Výzva k dodržování práv Ujgurů a dalších národnostních menšin v Číně

Zveřejňujeme dopis českých a slovenských akademiků a osobností veřejného života, jímž vyzývají k uzavření převýchovných táborů pro Ujgury a další menšiny a k dodržování mezinárodně uznávaných lidských práv v Čínské lidové republice.

My, níže podepsaní představitelé akademické obce, veřejného života a občanské společnosti v České a Slovenské republice, vyjadřujeme u příležitosti dnešního 70. výročí vzniku Všeobecné deklarace lidských práv své znepokojení nad rostoucím porušováním lidských práv v Čínské lidové republice, jejímž nejkřiklavějším příkladem je narůstající represe Ujgurů a dalších menšin v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang.

V souvislosti s posilujícími nedemokratickými tendencemi v dalších státech považujeme vývoj v Sin-ťiangu i celkové autoritářské směřování ČLR pod vedením generálního tajemníka Komunistické strany Číny Si Ťin-pchinga za vážný celosvětový problém, který je v rozporu s univerzálními hodnotami, k nimž se svým podpisem a členstvím v Radě pro lidská práva Organizace spojených národů hlásí i sama Čínská lidová republika, a tedy i s hodnotami, na kterých po překonání minulých období nesvobody a porušování univerzálních lidských práv spočívá česká a slovenská společnost a státnost. Za znepokojující považujeme zejména:

 1. Pod Si Ťin-pchingovým vedením se ČLR usilovněji než v minulosti snaží předefinovat pojetí lidských práv směrem k normalizaci a mezinárodnímu akceptování současného stavu lidských práv v ČLR jako plnohodnotné alternativy hodnot vyjádřených Všeobecnou deklarací lidských práv a ochraňovaných Organizací spojených národů a dalšími mezinárodními orgány. Takové pojetí lidských práv, jež popírá jejich univerzální platnost a přiznává vládám právo je definovat podle svých potřeb, ohrožuje ve svých důsledcích také práva a svobody občanů jiných zemí. Jsme znepokojeni soustavnými snahami Komunistické strany Číny ustavit její pojetí lidských práv a autoritářské zřízení jako rovnocennou alternativu univerzálních lidských práv v Organizaci spojených národů a v dalších mezinárodních organizacích.
 2. V Čínské lidové republice tyto snahy vedou k rostoucímu omezování práv národnostních a náboženských menšin, občanské společnosti, akademické a umělecké obce, médií a dalších společenských skupin. Pro účely kontroly společnosti a omezování lidských práv je zneužíván technologický pokrok a je dále posilován autoritářský charakter politického systému ČLR. Považujeme za politováníhodné, že pod vedením Komunistické strany se Čína vzdaluje univerzálním hodnotám Všeobecné deklarace lidských práv i Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jejichž je signatářem.
 3. Alarmující je represe Ujgurů, Kazachů a dalších muslimských menšin v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang sílící od nástupu Si Ťin-pchinga k moci v roce 2012, a zejména od nástupu Čchen Čchüan-kuoa do funkce oblastního stranického tajemníka. Jsou zde potlačována politická, náboženská a kulturní práva obyvatel zaručená čínskou ústavou, jsou zaváděny metody policejního státu a digitální diktatury a obyvatelstvo je masově politicky indoktrinováno. Odsuzujeme zejména uvěznění několika set tisíc lidí v politických převýchovných táborech, kde dochází podle věrohodných zpráv kromě politické indoktrinace i k mučení a úmrtím vězňů. Systematicky zadržováni nebo vězněni jsou přední ujgurští intelektuálové, například Ilham Tochti, Rahile Dawut, Tašpolat Téjip, Abdurehim Héjit, Abduqadir Džalalidin, Perhat Tursun, Tahir Talip a další. Domníváme se, že orgány Čínské lidové republiky tím zásadně porušují zájmy svých občanů a soužití etnických skupin.
 4. Represi Ujgurů a dalších menšin v Sin-ťiangu realizují orgány Čínské lidové republiky pod záminkou zveličeného nebezpečí náboženského extremismu a etnického separatismu údajně ohrožujícího stabilitu Sin-ťiangu a celistvost Číny. Kontrolu nad Sin-ťiangem však Peking posiluje za účelem upevnění moci a kvůli jeho strategické poloze a nepostradatelnosti pro energetickou bezpečnost, mezinárodní konektivitu a zahraniční politiku Čínské lidové republiky, například pro strategii Pás a cesta. Považujeme za nepřijatelné, že pod záminkou spolupráce se světovým společenstvím a pod záštitou ideálů vzájemného porozumění a výměny hodnot se Čína dopouští drastického porušování lidských práv svých občanů v Sin-ťiangu i jinde.
 5. Znepokojuje nás, že pod Si Ťin-pchingovým vedením Čínská lidová republika stále asertivnějšími metodami prosazuje své nároky ve sporných pohraničních oblastech a vůči Tchaj-wanu, podporuje jiné nedemokratické státy a snaží se oslabit politické systémy i společnosti demokratických zemí. Domníváme se, že toto působení Komunistické strany Číny je ohrožením liberálních hodnot v mezinárodních vztazích a představuje bezpečnostní hrozbu i pro Českou a Slovenskou republiku.

