ČR na cestě do chudoby a polarizace

Nástroje, kterých využívá česká vláda k tomu, aby čelila krizi, nemohou mít kýžené výsledky. Navíc nikdo nevěnuje pozornost faktu, že právě aplikace takové politiky přivedla ČR k nejhorším schodkům. Zvlášť některé skupiny obyvatel pocítí následky, proč by tedy měly být loajální?

Rok 2010 se globálně vyznačoval velmi odlišným vývojem v zemích Západu, kde mainstream hovoří o „křehkém oživení“ – snad aby dal najevo, že růstový impuls nikde a nezaměstnanost je velmi vysoká, a mezi zeměmi Východu, především oblastí jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky.

V EU navíc vypukla „aktualizovaná“ verze krize – krize dluhová. Případ Řecka oživil myšlenky na přísnou fiskální konsolidaci, a to nejen v této zemi, ale v celé EU. Německu se dokonce podařilo prosadit úspornou agendu do G20, kde až do té doby dominovala snaha nalézt z krize společná řešení spíše expanzivní cestou.

Řecký případ navíc bezprecedentně ovlivnil výsledek českých voleb v květnu 2010. Současná koalice pravicových stran postavila svou existenci i program na systematickém budování strachu. Z dalších jejích „úhelných“ kamenů můžeme v jejím programovém prohlášení, ale i v již uskutečňovaných krocích nalézt esenci Washingtonského konsenzu. Důraz na nízké daně, malý stát, s tím související privatizaci veřejných služeb, na flexibilizaci pracovního trhu podle vzoru USA hire and fire – tvoří celkově cestu daňového a sociálního dumpingu.

Dalším z rysů současné vlády je tedy naprostá ztráta sebereflexe, a to nejen v domácím kontextu, ale i v globálním. Žádná pozornost se nevěnuje faktu, že právě aplikace této politiky přivedla ČR k nejhorším schodkům. Naprosto se ignoruje zapojení české ekonomiky do globální – stačí připomenout slova ministra Kalouska, že České republiky se krize nedotkne a že bude růst. Toto moudro pak vyústilo ve fakt, že české ministerstvo financí se v odhadu HDP na rok 2009 spletlo o více než 9 procentních bodů!

Mainstreamová média nezajímá, do jaké situace dovedla aplikace Washingtonského konsenzu všechny země, kde byla kdy aplikována. Omílání jednoduchých dogmatických frází, toho, co Stiglitz nazývá „bizarní směs ideologie a špatné ekonomie“, stále převládá.

K pochopení politiky české vlády uvedu několik zásadních bodů.

Daňový mix se upravuje k ještě většímu zaměření na daně s regresivním dopadem (viz úvahy o 20procentní jednotné sazbě DPH s několika málo výjimkami). Takto silné daňové zatížení těch nejchudších není ani omylem vykompenzováno progresivními přímými daněmi, ani daněmi majetkovými. Naopak, přímé daně patří v rámci srovnání EU mezi nejnižší – srovnatelné s Bulharskem, Rumunskem a také Slovenskem. Více jsem k problematice napsala zde.

Absence jakékoliv plnohodnotné vize pro ČR, pokud za ni ovšem nepočítáme výroky typu, že „bohatství vzniká pouze v podnikatelském sektoru“. Podíváme-li se na růst HDP za rok 2010 (předběžný údaj + 2,3 %), zjistíme velmi silnou závislost ekonomického vývoje v ČR na vnějším prostředí, primárně průmyslové výrobě v Německu. Pokud ovšem Nečasova vláda skutečně zamýšlí tvrdě potlačit domácí poptávku mzdovou deflací a růst jen vnějškem (jako Německo posledních cca 10 let), pak je rušení zastupitelských úřadů v perspektivních zemích politickým idiotismem. A to vše za situace, kdy ČR nemá žádnou jasnou zahraničně-politickou doktrínu a nemá definováno, co je její národní zájem (pokud to ovšem není lezení kamsi určitým velmocem).

