Tak trochu sporná Odduka

Občanské aktivity dávají větší smysl než odvolávání se k nadřízené zahraniční autoritě, aby uplatnila své mocenské veto, argumentuje Filip Outrata.

Dopis vyzývající papeže Františka, aby neprodlužoval arcibiskupskou službu pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky jsem nepodepsal, byť ke mně jako k jednomu z organizátorů zřejmě prvního veřejného protestu proti politické činnosti kardinála Duky v roce 2013 doputoval. Ne proto, že bych se během let stal obdivovatelem kardinála Duky.

Mám s tímto dopisem problém teologický. Dopis vychází z pojetí, že papež je „šéf“ církve a biskupové jsou jacísi jeho podřízení, o kterých rozhoduje shora a direktivně jedna jediná osoba. Ve skutečnosti se ale přinejmenším od 2. vatikánského koncilu do římskokatolického pojetí církve vrátila biskupská kolegialita – všichni biskupové jsou nástupci apoštolů, ne pouze papež a ostatní biskupové jen nepřímo.

Představme si, že by tomu bylo naopak: papežem by byl vyhlášený konzervativec, místním arcibiskupem naopak liberál, a skupina konzervativně laděných aktivních laiků a kněží (a že také jsou) by napsala papeži dopis, ať na tohoto arcibiskupa nebere ohled a hned ho pošle do penze. Těžko by to bylo autory dopisu za Dukovo penzionování vnímáno jinak než jako regres, jako snaha o návrat církve do minulosti. Přitom principiálně je to totéž, platilo by stejné pravidlo kanonického práva o tom, že v 75 letech musí každý biskup odejít do penze, a papež by měl stejnou pravomoc toto pravidlo v daném případě zrušit.

277149_mediafax_jakub_polacekInstitut Václava Klause, mistra ve větření lidových nálad, hned využil této příležitosti ke zdůrazňování negativních konotací dopisu – české udavačství, "vítání" cizí nadvlády. Foto archiv DR

Pro papeže – římského biskupa přitom žádné podobné pravidlo neplatí, takže když Benedikt XVI. v roce 2013 rezignoval ve věku 86 let, byla to rezignace zcela dobrovolná. A také zcela nebývalá a převratná. Možná by bylo dobré ponechat biskupům možnost na základě svého vlastního uvážení a potřeby dané diecéze, ideálně prodiskutované a odsouhlasené nějakou formou sněmu dané diecéze, rozhodnout sami o tom, že po určitou danou dobu mohou přesluhovat.

Zajímalo by mě, jestli si autorky a autoři dopisu tento rozpor ve svém postoji mezi církví jako mocenskou institucí, kterou kritizují v osobě Duky, a mocenskou hierarchií, ztělesněnou v osobě papeže, k jehož absolutní pravomoci se odvolávají, uvědomují. Dopis bezmála adoruje papeže Františka. Nic proti tomu, ale v situaci, kdy je takové velebení součástí prosby o to, aby papež uplatnil své mocenské „veto“ ve vztahu k arcibiskupovi líčenému negativně, mi to zní prostě falešně.

A možná ještě závažnější otázka: Vnímali nekatoličtí, zejména evangeličtí spolupodepsaní jako problém fakt, že se svým podpisem hlásí k praxi, která v jejich církvích nemá místo, a jež dokonce odporuje samým základům jejich pojetí církve? Že tak vlastně pro určitý konkrétní cíl (odstranění Duky z arcibiskupského stolce, a tím i z pozice jakéhosi nezvoleného a nevítaného zástupce všech křesťanů v České republice), obětovali něco, co by pro ně mělo být zásadně důležité?

Jak se dalo očekávat, vznikl hned dopis na podporu Dominika Duky. A jak se také dalo čekat, jedinou věcí, ve které se oba dopisy shodují, je naprostý respekt k papežské pravomoci rozhodnout. Papež František bude – domnívám se – přihlížet k oběma dopisům, a to ne proto, že oba se v něčem shodují s jeho prioritami (dopis za Dukovo odvolání v solidaritě s uprchlíky nebo postoji k islámu, dopis za jeho setrvání v podpoře tradiční rodiny). Měl by je zohlednit jednoduše proto, že oba odrážejí reálný názor určité části církve, Božího lidu v pražské arcidiecézi. A papež, ani papež František, by neměl být absolutní monarcha.