V souvislosti s dnešním 70. výročím vzniku Všeobecné deklarace lidských práv a v návaznosti na další iniciativy za uzavření politických převýchovných táborů v Sin-ťiangu a ukončení represe Ujgurů a dalších menšin vzešlé například ze strany Evropského parlamentu, zákonodárců Kongresu USA, výboru i expertů Organizace spojených národů, velvyslanců patnácti demokratických zemí v Pekingu, Rady americko-islámských vztahů, světové akademické obce, Svobodné univerzity v Bruselu, frankofonních sinologů i od dalších angažovaných jednotlivců vyzýváme:

 1. orgány Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang a Čínské lidové republiky, jmenovitě tajemníka oblastního výboru Komunistické strany Číny Čchen Čchüan-kuoa a generálního tajemníka Komunistické strany Číny Si Ťin-pchinga, k neprodlenému propuštění všech osob zadržovaných v politických převýchovných táborech, k ukončení represivní politiky v Sin-ťiangu, Tibetu a jiných menšinových oblastech a k dodržování politických, náboženských a kulturních práv občanů Čínské lidové republiky všech národností,
 2. státní orgány Slovenské a České republiky, aby se připojily ke snahám definovaným ve výše zmíněném legislativním návrhu zákonodárců Kongresu USA a v dalších iniciativách a na domácí i mezinárodní úrovni usilovaly o prosazení účinných opatření k obnově základních práv a svobod v Sin-ťiangu, včetně případných sankcí proti jednotlivcům i organizacím uvnitř Čínské lidové republiky, které se podílejí na represi Ujgurů nebo jiných občanů Číny, a proti pachatelům zločinů proti lidskosti podle mezinárodního práva a mezinárodních úmluv Organizace spojených národů,
 3. státní orgány a ekonomické subjekty České a Slovenské republiky, aby ukončily spolupráci se státními i nestátními aktéry uvnitř i mimo Čínskou lidovou republiku, které se podílejí na represi Ujgurů a dalších občanů Číny, například se státními podniky a technologickými firmami podílejícími se na digitální diktatuře v Číně, a aby svou účast v mezinárodních iniciativách Čínské lidové republiky typu Pás a cesta podmiňovaly uzavřením převýchovných táborů v Sin-ťiangu a dodržováním lidských práv občanů ČLR všech národností,
 4. státní orgány Slovenské a České republiky, aby v Organizaci spojených národů a dalších mezinárodních organizacích bezvýhradně prosazovaly univerzalitu lidských práv a požadovaly jejich dodržování v Čínské lidové republice, a aby se zasadily o neprodlené uzavření politických převýchovných táborů v Sin-ťiangu a ukončení všech dalších podob represe Ujgurů, Tibeťanů a ostatních občanů Číny,
 5. orgány České a Slovenské republiky, aby navázaly na postoj čtrnácti demokratických zemí včetně České republiky, které 6. listopadu 2018 během Univerzálního periodického přezkumu v Organizaci spojených národů kritizovaly stav lidských práv v Čínské lidové republice, a aby i v budoucnu českou a slovenskou zahraniční politikou usilovaly o prosazení univerzálních lidských práv v Číně,
 6. státní orgány, ekonomické subjekty, akademické instituce, veškeré další aktéry i širokou veřejnost Slovenské a České republiky, aby při spolupráci a komunikaci se státními i nestátními orgány a institucemi Čínské lidové republiky apelovaly na dodržování univerzálních lidských práv,
 7. státní orgány České a Slovenské republiky, aby usnadnily udělování politického azylu oprávněným žadatelům z Čínské lidové republiky a nedopustily jejich repatriaci,
 8. státní orgány a nevládní organizace Slovenské a České republiky, aby posílily podporu a vzdělávání v oblasti lidských práv, demokracie, občanské společnosti a mediální gramotnosti, a aby podporu těchto hodnot posílily i ve svých zahraničních rozvojových programech.
V Praze a Bratislavě, 10. prosince 2018

