Liberalizace trestního práva a rizika extremismu

Jiří Dolejš

Mezi verbální trestné činy dnes patří podpora nebo propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, projevování sympatií k těmto hnutím, stejně jako popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy či holocaustu.

Trestní právo dnes umožňuje v stanovených případech kriminalizovat i problematickou rétoriku, tedy myšlenky a názory. Praktická aplikace příslušných ustanovení zákona na svobodu slova ovšem odhaluje nejasnost konkrétních mantinelů. Výkladová praxe může vést nejen k dvojímu metru, ale také může sklouzávat k svévolnému výkladu, který omezí nejen názory nechutné, ale i nepohodlné.

Problém sám o sobě je už petrifikovat povinné názory na historické události v zákoně. Stává se tak někdy ve speciálním zákoně, např. deklaratorní Lex Beneš, přijatý v ČR v roce 2004. Ovšem jiné názory by neměly být cenzorovány. Trestné by samozřejmě nemělo být samo vyjádření názoru na historii, jak na současné úpravě kritizují zastánci co největší svobody slova. Mělo by jít o společenskou nebezpečnost takového názoru.

Mezi verbální trestné činy patří podpora nebo propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka (§403), projevování sympatií k těmto hnutím (§404), stejně jako popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy či holocaustu (§406). V ČR analogicky také zpochybňování zločinů komunismu, ve Francii popírání arménského holocaustu a v dnešním Rusku může být uloženo až pět let vězení za šíření lživých informací o válečných dějinách Sovětského svazu.

Co je nebezpečně abnormální, kriminalizovatelný názor? Nedávno upoutal pozornost internetový seznam Židů v ČR spravovaný xenofobem Adamem B. Bartošem na jeho webu s názvem „Čechy Čechům“. Označuje tedy skupinu lidí na základě vyznání či původu v negativní konotaci. Je to nebezpečné? A je to trestné, když se nedopouští přímých výzev k násilí na skupině lidí?

Holocaust je zlem natolik absolutním, že opačný hodnotový postoj (tzv. osvětimská lež) je společným tabu. Základ jeho ohodnocení nastavilo rozhodnutí poválečného tribunálu v Norimberku. Známý krajně pravicový britský historik David Irving také v roce 2006 stanul v Rakousku před vídeňským zemským soudem. Byl nakonec odsouzen k trestu odnětí svobody na tři roky (po třinácti měsících strávených ve vazbě byl podmínečně propuštěn, ale rakouské úřady ho vyhostily ze země jako persona non grata).

Stejně jako v Rakousku, tak i v ČR existuje tento trestný čin. Obdobně je to trestný čin či přečin v Polsku, Slovensku, Německu, Švýcarsku, Francii či Belgii atd. Trestnost verbálních projevů na téma hodnocení historie se zavádí do zákonů zejména v Evropě víceméně od osmdesátých let. Zdůvodňuje se to negativní zkušeností s totalitními režimy v Evropě, která se tak brání recidivě této své historie.

S časovým odstupem od příslušných historických událostí sílí tendence přehodnotit či bagatelizovat různé zločiny, včetně těch proti lidskosti. Represe proti popíračům historie a omezení jejich svobody projevu mají být nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých.

Orgány činné v trestním řízení se nyní zabývají také výroky poslankyně Marty Semelové za KSČM v Hyde parku. Foto Mikuláš Křepelka, Mediafax

Redaktor Houda ve svém článku v Mladé frontě DNES ze dne 2. 5. 2014 připomíná případ, kdy Jan Cholínský označil za trestnou myšlenku z přednášky renomovaného historika Michala Pullmana o vysoké míře akceptace normalizačního režimu obyvateli. To už mám za skutečně absurdní. Není nebezpečnější, když kritikové minulého režimu se mohou dopustit hanobení hrobu představitelů dělnického hnutí, jak se stalo 25. 2. 2014 na Olšanech?

Orgány činné v trestním řízení se nyní zabývají také výroky poslankyně Marty Semelové za KSČM v Hyde parku na ČT 13. 2. 2014 na téma minulého režimu. Zkoumají, zda se relativizací politických procesů, invaze v roce 1968 atp. dopustila trestného činu. Osobně mám podobné názory za exces a jsou v jasném rozporu s programem KSČM.

Podobná relativizace minulosti je v KSČM minoritní, ale i když mne to mrzí a určitě to straně jako celku nepomáhá, není to ve společnosti žádný unikát. Poměřujme se s podobnou relativizací, pokud nesměřuje přímo k nastolení omezování svobod, raději ve společenské diskusi, místo kriminalizace.