Konsolidace veřejných financí je pojímána jako posvátný úkol, jako určitá vyšší oběť. V internetových denících byl zmiňován „boj o zrno“ jako vhodná paralela k pochopení rétoriky a mediálního zakotvení tématu. Je jasné, že vůbec není kritizována politika snižování přímých daní posledních let, ale navíc se ministru Kalouskovi podařilo rozšířit (obzvláště mezi podnikateli) vnímání, že daně jsou trestem pro ty nejschopnější a nejpilnější. Ergo, je potřeba daněmi trestat ty nejchudší, protože jsou líní, neschopní a hloupí. Veškerá pozornost je věnována výdajové straně s destrukcí sociálního státu – snižování až rušení sociálních dávek. Více k tématu Martin Fassmann.

Na tato opatření navazuje další ústup státu z prostoru veřejných služeb, na které – světe, div se, pro samé snižování přímých daní a další výpadky (sociální pojištění) – nějak „nejsou peníze“. Přímo se tím vytvářejí angažmá pro soukromou sféru, která už si brousí zuby na atraktivní segmenty – např. penzijní systém, který navíc dodává jistotu možnosti investování s obrovskými částkami po dlouhou dobu.

Víra, že flexibilní trh práce (tj. žádné jistoty pro zaměstnance) vyřeší problém nezaměstnanosti. Ministr Drábek se dokonce nechal slyšet, že „snižování nákladů na práci, kdy bude zrušen povinný příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinný odvod na úrazové pojištění, je výrazným impulsem pro tvorbu pracovních míst a zvyšování zaměstnanosti. V době končící [!] ekonomické krize považuji tyto kroky za správné. Věřím, že dokážou naši ekonomiku nastartovat tak, že za pět až deset let budeme výrazně bohatší zemi“ (Právo, 19. 2. 2011, str. 3). Podoba těchto opatření zahrnuje oslabení moci odborů (někteří představitelé ODS, např. Boris Šťastný, by odpor lékařů nejraději klasifikovali jako trestný čin), možnost řetězení smluv na dobu určitou, úvahy o výpovědích bez udání důvodu apod. Deník Referendum tuto politiku brilantně vystihl v jednom komentáři k ministru Drábkovi: „Již brzy povýšíme řadu zaměstnanců na otroky.“

Nabízí se tedy otázka, proč by skupiny, které Nečasova vláda odírá ze všech stran, měly být nadále loajální ke státu? Nic jim nenabízí a zároveň ohrožuje jejich samotnou existenci.


Text vychází v rámci projektu Kritická ekonomie, jehož je Deník Referendum partnerským médiem.

A co si myslíte vy? Diskuse (26 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.

Miroslav Novák - Praha 9

Úterý, 1.Března 2011, 14:38:22

Dovolím si přidat odkaz na nejnovější analýzu reformních kroků vlády od M. Fassmanna:
http://www.blisty.cz/art/57498.html

Fotka_kh_2

Květoslava Hyldebrantová - Praha

Opravdu DPH zatíží nejvíce chudé? Neděle, 6.Března 2011, 07:27:48

DPH zatíží nejvíce chudé, nebo rovnoměrně všechny skupiny obyvatel dle výše útraty?

Pokud dobře rozumím, tak chudý člověk s útratou třeba 3.000 Kč měsíčně zaplatí v DPH asi 600 Kč (?) - a bohatší člověk s útratou kolem 30.000 měsíčně zaplatí v DPH zhruba desetinásobek - t.j. kolem 6.000 Kč měsíčně...? (A boháč s útratou 300.000 zhruba stonásobek - t.j. 60.000 Kč.)

Nebo se mýlím? Co na tom vlastně vidíte za nespravedlivé?
Princip solidarity považuji za zachovaný - když odvody daní nejsou jednotné na hlavu ve stejné výši, ale bohatší se podílejí podstatně vyššími částkami dle výše útraty.
(Podílet bychom se jistě měli všichni - každý dle možností - chudí minimálně, bohatí více. Co je levicí kritizováno?)