Před pěti lety se naše vystoupení proti kardinálu Dukovi neslo ve znamení občanského protestu. I křesťané jsou občané, a i křesťané mají právo, a dokonce povinnost pozvednout občansky svůj hlas. Dominik Duka k tomu ostatně sám vyzýval. Myslím, že takto pojatý protest má větší smysl než odvolávat se k nadřízené, navíc zahraniční autoritě. To má v českých historických souvislostech nešťastné konotace, které se svým citem pro vystižení lidových nálad neomylně popsal Institut Václava Klause.

I já stejně jako autoři dopisu doufám, že Dominika Duku na pražském arcibiskupském stolci vystřídá někdo, kdo bude mít moudřejší postoje k některým důležitým otázkám, nebude se pohrdlivě vyjadřovat třeba o odborech, lépe zváží, co a jestli vůbec napíše politickému podnikateli se strachem Tomiovi Okamurovi, a tak dále. A rozhodně věřím tomu, že se papež František nakonec rozhodne moudře, jak nejlépe bude v dané situaci moci.

A co si myslíte vy? Diskuse (18 příspěvků)

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Čtvrtek, 15.Února 2018, 09:36:3

Chci jen upozornit na článek v A2larmu: https://a2larm.cz/2018/02/prolamovani-ticha-na-katolicky-zpusob/

Jiri_guth_hlava_sm

Jiří Guth - ekolog, Borovany

Hlásí se, nebo respektují? Čtvrtek, 15.Února 2018, 12:29:8

Zaujalo mě autorovo hodnocení, že nekatoličtí signatáři se "přihlásili k praxi, která v jejich církvích nemá místo" a dokonce náznak, že obětovali nějakou svou zásadu. Je mi bližší vstřícnější "legalistický" pohled, totiž že prostě respektují platnou právní úpravu (vnitřní pravidla římskokatolické církve), kterou nemohou změnit.

Martin Pleva - pedagog, Brno

Protiargument vůči Filipovi Outratovi Čtvrtek, 15.Února 2018, 13:41:37

by mohl znít: I nedemokratická pravidla mohou někdy posloužit dobré věci.
A ještě otázka: Co jiného mají ti nespokojení katolíci dělat? Na koho jiného se obrátit? Když vidí, že je šance se Duky zbavit, tak toho využívají. To je logické a přirozené.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Čtvrtek, 15.Února 2018, 13:56:31

Co jiného mohou dělat nespokojení katolíci? Třeba odejít z církve. Nebo založit novou. Nějakou bez patriarchátu.

Filip Outrata - Praha

M. Plevovi Čtvrtek, 15.Února 2018, 14:01:8

Jistě, myslel jsem při tom například na osvícenské absolutisty - reformátory typu Josefa II., kteří určité změny provedli zcela nedemokraticky a shora. To je v něčem podobné Františkově "revoluci shora".

Co mají dělat? Nabízelo by se, že se mají obrátit na fórum české katolické církve, kde by měla být - ve formě sněmu - i určitá synodní autorita, která by měla dát hlas všem, laikům stejně jako kněžím. Že není a maluji něco, co neexistuje? Prostě se snažím vidět ideální stav, jaký by měl být nastaven, vezmeme-li v úvahu teoretický základ - katolické učení o církvi.

Filip Outrata - Praha

J. Guthovi Čtvrtek, 15.Února 2018, 14:02:43

Ano, zřejmě máte pravdu, takto vstřícně legalisticky to lze brát, a také to nekatoličtí signatáři pravděpodobně právě takto brali.

Pavel Kolařík - informatik

Děkujeme, paní Hájková, za radu Čtvrtek, 15.Února 2018, 14:09:32

Ale zamítá se. Mimo církev není spásy.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Čtvrtek, 15.Února 2018, 14:18:3

Zřejmě z toho důvodu u stížnosti asistovali nějací nekatolíci.

Martin Šimsa - filosof, Litoměřice

Taky jsem se jako evangelík připojil, Čtvrtek, 15.Února 2018, 16:13:56

i když jsem měl pochybnosti, zda bych do takové věci měl mluvit. Ale když jsem se dověděl, že jsou nekatolíci nejen mezi podepsanými, ale dokonce zvlášť zmínění v závěru dopisu, tak to beru jako ekumenickou podporu ekumenickým bratřím katolíkům.

