanými a bahenními, tak jde jen fiktivní početní trik, neboť ve skutečnosti budou stále nejcennější plochy s modrásky zcela zničeny, a to bez reálné náhrady,“ vysvětlil Patrik.

ŘVC ČR totiž podle něj zjištění do přírodně cenných ploch započítalo třeba část pole nebo plochy, na nichž nerostou pro modrásky potřebné živné rostliny (toten krkavec) a nežijí určité druhy mravenců (rodu Myrmica). Dále byly podle jeho slov účelově započteny i louky, na kterých tyto rostliny a mravenci sice jsou, ale v nepatrném množství.

ŘVC ČR se o prosazení plavebního kanálu u Přelouče za více než 3,1 miliard korun snaží již čtrnáct let. Kanál má být údajně postaven do roku 2015. Dosud bylo za projektanty, různé investory, nakloněné odborníky či advokáty a za výkupy pozemků utraceno více než 690 miliónů korun.

V rozpočtu SFDI pro rok 2012 nejsou na stavbu vyčleněny žádné peníze.

    Diskuse