Luděk Ševčík - OSVČ

Neděle, 6.Března 2011, 09:02:43

Paní Hyldebrantová, nemáte zájem si k tomuto tématu nastudovat nějakou literaturu? Třeba by jste pak zjitila, že velmi jednoduché pravicové fráze jsou určené velmi jednoduchým lidem. Především - bohatý člověk neutratí měsíčně 300 000 za základní potřeby, takže státu neodvede 60 000 na daních ani náhodou. Rozdíly mezi náklady na základní potřeby chudáka a boháče jsou možná v řádu několika tisíc, takže rozdíl v odvedené dani je v řádu několika stokorun /to ale člověk nesmí brát v potaz bohaté plátce DPH, ti jej státu ze svých základních potřeb téměř neodvádějí, neboť si je uplatňují do nákladů - vím o tom své, dělám ekonomiku firmám roky/. On ten bohatý člověk při 100 x vyšším příjmu, nesní 100x víc obědů, nespotřebuje 100x více základních potřeb a ani si nepořídí 100x více aut a nemovitostí, tudíž neodvede 100x více DPH. Jeho daňové zatížení je tedy mnohonásobně nižší na každou vydělanou korunu, než chudáka. Ještě si myslíte, že se na tom podílí všichni stejně?

Miroslav Tejkl - Chrudim IV.

Neděle, 6.Března 2011, 10:57:12


Základní logický řetězec přece není složitý.

1. Každou daň člověk platí ze svého - ne jiného - příjmu.

2. I tu nepřímou daň.
Tu taky.

3. Při nákupu určitého zboží, zaplatí boháč i chuďas tutéž přirážku - tedy boháč ze svého příjmu mnohem menší procento než chuďas.

4. Tento podstatu tohoto rozdílu nezmění ani fakt, že boháč kupuje zboží dražší, vyšší třídy, kdy za obdobnou užitnou hodnotu zaplatí asi víc než by odpovídalo vyšší kvalitě.
Koneckonců dost zboží je i zde stejných - nejen chleba a rohlík ...

5. Nepřímá daň je protipólem progresívní daně z příjmů - je tedy degresívní ...

6. V bohatých zemích by měl být daňový mix obou typů daní vyvážený
Rovná daň je proto zločin.


Ilona Švihlíková si nedávno v blistech úmyslně vybrala Dánsko s vysokou a jedinou sazbou DPH, aby ukázala, že mezi společenskou legitimitou vysoké nepřímé daně na Severu a u nás je pořádný rozdíl ...

(btw takovou knihu a kulturu vůbec lze přece podpořit i jiným způsobem a jinými nástroji, než zařazením do nižší
sazby - když ji odlišné sazby v zemi nemám a nechci je závadět, jsou tu jistě jiné nástroje)

20160518_roman_kanda-11_crop

Roman Kanda - Praha

Čekání na katastrofu Neděle, 6.Března 2011, 15:21:19

Když v roce 2008 došlo ke světové finanční krizi, mohlo to vzbudit naděje k přehodnocení neoliberálních konceptů, jimiž se globální kapitalismus řídil a jež finanční systém srazily na kolena. Ukazuje se však, že neoliberalismus zapustil za léta svého devastujícího působení příliš tuhý a hluboký kořen, a tak došlo k paradoxnímu jevu: neoliberalismus se ještě více radikalizoval a posílil svou ekonomicko-politickou dominanci i dominanci ve veřejném diskursu (neoliberální rétorika pronikla prakticky do všech médií a ovládla jejich jazyk).

Zkrátka a dobře, vše to, co jsme až dosud zažili - zmíněná finanční krize, následný ekonomický propad, plánované drakonické zvýšení DPH -, svědčí o tom, že iracionalita globálního kapitalismu se roztočila na plné obrátky. Systém se tváří racionálně, ale ve skutečnosti s námi hraje ruskou ruletu.

Naše nynější krize (abych se odvolal na klasika) je ještě příliš malou krizí. Ve srovnání s mnohdy velmi obtížnými životními podmínkami řady lidí to může znít téměř cynicky. Ale začínám se čím dál víc obávat, že sílu neoliberalismu může dnes zvrátit snad jen opravdová katastrofa.

František Jonáš - Třebíč

Kupředu pravá... Neděle, 6.Března 2011, 18:53:24

Na cestu k chudobě bylo v ČR vykročeno, resp. se kráčí dál . Nyní se zdá mílovými kroky.