A to kvůli této větě: "Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka dne 26. dubna 2018 oslaví 75. narozeniny, a tudíž podle církevního práva rezignuje na svou funkci arcibiskupa pražského. Rádi bychom Tě požádali, abys jeho rezignaci přijal a mandát již neprodlužoval. Dovol, ať Ti předložíme své důvody."

Námitky Filipa Outraty jsou legitimní a je dobře, že je vyslovil a vnesl do diskuse další důležitý aspekt.

Václav Pospíšil - Záhoří

Čtvrtek, 15.Února 2018, 23:31:19

Nevím, proč se tu řeší faktický nebo ideální stav římské církve či evangelických církví. Fakt je, že biskupy jmenuje a odvolává papež. Každý, kdo má nějaký požadavek, stížnost, přání, ..., musí se obrátit na papeže. Ať si myslí o tomto právním vztahu cokoliv.

Pavel Kolařík - informatik

Jak je to s "biskupskou kolegialitou" Pátek, 16.Února 2018, 07:56:57

po 2. vatikánském koncilu drasticky ukázal případ arcibiskupa Roberta Bezáka, kterého předchozí papež na základě intrikánských obvinění jeho slovenských "kolegů", zejména starého estébáka arcibiskupa Sokola (s přispěním českého biskupa Baxy) odvolal z úřadu.

Že ani František tuto do nebe volající nespravedlnost nenapravil, je pro mě velkým zklamáním.

Filip Outrata - Praha

Jen upřesnění k příspěvku pana Kolaříka, Pátek, 16.Února 2018, 10:45:40

jednalo se biskupa Jana Baxanta, dnešního sídelního biskupa litoměřického, o kterém se mluví jako o jednom z možných nástupců D. Duky.

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Pátek, 16.Února 2018, 11:40:35

Ovšem Zemanovo vyjádření ke stížnosti je odporné, jak se dalo čekat:
"Připomněl, že Duka je bývalý politický vězeň a rád by prý věděl, „kolik z těchto pisklounů by mělo odvahu stát se politickým vězněm“.
https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=463582&sId=&mId=

Opět častuje nadávkami a samozřejmě si ani neověří, zda mezi signatáři bývalí političtí vězni nejsou.

Martin Šimsa - filosof, Litoměřice

Mentální palivo na podporu dopisu Pátek, 16.Února 2018, 12:36:34

Jiří Pehe nedávno Zemanovy nadávky případně označil jako jeho mentální palivo a že je považuje za cosi jako státní cenu. Myslím, že nejen novinář může takovou nadávku považovat za ocenění své práce, ale i tvůrci dopisů vidí, že uhodili hřebíčku na hlavičku, když se vyjadřuje prezident tak, jak se vyjadřuje.

Martin Šimsa - filosof, Litoměřice

Papež František vyzval k odcházení z úřadu s předstihem Sobota, 17.Února 2018, 00:32:41

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27208

Podle článku vydal výše uvedený dokument 12. 2. Mají obě prohlášení nějakou souvislost nebo proběhly paralelně a nezávisle na sobě?

V_mnich

Eva Hájková - penzistka

Sobota, 17.Února 2018, 04:17:34

Taky jsem to už četla a napadlo mě, že papež už o stížnosti ví. To datum 12.2. tam mohlo být dáno zpětně, aby nebyla viditelná souvislost. Přitom Ivan Štampach předpokládal, že se stížnost k Františkovi ani nedostane.
Zřejmě existuje nějaká "horká linka".
(Tedy, vidím, že konspirační teorie zachvátily už i mě).

Filip Outrata - Praha

Odcházení Sobota, 17.Února 2018, 20:44:12

je obecně ve Vatikánu a ŘKC aktuální věc, papež František dlouhodobě prosazuje, aby se odcházelo co nejrychleji a bez zbytečného prodlužování, takže bych v tom přímou souvislost neviděl.

Jiří Nushart - maloměšťácký usmiřovač

A ještě taky, mylý Františku, Pátek, 23.Února 2018, 11:35:56

dělá ten Duka hrozné pravopisné chyby!