Ombudsman: Náhradní rodinná péče není trh s dětmi

Ombudsman Pavel Varvařovský spolu se svou zástupkyní Jitkou Seitlovou upozornili na podivné praktiky Fondu na ochranu ohrožených dětí, který na svém webu zveřejňuje o dětech údaje, které jsou v rozporu s jejich právy.

(hh)

11.02.2011 11:52

213783_mediafax_michal_vanac

Klokánek i FOD Marie Vodičkové tvrdí, že dělají pro opuštěné děti jen to nejlepší. Ombudsman jim opětovně vzkázal, že tomu tak není. Mnohdy svou činností porušují základní lidská práva svěřenců. Foto Michal Vaňáč, Mediafax

Veřejný ochránce práv opětovně upozornil na skutečnost, že zveřejňování osobních údajů dětí určených pro náhradní rodinnou péči na internetu a v dalších médiích je v rozporu s Úmluvou OSN o právech dítěte, zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a zákonem o ochraně osobních údajů. Platí to i v případech, kdy by na základě zveřejněných údajů mohlo dojít k identifikaci dítěte dokonce jen v rámci úzkého okruhu osob jako jsou spolužáci, kamarádi, učitelé apod.

Veřejný ochránce práv již dříve na základě šetření praxe Fondu ohrožených dětí upozorňoval, že ani orgánům sociálně-právní ochrany dětí, zařízením pro ústavní výchovu ani nevládním organizacím nedává žádný zákon oprávnění zveřejňovat osobní údaje o dětech vhodných pro náhradní rodinnou péči na internetu. Tyto informace včetně citlivých údajů o zdravotním stavu či etnickém původu mohou být poskytovány pouze státem prověřeným zájemcům o náhradní rodinnou péči, nikoli široké veřejnosti.

Stejný názor v roce 2008 vyslovil i Výbor pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva a Úřad pro ochranu osobních údajů. Přesto v praxi i nadále dochází k tomu, že za účelem zprostředkování pěstounské péče či osvojení jsou citlivé osobní údaje dětí zveřejňovány na internetu.

Podle zástupkyně ochránce je takové jednání právně i morálně nepřípustné. Dítě nemůže být zbaveno svých základních lidských práv, kam patří i právo na soukromí a ochranu osobních údajů, jen proto, že se o něj nemůže postarat biologická rodina.
Závěry ochránce a navržená opatření k nápravě až dosud nebyla realizována, a zástupkyně ochránce proto vítá současný postoj ministerstva práce a sociálních věcí, které nyní vydalo jasné a jednoznačné výkladové stanovisko závazné pro všechny orgány a instituce působící v oblasti náhradní rodinné péče.

Podle Úmluvy OSN jsou všichni – zástupci dítěte, orgány státu i pověřené nestátní organizace – povinni respektovat právo dítěte, že nebude svévolně zasahováno do jeho soukromého života ani nebude docházet k nezákonným útokům na jeho čest a pověst. Zveřejňování údajů o zdravotním stavu, etnickém původů, ale také o prospěchu a povahových vlastnostech dětí určených pro náhradní rodinnou péči podle zástupkyně ochránce takovým svévolným zásahem zcela jistě je. Upozorňuje, že vzhledem k povaze internetu a vývoji informačních technologií údaje jednou na internet umístěné tam zůstávají prakticky navždy. Zásah do práva a důstojnosti dítěte formou zveřejnění uvedených informací je tedy nevratný a neodčinitelný.

Pokud bychom zcela absurdně vnesli do sociálně-právní ochrany dětí a systému náhradní rodinné péče tržní princip nabídka-poptávka, nabízí se podle zástupkyně ochránce otázka, proč jsou s citlivými údaji na internetu inzerovány pouze děti, a nikoli také zájemci o náhradní rodinnou péči.

Podle zástupkyně ochránce současný stav porušení právních předpisů nelze hodnotit jako neřešitelný střet dvou proti sobě stojících zájmů a práv – práva na rodinu a práva na ochranu soukromí. Pro oslovení široké veřejnosti a posílení zájmu o pěstounskou péči lze jistě využít jiných informačních forem a programů se zcela anonymizovanými údaji o dětech, či lépe s modelovými příklady, které ochranu soukromí a důstojnost dětí nebudou poškozovat.


A co si myslíte vy? Diskuse (0 příspěvků)

Pro vložení příspěvku musíte být zaregistrováni a přihlášeni.