Stanislav Hošek - Český těšín

Cesta do chudoby. Neděle, 6.Března 2011, 20:28:37

Cesta ke zchudnutí většiny, ba dokonce doslova všech, byla programově započata ihned po listopadovém politickém převratu. Nová moc ukradla všemu obyvatelstvu majetek, vytvářený desetiletí a rozdala ho samozvancům, většinou zahraničním a zbytek domácím na dluh, který nikdy nesplatili. Produktivní základnu ekonomiky tak definitivně snížila asi o třetinu a nikdy ji ničím nenahradila. Výpadek tak zvané HDP, obskurně naplňuje „službami“, především nic nevytvářejícími, finančními. Zisky z podnikání jdou ze dvou třetin do zahraničí a daně z poloviny nemohou být vybrány, protože tomu brání za tím účelem globální finanční oligarchií zřízené daňové ráje. Za této situace současná vláda se ani nemůže chovat jinak, aby státu nebyl ratingem, čti mírou služebnosti globální oligarchii, sníženo jakési mystické renomé a tím zchudnutí ještě více zostřeno. Jakákoliv budoucí nápravná opatření, mohou být jenom kosmetickými úpravami daného stavu. Jedinou cestou skutečné nápravy, je vstup na trajektorii globálního, opravdu socialistického odporu.

2009_09_19_5372

Bohumír Molnár - Československo

Pondělí, 7.Března 2011, 02:04:43

Nečasova vláda a koaliční zákonodárci skutečně ohrožují samotnou existenci mnohých občanů této země

Klasickým příkladem byla i nedávná změna zákona o zaměstnanosti, která neumožňuje vyplácet podpory v nezaměstnanosti těm, kteří mají pouhý nárok na jiné formy plateb od zaměstnavatele či státu (přitom nemusí fakticky dostat ani haléř)

K tomu pak byla poměrně zajímavá a příznačná diskuze na poslední schůzi Senátu - viz zde:

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=8&IS=4513&D=03.03.2011#b11233

Fotka_kh_2

Květoslava Hyldebrantová - Praha

Pondělí, 7.Března 2011, 05:49:49

Pane Ševčíku,
děkuji za odpověď, ale opravdu si nemyslím , že "daňové zatížení je tedy mnohonásobně nižší" u lidí s velkými příjmy.
Dovoluji si tvrdit naprostý opak a považuji to za solidární, že lidé s většími příjmy jsou daňově zatíženi celkově přiměřeně podstatně více.

Luděk Ševčík - OSVČ

Pondělí, 7.Března 2011, 08:33:30

Takže paní Hyldebrantová, pokud chudý člověk, který si nic neušetří, zaplatí ze svého příjmu dejme tomu v průměru z každé stokoruny 15 korun DPH a vysokopříjmový třeba 5 korun DPH, tak je to daňové zatížení stejné a nedejbože solidární? Víte vůbec, co by bylo solidární? Solidární by bylo, pokud by bohatí platitli vysoké daně a chudí žádné, to je solidarita, protože bohatým po zaplacení vysokých daní stejně zůstane mnohonásobně více, než chudým. Nebo je dle vás solidární, když chudák dá státu z 10 tisíc měsíčně 1500 a ten kdo má příjem 100000 zaplatí 3000? Máte o solidaritě vzláštní představy, nebo jste se tím, co jsem vám psal, moc nezabývala, možná vám to také špatně vysvětluji.

Jakub Grombíř - brno

Pondělí, 7.Března 2011, 10:21:16

Tak nevím, jestli budou ti obchodníci a hospodští (dosud skalní voliči pravice), až kvůli zvýšené DPH na potraviny zkrachují, slyšet na mantry, že se všichni máme podílet podle svých možností...