Navzdory tomu, že ve společnosti narůstá frustrace a zvyšuje se riziko různých extrémních postojů, objevují se hlasy, zda by trestní právo nemělo být liberalizováno a zda by společnost neměla více spoléhat na svou samoregulační schopnost.

Vyspělá, zdravá společnost opravdu může více stát na společnosti občanské nikoliv státem reglementované. Otázka je, zda v takové společnosti žijeme a zda pomůže, když tzv. ideozločiny z trestního zákona vyřadíme. Já verbální trestné činy zcela ze zákona vypustit nechci. Ale myslím, že společenská nebezpečnost té či oné rétoriky by měla být vždy důkladně a realisticky zvažována.

  Diskuse (31 příspěvků)
  BS
  Bohumil Sláma
  May 9, 2014 v 11.45
  Psát umíte, ale stejně jako katolíci
  se vyhýbáte jakýmikoli "achichouvej" otázkám, což je jedna z neúčinnějších forem demagogie. Neptáte se například: Nejsem pokrytec? Nehraji si na čistého, protože zatím nejsem u moci, takže jsem dosud nemohl nic hrozného napáchat? Nejsem, já bojovník proti korupci, už teď zkorumpovaný? Nevedl i můj milovaný Marx neuspořádaný život, nebyl byl podobně jako já na štíru s morálkou? Nenenáviděl coby odrodilý Žid nejen kapitalisty, ale též Židy, a dokonce i Slovany - nenapsal například: „Je potřebné jejich vyhlazení, bezuzdný terorismus na ně, nikoli v zájmu Německa, ale v zájmu revoluce.“? Nebyl s ním můj Engels i v tomto zajedno, když tvrdil: „Všeobecná válka rozmetá... tento slovanský spolek a tyto malé mizerné národy zničí až do jejich jmén.“?
  Eva Hájková, penzistka
  May 9, 2014 v 18.33
  Nechápu dvě věci, pane Slámo. Proč nazýváte Marxe odrodilým židem, když se tomu židovství "odrodili" už Marxovi rodiče před jeho narozením? Podle vaší logiky bych například já musela být odrodila katolička, protože moji rodiče také kdysi vystoupili z církve. Proti takovému označení bych tedy rozhodně protestovala.
  A za druhé. Proč nazýváte Engelse "můj Engels" ve smyslu "Dolejšův Engels"? Neznám nikoho, kdo by se k Engelsovi tak důvěrně vztahoval.
  Jiří Dolejš, poslanec
  May 9, 2014 v 18.49
  Co že je ta čistota ?
  hlavně neřešme proč starý Mordochaj (tatínek našeho Kárla) konvertoval ke křesťanství. hereze, konerze - to vše zní mému "uchu" poněkud bigotně.
  Hlásím se totiž k těm nepřizpůsobivým, kterým žádná konfese není dost svatá na to aby nemohli jít za ní či mimo ní, když mi to rozum doporučí. Renegátství? Klidně.
  Neuspořádaný rodinný život - jaká apoteóza konzervativismu. Buržoasní morálka jako etická maxima ? A neměl Engels kus pravdy když psal že buržoasní manželství je forma prostituce ?
  P.S. :: Marxovo údajné antislovanství je mýtus, který se narodil kolem roku 1848, protože měl poněkud kosmopolitní názor na vývoj v tomto období. No a co ? Já si také myslím, že panslavismus je anachronický.
  MT
  Miroslav Tejkl
  May 10, 2014 v 12.6

  Ten, kdo se na jaře 1818 křesťanského letopočtu (ten židovský byl o víc jak 5000 let delší) narodil jako Kissel Chaim Mordechaj, se Karlem Marxem stal někdy kolem roku 1825 ...
  MT
  Miroslav Tejkl
  May 10, 2014 v 12.8

  Zejména "voják" Engels chtěl dokonce genocidu Slovanů, nejvíc ovšem Chorvatů, ale Čechů a Slováků taky ...
  JP
  Josef Poláček, Invalidní důchodce a student
  May 10, 2014 v 13.6
  Nějak ta diskuse sklouzla do dosti nevěcné roviny. Takže zpátky k vlastnímu tématu, jak to předestřel J. Dolejš. V obecné rovině nemám, v čem bych s jeho tézemi mohl nesouhlasit.

  Jsou prostě názory a výroky takového charakteru, které je nutno potírat mocenským zásahem státních orgánů, jakožto reprezentanty celé (civilizované) společnosti.

  Je ovšem možný i přístup opačný, jako je tomu v USA, kde si - v rámci absolutní ústavní svobody - může opravdu kdokoli hlásat cokoli, a to včetně zcela zjevných a otevřených fašistických postojů.