Iniciátoři:

Ondřej Klimeš, Ph.D., sinolog a ujgurista, Praha
Prof. Martin Slobodník, PhD., sinolog a tibetolog, Bratislava
Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., sinoložka, Praha
Martin Hála, Ph.D., sinolog, Praha
Dr. Jarmila Ptáčková, sinoložka a tibetoložka, Praha

Seznam všech signatářů:

Ondřej Klimeš, Ph.D., sinolog a ujgurista
Prof. Martin Slobodník, PhD., sinolog a tibetolog
Prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., sinoložka
Martin Hála, Ph.D., sinolog
Dr. Jarmila Ptáčková, sinoložka a tibetoložka
PhDr. Grigorij Mesežnikov, politológ
Mgr. Anna Zádrapová, sinoložka
Doc. Lukáš Zádrapa, Ph.D., sinolog
Filip Jirouš, sinolog
Kateřina Procházková, novinářka, Sinopsis.cz
Doc. PhDr. Martin Bútora, sociológ
Helena Tužinská, PhD., etnologička
Mgr. Jakub Otčenášek, odborný asistent VŠ
Bc. Václav Valtr, sinolog
Daniel Pastirčák, teológ
Prof. PhDr. Darina Malová, PhD., politologička
Prof. Jozef Bátora, PhD., politológ
Mgr. Zbyněk Mucha, tibetolog a indolog
Mgr. Karina Kapounová, sinolog
Prof. Dr. Peter Zajac, DrSc., literárny vedec
Mgr. Jozef Miškolci, PhD., vysokoškolský pedagóg
Bc. Dominika Soukupová, sinolog
Mgr. Filip Lexa, sinolog a indonésista
Mgr. Kateřina Gajdošová, sinolog
PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD., jazykovedkyňa
JUDr. Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva
Mgr. Jitka Crosnier Leconte, překladatelka
Doc. RNDr. Petr Kuneš, Ph.D., ekolog
Robert Kanócz, Ph.D., vysokoškolský pedagog
Doc. PhDr. Andrej Findor, PhD., vysokoškolský pedagóg
Michal Havran, teológ a publicista
Mgr. Jakub Čejka, indolog a student tibetanistiky
Magdalena Slezáková, novinářka
Jiří Holba, Ph.D., buddholog
Mgr. Martin Hanker, tibetanista
Prof. Valér Mikula, CSc., literárny vedec
Fedor Blaščák, filozof a aktivista
Mgr. Monika Filipová, PhD., sinologička
Daniel Soukup, Ph.D., literární vědec
Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., informatik, emeritní rektor Masarykovy univerzity v Brně
Alexandra Alvarová, komunikační specialista
Bronislav Ostřanský, islamolog a arabista
Zuzana Wienk, aktivistka
Prof. PhDr. Miroslav Kusý PhD., politológ
Martin Lavička, M.A., sinolog
Ing. Jana Slobodníková, ekonómka
Táňa Fischerová, Český helsinský výbor
PhDr. Vladimír Liščák, CSc., sinolog
Saša Dlouhý, producent a dokumentarista
Ivo Hucl, básník
Mgr. Kateřina Cidlinská, socioložka
MgA. Kryštof Pešek, elektronický umělec
Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., psychiater
Doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD., evanjelický teológ
Jiří Boreš, divadelník a signatář Charty 77
Karolína Babická, právnička
Jan Lipavský, poslanec Parlamentu ČR za Piráty
Zuzana Schreiberová, ředitelka Multikulturního centra Praha
Kamila Hladíková, PhD., sinoložka
Doc. Mgr. Erik Láštic, PhD., politológ
Daniel Milo, analytik, GLOBSEC
Šimon Pánek, ředitel, Člověk v tísni, o.p.s.
Jakub Koláček, arabista, sociolog a výzkumný pracovník