Fotka_kh_2

Květoslava Hyldebrantová - Praha

Pondělí, 7.Března 2011, 15:40:54

Pane Ševčíku,

nejsem daňový odborník, ale tolik vím, že lidé s nízkými příjmy dosud žádné daně státu přece neplatí... (oproti lidem s příjmy vyššími). Pracuji vedle HPP ve školství ještě v jedné pražské soukromé firmě na DPP a tam si mnoho mých kolegů opatrně hlídá, aby nepřekročili měsíční výdělek 15.000 Kč a nemuseli žádné daně státu platit (tudíž mají účelově nízké příjmy proto, aby se na žádných daních podílet nemuseli). DPH bude prakticky tedy jediná daň, kterou budou i oni platit a mnohým potřebným skupinám lidí bude navíc tato minidaň státem kompenzována (sleva na dani na dítě, důchodcům apod.). Proto považuji spolupodílení se na daních všemi lidmi za spravedlivé a vzájemně solidární, jak jsem psala již výše.

Luděk Ševčík - OSVČ

Pondělí, 7.Března 2011, 17:24:29

Paní Hyldebrantová, kdybych neviděl vaši fotku, tak stejná slova jsem slyšel od Kalouska. On na rozdíl od vás ví, že se jedná o tzv. oblbovačku, vy jste jen obětí. Takže, VŠICHNI z nás/českých daňových poplatníků daně z příjmu, což jsou i zaměstnanci/ mají a uplatňují slevy na daních, takže do určité částky příjmu - 165600 ročně se daň neplatí, neboť se uplatňuje výše uvedená sleva na dani. A nevěřila by jste tomu, ale z této částky neplatí daně jen ti chudí, ale ani ti bohatí! Tuto slevu na dani si uplatńují VŠICHNI, tím myslím stejně tak uklízečka, jako guvernér ČNB ! Ne že by ti bohatí ze solidarity od toho ustoupili, to ani náhodou. A to ještě člověk nesmí myslet na to, že 10400 českých firem sídlí v daňových rájích, takže tu neplatí žádné daně a nejsou to jen nějaké malé firmičky, ale ti co si tu nejvíc narancují, jinak by přesun pro ně neměl až tak velký význam. To je solidarita? S vašimi kolegy je to divné, mě kdyby nabídl, abych dostal o pár tisíc víc, s tím, že bych musel platit daně, tak bych to neodmítl, asi je to jedna z těch firem, která rovněž své zisky nezdaňuje, pak je ovšem daný zdroj vašich informací. Minidaň je přesný termín, pro bohaté je to opravdu minidaň - 3 koruny ze sta, pro chudého 15 korun ze sta už je hodně. A daně tu platí každý, kdo zde nakupuje, DPH se přesně překládá jako DAŇ z přidané hodnoty, tu platí kupující. Jestli věříte, že tato daň bude kompenzována, tak kloubouk před vašimi myšlenkovými pochody dolů. Já to vezmu selským rozumem - páni nám vezmou peníze a přitom nám vykládají, že nám je vrátí, proč nám je tedy vůbec berou? Někdo z nás tady akorát chce dělat sudokopytníky.

Tomáš Tožička - Duchcov

K DPH Pondělí, 7.Března 2011, 18:35:34

Paní Hyldebrantová, je mi Vás fakt líto. Tady už se o regresivnosti DPH psalo tolikrát a Vy pořád omíláte stejně hloupé dotazy.
Takže po tisíci osmé: Vy jedete na dovolenou na Šumavu autem - platíte spotřební daň i DPH z benzínu, pak za jídlo, ubytování atp. Bohatý člověk letí na dovolenou na Tahiti - letecká doprava je bez DPH, letecký benzín nezdaněn. Na Tahiti si může požádat o Tax free a při odletu je mu vráceno DPH. Rozdíl mezi Vaší daní je ho nezdaněním je při třech týdnech min. 70000. Dobrý ne? A to Vy na Šumavě voláte ze svého telefonu s DPH, kdežto on má firemní telefon, z něhož DPH neplatí.
A když si koupí třeba Tiziana za pár milionů ze soukromé sbírky, neplatí DPH. Když si koupíte nějakou patlanici v krámě, zaplatíte DPH. Dobrý, ne? Zrovna tak neplatí DPH z paláců, které si kupují. Už Vám to trochu dochází, proč je to regresivní daň?
A když si ještě k tomu vezmete, že si ve firmách udělují ošatné, mají jen služební vozy, a jachtu jako firemní rekreační středisko, pak vidíte, že se dá žít docela luxusně i s 5000 měsíčně - jako kapesné v hotovosti. Na vše ostatní je firemní platinová kreditka a šikovný účetní.