  Američané si tímto způsobem pěstují svou "svobodu"; ovšem druhá stránka věci je, že velké části populace v této stále ještě "vedoucí demokracii světa" zaujímají ideové postoje z hlediska vyspělé civilizace naprosto nepřijatelné nebo přinejmenším zcestné - zmíněný fašismus, ale i rasismus, pomatený kreacionismus atd.atd. A nejenže tyto nesmysly smějí nerušeně zastávat, oni je smějí i naprosto otevřeně hlásat, a indoktrinovat tím další a další.

  Evropská civilizace se rozhodla pro jinou cestu nežli libertinistické USA; zde platí stále ještě to biblické "Zabraňte počátkům!"

  To znamená, není každému bez jakýchkoli omezení dělat a hlásat si všechno, co ho jen napadne; ovšem, tím se pak otevírá problém s tím, najít a vymezit právě tu hranici, co je ještě možno tolerovat, a co nikoli.

  Tato hranice není žádným způsobem pevná a jasná; a je nutno ji hledat vždycky znovu a znovu. Vyžaduje to velkou míru citlivosti a kultivovanosti; a naopak, schopnost nacházet vyvážená a odůvodněná řešení svědčí o vyspělosti a kultivovanosti dané společnosti a jejích orgánů.


  -----------------------------------------------------  Ještě k těm výrokům Marxe a Engelse: oni mají prostě tu smůlu, že historie se "zmocnila" i jejich soukromé korespondence. (Alespoň předpokládám, že inkriminované výroky pocházejí v prvé řadě z ní.)

  Nutno si připomenout, že Marx byl velice výbušný a vznětlivý charakter, především v otázkách světové revoluce. A tak mu samozřejmě v prvotním popuzení mohl "ujet" mnohý výrok, který by samozřejmě nikdy nebyl ochoten "realizovat" v praxi.

  Jen tak mimochodem, ruku na srdce: kdo z nás si ještě nikdy potají nepřál všechny své protivníky vidět smažit se v ohni pekelném? - Jenom, o nás, a o našich tajných přáních, se to (naštěstí pro nás) svět nikdy nedozví...
  Jiří Dolejš, poslanec
  May 10, 2014 v 13.32
  no, no
  Interancionalista a možná i kosmopolita Engels že chtěl cíleně něčí genocidu ? Blouzníte ? Sebeurčení slovanů v rakouské monarchii ani ruské imperium jej moc nebralo, to ale není o nějakém genocidním plánu.
  Eva Hájková, penzistka
  May 10, 2014 v 15.7
  Kosmopolitismus a internacionalismus asi není totéž. Řekla bych, že kosmopolitismus je "nadtřídní". Internacionalismus byl původně nazýván "proletářský internacionalismus" (později z toho ve východním bloku udělali "socialistický internacionalismus"). Pokud tedy byl "generál" Engels proletářským internacionalistou, pak jeho nechvalné výroky o východních národech patrně pramenily z toho, že v těch národech nenacházel vůbec žádné stopy po proletariátu, tedy po uvědomělém a organizovaném proletariátu.
  Ale přesto bych ho za to neodsuzovala, protože myslím, že pravdu má i pan Poláček, když říká, že klasici jakožto významné osobnosti měli smůlu v tom, že všechny jejich výroky, včetně soukromých, byly ostře sledované a tudíž jsou známé. Oni sami navíc neměli v plánu být žádnými morálními autoritami, takže se v tomto směru chovali jako průměrní lidé. A kdo z nás občas někoho neproklíná? Když si člověk vzpomene na některé své minulé výroky, tak se občas i sám před sebou zastydí. Ještě že obyčejní lidé, jako jsem třeba já, nikoho nezajímají, a proto nikdy nikdo nebude řešit, co jsme kdy hloupého řekli nebo napsali.
  MT
  Miroslav Tejkl
  May 11, 2014 v 8.19
  Marx a Engels měli nezřízený vztek na slovanské národy, že zničily úspěch německé a maďarské revoluce.
  Vůbec nešlo o to, že by jim "něco ujelo" a že to tak nemysleli ...

  kdyby mohli, tak by to provedli do důsledků - nehistorické národy neměly podle nich právo na existenci.

  Víte přece, že Marxe znám, vážím si ho, četl jsem jeho cenná díla ... takže vím, o čem je řeč ...

  Eva Hájková, penzistka
  May 11, 2014 v 9.18
  Podle mého názoru z toho, že někdo vede nějaké řeči, neplyne, že kdyby mohl, provedl by něco do důsledků.
  A to je myslím i smyslem článku.
  + Další komentáře