Anna Janská, novinářka, Deník N
Martina Varkočková, Ph.D., výzkumnice mezinárodních vztahů
Doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc., religionista
Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., filozofka
Prof. PhDr. Soňa Szomolányi, PhD., politologička
Jakub Stránský, učitel ZŠ
Daniel Herman, místopředseda KDU-ČSL
Jan Sládek, Ph.D., sociolog a proděkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Martin Bedřich, ředitel nakladatelství Portál
Petr Felčer, překladatel a arabista
Pavol Sibyla, Progresívne Slovensko
Boris Strečanský, občiansky aktivista
Juraj Hipš, environmentalista
Dr. Anna Sehnalova, tibetanistka, University of Oxford a Ruhr-Universität Bochum
Lubomír Ondračka, indolog, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Marek Uhlíř, projektový manažer
Ján Budaj, poslanec NR SR
Mgr. Dagmar Füle, dramaturgička
Ing. arch. Rudolf Žákovský, architekt
ThDr. Miroslav Kocúr, SSL., PhD., teológ a pedagóg
Mgr. Filip Vagač, občiansky aktivista
Rachel Mikos, mongolistka
PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D., mongolistka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD., politologička
Mgr. Diana Fabiánová, dokumentaristka, riaditeľka medzinárodného filmového ľudskoprávneho festivalu Jeden svet
Mgr. Petr Kučera, výzkumník a radní na Praze 1
Mgr. Miroslava Bobáková, PhD., etnologička
Mgr. Jonáš Vlasák, mongolista, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Branislav Makúch, mongolista
Jakub Klepal, výkonný ředitel Nadace Forum 2000
Bc. Patrik Felčer, překladatel
Bc. Tomáš Pšenčný, pedagog
Prokop Singer, student a publicista
Filip Singer, fotograf
Petr Štěpánek, předseda Zelených, starosta Prahy 4
Magdalena Davis, 1. místopředsedkyně Zelených, starostka Mníšku pod Brdy
Petra Jelínková, 2. místopředsedkyně Zelených, tlumočnice
Karolína Žákovská 3. místopředsedkyně Zelených, zastupitelka Ústí nad Labem
Jenda Perla, člen předsednictva Zelených a komunikační expert
Vít Masare, člen předsednictva Zelených, spolupředseda Zelených v Praze, odborný asistent radního Prahy 1
PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D., íránistka
František Kopřiva, poslanec Parlamentu ČR za Piráty
Rostislav Valvoda, lidskoprávní aktivista
Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně Parlamentu ČR za TOP09
PhDr. Viktor Bielický, Ph.D., arabista, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
PhDr. Milan Žonca, Ph.D., hebraista, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc., arabista, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Doc. Daniel Berounský, Ph.D., tibetolog
Matej Medvecký, občiansky aktivista
Lukáš Rychetský, zástupce šéfredaktora A2
Josef Šlerka, studia nových médií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Jitka Černošová, sinoložka

Výše uvedených 115 signatářů podepsalo výzvu k 9. 12. 2018. Aktuální seznam signatářů a další informace naleznete zde.