20160518_roman_kanda-11_crop

Roman Kanda - Praha

Neproduktivní diskuse Pondělí, 7.Března 2011, 19:32:21

Myslím, že ta neustálá snaha přesvědčit vytrvalou paní Hyldebrantovou racionálními argumenty, by mohla být námětem pro Cervantese nebo Gombrowicze. Přitom je zjevné, že paní Hyldebrantová si vytvořila pevný obraz světa, který se řídí prostinkými principy a v němž je vše přehledné a neplatí v něm žádné rozpory či dialektické napětí, přechodná pole, nejasnosti apod. Vyslovuji názor, že diskutovat by se mělo především nad článkem.

František Jonáš - Třebíč

Šťastná to žena... Pondělí, 7.Března 2011, 21:14:15

Paní Hyldebrantová je šťastnou a chápající ženou s vidinou harmonizace daní ve prospěch obyvatelstva s téměř přetékající číší solidarity a porozumění. Její argumentace a chápání je nemůže ohrozit vysvětlování. Někdo je prostě věřící a důvěřující i těm největším lotrovinám.

Fotka_kh_2

Květoslava Hyldebrantová - Praha

Úterý, 8.Března 2011, 05:29:17

Pane Tožičko,

Váš výrok "Vy pořád omíláte stejně hloupé dotazy" apod. (pro sdílení mého jiného názoru ohledně daní ) považuji za porušení pravidel kodexu slušné diskuse v DR.

Objektivně si i tak si myslím, že pravicové názory jsou zde mnohem vzácněji "omílány" než názory jiné (přesto si nedovoluji tvrdit, že jiné názory či dotazy jsou hloupé - ale naopak do slušné diskuse všechny názory a dotazy bez urážek názoru jiných patří).

Přeji Vám vše dobré, "diskuse" za těchto okolností nemá pak už smysl.

Jk_referendum

Jan Kopecký - sociolog, Wien

vyvstává tu ovšem obtížná otázka Úterý, 8.Března 2011, 09:42:30

jak si tedy počínat, jsou-li dotazy a výroky opravdu hloupé. Znamená konstatování, že je nějaký výrok hloupý, urážku i v případě, že tomu tak je?
Soudím, že základem diskuse je držet se věci (jinak je to v nejlepším případě debata).

Ilona Švihlíková ví, že stávající vláda na věcné diskusi nemá sebemenší zájem. Nechce se ale smířit s kolonizací veřejného prostoru vedoucí k oblbování obyvatelstva. Nazývá proto omílání frází (anglicky "spin") pravým jménem. Na rozdíl od paní Hyldebrantové se - jak už bylo výše podtknuto - Kalousek ani neurazí. Ví, že dokud bude v sedle, věcnými argumenty proti němu nikdo nic nezmůže. Ani kdyby to zkoušel Václav Klaus.

Luděk Ševčík - OSVČ

Úterý, 8.Března 2011, 11:22:6

Pan Tožička je někdy trochu více impulsivní, on si takhle nějak vyšlápl i na mě v debatě o solární energii. Já jsem to nebral osobně, bylo v rámci slovní "výměny názorů". U vás paní Hyldebrantová je otázkou, zda chcete skutečně vést diskusi, to jest naslouchat názorům oponenta a přemýšlet nad nimi, nebo zde bojujete za svou víru, kterou nezradíte, ať si ostatní říkají, co chtějí. Protože i na přesvědčivé argumenty reagujete jen svým " a přece se točí" /ať mě okrádají jak chtějí, pro mě je to solidarita/. Může vás uklidnit, že nejste sama, znám hromadu lidí, kteří zavřou oči a nechají si ledacos líbít, jen aby neztratili vybudované iluze o politice své strany.

Fotka_kh_2

Květoslava Hyldebrantová - Praha

Úterý, 8.Března 2011, 17:49:49

Pane Ševčíku,

opravdu se někteří mí kolegové záměrně a účelově placení daní vyhýbají - to je prostě realita - ale nechci tím odbočovat od článku a diskuse. Jen tolik v souvislosti s DPH a reformami chci prostě uvést na pravou míru skutečnost , že mnozí lidé totiž mají přesně spočítáno, kolik si "smějí" vydělat, aby jejich příjmy nebyly daněny, či aby nepřišli o dávky, přídavky na děti atd. z daní druhých. Jsou jen jakoby účelově chudí - nechtějí totiž více vydělávat a dávat v daních na druhé, ale z daní druhých účelově čerpat. Souvisí to právě s tím, proč si opravdu myslím, že DPH je jediná daň, kterou budeme spravedlivě platit všichni. (Ostatní daně z příjmů platí v podstatě jen lidé více vydělávající - v tom se snad shodneme.)

Jinak etická diskuse je myslím o tom, že všichni vyslovujeme nějaké názory s účelem sdílení a třeba i s úmyslem přesvědčit toho druhého. I když se nám to třeba vzájemně mezi pravicí a levicí zatím nedaří, je krásná kultura diskuse, pokud je sdílení bez urážek názorů druhého možné. Pokud totiž budou jiné (pravicové) názory posmívány a uráženy (s tolerancí DR), "diskuse" se stane oboustranně nemožnou (a tudíž jen jednostrannou - levicovou).

Luděk Ševčík - OSVČ

Úterý, 8.Března 2011, 18:19:27

Ne paní Hyldebrantová, DPH není jediná daň, kterou spravedlivě platíme všichni, přečtěte si ještě jednou má vyjádření + příspěvek pana Tožičky. A rozhodně se s vámi nemohu shodnout na tom, že by daně z příjmu platili jen lidé více vydělávající, někteří z nich a jejich nemálo, tyto daně neplatí vůbec. A spravedlivě je odvádějí jen snad státní zaměstnanci, tam se nedá nic ošulit. Účelový chudý je jen člověk, který má tak nízký příjem že jeho navýšení o pár stokorun by mu pak ubralo více stokorun ze sociálních dávek. Pokud by jeho příjem byl ve výši průměrného příjmu, tak by se jistě nezlobil, že nedosáhne na sociální dávky, protože by měl čistý příjem o mnoho vyšší a jistě by z této mzdy rád daň odvedl. Je ostudou této společnosti, když je mzda prodavaček a nejen jich, v některých firmách okolo 8.000 hrubého při plné pracovní době. A jestliže píšete o tom, že jediná možnost jak vybrat nějaké daně, je zvýšit DPH, tak to je exemplární příklad toho, jak se národ trestá za neschopnost, nebo spíše nechuť vládní garnitury spravedlivě a solidárně vybrat daně. Místo toho jít po krku podvodníkům kamarádíčkům, kteří při ohromných ziscích daně neplatí, se zvýší plošně daň z potravin a léků, takže díra v rozpočtu se lepí penězi od těch, kteří za nic nemohou, a tedy i od důchodců, nízkopříjmových skupin a zdravotně postižených. Nepište mi proboha, že tohle je solidarita /soudržnost,pospolitost, vzájemná podpora, svornost/, protože tohle je jen špinavé sobectví.

Libor Vodička - Brno

Vždyť je to tak prostá úvaha... Úterý, 8.Března 2011, 18:27:2

Vážená paní Hyldebrantová,
zkuste prosím počítat chvíli se mnou. Máme dva fiktivní spotřebitele, kteří si jdou koupit kilogram masa na to, aby pro svou rodinu uvařili oběd. První vydělá měsíčně 20 000 čistého a za 1 kg masa (aby se nám dobře počítalo) zaplatí 200,- Kč, zk tomu si přidá 40 Kč na DPH (20%). Ten druhý vydělá měsíčně 100 000,- Kč, koupí stejné maso a zaplatí za něj - podle Vás spravedlivě - stejnou cenu a stejné DPH. A nyní bude nutný onen výpočet. Sledujete? Zatímco prvnímu vezme DPH z jeho měsíčního příjmu 0, 002% (40,- kč z 20 000,-), tomu druhému (40,- kč ze 100 000,-) tj. 0,0004%. Tohle přeci není ani pravicové, ani levicové. To je obyčejný selský rozum.

Fotka_kh_2

Květoslava Hyldebrantová - Praha

Úterý, 8.Března 2011, 20:26:58

Pane Vodičko a pane Ševčíku,

počítejme znovu.

- Chudý člověk s příjmem kolem 15.000, který by utratil zhruba 10.000 za potraviny apod., by zaplatil v DPH celkem kolem 2.000 Kč (jen DPH).
- Bohatý člověk s příjmem kolem 100.000 zaplatí státu v odvodech na daních z příjmu zhruba 15.000 Kč (jen odhaduji) + v DPH 2.000 - 10.000 dle útraty.
- Chudý člověk tedy odvede na daních celkem 2.000 Kč (z příjmu či ze sociálních dávek), bohatý celkem kolem 17.000 - 25.000 Kč.

Neznám přesné sazby daní z příjmu (jde o odhad), ale takto uvažuje můj "selský" rozum - a považuji takovéto daně za spravedlivě úměrné a solidární : chudší člověk dá celkově na daních asi 2.000 Kč, bohatší kolem 20.000 Kč.

Tomáš Tožička - Duchcov

Hyldebrantové Úterý, 8.Března 2011, 21:11:41

Milá paní, označit tvrzení že "DPH je spravedlivá daň" za pravicové je nesmysl - doufám že Vám to přijde lepší, než říci hloupé, ač je význam stejný. PricewaterhauseCooper rozhodně není levicová instituce a DPH označují ze regresivní daň, která má mít alespoň dvě sazby.
Váš výpočet je totálně naivní. Člověk, který bere 100 tisíc měsíčně, si může odečíst z daně spoustu položek, o kterých si Vy můžete nechat jen zdát. Navíc na DPH utratí nakonec míň než Vy, takže procento daňové zátěže je značně nižší.
Waren Buffet, nejbohatší muž světa řekl: zatímco já se svými miliony dolarů platím 17% na daních, má sekretářka platí 37%. Proto také vzniká hnutí superbnohatých lidí, za progresivní zdanění.
Ale u nás mají superbohatí fiškusové zastánce v mnoha nuzácích, co mají X prací, které je pořádně neuživí, nestíhají, nemají čas na rodinu a poučují ostatní o tom, jak makat víc. Inu kdo chce kam...

Luděk Ševčík - OSVČ

Středa, 9.Března 2011, 10:00:6

Začněme jinak vážená paní. Základní potřeby, bez kterých se žádný člověk neobejde a musí si je pořídit, jsou zdaněny DPH . Zaplatí ji ve stejné výši /pokud ten bohatší není plátcem DPH, pak platí úplné minimum/ chudí i bohatí. Kde je tu proboha nějaký princip solidarity, když platí stejně chudí jako bohatí, důchodci a nemocní, jako miliardáři ? A ti staří a nemocní v lécích dokonce více! Netahejte sem nějaké nadstardardní výdaje, vemte základní potřeby, které jsou pro všechny nutné. Tam jsou řeči o solidaritě výsměchem myslícím lidem. Platí stejně chudý i bohatý, ovšem chudý z menšího. Tohle NENÍ solidarita, už to proboha nepište. Co se týče daně z příjmu: jestliže 10400 českých firem tu daně neplatí a další obrovská skupina podnikatelů platí jen "na oko" a k tomu jich nemalá skupina čerpá státní dotace o kterých se vám ani nezdá, tak řeč o solidaritě taktéž být nemůže. Jste počítačově gramotná, dejte si tu práci a zjistěte si, co je skutečná solidarita, pak se budeme moci v diskusi soustředit na skutečné problémy.

Miroslav Tejkl - Chrudim IV.

Středa, 9.Března 2011, 11:28:29


Já myslím, že tady žádné vysvětlování prostě nemá cenu.

Madam Hyldebrantová je prostě ztracená - je to zbrojnoš jiných zájmů než svých a myslím, že tady nepomůže ani svěcená voda ...

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.